Hotărârea nr. 147/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

epNSTAN^ ' românia

O X JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de fâ. ȘS'-fr/W .

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat • sub nr.79545/20.05.2020, al domnului primar Decebal Făgădău, pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 29510/20.05.2020;

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.Se aprobă metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul de Cerere-Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Sconsilieri din 27 membri.ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr.

Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta medodologie stabilește modalitatea prin care se poate acorda ajutorul financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

în temeiul art. 17 din Legea nr. 35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre a consiliului local metodologia de aplicare, în funcție de specificul local.

 • I. Cadrul legal:

 • •  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • •  H.G. nr. 652/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • •  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

 • •  O.U.G. nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 75/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu •modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • II. Condiții de eligibilitate:

 • (1) Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, se poate acorda persoanelor care au domiciliul în municipiul Constanța, ale căror venituri sunt până Ia 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una sau mai multe din următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legai al copilului șî se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz (conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, tutorele sau, după caz, ambii părinți care urmează să plece la muncă în străinătate, are/au obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara. Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz. Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă.

 • (2) Pentru calcularea venitului net lunar se iau în considerare media veniturilor nete realizate de familia solicitantului în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de solicitare, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția:

 • a) alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) ajutorul social, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • f)  stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

 • g) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;

 • h) veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilîeri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • i)  sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

 • III. Cuantumul ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni, în următoarele cuantumuri:

 • a) 710 lei pentru venituri de până la 2.100 lei;

 • b) 550 lei- pentru venituri de la 2.101 lei până la 2.500

 • c) 390 lei- pentru venituri de la 2.501 lei până la 3.000

 • d) 250 lei- pentru venituri de la 3.001 lei până la 3.500

 • IV. Beneficiari

 • (1) Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, persoanele care au domiciliul în municipiul Constanța și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultura ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată;

 • c) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • d) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene;

 • e) copilul pentru care se solicită ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

 • (2) Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau . mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în plasamentul în regim de urgență;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 • V. DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA acordării ajutorului financiar:

 • (1) Ajutorul fiancîar pentru plata serviciilor oferite de bone se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară (maximum 6 ani).

 • (2) în vederea acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bone, solicitanții vor depune la Direcția generală de asistență socială Constanța următoarele documente:

 • a) Cerere-Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone - formular tipizat. Formularul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

 • b) Copie după documentul de identitate al solicitantului;

 • c) Copie după certificatul de naștere al copiluluî/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • d) Copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiiior;

 • e) Adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultura, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • f)  Copia documentului în baza căruia persoana care oferă familiei copilului servicii de bonă desfășoară activitatea (contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică sau dovada ca bona desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare);

 • g) Documente eliberate de agenția județeană pentru ocupare a forței de muncă, pentru șomerii indemnizați, din care să reiasă că sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoane în căutarea unui loc de muncă și că nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • h) Pentru cei care optează pentru plata ajutorului financiar în cont bancar, document emis de bancă cu contul solicitantului. Solicitantul își va exprima opțiunea de a primii ajutorul financiar fie în cont bancar, fie prin serviciile poștale.

 • i)  Documentele necesare pentru bonă, așa acum sunt precizate la Capitolul VI din prezenta metodologie;

 • j) Alte documente, după caz (Copie după hotărârea judecătorească/sentința judecătorească, Copie certificat de deces, etc).

Pentru documentele depuse în copie, solicitantul va prezenta și originalul pentru conformitate.

 • VI. BONĂ - CERINȚE OBLIGATORII:

(1) Conform art. 5 din Legea 167/2014, poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplinește următoarele condiții:

 • a) este cetățean român sau străin cu domiciliul/reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/reședința copilului;

 • b) este cetățean străin cu drept de muncă în România și posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

 • c)  are capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii;

 • d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei-îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii (se acutalizează anual);

 • e) este aptă din punct de vedere psihologic- îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii(se acutalizează anual);

 • f)  nu are antecedente penale, cu excepția faptelor săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar (se acutalizează anual).

(2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înțelege:

 • a) certificatul obținut în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată;

 • b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Documentele în baza cărora persoana care oferă familiei copilului servicii de bonă poate să desfășoare activitatea sunt: contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică sau dovada ca bona desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) Contractul individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică conține obligatoriu locul de prestare a serviciilor și codul COR și prevede în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activități.

