Hotărârea nr. 150/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

//


HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebai Făgădău, înregistrat sub nr.74048/08.05.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr.5830/08.05.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 55, alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art. 196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:. /¥~ pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al CONFORT URBAN SRL pentru al doilea semestru al anului 2019CONTRASE^NEAZ

ȘECRETAR$ENErXl, aduqescu


Prezentul raport a fost întocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificările si completările de rigoare, cu privire Ia guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost încredințată Consiliului de Administrație cu următoarea componenta:Radulescu Claudiu George-Presedinte, Frigioiu Marcela Mariana-Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru si Andrei Florian Constantin-Membru.

Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul celui de al doilea semestru si s-au emis 8 decizii.

Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt:

 • 1. Urmărirea situației creanțelor societatii-analiza luna in fiecare ședința

 • 2. Urmarirea costurilor si veniturilor societatii-analiza lunara in fiecare ședința

 • 3. Urmărirea corecției bazei de date a SP1T in ceea ce privește taxa pe teren datorata de Confort Urban SRL-lucrare finalizata

 • 4. Aproba rea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

 • 5. Aproba rea planului anual de achiziții planificat pentru anul 2020

 • 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2020

 • 6. Aprobarea rezultatelor inventarierii creanțelor la data de 30.09.2019

 • 7. Aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019

 • 8. Modificarea organigramei si a statului de funcțiuni

 • 9. Aprobarea Palnului anual de achiziții modficat si completat pentru anul 2019

Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a acționat astfel:

 • •  Creșterea productivității muncii

 • •  Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri

 • •  Diminuarea creanțelor restante

 • •  Diminuarea cheltuielilor de exploatare

 • •  îndeplinirea obiectivelor generale ale societății

II. Indicatori economico financiari iL 31 Decembrie 2019

I

Asa cum se poate observa din tabelul de mai jos, fata de exercițiul financiar 2018, veniturile au crescut cu 30% de la 41.812 mii lei la 54.445 mii Iei, iar cheltuielile au crescut cu 28 % de la 37.649 mii lei la 48.277 mii lei,in timp ce rezultatul net a crescut cu 46.85% de la 4.228 mii lei la 6.209 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu salariile a fost determinata de aprobarea OUG 114/2018 ce a majorat salariul minim in construcții la valoarea de 3.000 Iei,dar procentul de creștere a cheltuielilor cu salariile (27.83%) a fost acoperit de procentul de creștere a veniturilor(30%).

Denumirea indicatorului

2018

2019

2/l%-100

0

1

2

3

1 Venit din exploatare

41,812,315.00

54,445,534.00

30.21

Z.Cheltuieli de exploatare

37,649,453.00

48,276,699.66

28.23

Cheltuieli cu materiile prime

5,763,430.00

7,891,324.00

36.80

Cheltuieli cu materialele auxiliare

2,934,843.00

5,100,471.11

73.79

Cheltuieli energia si apa

934,777.00

1,087,002.91

16.28

Cheltuili cu salariile ,asigurări sociale si tichete de masa

10,487,246.00

13,405,874.00

27.83

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

5,309,789.00

5,291,341.00

(0.35)

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

947,326.00

709,020.00

(25.16)

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

32,835.00

42,429.00

29.22

Cheltuieli cu primele de asigurare

59,051.00

181,702.75

207.70

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

308,258.00

503,000.00

63.18

Cheltuieli cu studiile si cercetările

5,290.00

20,218.07

282.19

Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

67,558.80

63,193.52

(6.46)

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

84,323.00

79,917.78

(S.22)

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

10,654.00

10,985.63

3.11

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                            |

0.00

2,542.17

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

855,587.72

3,008,461.10

251.63

Cheltuieli cu impozite, taxe sv varsaminte asimilate

1,256,893.00

340,001.02

(72.95)

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

Cheltuieli privind reevaluarea imobilizărilor corporale

Cheltuieli privind redeventa datorata

4,228,065.00

7,286,654.60

72.34

Cheltuieli cu provizioane

1,876,320.00

737,163.00

Cheltuieli cu amortizarea

1,130,708.00

1,351,060.00

19.49

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1,351,498.48

1,164,338.00

4. Rezultat din exploatare

4,162,862.00

6,168,834.34

48.19

Venituri financiare

65,203.00

40,065.00

(38.55)

Cheltuieli financiare

0.00

-

5.Rezultat financiar

65,203.00

40,065.00

(38.55)

