Hotărârea nr. 149/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.74056/08.05.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.74486/08.05.2020, precum și raportul înregistrat sub nr.5829/08.05.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere dispozițiile H.C.L, nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) iit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr,57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea anexelor nr. 10 - 15 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexelor nr. 1-6.

Art.2 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.4 Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L’ în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ~* împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ^

' •                '                 SECRETARfGENERAL,

FULVIA ANJOTNEl/dINESCU

ROMÂNIA             Anexa 1 la

JUDEȚUL CONSTANȚA                      Z

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ant,m,k         ANEXA NR.10 la Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din

Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli cu investițiile pentru trama stradala a Municipiului Constanța

 • A. Lucrări de investiții

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări.

Pentru lucrările de investiții executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor sunt următoarele :

1

DOI

Decapare sistem rutier existent și compactare mecanic

Lei/mc

52,51

2

D02

Săpătură în teren tare și foarte tare

Lei/mc

58,09

3

D03

Reprofilare pietruire existentă cu aport de material până la 10 cm

Lei/mp

27,23

4

D04

Reprofilare pietruire existentă fără aport de material

Lei/mp

13,13

5

D05

Desfacere trotuar din dale

Lei/mp

34,94

6

D06

Demolare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

24,44

7

D07

Decapare îmbrăcăminte asfaltică

Lei/mp

27,38

8

D08

Decapare îmbrăcăminte din beton de ciment

Lei/mc

220,34

9

D09

Ridicare la cotă borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

67,77

10

D10

Montare borduri prefabricate mici (10x15 cm secțiune)

Lei/ml

28,68

11

DII

Montare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

65,17

12

D12

Substrat de nisip

Lei/mc

168,40

13

D13

Fundație de piatră spartă

Lei/mc

145,34

14

D14

Amorsare suprafețe

Lei/mp

2,28

15

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

Lei/mc

159,68

16

D16

Montat pavaj(pavele) autoblocante din beton

Lei/mp

86,93

17

D17

Frezare îmbrăcăminte asfaltîcă 5 cm grosime

Lei/mp

17,44

18

D18

Strat de legătură binder EB22,4 leg 50/70 (BAD25)

Lei/to

336,87

19

D19

Strat de bază din mixtură asfaltîcă EB31,5 baza 50/70 (AB2)

Lei/to

333,23

20

D20

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

45,54

21

D21

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

57,95

22

D22

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 3cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

54,73

23

D23

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

66,04

24

D24

Aducere la profil cu EB8 RUL50/70 (BA8) cu așternere manuală

Lei/to

452,49

25

D25

Aducere la profil cu EB16 RUL50/70 (BA16) cu așternere manuală

Lei/to

445,82

26

D26

Strat de uzură SMA16 RUL50/70 de 5 cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

71,17

27

D27

Trotuare cu dale din beton

Lei/mp

123,73

28

D28

Cofraje mixte din panouri

Lei/mp

47,97

29

D29

Montare armături diverse

Lei/kg

5,35

30

D30

Confecții metalice simple

Lei/kg

29,74

31

D31

Vopsitorii confepții metalice diverse

Lei/mp

55,06

32

D32

Turnare beton (^8/10

Lei/mc

352,81

33

D33

Turnare beton C12/15

Lei/mc

364,38

34

D34

Turnare beton CI6/20

Lei/mc

365,87

35

D35

Turnare șapă de ciment (M100T)

Lei/mp

112,15

36

D36

Transport moloz din lucrări de reparații

Lei/to

15,71

37

D37

Glet pe tencuieli

Lei/mp

26,98

38

D38

Tencuieli interioare

Lei/mp

55,98

39

D39

Desfacere placaje ceramice

Leî/mp

48,62

40

D40

Pardoseli ceramice

Lei/mp

140,26

41

D41

Zugrăveli lava bile

Lei/mp

26,42

42

D42

Montat și pozat instalație electrică

Lei/ml

26,56

43

D43

Motat corpuri de iluminat

Lei/buc

58,72

44

D44

Material hidroizolant

Lei/mp

100,16

45

D45

Desfacere tencuieli

Lei/mp

6,08

46

D46

Tăierea rosturilor

Lei/ml

23,02

47

D47

Montare geogril

Lei/mp

12,17

48

D48

Montat pavaj pe piatră cubică pe strat de șapă de ciment de 5 cm grosime

Lei/mp

69,74

49

D49

Piatră cubică încadrare ronduri

Lei/mp

28,43

50

D50

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

Lei/ml

77,68

51

D51

Confecționat și montat capace prefabricate

Lei/buc

625,80

52

D52

Aducere la cotă de asfalt a capacelor de cămine

Lei/buc

213,66

53

D53

Trasare lucrări pentru asflatare

Lei/ml

49,29

54

D54

Reparații mobilier urban

Lei/buc

75,85

55

D55

Reprofilare umplutură cu aport de material de până la 20 cm

Lei/mp

21,47

56

D56

Strat de legătură binder EB22, 4m, LEG 50/70(BAD25)