 • (5) Planul de activități se elaborează de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcție de numărul de copii/categoria de vârstă a copîlului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecărui copil, ale familiei acestuia și se revizuiește anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal al copilului și altele.

 • (6) Registrul comerțului emite certificatul constatator pentru persoană fizică autorizată pentru activitatea de bonă (activitățile de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891 și activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700).

 • (7) Dovada îndeplinirii condiției de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii profesionale pentru activitățile de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891 și activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700 se realizează prin certificatul de calificare obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocupația de bonă.

 • VII. Procedură de lucru:

 • (1) în vederea acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de bonă, a respingerii cererii, a modificării dispoziției de acordare a dreptului, a suspendării, reluării sau a încetării dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de bonă, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța se va constitui o comisie, prin dispoziție a directorului general, care va analiza fiecare dosar și va face propuneri în consecință.

 • (2) Dezbaterile din cadrul ședințelor organizate de comisie în vederea analizării dosarelor vor fi consemnate într-un proces-verbal care va fi semnat de fiecare membru al comisiei și se va păstra în dosarul de solicitare al fiecărei persoane.

 • (3) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrază la Direcția generală de asistență socială Constanța, unde se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, în baza documentelor depuse de solicitant, cât și din informațiile existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale.

 • (4)  Cererile de solicitare, însoțite de documentele justificative, sunt analizate în ordinea înregistrării acestora.

 • (5) Atât acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, cât și respingerea, se fac prin dispoziția primarului, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

 • (6) Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, constituie motive de respingere a cererii privind dreptul la ajutor financiar pentru plata serviciului de bona. Respingerea cererii privind dreptul la ajutor financiar pentru plata serviciului de bonă se va realiza de autoritățile administrației publice locale, prin dispoziție a primarului, în baza rezoluției comisiei.

 • (7) Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona îșî începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate la dosarul de solicitare.

 • (8) Termenul de aprobare sau respingere a dreptului la ajutor se realizează în maximum 60 de zile de la depunerea cererii

 • (9) După acordarea dreptului, din 6 în 6 luni, solicitantul are obligația de a depune la Direcția generală de asistență socială Constanța, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordarea a ajutorului financiar, iar neândeplinirea acestei condiții în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni, duce la încetarea dreptului.

 • (10) în situația în care dreptul la ajutor a încetat, un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei cereri noi, însoțită de documente doveditoare.

 • (11) Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.

 • (12) Solicitantul poate opta pentru primirea ajutorului financiar, fie în cont personal, fie prin serviciile poștale.

 • VIII. Modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea ajutorului financiar

 • (1) în cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socioeconomlcă a beneficiarului, în componența familiei acestuia sau referitoare la copii, beneficiarul are obligația ca, în termen de maximum 10 zile, să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției generale de asistență socială Constanța.

 • (2) în situația în care modificările intervenite conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, noul cuantum se va stabili prin dispoziția primarului, care se va comunica în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

 • (3) Dacă modificările intervenite conduc la încetarea ajutorului financiar, se va emite dispoziție de primar privind încetarea ajutorului financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

 • (4) Primarul dispune suspendarea plății ajutorului financiar în următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la^ ajutor financiar.

 • (5) în cazul în care există suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar, Direcția generală de asistență socială Constanța face verificări, iar dacă în urma verificărilor se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor


financiar, se va dispune, după caz, fie modificarea, fie încetarea ajutorului financiar,

 • (6) Dacă, urmare verificărilor efectuate, se constată că se mențin condițiile de acordare, primarul dispune reluarea plății ajutorului financiar, de la data când

spus suspendarea.

