Hotărârea nr. 144/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE, CONSTRUIRE ANEXĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE BAZIN DE ÎNOT AL LICEULUI TEORETIC GEORGE CĂLINESCU”

ROMÂNIA

k JUDEȚUL CONSTANȚA l MUNICIPIUL CONSTANȚA

1 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2â.               :

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 76718/14.05.2020 raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 79886/20.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin 2, lit b, (ii) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de investiții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu - etapa D.A.L.I.", conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Valoarea totală estimativă a investiției, conform devizului general este:

Total investiție: 1.678.414,89 lei fără TVA, respectiv 1.994.901,67 lei cu TVA din care :C+M: 1.081.363,49 lei fără TVA, respectiv 1.286.822,55 lei cu TVA

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Șfr pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.
SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII VIZÂND PROIECTUL

REABILITARE, CONSTRUIRE ANEXĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE BAZIN DE ÎNOT AL LICEULUI TEORETIC SEORGE CĂLINESCU

Beneficiarul investiției: UAT Municipiul Constanta^ \

Elaboratorul documentației: S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

Faza de proiectare: D.A.L.I

Data elaborării proiectului: ianuarie 2020

Contract nr 156538/14.08.2019


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PAGINA DE RESP0NSA8


Sef proiect: arh.BERBEC CONSTA


Arhitectura:arh.BERBEC CONSTÂ#0


ntin EC


• Rezistenta:


ing. BUZA CONSTANTIN• Instalații sanitare, termice: ing. BOLOGA ADRIAN• Instalații electrice:          ing. SUTEU CRISTIAN-ANDREISC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

BORDEROU

A: PIESE SCRISE

L Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) datele seismice și climatice;

 • d) studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CU24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • b) destinația construcției existente;c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d) suprafața construită;

 • e) suprafața construită desfășurată;

 • f) valoarea de inventar a construcției;

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

  J 22/440/2018 CUI24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandară)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

  • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

   SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

   J 22/440/2018 CUI 24835360

   Tel 0752/096565

   Mail: techmediaelectromc@yahoo.com

   PROIECT nr. 675/2019 Faza D ALI

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

IA. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în sitari arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

  B: Piese Desenate

  Az - plan de încadrare in zona

  SCARA 1 :5000

  AO - plan de situație

  SCARA 1 :500

  ARHITECTURA

  Bazin

  Al.l Plan si secțiune bazin -existent

  1/100

  Al .2 Plan si secțiune bazin -propus

  1/100

  Anexa

  A2.1 Plan parter

  1/100

  A2.2 Plan terasa necirculabila

  1/100

  A2.3 Secțiune A-A

  1/100

  A2.4 Fațada principala si posterioara

  1/100

  A2.5 Fațada laterala stanga si dreapta

  1/100

  R1 Plan fundații

  1/100

  INSTALAȚII ELECTRICE

  Iei Plan instalații electrice parter

  1/100

  INSTALAȚII TERMICE

  Itl Plan instalații termice parter

  1/100

  INSTALA TII SANITARE

  Isl Plan instalații sanitare parter

  1/100

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

CAPITOLUL 1: INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Constanta;

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

UATMUNICIPIUL CONSTANTA

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

Fundac PÂUN, nr 27k, municipiul Iași, județul lași

CUI 24835360, Nr. înreg. J22/440/2018

CAPITOLUL 2: SITUAȚIA EXISTENTA ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Având în vedere obligațiile României asumate în privința asigurării energiei termice din resurse sustenabile, și dezvoltarea acestui segment al industriei construcțiilor, se recomandă asigurarea unui sistem de încălzire și izolare termica care să rezulte consumul de energie specifică termică care să tindă spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

precum și cete mai bune practici pentru a asigura faptul ca, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum dc energie este aproape egal cu zero).

Strategia OMS vizeaza îndeosebi sprijinirea adoptării si aplicării unor politici si planuri de acțiune mondiale, naționale si regionale pentru stimularea activitatii fizice la nivelul tuturor categoriilor de varsta ale populației, implicând societatea civila, sectorul public si mediul privat, si utilizând toate mijloacele de propagare a activitatii fizice.