6. Rezultat contabil aferent exercițiului 2018/2019

4,228,065.00

6,208,899.34

46.85

Prin planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății au fost stabiliți indicatorii de performanta de mai jos ,pentru care gradul de realizare conform execuției bugetului de venituri si cheltuieli este următorul:

An 2019

Nr.Crt

Denumire indicator

Valoare bugetata-mii lei

Valoare realizata-mii lei

Procent de realizare propus

Precent de realizare obtinut

1

Total venituri

45,000.00

54,485.00

97%

1.21

2

Profit obtinut

6,090.00

7,373.00

100%

1.21

3

Productivitatea muncii

191.49

234.85

97%

1.23

4

Rentabilitatea veniturilor

13.53

13.53

100%

1.00

5

Cheltuieli la 1000 lei venit

864.67

864.68

100%

1.000

Astfel in anul 2019,prin deciziile de management, s-au obtinut urmatorele rezultate:

 • a) Capacitatea de autofinanțare a societarii a crescut, astfel ca fata de 2018 veniturile au

crescut cu 30.21 % in timp ce cheltuielile au crescut cu 28.23 %, iar profitul neta crescut cu 46.85%;              I

 • b) Perioada de recuperare a creanțelor a scăzut in 2019 la 50,63 fata de 67,81 in 2018;

 • c) Perioada de rambursare a datoriilor a scăzut in 2019 la 25,09 fata de 50,08 in 2018;

 • d) începând cu anul 2017 Confort Urban nu a mai inregistrat pierderi contabile;

 • e) Cheltuielile au fost reduse comparativ cu veniturile,astfel asa cum am aratat mai sus societatea nu a mai inregistrat pierderi începând cu anul 2017;

Evoluția profitului in perioada 2016-2019 este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire

2016- mii lei fara tva

2017- mii lei fara tva

2018- mii lei fara tva

2019- mii lei fara tva

Profit net

-   1,710.00

348.00

5,580.00

6,208.00

 • f)  Productivitatea muncii a crescut de la 191,39 lei/salariat in 2018 la 234,85 lei/salariat in 2019

 • g) Toate solicitările venite din partea cetățenilor sunt analizate si se acorda o atentie sporita transmiterii rezoluțiilor in termen de maxim 30 de zilejdeasemenea in elaborarea propunerilor de lucrări pentru anul in curs sau anul anterior se tine cont de solicitările si propunerile/sugestiile venite din partea diferitilor petenti fie ei persoane fizice fie persoane juridice;

 • h) Cheltuielile cu salariile s-au incadrat in limitele aprobate prin buget, nu au fost înregistrate depășiri ale cheltuielilor bugetate la începutul anului deși veniturile au crescut cu 30% fata de valoarea planificata;Astfel deși cifra de afaceri a societății a crescut de la an la an,incepand cu anul 2017 (2017 vs 2016 o creștere de 8 %, 2018 vs 2017 o creștere de 30% si 2019 vs 2018 o creștere de 30%), cheltuiala cu salariile a crescut intr-un ritm inferior celei a veniturilor (2017 vs 2016 creștere de 7 %, 2018 vs 2017 o creștere de 1%, iar 2019 vs 2018 o creștere de 28% datorita majorării salariului minim in sectorul construcții la 3000 lei conform OUG 114/2018);

 • i)  Cifra de afaceri a crescut fata de anul precedent cu 30% (de Ia 41.812 mii lei la 54.445 mii lei), indeplinindu-se astfel obiectivul stabilit prin planul de administrare de creștere a cifrei de afaceri cu 2% in fiecare an de mandat;

 • j)  Societatea nu înregistrează datorii către furnizori si bugetele de stat.

m.Situatia lucrărilor realizate in semestrul II al anului 2019

In semestrul II 2019, Confort urban SRL a realizat lucrări conform instrucțiunilor de lucru primite conform situației de mai jos.

In total, in anul 2019, au fost realizate lucrări de întreținere si reparații carosabil pe o suprafața totala de 228.324,83 mp si trotuare 46.885,10 mp,au fost montate/inlocuite borduri pe o lungime de 22.002,90 ml si puse in opera dale din beton pe o suprafața totala de 1.585,25 mp.

In anul 2019 au fost produse 44.751,36 tone de mixtura asfaltica fata de 2018 37.870,46 tone,in creștere cu 6.880,90 tone.

