Hotărârea nr. 145/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 130/2019 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - ETAPA II”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

’ pentru aprobarea modificării art.l și art.2 din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II".

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de 5,05.2020,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.80373/21.05.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.81118/22.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea' lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodaie durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Ținând cont de prevederile HCL nr.130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II";

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor'art, 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) iit. d) și art.196 alin. (1) Iit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aproba modificarea art.l din HCL nr.130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea integrată a zontei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr.130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II, în sensul că valoarea totală estimativă a investiției este:

 • - 21.982.596.58 lei fără TVA, respectiv' 26.169.258,74 lei TVA inclus - total investiție,

 • - 16.991.417,76 lei fără TVA, respectiv 20.219.787.13 lei TVA inclus - total C+M.

Art.3 telelalte prevederi ale HCL nr.130/2019 rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

pentru,         împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARnGENERAL

FULVIA ANT0NELA DJNESCU


ANCONSILIUL LOCAL CONSTANTA

Anexa nr.1


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA - ETAPA //

Proiectul face parte din planul de acțiune pe termen scurt al PMUD si va fi depus spre finanțare prin intermediul Axei prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.1 Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dîoxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, Tnspecial pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Obiectivele proiectului:

o reamenajarea străzilor ca spatii semi-pietonale partajate "shared-space" dedicate pietonilor, persoanelor care utilizează bicicleta ~i traficului rutier (mult diminuat), fara diferente de nivel Tntre spațiul dedicat pietonilor si cel dedicat deplasărilor motorizate, precum si crearea de trasee pietonale, inclusiv refacerea rețelei de canalizare pluviala existenta;

o    instalarea de mobilier urban;

o    instalarea de componente de accesibilizare

Situația existenta a obiectivului de investiții

Locația obiectivului de investirii se refera la următoarele străzi: Intrare Dragos Vodă, Strada Plevnei, Strada Mihail Kogalniceanu, Strada Virtuții, Strada Dragos Vodă, Strada Ecaterina Varga, Strada Negru Vodă, Strada Vasile Turcanu, Strada Poștei, Strada Calatis, Strada Doinei, Strada C.A.

Rosetti, Strada Zambaccian, Strada Sulmona, Strada Orientului, Strada Crângului, Strada 9 Mai, Strada Gheorghe Sontu, Strada Prof. Ion Cantacuzino, Strada Teodorescu Valahu (Luntrei), Strada Cristea Georgescu, Strada Grigore Tocilescu, Strada Horia, Strada Constantin Brancoveanu, Strada Reiner Francisc, Strada Basarabi, Strada Traian (Judecătoria Constanta), precum si la aleile din zona delimitată de străzile Regina Elisabeta, Remus Opreanu, Reiner Francisc si Cristea Georgescu, pavimentul de pe platforma statuii Anghel Saligny, scara de acces din strada Termele Romane si scara de acces înspre B-dul Regina Elisabeta, cat si aleile din zona delimitată de străzile Regina Elisabeta, Remus Opreanu, Reiner Francisc si Cristea Georgescu.

Situația propusa

Soluțiile de reabilitare si modernizare a străzilor si aleilor din cadrul proiectului, au fost stabilite pe baza expertizei tehnice.

Structura rutiera pentru străzile Ecaterina Varga, Traian (judecătoria Constanta), Plevnei, Mihail Kogalniceanu, Virtuții, Dragos Vodă, Negru Vodă, Vasile Turcanu, Calatis, Zambaccian, Suimona, Orientului, C.A. Rosetti, Crângului, 9 Mai, Gheorghe Sontu, Prof. Dr. Ion Cantacuzino, Cristea Georgescu, Luntrei, Grigore Tocilescu, Horia, Constantin Brancoveanu, Reiner Francîsc, Basarabi, Doinei, Poștei, Intrarea Dragos Vodă:

o 7.00 cm pavaj din placi de granit cu suprafața antiderapanta

o 4.00 cm mortar

o 20.00 - 25.00 cm dala din b eton

o hârtie Kraft

o 25.00 cm piatra sparta

o geotextil

Structura rutiera pentru alei:

o 7.00 cm pavaj din placi de granit cu suprafața antiderapanta

o 4.00 cm mortar de poza M100

o 10.00 cm beton de ciment C20/25

o 20.00 cm piatra sparta amestec optimal

o geotextil

Platforma statuia Anghel Saligny:

Se va demonta pavimentul existent si se va reface cu placi de granit antiderapante. De asemenea, se vor reface treptele de acces pe platforma.

Se vor reface parapetul si zidurile de sprijin ale platformei: se va desface placajul existent si se va înlocui cu placaj din piatra naturala (calcar dobrogean), iar solbancul exitent va fi înlocuit cu unul din granit (culoare galben- crem). Parapetul metalic existent va fi recondiționat.

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei.

Se va realiza iluminat ambiental in zona platformei prin folosirea de proiectoare direcționale amplasate la baza parapetului platformei.

Statuia lui Anghel Saligny va fi recondiționată. De asemenea, se va desface placajul existent al soclului statuii si se va înlocui cu piatra naturala (calcar dobrogean).

Se va realiza iluminatul arhitectural al statuii.

Scara de acces str. Termele Romane

Scara este alcatuita din doua tronsoane: zona de acces din strada Termele Romane, si zona de taluz.

Zona de acces din strada Termele Romane va fi reabilitata astfel:

 • •  desfacerea si refacerea treptelor prefabricate;

 • •  repararea podestelor intermediare prin folosirea de mortare de reparație speciale;

 • •  repararea pilei de susținere, in consola, prin camasuirea acesteia cu un beton de clasa superioara;

 • •  refacerea prinderilor parapetilor - prinderile se vor realiza cu elemente de otel galvanizat;

 • •  parapetul prefabricat va fi recondiționat si placat cu piatra naturala (calcar dobrogean);

 • •  treptele si podestele intermediare vor fi placate cu granit antiderapant;

 • •  parapetul din elemente verticale de beton de pe podestul intermediar superior va fi înlocuit cu un parapet cu elemente verticale din granit.

