Hotărârea nr. 151/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎMPUTERNICIREA DIRECTORULUI GENERAL AL SC CONFORT URBAN SRL SĂ ÎNDEPLINEASCĂ TOATE FORMALITĂȚILE NECESARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind împuternicirea directorului general al

S.C. Confort Urban S.R.L. să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de ,Z5.,.Z5S...2O2O;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 74040/08.05.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr. 5828/08.05.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr,398/30.09.2019 privind aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;

în temeiul prevederilor art.129, alin,(2) lit, „a", alin.3 llt. „d"și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se împuternicește directorul general al S.C. Confort Urban S.R.L,, să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr.398/30,09.2019 privind aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. să îndeplinească toate formalitățile necesare Ia Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Zh pentru, împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din TI membri,