Hotărârea nr. 148/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații cu destinația de locuință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de za. ________

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 73893/07.05.2020, procesul-verbal ale Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit din data de 06.05.2020, prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 5739/08.05.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr, 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 Ut. q și art. 196 alin. 1, Ut. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit din fondul locativ, în'regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă revocarea poziției nr. 1 din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 69/28.02.2020, privind extinderea spațiului din str. Ecaterîna Varga nr. 23, doamnei lașar Turchian, întrucât nu s-a mal încheiat contractul de închiriere.

Art. 3 Se aprobă revocarea poziției nr. 4 din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 69/28.02.2020, privind extinderea spațiului din str. Ștefan Mîhăileanu nr. 10 bis, mansardă, domnului Constandache Ciprian Georgian, întrucât nu s-a mai încheiat contractul de închiriere.

Art. 4 Se aprobă revocarea poziției nr. 7 din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 69/28.02.2020, privind extinderea spațiului din str. Sarmisegetuza nr. 10, parter,

doamnei Mocanii Magdalena, întrucât nu s-a mai încheiat contractul de închiriere.

Art. 5 Se aprobă revocarea poziției nr. 11 din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 69/28.02.2020, privind extinderea spațiului din str. Ștefan cel Mare nr. 80, parter, domnului Bleotea Gabriei, întrucât nu s-a mai încheiat contractul de închiriere.

Art. 6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

_ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru , împotrivă , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONTRA

SECRET

FULVIA ANT

DINESCU


CONSTANȚA,

NR. /W /

cO^STAN^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALANEXA nr. 1

IA H.C.L. Nn.Z^Z^fF

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ

Nr. crt.

Adresa imobil

Persoana căreia î se propune spațiul cu destinația de locuința spre repartizare

1.

Str. Nicolae Titulescu nr. 26, et. III, ap. 14, compus din 2 camere si dependințe principale, în suprafață de 67,54 mp, terasă în suprafață de 5,26 mp si boxa în suprafață de 22,63 mp

Gușe Laurențiu, figurează in evidenta Biroului Imobile cu dosar nr. 26768/02.10.1997 si îndeplinește criteriile de acces pentru 2 persoane.

2.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2A, Bl.

12, et. VIII, ap. 30, compus din 3 camere și dependințe principale în suprafață de 75 mpp

Perghel Mihaela, figurează in evidenta Biroului Imobile cu dosar nr. 16957/18.10.2019 si îndeplinește criteriile de acces pentru 4 persoane.

3.

Str. I.L. Caragiale nr. 49, Bl. 12, et. IV, ap. 38, compus din 2 camere și dependințe principale în suprafață de 49, mp

Giurcă lonelia, figurează în evidenta Biroului Imobile cu dosar nr. 16/6.01.2020 si îndeplinește criteriile de acces pentru 4 persoane.

4.

Str. Arhiepiscopiei nr. 14-16, demisol, ap. 2, compus din 2 camere și dependințe principale, în suprafață 46,64 mp

Ciurea Domnița, figurează in evidenta Biroului Imobile cu dosar nr. 2801/18.03.2013 si îndeplinește criteriile de acces pentru 2 persoane.

5.

Str. Onești nr. 55, compus din 3 camere și dependințe principale, în suprafață de 39,60 mp

Manaf Luminița, figurează in evidenta Biroului Imobile cu dosar nr. 14245/30.08.2019 si Îndeplinește criteriile de acces pentru 2 persoane

6.

Str. Bravilor nr. 10, Bl. T3, ap.

31, compus dintr-o cameră și dependințe, în suprafață de 11,50 mp

Enache Maria, se relochează din imobilul din str. Păcii nr. 3, deținut de sus-numita cu contract de închiriere, motivat de condițiile improprii de locuit din imobilul sus-menționat și de faptul că imobilul nu mai prezintă siguranță în exploatare.