Mai mult, obiectivele-cheie definite in Strategia Europa 2020 (European Commission, Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, 2010) vin sa intareasca nevoia lansării unei strategii naționale privind activitatea fizica, ca o condiție necesara pentru un stil de viata sănătos. Prin urmare, in plan internațional se pune din ce in ce mai mult accentul asupra importantei sportului in formarea integrala a populației si asupra necesității existentei unui orizont clar de dezvoltare a acestui domeniu. Se insista asupra sportului de masa ca mijloc de optimizare a stării de sanatate a populației si activitate ce facilitează socializarea in societățile actuale in care exista o tendința din ce in ce mai mare de dispersare a indivizilor si de izolare umana.

Peste 20 de milioane de copii sunt expuși riscului sărăciei in Europa de astazi. Riscul creste la 25 % pentru copiii care trăiesc in familii numeroase si depășește 30 % pentru copiii care trăiesc cu părinți singuri. Aceste cifre nu s-au imbunatatit in ultimii ani, in pofida sensibilizării politice sporite fata de problema. Saracia inseamna întotdeauna oportunități mai puține si potențial irosit. In joc se afla viitorul nostru. Saracia inhiba dezvoltarea personala,avand efecte negative asupra sanatatii copiilor, rezultatelor educaționale si bunăstării generale. Un copil care creste in sărăcie si excluziune risca intr-o măsură mai mare sa devină un adult marginalizat, prins intr-un „ciclu1’ care se transmite din generație in generație.

Scoaterea copiilor din sărăcie necesita o abordare multidimensionala care influențează politicile de ocupare a forței de munca (sprijinirea părinților in gasirea unui loc de munca); concepția sistemelor de beneficii fiscale; asigurarea de servicii esențiale precum o îngrijire de calitate a copilului; educația si protejarea drepturilor copiilor - care a devenit un obiectiv explicit al Uniunii in Tratatul de la Lisabona. Șansele egale si politicile orientate către familie sunt si ele esențiale.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

Educația școlara la standarde cat mai inalte reprezintă o preocupare centrala a administrației Municipiului Constanta.

Infrastructura educaționala la nivelul municipiului este parțial adaptata la normele europene de calitate, insa autoritatile locale doresc sa ridice considerabil nivelul unităților de invatainant, pentru a asigura școlarilor si cadrelor didactice un mediu cat mai bun pentru desfasurarea activitatii.

Prezentul proiect isi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta invatamantul si anume insuficienta unităților de invatamant la standarde modeme care sa asigure accesul la un proces educațional de calitate.Obiectivul general al proiectului Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educație conducând la creșterea calitatii procesului educațional si a accesului la educație avand un impact micro-regional semnificativ.

LEGISLAȚIE:

- Legea nr. 372/2005 privind perfomiața energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificata

- HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Bazinul are dimeniunile în plan de 25.00x13.25 si adâncimea variabilă de la 1.80m la 2.3Om. Cuva betonată a bazinului de înot exterior este din beton armat. Bazinul este încadrat în clasa de importanță excepțională ’TIT’ și în categoria de importanță ”C” si nu este in exploatare, fiind intr-o stare relativ buna din punct de vedere structural, cu degradări locale ale elementelor structurale, dar finisajele si instalații sunt intr-o stare avansata de degradare.

Modernizarea clădirii este necesară pentru a crea elevilor un mediu educațional care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv -educativ eficient.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

2-3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Modernizarea bazinului de inot si adaptarea la normele si standardele europene.

CAPITOLUL 3: DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan) ',

Costrucția este situată în Str. Cpt. Dobrilă Eugeniu, nr. 6, Municipiul Constanta, Județul Constanta, municipiul Constanta, județul Constanta .

Dimensiunile maxime in plan ale bazinului sunt de 25,00x13,35m.

Accesul se face dintr-o alee de acces;

 • c) datele seismice și climatice',

® încărcări date de zăpadă, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s(0,k) = 2.0 kN/m2 ;

® încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referință este qref =0,5 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la 1 Om, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

si încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-1/2013; zona este caracterizată prin ag=0,20g, Tc=0.7;

® adancimea de inghet, conform normativului STAS 6054/77 este 0.7...0,8m;

 • d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Conform studiului geotehnic nu sunt prezentate soluții de consolidare a infrastructurii, ci doar lucrări pentru evacuarea apelor pluviale, de sistematizare pe verticala a terenului, lucrări de verificare conductelor purtătoare de apa, verificarea căminelor de apa si repararea lor;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmedtaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Conform studiului topografic existent la scara 1:500 amplasamentul este in panta, cu cote de nivel intre 20.36 si 24.25

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Pe amplasament (in zona bazinului nu sunt rețele). In zona exista de rețele de utilități conform avizelor deținătorilor de rețele edilitare,respectiv:energte electrica, energie termica, rețeaua de apa si canalizare.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția,

Nu este cazul

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Conform certificatului de urbanism amplasamentul este in zona protejata: Necropola orașului Tomis, Cod CT-I-s-A- 02555, nr crt. 15. Nu sunt condiționări conform certificatului de urbanism.