 • (7) Situații care conduc la încetarea dreptului la ajutor financiar: la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

a intervenit decesul copilului;

copilul intră în sistemul de creșă/grădinița;

încetează activitatea bonei;

schimbarea domiciliului în altă localitate;

lj nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;

 • g) beneficiarul nu a depus la Direcția generală de asistență socială Constanța din 6 în 6 luni, sau în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni, declarația pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, , ,


  CONTRAS

  SECRETAI

  FULVIA ANTQ#


  MNEAZA,

  GENERAL,


  MNEAZA,

  GENERAL, LA DINESCU


  la HCL nr


  7/yț/ ANEXA 2UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Nr. _____ /

CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru aprobarea de ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Cap. 1 Date despre persoana îndreptățită/feprezentantul familiei/persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului

Subsemnatulfaî

Numele_______________________________________________________________

P re n u m el e_________________________________________________________________________

Cod numeric personal : |___[___]___|___|___|___|___|___1___|___|___|___|___|

Act de identitate:_____

Eliberat de :___________

___________Seria :_____________ ___________la data de :______

_ Nr :___________________________________

Adresa de domiciliu:

Strada_______________

Nr________Bloc_____

Localitatea :___________

Telefon fix:___________

____Scara________Etaj_____

___________Județ:__________

_____________Telefon mobil :

_ Ap.______Cod poștal______

Venituri totale nete realizate în luna anterioară depunerii cererii

LEI

Grad de handicap? |

INU | IDA

Vă rog să aprobați acordarea de ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Cap. 2 Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptățite

Numele_____________________________________________________________________

Pren u m e 1 e______________________________________________________________________________

Cod numeric personal : | I I I I I I I I I I I 1 I Act de identitate:Seria :Nr : Eliberat de:                          la data de :

Adresa de domiciliu legal și date de contact:

St rad a______________________________________________________________________________

Nr Bloc Scara Etaj Ap.Cod poștal.

Localitatea :      Județ:_______________________________________________

Telefon fix:___________________________Telefon mobil :.

Venituri totale nete realizate în luna anterioară depunerii cererii _                       LEI

Grad de handicap? 1. INU | [DA__________________________________________________________

Cap. 3_Date despre ceilalți membrii ai familia persoanei îndreptățite___________________________

Numele și prenumele copilului pentru care se solicită ajutorul

Cod numeric personal : ] I I I III I I I I I I I_________________________

Act de identitate:Seria :Nr : Eliberat de: _                        _ la data de : _

Adresa de domiciliu legal și date de contact: Strad a____________________________________________________________________________

Nr Bloc Scara Etaj Ap.Cod poștal.

Localitatea :Județ :_______________________________________________

Venituri totale nete realizate în luna anterioară depunerii cererii                      LEI

Grad de handicap? |[NU I IDA

Numele_____________________________________________________________________

P re n u mele______________________________________________________________________________

Cod numeric personal : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1

Act de identitate:__________

Eliberat de:

_______Seria :________

la data de :

„ Nr :__________________________

Adresa de domiciliu legal și date de contact:


St ra da_______________________________________________________________________________

Nr Bloc Scara Etaj Ap.Cod poștal.

Localitatea :Județ :_______________________________________________

PREȘCOLAR/ELEV_________CLASA____________ȘCOALA :__________________________

Venituri totale nete realizate în luna anterioară depunerii cererii_________________________LEI

Grad de handicap? | INU 1. |DA

Numele________________

Prenumele

Cod numeric personal : I 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Act de identitate:

________Seria :.________

Nr :

Eliberat de:

la data de :

Adresa de domiciliu legal și date de contact:


St ra da_______________________________________________________________________________

Nr Bloc Scara Etaj Ap.Cod poștal.

Localitatea :Județ :_______________________________________________

PREȘCOLAR/ELEV CLASA           ȘCOALA :

Venituri totale nete realizate în luna anterioară depunerii cererii                       LEI

Grad de handicap? | |NU | |DA

Prenumele____________

Cod numeric personal : I

1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I

Act de identitate:_______

Eliberat de:

__________Seria :________

la data de :

__Nr :___________________________________

Adresa de domiciliu legal și date de contact: Strada_______________________________________

Nr__________Bloc__________Scara______Etaj _

_____Ap.____Cod poștal.__________

Localitatea :_____________

PREȘCOLAR/ELEV

________Județ:_______ CLASA

ȘCOALA :

Venituri totale nete realizate în luna anterioară depunerii cererii              LEI

Grad de handicap? [„[NU I |DA

Numele________________

Prenumele_______________

Cod numeric personal : 1 1

_l L_l l_ 1 _l 1.