Zona de taluz va fi reabilitata prin:

 • •  stabilizarea taluzului in zona scării prin realizarea de ziduri de sprijin dreapta - stanga scării, care vor fi placate cu piatra naturala (calcar dobrogean);

 • •  refacerea taluzului cu geogrile spatia le pe zonele cu probleme;

 • •  parapetul existent va fi placat cu piatra naturala (calcar dobrogean);

 • •  spargerea podestelor deteriorate (rupte) de pe taluz si returnarea lor;

 • •  desfacerea treptelor si contratreptelor si refacerea acestora si placarea cu granit antiderapant.

Elementele de prindere metalice vor fi vopsite corespunzător mediului salin.

Se va realiza iluminatul scării prin folosirea de stâlpi de iluminat cu un braț, model similar cu cel folosit in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei.

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei.

Scara de acces înspre B-duI Regina Elisabeta:

Treptele rupte se vor reface, după care toate treptele se vor placa cu placi de granit antiderapante.

Se va realiza un parapet plin de beton pe ambele laturi ale scării, care va fi placat cu piatra naturala (calcar dobrogean) si se va monta o mana curenta din fonta.

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajarilor din zona istorica a peninsulei.

Principalii indicatori tehnico-economici

• Indicatori valorici:

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

TOTAL GENERAL

21982.60

4711.63

4186.66

26169.26

5608.98

Din care C + M

16991.42

3641.85

3228.37

20219.79

4333.80

Durata estimata de realizare a lucrărilor de construcție este de 24 luni.

• Indicatori cantitativi

o suprafața totala străzi reabilitate: 23890 mp;

o suprafața totala alei reabilitate: 5109 mp;

o suprafața platforma statuie Anghei Saligny restauratal reabilitata: 223 mp;

o suprafața scara de acces din strada Termele Romane reabilitata: 85 mp;

o suprafața scara de acces din Bulevardul Regina Elisabeta reabilitata: 59 mp;

o mobilier urban: - stâlp iluminat din fonta cu un braț h=3.5 m: 9 buc.; o banca din tonta cu șezut si spatar din lemn: 5 buc.;

o cos de gunoi din tonta: 150 buc.;

o scrumiere din tonta: 62 buc.;

o statii inteligente de bikesharing (10 biciclete incluse): 2 buc.;

o bolarzi retractabili: 21 buc.;

o sistem avertizare zona pietonala: 14 buc.

Sef de proiect ing. Florian PASARE

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI

REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRU ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA - ETAPA II

In mii lei/mil euro la cursul 4.6656              lei / euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor st subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului: ; .       • 7               ■       : : r:

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

127.37088

27.30000

24.20047

151.57135

32.48700

1.3 '

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

78.54538

16.83500

14.92362

93.46900

20.03365

TOTAL CAPITOLUL 1

205.91626

44.13500

39.12409

245.04034

52.52065

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivii! uL .:              :.. < >- •.        :; • ;■, ■

2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

105.90912

22.70000

20.12273

126.03185

27.01300

TOTAL CAPITOLUL 2

105.90912

22.70000

20.12273

126.03185

27.01300

CAPITOLUL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnlca> ■■ ;          ■ /                '.i'

3.1

Studii de teren

30.00000

6.43004

7.20000

37.20000

7.97325

3.2

Obținere avize, acorduri, autorizații

109.64160

23.50000

20.83190

130.47350

27.96500

3.3

Proiectare si inginerie

959.70381

205.69783

190.81253

1150.51634

246.59558

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanta

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

3.6

Asistenta tehnica

268.73856

57.60000

51.06033

319.79889

68.54400

TOTAL CAPITOLUL 3

1368.08397

293.22787

269.90476

1637.98873

351.07783

CAPITOLUL4t.Cheltuieli pentru investiția:de baza                             ■    >              . ;              \                       A..

4.1

Lucrări de construcții

16267.75071

3486.74355

3090.87263

19358.62334

4149.22482

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

4.3

Procurare utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

4.5

Dotări

1554.34464

333.15000

295.32548

1849.67012

396.44850

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 4

17822.09535

3819.89355

3386.19812

21208.29346

4545.67332

CAPITOLUL 5- Alto cheltuieli                ....... •• •• ■■ z                   .....

5.1

Organizare de santier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de santier

411.84167

88.27196

78.24992

490.09159

105.04364

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

107.13814

22.96342

20.35625

127.49439

27.32647

5.2

Comisoane, cote, taxe, costul creditului

197.10045

42.24547

37.44908

234.54953

50.27210

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1755.18042

376.19608

333.48428

2088.66470

447.67333

TOTAL CAPITOLUL 5

2471.26068

529.67693

469.53953

2940.80021

630.31555

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste sl predarea la beneficiar             . .;

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6,2

Probe tehnologice si teste

9.33120

2,00000

1.77293

11.10413

2.38000

TOTAL CAPITOLUL 6

9.33120

2.00000

1.77293

11.10413

2.38000

TOTAL GENERAL

21982.59658

4711.63335

4186.66216

26169.25874

5608,98035

Din care C + M                                         .

16991.41776

3641.85051

3228.36937

20219.78713

4333.80211

JEȘEblNTEȘEDINȚĂ,                   2503202™'™'                    CONTRASEMNEAZĂ /

secre^ner^t l| J\                                                                   FULVlATffTfONKLAptNESCU