 • 3.2. Regimul juridic'.

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul face parte din domeniul pubEc al statului și se află în administrarea UAT Municipiul Constanta și este înscris în cartea funciară nr. 249351 a municipiului Constanta teren cu suprafața din acte este de 9188 mp iar suprafața masurata este de 8673 mp.

 • b) destinația construcției existente;

Construcția existenta are destinație de bazin de inot descoperit.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440Z2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Conform certificatului de urbanism amplasamentul este in zona protejata: Necropola orașului Tomis, CodCT-I-s-A-02555,nr crt. 15

 • d) informafii/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Conform regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat imobilul se afla in zona de instituții si echipamente din rețeaua de invatamant public;

 • 3,3. Caracteristici tehnice și parametri specifici'.

 • a) categoria și clasa de importanță;

® clasa de importanță seismică III cu yl = 1.0, conform normativului P 100-1/2013;

® categoria de importanță este C.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Necropola orașului Tomis, Cod CT-I-s-A - 02555, nr crt. 15

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; 1970

 • d) suprafața construită;

Bazinul are o suprafața construită de 331,25mp

 • e) suprafața construită desfășurată;

Bazinul are o suprafața desfășurată de 331,25 mp

 • f) valoarea de inventar a construcției;

nr. inventar 0052726 - 183.308,94 lei valoare la data de 30.09.2019

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

 • g) alțiparametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Bazinul de înot descoperit are dimensiunile de 25X13.25m.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

Conform expertizei tehnice intocmita de dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI.

Structura de rezistență fiind alcătuită astfel:

 • •  Bazin din beton armat cu pereți cu grosime variabila, la vârf este de 40cm iar la baza

 • •  construcția este poziționată pe un radier din beton armat.

 • •  betonul folosit este B200 (C12/15), rezultat in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA1000;

în urma deplasării la locul amplasamentului s-a putut constata starea tehnică a clădirii precum și degradările existente în structura de rezistență.

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

Nu s-au observat fisuri în elementele structurale portante, dar sunt câteva defecte de execuție și anume:

• simt unele zone în care betonul este segregat în pereții si radierul bazinului,

Nu au fost semnalate degradări semnificative în timp datorate seismelor repetate suportate în cei peste 40 de ani de exploatare (1973,1976, 1977, 1986, 1990, 2004) a căror magnitudine a depășit 6Mw.

Stabilirea clasei de risc seismic

Luând in considerare valoarea celor trei indicatori R1 care este asociat unei clase de risc seismic IV, R2 care este asociat unei clase de risc seismic III si valorea R3 care

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

este asociata unei clase de risc seismic IV, cat si starea generala a bazinului stabilesc clasa de risc seismic a clădirii RsIII in situația actuala.

Analizând toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale se constată faptul că aceasta construcție satisface cerințele minimale de rezistență la seism dar se recomanda lucrări de consolidare.

Conform expertizei tehnice se recomanda următoarele categorii de intervenții:

 • •  Consolidarea fisurilor din beton prin injectare cu rășina epoxidică bicomponenta pentru injectări;

 • •  Refacerea betonului din zonele cu segregări și expulzări;

• Refacerea sapei din bazin

Conform Indicativ MP 125:2010 Normativ Privind Fundarea Construcțiilor Pe Pământuri Sensibile La Umezire ANEXA 7 art A7.1 se vor reface conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din bazin si vor fi prevăzute cu racorduri elastice si etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor în sisteme de protecție controlabile (canale tehnice) pana la minim 3m de clădire, iar toate căminele vor fi la minim 3m de clădire. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10,00 m în jurul bazinului.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Situația existenta

 • -   Clădirea este intr-o stare relativ buna din punct de vedere structural, asa cun este precizat mai sus, in conformitate cu expertiza tehnica

 • -   Sapa, mortarul de ciment si instalațiile sunt intr-o stare avansata de degradare;

Construcția nu este racordată la rețeaua de energie electrică, încălzire, apă și canalizare.