1____________________________________________________________________________________

Act de identitate:___________

Eliberat de:

______Seria :________

la data de :

_ Nr :_______________________

Adresa de domiciliu legal și date de contact: Strada_______________________________________

Nr__________Bloc.___________Scara______Etaj _

Localitatea :_______________________Județ:_______

PREȘCOLAR/ELEV         CLASA

_____Ap.____Cod poștal.______

ȘCOALA :

Venituri totale nete realizate

în luna anterioară depunerii cererii

LEI

Grad de handicap? |__|NU |

_IDA

Numele_____________________________________________________________________

Pre n u me I e______________________________________________________________________________

Cod numeric personal : |_ I _ l_ I I I I I I I I I I I_____________________________________________

Act de identitate:Seria :Nr :

Eliberat de:                           la data de : .

Adresa de domiciliu legal și date de contact:

Stra d a_______________________________________________________________________________

Nr Bloc Scara Etaj Ap..Cod poștal.

Localitatea :Județ :_______________________________________________

PREȘCOLAR/ELEV ______CLASA____________ȘCOALA :___________________________

Venituri totale nete realizate în luna anterioară depunerii cererii                         LEI

Grad de handicap? |[NU I |DA

Cap. 4 în acest capitol se vor completa datele privind toate veniturile nete ale potențialului beneficiar al ajutorului în cele 6 luni anterioare depunerii cererii.........................

Cod

Categoria de venituri (în sumă netă)

Acte doveditoare

Venitul net realizat lei

VENITURI DIN ACTIV'INDEPENDENTE -   ‘    ‘      r

1

Venituri din profesii libere sau obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate prin lege

adeverință eliberată de Administrația financiară

2

Venituri comerciale provenite din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum și din practicarea unei meserii

3

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală sau drepturi de autor

SALARIUL ȘIALTE DREPTURI SALARIALE                      • '                    ~

4

Salariul obținut pe bază de contract de muncă

Adeverință eliberată de angajator

5

Salariul asistentului persoanei cu handicap

6

Salariul asistentului maternal

7

Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

8

Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă

9

Indemnizația de șomaj și/sau venit de completare

mandat poștal / extras de cont

10

Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii

adeverință eliberată de Administrația financiară

11

Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

12

Drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar

13

Indemnizația lunară brută, precum șl suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome

14

Remunerația de director la societăți comerciale

15

Remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat

16

Sumele primite de membrii fondatori ai SC constituite prin subscripție publică

17

Sumele primite de reprez. în AGA, în CA, membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere

18

Sumele primite de reprez. în organisme tripartite

19

Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declarația de asigurări sociale

20

Sumele acordate de organizații nonprofit și de alte entități neplătitoare de impozit pe profit pentru indemnizația primită pe perioada delegării și detașării pentru salariații din instituțiile publice

21

Indemnizația administratorilor SC

adeverință eliberată de Administrația financiară

22

Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive șl irevocabile

23

Indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de muncă

24

Alte sume asimilate salariilor

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR -      ;         ~

25

Veniturile provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente

adeverință eliberată de Administrația financiară

VENITURI DIN INVESTIȚII ■ '                        ,             «r-                  -   .

26

Dividende

adeverință eliberată de Administrația financiară

27

Venituri din dobânzi

28

Câștiguri din transferul titlurilor de valoare

29

Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum șl orice alte operațiuni similare

30

Venituri din lichidarea unei persoane juridice

PENSII DE STAT :       • 7' - '        . .                                                 - Ț <:•<. .                              -

31

Pensia pentru limită de vârstă

mandat poștă / extras de cont / decizie / cupon

32

Pensia anticipată

33

Pensia anticipată parțială

34

Pensia de invaliditate

35

Pensia de urmaș

36

Pensie agricultor

PENSII MILITARE       ; .                                                                      ....

37

Pensia de serviciu

mandat poștă / extras de cont / decizie cupon

38

Pensia de invaliditate

39

Pensia de urmaș

40

Pensia IOVR

INDEMNIZAȚII .                                                    ;                                  -

41

Indemnizația pt. persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluție șl pt. urmașii acestora

mandat poștă / extras de cont / decizie / cupon

42

Indemnizația de însoțitor

43

Indemnizația ptr. incapaclt. temporară de muncă

adeverință eliberată de angajator

44

Indemniz. lunară ptr. artiști și interprețl

INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT                      /.            .