Leî/to

355,69

57

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel pentru circulația rutieră - Ibuc

Lei/buc

8,69

58

D58

Plantarea(mont^rea)stălpilor pentru indicatoare de circulație rutieră

Lei/buc

70,00

59

D59

Marcaje rutieri longitudinale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație

Lei/mp

21,56

60

D60

Marcaje rutiere transversale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație

Leî/mp

28,43

61

D61

Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

64,69

62

D62

Marcaje rutiere transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

71,59

63

D63

Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

127,96

64

D64

Marcaje rutiere longitudinale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

57,44

65

D65

Marcaje rutiere transversale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

65,11

66

D66

Ansambluri rutiere termoplastice (covoare antiderapante) la trecerile de pietoni

Lei/mp

117,27

67

D67

Ansambluri rutiere 2K (bicomponent) la rece (covoare) antiderapante la trecerile de pietoni

Lei/mp

161,64

68

D68

Marcaje rutiere cu material preformat monocolor

Lei/mp

166,91

69

D69

Marcaje rutiere cu material preformat multicolor

Lei/mp

274,50

70

D70

Marcaj rutier tactil prin aplicare de material termoplastic

Lei/mp

419,07

71

D71

Ștergerea marcajului rutier fizic cu apa sub presiune sau raschetare

Lei/mp

24,91

72

D72

Amorsa pentru marcaj rutier cu Primer

Lei/mp

6,02

73

D73

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um)

Lei/mp

27,17

74

D74

Marcaj rutier clasic - transversal (600 um)

Lei/mp

29,00

Pentru lucrările de marcaja executate de S.C Anduna Servimob SRL în baza Acordului cadru nr. 1/11.01.2019, Actului adițional nr.1/01.04.2020 la Acordul cadru nr.1/11.01.2019, Contractului subsecvent nr.2/02.03.2020 și Actului adițional nr.1/01.04.2020 la Contractul subsecvent nr.2/02.03.2020 avand ca obiect "Execuția marcajelor rutiere" preturile unitare sunt celeprevazute la poz.59-72 avand indicativele D59-D72.

 • B.       Recuperarea investițiilor

B.l Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor aparținând domeniului p’ublic și privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin tarif sau preț.

B.2 Recuperarea valorii indicatoarelor și stâlpilor pentru indicatoare e rutiere noi care se montează pe străzile care au făcut obiectul lucrărilor de investiții conform proiectelor tehnice, în baza facturilor emise de furnizori.

 • C.       Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnnico- economice pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale (sensuri giratorii, sensuri unice, piste bicicliști, limitatoare de viteză, treceri de pietoni, trotuare, alei, străzi, etc.) respectiv expertize tehnice, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații de avizare, urmărire și verificare proiecte, studii de consultanță tehnică, studii/analize probe de laborator, studii de evaluare, servicii de asistență tehnică, urmărire execuție lucrări, studii de circulație, studii de trafic, studii tehnice, servicii de geologie, studii de electromerie, servicii de topografie, servicii de verificare a proiectelor de structuri portante, servicii de urbanism și de arhitectură, servicii de proiectare, servicii de inginerie, servicii de acces internet camere video - conform facturii lunare

 • D.      Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.6 % pentru lucrările de investiții, conform situațiilor de plată de Ia I.S.C.

 • E.       Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

 • F.       Impozite si taxe .

 • G.       Alte cheltuieli neprevăzute, conform facturilor prezentate .

 • H.      Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

 • I.       Profit - 5 %

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

......"Y'/'P? 'V'' ‘ROMÂNIA

tjg? 4 JUDEȚUL CONSTANȚA Kfjm MUNICIPIUL CONSTANȚA

Anexa nr.2 la H.C.L...


CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.ll la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli de întreținere/ reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului Constanța

 • A. Lucrări de întreținere și reparații curente

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentații Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Pentru lucrările de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului Constanța, executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor sunt următoarele :

1

RPD01

Decapare sistem rutier existent și compactare mecanică

Lei/mc

52,51

2

RPD02

Săpătură în teren tare și foarte tare

Lei/mc

58,09

3

RPD03

Reprofilare pietruire existentă cu aport de material până la 10 cm

Lei/mp

27,23

4

RPD04

Reprofilare pietruire existentă fără aport de material

Lei/mp

13,12

5

RPD05

Desfacere trotuar din dale

Lei/mp

34,94

6

RPD06

Demolare borduri prefabricate mari [20x25 cm secțiune)

Lei/ml

24,44

7

RPD07

Decapare îmbrăcăminte asfaltică

Lei/mp

27,38

8

RPD08

Decapare îmbrăcăminte din beton de ciment

Lei/mc

220,34

9

RPD09

Ridicare la cotă borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

67,77

10

RPD10

Montare borduri prefabricate mici (10x15 cm secțiune)