In vederea asigurării funcționarii in conformitate cu legislația in vigoare specifice unor clădiri destinate invatamantului si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in Construcții cu modificarlie si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu ;

 • d) siguranța in exploatare ;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate;

Conform expertizelor tehnice in urma evaluării efectuate se constată o construcție realizata satisfăcător pentru actualul gabarit, fără zone critice care ar putea să conducă la colaps structural sau ruperi casante, în caz de solicirări extraordinare.

Acest bazin, în urma reabilitării, nu va fi afectat defavorabil structural astfel incăt lucrarea rezultată va prezenta siguranță și stabilitate in exploatare, conform prevederilor din Legea 10/95, republicat în 2007 și nu contravine Normativului 100/1-2006 neschimbându-se categoria și clasa de risc seismic, care va fi în continuare RsIII.

 • b) Securitatea Ia incendiu;

Fiind bazin de inot îngropat din beton armat, fiind descoperit nu este cazul de masuri speciale din punct de vedere al securității la incendiu.

 • c) Igiena, sanatate si mediu ;

Construcția nu este adaptata pentru persoanele cu dizabilitati.

Construcția nu dispune de grupuri sanitare, instalații de canalizare si alimentare cu apa.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

 • d) Siguranța in exploatare ;

Clădirea analizata nu satisface aceasta cerința de calitate astfel:

 • -  finisajele sunt depășite din punct de vedere al duratei de viata existând riscul de prăbușiri ale acestora

 • - pardoselile nu sunt antiderapante existând pericolul de alunecări

 • - din punct de vedere structural sunt necesare lucrări de intervenții conform expertizei tehnice

 • e) Protecție impotriva zgomotului;

Nu este cazul.

 • f) Economie de energie si izolare termica.

Nu este cazul.

 • g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

Construcție nu este dotata cu sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul

CAPITOLUL 4: CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘL DUPĂ CAZ, ALEAUDTTULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DI AGNOSTIC ARE

 • a) clasa de risc seismic;

Conform expertizei tehnice clădirea este incadradata in clasa de risc seismic RsIII

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza D ALI

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție',

Conform expertizei tehnice realizate de dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI autorizat de către MDRT se impun masuri de consolidare a structurii de rezistenta si lucrări de intervenții:

 • •  Consolidarea fisurilor din beton prin injectare cu rășina epoxidică bicomponenta pentru injectări;

 • •  Refacerea betonului din zonele cu segregări și expulzări;

 • • Refacerea sapei din bazin

Conform Indicativ NP 125:2010 Normativ Privind Fundarea Construcțiilor Pe Pământuri Sensibile La Umezire ANEXA 7 art A7.1 se vor reface conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din bazin si vor fi prevăzute cu racorduri elastice si etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor în sisteme de protecție controlabile (canale tehnice) pana Ia minim 3m de clădire, iar toate căminele vor fi la minim 3m de clădire. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10,00 m în jurul bazinului.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după cazf auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Conform expertizei tehnice realizate de dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI autorizat de către MDRT se impun masuri de consolidare a structurii de rezistenta si lucrări de intervenții:

 • •  Consolidarea fisurilor din beton prin injectare cu rășina epoxidică bicomponenta pentru injectări;

 • •  Refacerea betonului din zonele cu segregări și expulzări;

 • • Refacerea sapei din bazin

Conform Indicativ NP 125:2010 Normativ Privind Fundarea Construcțiilor Pe Pământuri Sensibile La Umezire ANEXA 7 art A7.1 se vor reface conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din bazin si vor fi prevăzute cu racorduri elastice si etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor în sisteme de protecție controlabile (canale tehnice) pana la minim 3m de clădire, iar toate căminele vor fi la minim 3m de clădire. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10,00 m în jurul bazinului.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Expertul tehnic prezintă o singura varianta pentru consolidare intervenții, pe care o si recomanda.

CAPITOLUL 5: IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

51. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural și economic, cuprinzând'.

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Conform expertizei tehnice:

 • •  Consolidarea fisurilor din beton prin injectare cu rășina epoxidică bicomponenta pentru injectări;

 • •  Refacerea betonului din zonele cu segregări și expulzări;

• Refacerea sapei din bazin

Conform Indicativ NP 125:2010 Normativ Privind Fundarea Construcțiilor Pe Pământuri Sensibile La Umezire ANEXA 7 art A7.1 se vor reface conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din bazin si vor fi prevăzute cu racorduri elastice si etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor în sisteme de protecție controlabile (canale tehnice) pana la minim 3m de clădire, iar toate căminele vor fi la minim 3m de clădire. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10,00 m în jurul bazinului.