45

Indemniz. magistrațllor înlăturați pe criterii politice

mandat poștă / extras de cont / decizie /cupon

46

Indemnizația persoanelor persecutate politic

47

Indemniz. veterani, invalizi sau văduve de război

48

Indemnizația lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii

mandat poștă / extras de cont / decizie / cupon

49

Indemniz. pentru membrii uniunilor de creație

50

Indemniz. pentru pers, cu handicap și bugetul complementar

51

Indemniz. revoluționarilor

52

Indemniz, de merit în baza Legii 118/2002

53

Renta viageră pentru sportivi

venituri din activitati Agricole '                        -                  r                       ~ ■

54

Venituri din valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor

adeverință eliberată de Administrația financiară

55

Venituri din valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor

56

Venituri din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole

57

Venituri din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare

VENITURI DIN PREMII ȘI JOCURI DE NOROC                  <         ‘

58

Venituri din premii și venituri din concursuri

adeverință eliberată de Administrația financiară

59

Veniturile din jocuri de noroc cuprind câștigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot

■ VENITURI DIN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE - ”     .           -

60

Venituri din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu cu titlu de moștenire

adeverință eliberată de Administrația financiară

•  - ’ •••••. •                  ...... 1 ' -= • , •$. 4-                      * •'                 , ri- • s .. '                                                                                                 '</•                                              .                            . ..                . *                     . .                                ,                    r

VENITURI DIN ALTE SURSE ’      '        J            _              ■    .        ' ■ "         "      ‘    7 i

61

Prime de asigurări suportate de o persoana fizică independentă sau de orice alta entitate, în cadrul unei activități pentru o persoana fizică în legătura cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii

adeverință eliberată de Administrația financiară

62

Câștiguri primite de la soc. de asigurări în urma unui contract de asigurare

63

Venituri sub forma diferențelor de preț primite de PE pensionari sau foști salariați

64

Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial

65

Venituri din alte surse

VENITURI DIN STRĂINĂTATE '                              r u                         r                 7 ’’

66

Venituri obținute din străinătate

contract de muncă

alocații                                 \s-;    \_-z-                     - '■

67

Alocația de plasament

| mandat poștă /extras de cont

/ decizie/ cupon

68

Alocația de întreținere

hotărâre judecătorească

AJUTOARE-                                               ’   .              .         .   : /

69

Ajutorul bănesc în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate

mandat poștă / extras de cont / decizie / cupon

ALTE SURSE DE VENIT                                                       .....

70

Depozite bancare

adeverință eliberată de Instituțiile competente

71

Renta viageră agricolă

72

Alte venituri (Inclusiv din arendă)

73

Sume primite din proiecte cu finanțare Internațională nerambursabilă

VENITNErW^

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE :

Cap. S Cunoscând dispozițiile articolului 326 Cod penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere următoarele: nu am alte surse de venit în afara celor înscrise în prezenta cerere.

Declar pe propria răspundere șl sub sancțiunile Codului Penal că datele șl informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig să aduc la cunoștință autorităților, în scris în termen de 10 zile, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la modlficarea/încetarea drepturilor.

In caz contrar mă oblig să restitui autorităților locale sumele încasate necuvenit.

De asemenea, declar că sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie verificate în bazele de date ale altor instituții cu care Primăria Municipiului Constanța are încheiate protocoale de colaborare în scopul verificării corectitudinii acestora și a eligibilității acordării AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ.

Data............................

Numele solicitantului............................

Semnătura............................

OBSERVAȚII

Se atașează următoarele documente :

 • 1.....................................................................................................................................................

 • 2 .....................................................................................................................................................

 • 3 .....................................................................................................................................................

 • 4 .....................................................................................................................................................

 • 5 .....................................................................................................................................................

 • 6 .....................................................................................................................................................

 • 7 .....................................................................................................................................................

 • 8 .....................................................................................................................................................

 • 9 .....................................................................................................................................................

 • 10 ...................................................................................................................................................

 • 11 ...................................................................................................................................................

  NUMELE SOLICITANTULUX


NUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A VERIFICAT DOSARUL

SEMNĂTURA............................................

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,


SEMNĂTURA.CONTRASEI

SECRETAR

Fulvia Antone


lEAZA ENERAL/ Dineseu