Lei/ml

28,68

11

RPD11

Montare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

65,17

12

RPD12

Substrat de nisip

Lei/mc

168,40

13

RPD13

Fundație de piatră spartă

Lei/mc

145,34

14

RPD14

Amorsarea suprafețelor

Lei/mp

2,28

15

RPD15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

Lei/mc

159,68

16

RPD16

Montat pavaj (pavele) autoblocante din beton

Lei/mp

86,93

17

RPD17

Frezare îmbrăcăminte asfaltică 5 cm grosime

Lei/mp

17,44

18

RPD18

Strat de legătură binder EB22,5 LEG50/70 (BAD25)

Lei/to

336,87

19

RPD19

Strat de bază din mixtură asfaltică EB31,5 bază 50/70 (AB2)

Lei/to

333,23

20

RPD20

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

45,54

21

RPD21

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

57,95

22

RPD22

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 3cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

54,73

23

RPD23

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

66,04

24

RPD24

Aducere la profil cu EB8 RUL50/70 (BA8) cu așternere manuală

Lei/to

452,49

25

RPD25

Aducere la profil cu EB16 RUL50/70 (BA16) cu așternere manuală

Lei/to

445,82

26

RPD26

Reparații prin plombare EB16 RUL50/70 (BA16) în grosime de 4 cm

Lei/mp

80,99

27

RPD27

Reparații prin plombare EB16 RUL50/70 (BA16) în grosime de 6 cm

Lei/mp

120,59

28

RPD28

Reparații prin plombare binder EB22,4 LEG50/70 (BAD25) în grosime de 6 cm

Lei/mp

114,43

29

RPD29

Strat de uzură SMA16 RUL 50/70 de 5 cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

70,59

30

RPD30

Reparații trotuare cu dale din beton

Lei/mp

123,73

31

RPD31

Reparații prin plombare cu mixtură stocabilă

Lei/to

718,65

32

RPD32

Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri cu așternere manuală

Lei/mc

242,48

33

RPD33

Cofraje mixte din panouri

Lei/mp

47,97

34

RPD34

Montat armături diverse

Lei/kg

5,35

35

RPD35

Confecții metalice simple

Lei/kg

29,74

36

RPD36

Vopsitorii confecții metalice diverse

Lei/mp

51,76

37

RPD37

Turnare beton C8/10

Lei/mc

352,81

38

RPD38

Turnare beton C12/15

Lei/mc

364,38

39

RPD39

Turnare beton C16/20

Lei/mc

365,87

40

RPD40

Turnare șapă de ciment (M100T)

Lei/mp

112,15

41

RPD41

Transport moloz din lucrări de reparații

Lei/to

15,71

42

RPD42

Reparații glet pe tencuieli

Lei/mp

26,98

43

RPD43

Reparații tencuieli interioare

Lei/mp

65,95

44

RPD44

Desfacere placaje ceramice

Lei/mp

48,62

45

RPD45

Reparații pardoseli ceramice

Lei/mp

140,26

46

RPD46

Zugrăveli lavabile

Lei/mp

26,42

47

RPD47

Montat și pozat instalație electrică

Lei/ml

26,56

48

RPD48

Montat corp de iluminat

Lei/buc

58,72

49

RPD49

Reparații cu material hidroizolant

Lei/mp

100,16

50

RPD50

Desfacere tencuieli

Lei/mp

6,08

51

RPD51

Tăierea rosturilor

Lei/ml

23,02

52

RPD52

Montare geogril

Lei/mp

12,17

53

RPD53

Montat pavaj din piatră cubică pe pat de șapă de ciment 5cm grosime

Lei/mp

69,75

54

RPD54

Piatră cubică încadrare ronduri

Lei/ml

29,88

55

RPD55

Refacere pavaje vechi

Lei/mp

65,08

56

RPD56

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

Lei/ml

77,47

57

RPD57

Montat capace prefabricate

Lei/buc

625,80

58

RPD58

Aducere la cota de asfalt a capacelor de cămine

Lei/buc

213,66

59

RPD59

Trasare lucrări pentru asfaltare

Lei/ml

54,77

60

RPD60

Reparații mobilier urban

Lei/buc

75,85

61

RPD61

Reprofilare umplutură cu aport de material de până la 20cm

Lei/mp

21,93

62

RPD62

Strat de legătură binder EB22,4 LEG50/70(BAD25)

Lei/to

355,69

63

RPD63

Spălare curățare suprafețe

Lei/mp

31,23

64

RPD64

Ștergere marcaj rutier prin freza re

Lei/mp

43,29

65

RPD65

Curățarea vegetației între pavaje și pe trotuare

Lei/mp

23,84

66

RPD66

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um)

Lei/mp

27,17

67

RPD67

Marcaj rutier clasic - transversal (600 um)