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor face reface tencuielile degradate.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

  J22/440/2018 CUI24835360

  Tel 0752/096565

  Maili techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

Nu este cazul

 • - demolarea parțiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Nu este cazul

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Se vor prevedea finisaje ale bazinului din liner si plaja din granit antiderapant.

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipanientelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Se vor prevedea finisaje ale bazinului din liner si plaja din granit antiderapant.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea nu este vulnerabila la factorii de risc, atropici si naturali. Bazinul de inot va fi prevăzut cu finisaje rezistente la factorii climatici.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Conform certificatului de urbanism amplasamentul este in zona protejata: Necropola orașului Tomis, Cod CT-I-s-A - 02555, nr crt. 15. Nu simt condiționări conform certificatului de urbanism.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Maîl: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

Bazinul de înot descoperit are dimensiunile de 25X13.25m, cu adancimea variabila de 1.80...2.30m.

Anexa propusa pentru construire are destinația de grup sanitar dotat cu vestiare si dusuri pentru elevi si profesori.

Anexa propusa pentru construire are următoarele caracteristici:

Sconstruita =132,55 mp

Sconstruita desfasurata =132,55 mp

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • a) necesarul de utilități rezultate

 • - consum de energie electrica 15000kwh/an

 • - consum de apa           300mc/an

 • b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilităti

 • - consum de energie electrica 15000kwh/an

 • - consum de apa           300mc/an

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

• Proiectul se va implementa in 18 luni, conform graficului de mai Jos din care execuția in 6 luni

LU

NA

Nr. crt.

DENUMIREA LUCRĂRII

1

2

3

4!

se;

?8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

ACHIZIȚIE PROIECTARE

2

ÎNTOCMIRE PROIECTE

3

STUDII DE TEREN

4

AVIZE SI AUTORIZATE DE CONSTRUIRE

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE EXECUȚIE SI DIRIGENTIE DE ȘANTIER

I

1

1

6

ASISTENTA TEHNICA DE ȘANTIER

V

7

COMISIOANE, COST CREDIT

8

ORGANIZARE DE ȘANTIER

9

CONSTRUCTH+INSTALATII

10

UTILAJE

11

RECEPȚIE CONSTRUCȚIE SI ECHIPAMENTE

12

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

• Obs. Durata de execuție se va micșora daca exista posibilitatea execuției in paralel a

categoriilor de lucrări sus menționate.

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

~ costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participa la realizarea obiectivului final.

Costul investiției este de 1.994.901,67 lei (inclusiv TVA), din care 1.286.822,55Ieî (inclusiv TVA) reprezentând constructii+montaj. După cum se poate urmări in devizul general al proiectului, costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu asigurarea utilităților, cheltuieli de proiectare, studii de teren, obținerea avizelor si acordurilor, consultanta si asistenta tehnica, cheltuieli directe de construcție, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea șantierului, taxe legale, cheltuieli neprevăzute precum si cheltuieli cu darea in exploatare.

■ costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Exista costuri de operare pentru intretinerea echipamentelor, estimata la 2500 lei/an fiind format din:

 • -  Revizie sistem de filtrare si recirculare, panouri solare: 1000 lei X 1 = 1000 lei

 • -  Estimat consumabile sistem de filtrare si recirculare, panouri solare= 1500 lei

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

  J 22/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

a> impactul social și cultural,

Instructori si cursanti de inot vor avea condiții de confort pentru desfasurarea activităților,

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare,

 • - Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Pentru realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin proiect, solicitantul va încheia contracte cu firme specializate, care vor asigura întreaga forța de munca necesara execuției poiectului.

Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca Ia nivelul solicitantului, in faza de execuție a investiției.

Necesarul forței de munca pe perioada execuției va fî de 8 persoane.

 • - Număr de locuri de muncă create în faza de operare

In faza de operare nu se vor face angajari.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz.

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

Protecția solului și subsolului:

După terminarea lucrărilor de amenajare se vor înlătura resturile de materiale de construcție rămase, refacându-se spațiile verzi afectate în timpul lucrărilor. Se vor amenaja spatii adecvate, betonate, pentru depozitarea containerelor de deșeuri.

