Hotărârea nr. 146/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI „REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - ETAPA II” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

Io

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de X7.05.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.80376/21.05.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.81126/22.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ‘protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; ~

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane muitimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și nr.12535/18.05.2020 din partea Organismului Intermediar ADR Sud-Est, înregistrată în Primăria municipiului Constanța sub nr.78649/19.05.2020, prin care este comunicată demararea etapei precontractuale si prin care se solicită transmiterea unei hotărâri a Consiliului Local de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II" și cheltuielile aferente.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II", cod SMIS 129228,

în cuantum de 26.443.554,43 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 25,373.210,98 lei și valoare totală neeligibilă de 1.070.343,45 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 1.070.343,45 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%, în cuantum de 507.464,22 lei, reprezentând cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II" , cod SMIS 129228.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II", cod SMIS 129228, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. î6. Se împuternicește domnul Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezeptp hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: pentru,           împotrivă,. ~~ abțineri.

La uata adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.