Lei/mp

29,00

68

RPD68

Desființare panouri publicitare pe structura metalica

Lei/kg

6,42

69

RPD69

Demontare confecții metalice

Lei/kg

4,61

70

RPD70

Demolat structuri din beton

Lei/mc

225,21

71

RPD71

Demontat stâlpi din beton

Lei/buc

1056,54

72

RPD72

Mutare elemente din beton

Lei/buc

11,61

73

RPD73

Montare borduri granit mici - secțiune 10X15

Lei/ml

85,06

74

RPD74

Montare borduri granit mari - secțiune 20X25

Lei/ml

233,17

75

RPD75

Reparații cu pavele din granit - secțiune 25X25X7

Lei/mp

336,19

76

RPD76

Reparații cu pavele din granit - secțiune 25X25X4

Lei/mp

267,14

77

RPD77

Montare borduri marmura - secțiune 20X25

Lei/ml

231,09

78

RPD78

Montare rigole granit secțiune 25X50

Lei/buc

156,26

7Q

RPD79

Marcaje rutiere longitudinale executate cu vopsea

Lei/mp

21,56

convenționala clasica pe arterele de circulație

qn

RPD80

Marcaje rutiere transversale executate cu vopsea

Lei/mp

28,43

OU

convenționala clasica pe arterele de circulație

81

RPD81

Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale Lei/mp termoplastice - alb

64,69

82

RPD82

Marcaje rutiere transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

71,59

83

RPD83

Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

127,96

84

RPD84

Marcaje rutiere longitudinale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

57,44

85

RPD85

Marcaje rutiere transversale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

65,11

86

RPD86

Ansambluri rutiere termoplastice (covoare antiderapante) Ia trecerile de pietoni

Lei/mp

117,27

07

RPD87

Ansambluri rutiere 2K (bicomponent) la rece (covoa-Lei/mp

161,64

O/

re) antiderapante Ia trecerile de pietoni

Lei/mp

88

RPD88

Marcaje rutiere cu material preformat monocolor

166,91

89

RPD89

Marcaje rutiere cu material preformat multicolor

Lei/mp

274,50

90

RPD90

Marcaj rutier tactil prin aplicare de material termo-plastic

Lei/mp

419,07

91

RPD91

Ștergerea marcajului rutier fizic cu apa sub presiune Lei/mp • sau raschetare

24,91

92

RPD92

Amorsa pentru marcaj rutier cu Primer

Lei/mp

6,02

93

RPD93

Frezare imbracaminte asfaltica 10 cm

Lei/mp

24,25

94

RPD94

Montat separatoare hidrocarburi

Lei/buc

183,84

Cheltuieli pentru desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalitățile legale în zona drumului public poz. 68-72 - în funcție de bugetul aprobat;

Pentru lucrările de marcaja executate de S.C Anduna Servimob SRL în baza Acordului cadru nr.1/11.01.2019, Actului adițional nr.1/01.04.2020 la Acordul cadru nr.1/11.01.2019, Contractului subsecvent nr.2/02.03.2020 și Actului adițional nr.1/01.04.2020 la Contractul subsecvent nr.2/02.03.2020 având ca obiect " Execuți a marcajelor rutiere", preturile unitare sunt celeprevazute ia poz.79-92 avand indicativele RPD79-RPD92.

 • B. Recuperarea investițiilor

 • B.l Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor aparținând domeniului public și privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin tarif sau preț.

B.2 Recuperarea valorii capacelor prefabricate prevăzute la RPD57 se va face, în baza facturilor emise de furnizori.

B.3. Recuperarea valorii separatoarelor hidrocarburi prevăzute la RPD94 se va face în baza facturilor emise de furnizori.

 • C. Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnnico-economice pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale (sensuri giratorii, sensuri unice, piste bicicliști, (imitatoare de viteză, treceri de pietoni, trotuare, alei, străzi, etc.) respectiv expertize tehnice, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații de avizare, urmărire și verificare proiecte, studii de consultanță tehnică, studii/analize probe de laborator, studii de evaluare, servicii de asistență tehnică, urmărire execuție lucrări, studii de trafic, studii de circulație, studii tehnice, servicii de geologie, studii de electromerie, servicii de topografie, servicii de verificare a proiectelor de structuri portante, servicii de urbanism și de arhitectură, servicii de proiectare, servicii de inginerie, servicii de acces internet camere video - conform facturii lunare.

 • D.      Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.6 %, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

 • E.       Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

 • F.       Costuri din contractul de delegare a gestiunii

FI.      Utilități - energie electrică / termică, consum apă, telefonie și comunicații,

pentru sediul societății unde se desfășoară activitatea de gestiune și administrare a domeniului public și privat - conform facturilor lunare.

F2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială ( 8 mijloace de transport) - 31.080 Iei / lună .

F3. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială - 45.761 lei / lună .

 • G.      Impozite și taxe .

 • H.       Alte cheltuieli neprevăzute, conform facturilor prezentate .

 • I.       Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

 • J.       Profit - 5 %

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRA SECRET FULV1AA

Ă AL, INESCL'ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L..


Zfâ/zț?ZZ.