Tabel centralizator al lucrărilor executate de Confort Urban in semestrul II2019

NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MiJ

i

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ML

BORDURU10X15/ML

DALE DIN BETONJMP

1

Str. Oborului / Cuget liber

490.38

2

Parcare Zona Brotacei

748.33

348.40

3

Str. Pandurului nr. 9

634.00

151.32

101.00

255.50

4

Parcare Str. Munteniei

238.66

5

Parcare Str. Unirii

BI.U3-U5-U6

2.412.09

432.78

83.00

65.00

6

Parcare Str. Casin BI.G5

1,407.46

21.50

7

Ateea Câmpului

479.35

a

Aleea Semănătorului

503.04

9

Școala nr. 24

3,305.48

10

Str. Poporului

1,348.17

2,772.06

756.50

119.50

11

Str. Baba Novac

6,459.44

2502.28

762.50

228.50

12

Str. LLCaraglate

9,313.17

13

Bd.1 Decembrie

7,796.98

14

Bd. Aurel Vlafcu

1,019.51

15

Rampe Pasaj Cumpenei

4,763.57

11.00

16

Str. Patriei

1,893.14

1,015.66

576.00

26.00

17

Str. Ion Banescu

1,360.28

1,030.92

355.50

123.50

18

Str. Parcare Str.

Dezrobirii BI.ID2

537.38

160.94

85.50

64.50

19

Str. C-tin Brancoveanu

B1.L2

2250

20

Str. Cutezători BI.IV10

1,591.62

117.97

237.00

48.00

21

Str. Tudor

Vtadimirescu

796.74

576.18

186.00

118.50

22

Parcare Str. Plantelor BLIS4

1,092.18

185.50

24.00

23

Str. Belvedere

10.50

24

Bd.Tomis BI.M4

67.96

25

Liceul Nicolale Rotaru

1,673.90

26

Str. Industriala

306.67

27

Str. Petru Vulcan

76.76

28

Str. Soveja

48,165.46

29

Pasaj Gara - Trepte

181.52

30

Școala nr. 29 spate

108.83

25.00

31

Str. Mihai Viteazul

2,384.36

564.68

631.00

117.50

476.00

32

Str. Mircea cel Batran

2,345.37

47.00

50.40

297.18

33

Str. Unirii

2,987.98

2,572.91

1,162.00

415.50

34

Str.l.G.Duca

624.24

2,023.68

562.50

172.00

______35

Str. Cișmelei

33.10

236.18

62.00

6.50

36

Parcare Secția de Politie nr.5

203.50

37

Str. Prelungirea Semănătorului

■ 530.87

16.62

38

Str. Eroilor

356.22

39

Str. București

267.23

40

Str. Ion Urau

120.00

41

Parcare Mircea cel Batran

465.74

57.00

12.00

42

Str. Mircea Berbereanu

771.89

43

Str. Petre Papadopol

538.04

44

Str. Aron Vodă

1,339.60

45

Str. Penes Curcanul

2,360.99 I

46

Str. Pescarilor

943.78 J

47

Parcare Club Fratelli

1,097.58 i

48

Str. Micsuneletor 22

1,779.32 I

385.81

91.00

194.50

49

Str. Arcului A9

784.33

409.13

400.00

105.00

50

Grivitei - Str. I.

Latiovari/M.Coslin

10.24

51

Al. Lapusneanu intresectie Soveja

8.00

52

Str. Tulcei Intresectie

St. Vodă

1.21

53

Bd. Tomis nr. 293

13.75

54

Str. Tulcei - Secția 2

Politie

2.42

I 55

Str. Renașterii IPJ

7.50

56

Bd. Aure! Vlaicu statîe bus Eden

16.25

57

Str. D.Eugeniu-trecere de pietoni

Brctacei

11.25

58

Bd. A. Vlaicu stafie bus Anda

11.35

59

Str. Parang intersecție

Bd. i.C.Bratianu

30.00

60

Str. N. Grindeanu intersecție Str. Narciselor

2.50

61

Str. Gară intersecție Str. Th. Burada

251.00

62

Str. Eliberării intersecție Str.

Cutezători

1.00

63

Str. Baba Novac intersecție Str.

Poporului

6.60

64

Str. D.Eugenio-Piața Tic Tac

10.54

65

Str. Celulozei

896.11

66

Str. Traian bl. A4

6.00

67

Str. Petru Cercel nr. 3

1.32

68

Str. Muncelului nr. 17

6.30

69

Str. D. Marinescu-Marvlmex

1.43

70

Str. Maramureș 26

0.36

71

Str. Ion Vodă 31

2.10

72

Str. Albatrosului 10-12

6.25

73

Str. Vârful cu Dor nr.

10

277.82

74

Str. Mirceacel Balran in t. Str. Decebal

5.17

75

Aleea Arcașului Bl.