ANEXA NR.12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE

PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Achiziție, supraveghere, întreținere și reparare indicatoare rutiere

 • A. Cheltuieli de gestiune și administrare a Sistemului de indicatoare rutiere

A.l. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de gestiune, achiziție si supraveghere a stării sistemelor de indicatoare rutiere din municipiul Constanța, în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - 5.499 lei/lună;

 • A. 2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru activitatea de urmărire și supraveghere a stării indicatoare rutiere (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/lună;

 • B.     Cheltuieli cu lucrările de reparații și întreținere a Sistemului de indicatoare rutiere

B.l. Situații de lucrări pentru reparațiile indicatoarelor rutiere (manoperă, întreținere și reparații) întocmite în baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări de drumuri - în funcție de bugetul aprobat;

Pentru lucrările de întreținere și reparații curente executate de S.C, CONFORT URBAN S.R.L., prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații indicatoare rutiere, sunt următoarele:

1.

11

Demontare indicatoare pentru circulația rutieră                 lei/buc

6,69

2.

12

Deplantarea (demontarea) stâlpilor pentru indicatoare de lei/buc circulație rutieră

14,36

3.

13

Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel pentru lei/buc circulația rutieră

8,69

4.

14

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație lei/buc rutieră

70,00

5.

15

Montare stâlp protecție pietoni/dirijare circulație de diverse lei/buc secțiuni și culori

36,34

6.

16

Demontare stâlpi de ghidare iameiari din material plastic lei/buc pentru dirijarea circulației

7,90

7.

17

Demontare sâlp protecție pietoni/dirijare circulație de diverse lei/buc secțiuni și culori

21,75

8

18

Montat stâlpi de ghidare Iameiari din material plastic pentru lei/buc dirijarea circulației

30,11

9.

19

Demontare parapet lestabil                                     lei/buc

14,89

10.

110

Demontare denivelări pentru reducerea vitezei                 lei/buc

5,72

11.

111

Curățarea prin spălare a indicatoarelor de circulație             lei/mp

25,50

 • 12.

 • 13.

 • 112 Curățarea prin spălare a stâlpilor de dirijare a circulației

 • 113 Montat parapet lestabil

lei/buc

lei/buc

4,09

24,19

14.

114 Repoziționare parapet lestabil

iei/buc

20,97

15.

115 Montat denivelări pentru reducerea vitezei

lei/buc

18,02

16.

116 Montat separatoare de sens

lei/buc

18,92

17.

117 Montat buton reflectorizant cu led

lei/buc

12,89

18.

118 Montat elemente de semnalizare

lei/buc

17,81

19.

119 Montat panou de orientare

lei/buc

38,58

20.

120 Demontat panou de orientare

lei/buc

36,95

21.

121 întreținere indicator echipat cu led/flash luminos

lei/buc

158,28

22.

122 Demontat separatoare de sens

lei/buc

15,80

23.

123 Demontat buton reflectrorizant cu led

lei/buc

9,20

24.

124 Demontat elemente de semnalizare

lei/buc

13,37

25.

125 Montare stâlpi flexibili pentru separatoare de sens

lei/buc

14,58

26.

126 Montare plăcuțe reflectrorizante cu catadioptrii

lei/buc

7,29

27.

127 Demontare plăcuțe reflectorizante cu catadioptrii

lei/buc

3,58

28.

128 Montare oglindă de trafic

lei/buc

16,11

29.

129 Demontare oglindă de trafic

lei/buc

6,69

30.

130 Vopsire stâlp indicator

lei/buc

19,34

31.

131 Reparare stâlp indicator

lei/buc

14,20

32.

132 Reparare indicator

lei/buc

11,54

33

133 Reparare stâlpi protecție pietoni/dirijare circulație de secțiuni și culori

diverse Lei/buc

14,20

B.2. Valoarea indicatoarelor rutiere care înlocuiesc indicatoarele rutiere uzate, distruse, vandalizate sau sustrase si a căror înlocuire este necesară în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de furnizori;

B.3. Autospecială pentru transport muncitori, utilaje și materiale - 8.400 lei/lună;

 • B. 4. - Utilaje (generator cu picamar, flex, mașină de găurit, transformator de sudură) -5.040 lei /lună;

 • C. Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%

 • D. Profit - 5%.  ENERAL

  E8CUAnexa nr.4 la HCL nr.

ANEXA 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

întreținere construcții și echipamente, reparații semafoare rutiere în Municipiul Constanța

 • A. Cheltuieli de întreținere si reparații semafoare rutiere in Municipiul Constanta -in funcție de bugetul aprobat;

Confirmarea lucrărilor se asigura lunar de reprezentanții Primăriei Municipiului Constanta, pe baza situației de lucrări .

A.l. Situații de lucrări pentru reparații semafoare rutiere întocmite în baza Indicatoarelor de Norme de Deviz specifice lucrărilor de semaforizare - în funcție de bugetul aprobat;

Preturile unitare pentru executarea Fucrarilor de reparații sunt următoarele :

1.

SI

ÎNLOCUIRE LENTILA CARCASA SEMAFOR

lei/buc

133,54

2.

S2

ÎNLOCUIRE parasolare corp semafor

lei/buc

133,54

3.

S3

înlocuire corp pietonal semafor

lei/buc

133,54

4.

S4

înlocuire lentila corp pietonal

lei/buc

133,54

5.

S5

înlocuire parasolare corp pietonal

lei/buc

133,54

6.

S6

înlocuire corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

7.

S7

înlocuire lentila corp pulsatoriu virare la DREAPTA

lei/buc

133,54

8.

S8

ÎNLOCUIRE PARASOLARE CORP PULSATORIU VIRARE LA DREAPTA

lei/buc

133,54

9.

S9

ÎNLOCUIRE CRONOMETRU SEMAFOR VEHICULE

lei/buc

133,54

10.

S10

ÎNLOCUIRE semafor acustic

lei/buc

133,54

11.

Sil

MANSONAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE SUBTERANE IN CAZUL UNEI AVARII

lei/buc

222,78

12.

S12

MONTARE INDICATOR CU LAMPĂ LED/FLASH LUMINOS

lei/buc

78,92

13.

S13

ÎNLOCUIRE PANOU TIP RADAR DE LIMITARE A VITEZEI

lei/buc

183,04

14.

S14

VOPSIRE STÂLP LA ÎNĂLȚIME MAI MICA DE 2M

lei/buc

81,39

15.

S15

VOPSIRE STÂLP LA ÎNĂLȚIME MAI MARE DE 2M

lei/buc

199,12

16.

S16

MONTARE ÎNLOCUIRE PLĂCUTĂ ADIȚIONALA SEMAFOR <2M

lei/buc

26,61

17.

S17

MONTARE ÎNLOCUIRE PLĂCUTĂ ADIȚIONALA SEMAFOR >2M

lei/buc

41,61

18.

S18

ÎNLOCUIT PICIOR DE SUSȚINERE SEMAFOR PIETON/VEHICUL

lei/buc

133,54

19.

C-| Q

ÎNLOCUIT PICIOR DE SUSȚINERE SEMAFOR

lei/buc

133,54

O -L z?

GALBEN/VERDE INTERMITENT

20.

S20

SPALAT LENTILA SEMAFOR <2M

lei/buc

47,13

21.

S21

SPALAT LENTILA SEMAFOR >2M

lei/buc

62,13

22.

S22

DEMONTAT STÂLP METALIC H=5M

lei/buc

245,47

23.

S23

DEMONTAT STÂLP METALIC H=7M

lei/buc

283,88

24.

S24

DEMONTAT CORP SEMAFOR AUTO DE PE STÂLP CU H MAX.5M

lei/buc

196,26

25.

S25

DEMONTARE CRONOMETRU AUTO DEPE STÂLP CU H MAX.5M

lei/buc

80,38

26.

S26

DEMONTAT CORP SEMAFOR ACUSTIC DE PE STÂLP CU H MAX.5M

lei/buc

80,38

27.

S27

DEMONTAT CORP SEMAFOR PIETONI DE PE STÂLP CU

4 MAX.5M

lei/buc

80,38

28.

S28

DEMONTAT COPR SEMAFOR SUSPENDAT IN CONSOLA/SUFA

lei/buc

374,07

29.

S29

DEMONTAT SUFA SUSȚINERE INSTALAȚIE AERIANA

lei/buc

350,54

30.

S30

DEMONTAT LINIE AERIANA SEMAFORIZARE

lei/buc

415,86

31.

S31

ÎNLOCUIRE STÂLP METALIC H=4M

lei/buc

245,47

32.

S32

ÎNLOCUIRE STÂLP METALIC H=5M

lei/buc

245,47

33.

S33

ÎNLOCUIRE STÂLP METALIC H=7M

lei/buc

245,47

34.

S34

ÎNLOCUIRE CORP AUTO SEMAFOR

lei/buc

78,24

35.

S35

REPARTIE LAMPA LED SEMAFOR AUTO

lei/buc

168,65

36.

S36

REPARAȚIE LAMPA LED SEMAFOR PIETONI

lei/buc

179,85

37.

S37

REPARAȚIE LAMPA LED CORP PULSATORIU

lei/buc

314,57

38.

S38

REPARAȚIE LAMPA LED CRONOMETRU VEHICULE

lei/buc

186,40

39.

S39

REPARAȚIE SEMAFOR ACUSTIC

lei/buc

192,63

40.

S40

ÎNLOCUIREA AUTOMATULUI DE SEMAFORIZARE

lei/buc

277,05

41.

S41

REPARAȚII LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE

lei/buc

586,38

42.

S42

ÎNLOCUIREA AUTOMATULUI DE SEMAFORIZARE TRECERE DE PIETONI

lei/buc

261,86

43.

S43

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE TRECERE DE PIETONI

lei/buc

522,41

44.

S44

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE -PLACA DE BAZA

lei/buc

457,54

45.

S45

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE PIETONI - PLACA DE BAZA

lei/buc

457,54

46.