FA16

17.25

76

Al. Lapusneanu zona trecere de pietoni Școala Spectrum

568.95

55.28

39.00

77

Str. Pescarus-zona piața N. Flipescu

37517

553.19

300.50

142.50

78

Str. M. Viteazu intersecție Bd

Ferdinand

5.76

65.38

79

Str. Prelungirea Tufcei

594.95

80

Parcare Str. Fat

Frumos zona bl. S1

385.77

81

Str. Operei

732.28

82

Str. Dispensarului - loc de joaca

27.85

76.77

38.00

99.00

26.93

83

Parcare Prel, Liliacului zona bl. A4

829.66    *

311.33

278.00

164.00

84

Aleea Scafandrilor

85

Bd. Tomis tronson intre str. Tulcei si Bd.

A. Vlaicu

871.92    |

9,162.33 '

86

Aleea Caraiman

1,580.43

64.46

56.00

87

Parcare Str. Arcului zona blocurilor D1

1,135.69

305.60

26.00

88

Parcare Al. Alcasului zona bl. FA8, FA9, FA10, FA11

245.39

15.00

89

Str. Cristea Georgescu

224.33

_____90

Str. Mirceacel Batran zona ISU Dobrogea

231.38

50.50

1

91

Bd. A. Vlaicu zona intre sediu Autoklass si sediu RAJA

733.18

92

Bd. A. Vlaicu intersecție Stefanita

Vodă

103.18

93

Parcare Str. Arcului zona bloc A9, bl I

1,85299

358.50

85.50

94

Nicolae lorgazona parcarea Verde

90.12

41.50

95

Str. Rubinului

1,519.78

96

Sos. Mangaliei zona magazin Proges

63.83

9.00

97

Bd. A. Vlaicu zona Piața Cet

303.80

39.97

34.50

98

Str. Unirii tronson între Dorobanți si str.

Zorelelor

4,951.45

1,195.07

298.00

70.00

99

Str. Petre Dascalu

1,848.00

225.56

100

Str. Vârful cu Dor nr. 2

78.44

101

Parcare Aleea

Românite! zona bl A,B

93285

727.84

243.00

258.00

102

Str. Panaît Mosoiu intersecție Str. Mihai

Vrteazu

80.89

34.50

8.00

103

Str. Adamclisi - Ix de joaca

61.00

159.01

104

Str. Steluței intersecție

Str. Curcubeului

43.68

105

Str. Wirceace' Batran intersecție cu Str. Petru Vulcan

' 11.00

106

Str. Lirei zona Bl. FD9 scările C, D, E

80.05

107

Str. Lirei zona Bl.

FD5a scările A si B

71.61

41.00

108

Str. Lirei - parcare zona bl. FC9, FC10, FC11 si FC12

22.00

TOTAL GENERAL

141,754.83

26,615.95

8,289.50

3,205.40

1,433.95

IV.Personal si salarizare

La data de 31 Decembrie 2019, Confort Urban are un număr efectiv de personal de 241 salariati, valoare aprobata prin buget fiind de 264 de salariati.Cheltuielile totale cu personalul se prezintă conform structurii de mii jos:

Nr Crt

Denumire

Valoare bugetata

Valoare realizata

1

Cheltuieli de natura salariata (rd2+6):

12,374.00

12,007.00

2

Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5), din care:

11,525.00

11,262.00

3

a) salarii de bază

10,087.00

9,957.00

4

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

1,423.00

1,305.00

5

c) alte bonificații (conform CCM)

15

6

Tîchete de masa

849.00

745.00

La inceputul anului s-a făcut evaluarea tuturor sa

ariatilor pentru activitatea desfasurata in anul

precedent.

V.Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului, securitate si sanatate in munca

Pentru conformarea cu cerințele legale si in scopul menținerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile generate din activitatile societarii ,respectandu-se prevederile legale privind protecția mediului si valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens.

Referitor la siguranța si securitatea in munca ,instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale,instrucțiunilor proprii de securitate in munca si a tematicii de instruire stabilita pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul general.

La nivelul societății exista un plan de prevenire si protecție.Conform acestui plan lucratorii care sunt expuși la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protectiejde asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protecție.

Controlul medical periodic al salariatilor este asigurat de medical de medicina muncii cu care societatea are contract.

Pentru desfasurarea activitatii in deplina siguranța in anul 2019 s-au efectuat operațiuni de verificare, inlocuire ,intretinere si reparare a mijloacelor de intervenție in caz de incendiu, conform graficelor de intretinere.

Președinte Consiliul de Admninistratie

Ing.Radulescu Claudiu George