S46

ÎNLOCUIRE PLACA DE BAZA LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE

lei/buc

151,93

47.

S47

ÎNLOCUIRE PLACA DE BAZA LA AUTOMATUL DE PIETONI

lei/buc

151,93

48.

S48

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE

AUTO - MODULE COMANDA FINALA

lei/buc

480,67

49.

S49

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE

PIETONI - MODULE COMANDA FINALA

lei/buc

480,67

50.

S50

ÎNLOCUIRE LA AUTOMATUL SEMAFORIZARE AUTO -MODULE COMANDA FINALA

lei/buc

151,93

51.

CCI

ÎNLOCUIRE LA AUTOMATUL DE SEMANFORIZARE

lei/buc

151,93

-L

PIETONI - MODULE COMANDA FINALA

52.

crn

REPARAȚIE INSTALAȚIE ELECTRICA SEMNALIZARE

lei/m

18,29

OjZ

LEA IN CAZUL UNEI AVARII

53.

S53

ÎNLOCUIRE CABLU SUSȚINERE INSTALAȚIE AERIANA

lei/m

23,97

54.

S54

REPARTIE LAMPA LED PANOU TRECERE PIETONI

lei/buc

188,92

55.

S55

REPARAȚIE PANOU TIP RADAR DE LIMITARE A VITEZEI

lei/buc

391,75

56.

S56

REPUNEREA IN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI DE SEMAFORIZARE, DUPĂ AVARIE

lei/buc

928,78

57.

S57

REPARAȚIE LINIE EECTRICA SEMNALIZARE LES

lei/m

198,20

58.

S58

DEMONTAREA AUTOMATULUI DE SEMAFOR AUTO/PIETONI

lei/buc

85,38

59.

S59

DEMONTARE INDICATOR CU LAMPA CU LED/FLASH LUMINOS

lei/buc

75,96

60.

S60

DESFIINȚARE CABLURI SUPRATERANE

lei/ml

0,65

95

S95

DESFIINȚARE CABLURI SUPRATERANE-LUCRARI PUNCTUALE

lei/ml

3,27

96

S96

MONTAT CABLU ELECTRIC

Lei/ml

6,84

97

S97

MONTAT ȚEAVA CORUGATA DIAMETRU 63

Lei/ml

5,95

98

S98

MONTAT ȚEAVA CORUGATA DIAMETRU 110

Lei/ml

9,08

A.2.

Situații de lucrări pentru întreținere construcții si echipamente semafoare

rutiere întocmite în baza Indicatoarelor de Norme de Deviz specifice lucrărilor de

semaforizare - în funcție de bugetul aprobat;

Preturile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere sunt următoarele

61.

S61

INTERSECȚIE BD. 1 DECEMBRIE 1918 -

BD.LC.BRATIANU

lei/buc

1039,73

62.

S62

INTERSECȚIE Bd. AI.LAPUSNEANU - STR.I.L.C RĂGI ALE

lei/buc

1059,39

63.

S63

INTERSECȚIE BD. TOMIS - BD.AL.LAPUSNEANU

lei/buc

1228,73

64.

S64

INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. ION RATIU

lei/buc

1041,61

65.

S65

INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. NICOLAE IORGA

lei/buc

923,06

66.

S66

INTERSECȚIE BD. MAMAIA - STR. MIRCEA CEL BATRAN

lei/buc

841,97

67.

S67

INTERSECȚIE BD. AUREL VLAICU - STR. CUMPENEI

lei/buc

1235,62

68.

S68

INTERSECȚIE BD. AL.LAPUSNEANU - STR. SOVEJA

lei/buc

1147,96

69.

S69

INTERSECȚIE BD. AL.LAPUSNEANU - STR. POPORULUI

lei/buc

1079,14

70.

S70

INTERSECȚIE BD. TOMIS - BD. FERDINAND

lei/buc

975,86

71.

S71

INTERSECȚIE BD. 1 MAI - STR. CARAIMAN

lei/buc

997,37

72.

S72

INTERSECȚIE BD. FERDINAND - BD. I.C.BRATIANU

lei/buc

774,19

73.

S73

INTERSECȚIE BD. FERDINAND - STR. TH.BURADA

lei/buc

996,60

74.

S74

INTERSECȚIE BD. FERDINAND - STR. MIHAI VITEAZU

lei/buc

910,11

75.

S75

INTERSECȚIE BD. FERDINAND - BD. 1 DECEMBRIE 1918

lei/buc

980,87

76.

S76

INTERSECȚIE BD. 1 MAI - STR. TH.BURADA

lei/buc

983,04

77.

S77

INTERSECȚIE BD. MAMAIA - STR. ION RATIU

lei/buc

1028,01

78.

S78

INTERSECȚIE BD. TOMIS - BD. AUREL VLAICU

lei/buc

1164,30

79.

S79

INTERSECȚIE STR. BABA NOVAC - STR. POPORULUI

lei/buc

937,19

80.

S80

INTERSECȚIE BD. I.L.CARAGIALE - STR. TH.BURADA

lei/buc

824,81

81.

S81

INTERSECȚIE STR. BABA NOVAC - STR. DEZROBIRII

lei/buc

945,50

82.

S82

INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. TULCEI

lei/buc

903,45

83.

S83

INTERSECȚIE STR. MIRCEA CEL BATRAN - STR. ION RATIU

lei/buc

981,67

84.

S84

INTERSECȚIE STR. MIRCEA CEL BATRAN - STR. NICOLAE IORGA

lei/buc

832,41

85.

S85

INTERSECȚIE SOS. MANGALIEI - STR. PANDURULUI

lei/buc

891,49

86.

S86

INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. SOVEJA

lei/buc

1033,14

87.

S87

INTERSECȚIE BD. FERDINAND - STR. I. G. DUCA

lei/buc

852,84

88.

S88

INTERSECȚIE BD. MAMAIA - STR. MIHAI VITEAZU

lei/buc

1017,99

89.

S89

INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. ȘTEFAN CEL MARE

lei/buc

925,57

90.

S90

INTERSECȚIE BD. TOMIS - BD. MAMAIA

lei/buc

810,53

91.

S91

INTERSECȚIE BD. MAMAIA - STR. SOVEJA

lei/buc

874,71

92.

S92

INTERSECȚIE BD. I.C.BRATIANU - STR. TH.BURADA

lei/buc

989,99

93.

S93

INTERSECȚIE STR.MIRCEA CEL BATRAN - STR.DECEBAL

lei/buc

644,75

94.

S94

INTERSECȚIE BD.LC.BRATIANU - STR.CUMPENEI

lei/buc

885,83

 • B. Valoarea pieselor de schimb care se înlocuiesc la construcțiile si echipamentele semafoarelor rutiere uzate, distruse, vandalizate sau sustrase si a căror înlocuire este necesară în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de furnizori;

 • C. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare activitatii de întreținere semafoare din municipiul Constanta (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/luna;

 • D.      Cheltuieli cu salariile si contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de gestiune, supraveghere, constatarea necesității reparațiilor la semafoare rutiere si urmărirea realizării acestora pentru buna funcționare si fluidizarea traficului rutier - 7.906 lei/luna;

 • E. Cheltuieli de construcții si montare echipamente semafoare rutiere noi in Municipiul Constanta (proiectare, avize, autorizare, s.a.) - în funcție de bugetul aprobat;

 • F. Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%.

 • G. Profit - 5%.

ROMÂNIA             Anexa 5 la HCL nr

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR PENTRU PRESTAȚII

Ridicare și transport a vehiculelor abandonate pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța

A. Confirmarea lucrărilor se va face de către reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Preturile unitare pentru activitatea de ridicare și transport a autovehiculelor abandonate sunt următoarele :

Nr. crt

COD PRESTAȚIE

DESCRIERE PRESTAȚIE

PREȚ fara TVA

1.

RTA

Tarif ridicare și transport autoturisme abandonate

114

 • B. Combustibil TOTAL - 102,07 lei

15 km + 15 km = 30 km = 4 litri

20 min + 20 min = 40 min = 3 litri

7 litri * 4,6 lei/litru

20% din cheltuieli/mașină = 20%

 • C.   Cheltuieli indirecte 12% -12,25 lei

TOTAL                       114,32 lei

Total general fara T.V.A.        114,00 lei

t

Pentru o simplificare a încasărilor se va rotunji suma de 114 lei fara T.V.A.


e Ședință


CONTRAS SECRETAR FUÎVIAANTOW


DJNEȘCV-
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA Anexa 6 Ia HCL nr. MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.15 la Contractul de delegare a gestiuniiserviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din


Municipiul Constanța


PROGRAM ESTIMATIV DE ÎNTREȚINERE, REPARARE, INVESTIȚII SI MODERNIZAREA TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN ANUL 2020


LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ÎNTRTINERE CURENTĂ ȘI INVESTIȚII

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

VALOARE LEI (CU T.V.A. si cota 5,5%)

1

Reparații curente:

reparații carosabil (covoare bituminoase subțiri cu adaos de material)

22.644.940,00

reparații trotuar (intersecții, covoare bituminoase subțiri)

6.441.445,00

TOTAL 1

29.086.385,00

2

indicatoare si marcaje rutiere

Marcaje longitudinale, marcaje treceri pie-tonale, vopsitorii diverse

3.412.807,00

Indicatoare rutiere

2.537.000,00

Semafoare rutiere

1.365.207,00

TOTAL 2

7.315.014,00

3

Ridicări auto mașini abandonate

42.601,00

TOTAL 3

42.601,00

4

Investiții străzi

15.000.000,00

i

TOTAL 4

15.000.000,00

TOTAL GENERAL (1+2+3+4)

i

51.444.|300,00 ____


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRA;Sfl/NEAZ

SECRETAR^Eț^,

FULV IA ANI


LAD/NESCU