Colectarea deșeurilor

Pe perioada de funcționare, deseurile se vor depozita selectiv, înainte de depozitarea acestora prin colectarea diferențiată de la sursă a ambalajelor și deșeurilor din ambalaje pe tipuri de deșeuri sau sortimente de materiale in containere speciale amplasate pe platforme betonate si anume: menajere, hârtie, carton , PET-uri, resturi de mâncare sau produse ambalate; deseurile menajere vor fi preluate de către serviciul de salubritate a localității pentru a fi transportate la depozitul de deșeuri menajere a municipiului; deseurile valorifîcabile se vor preda către societari autorizate.

 • 5.6. Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință',

Beneficiarul dorește sa realizeze investiția Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu pentru asigurarea confortului si condițiilor minime de exploatare a bazinului de înot.

Analiza opțiunilor pentru proiecte ia în considerare realizarea unui obiectiv specific prin mai multe alternative posibile, respectiv:

 • - Varianta 1 - Alternativa de „a nu face nimic” menținerea situației acuale.

 • - Varianta 2- Varianta de a reabilita construcția identificata de către beneficiarul investiției.

Aceasta opțiune (varianta 2) ar conduce la îndeplinirea obiectivelor detaliate anterior datorita costurilor reduse de execuție; timpului redus de execuție; tehnologiilor de execuție accesibile;

Din punct de vedere al aspectelor inginerești s-a realizat analiza a 2 scenarii tehnico -economice.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza D ALI

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care Justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Județul Constanta are o populație de 684.082 locuitori (conform recesamant 2011).

Numărul elevilor inscrisi in invatamantul liceal pare sa fie constant, astfel ca elevii trebuie sa beneficieze de cele mai bune condiții in domeniul educațional, atat din punct de vedere al infrastructurii, cat si din punct de vedere profesional.

Misiunea acestor instituții de învățământ este de a oferi elevilor cele mai bune condiții pentru desfășurarea activităților educaționale.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Proiectul propus spre finanțare nu va avea o rata interna de rentabilitate financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care nu generează venituri financiare, iar beneficiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile. Finanțarea pe perioada exploatării clădirii va fi asigurata de UAT Municipiul Constanta.

Calculul indicatorilor de performanța financiara: fluxul cumulat, valoarea neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost - beneficiu

Analiza financiara a fost realizata pentru o periaoda de operare de 15 ani. Metoda utilizata in dezvoltarea Analizei financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu sunt luate în considerare.

In realizarea Analizei Cost - Beneficiu financiara a fost utilizata metoda incrementala. metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scăderea celor doua variante, respectiv: „Varianta investiție maxima” - „ Varianta 0”.

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiției în lei precum si repartizarea costurilor investiției pe perioada de implementare a proiectului - 18 luni, în conformitate cu graficul prezentat în capitolele anterioare.

In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investiției se ridica la valoarea de 1.994.901,67 lei, suma care include TVA si este prezentat in anexa tabelul 1.1.

Eșalonarea costurilor de investiție pe durata de implementare prevăzută de 18 luni este:

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT m. 675/2019 FazaDALI

Anul 1-333.960,00 Iei (inclusiv TVA)

Anul II ~ 1.660.941,67 lei (inclusiv TVA)

Tab.1.1. Total costuri de investiție - lei

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13

14

15

Terenuri

Clădiri /drumuri

164280

1055665

Echipament nou

223363

Echipament uzat(second hand)

Reparații capitale

Proiectare si asistenta tehnica

157080

53550

Alte cheltuieli de investiție

26150

339074

TOTAL ACTIVE TANGIBILE

333960

1660942

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Licențe

Patente

Alte cheltuieli pre-operatlonale

TOTAL CHELTUIELI PRE-OPERATIONALE

o,oo'

. o,o

0,0

oto

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.O

0,0

0,0

COSTURI DE INVESTITIEfA)

333960

1660942

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

Numerar

Clienti

Stocuri

1

Datorii curente

Fond de rulment necesar pt primul ciclu

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VARIAȚIA FONDULUI DE RULMENTțB)

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

înlocuiri echip. cu durata scurta de viata

Valoare reziduala

-997451

ALTE ELEMENTE DE INVESTITIE(C)

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL COSTURI DE INVESTIȚIE

333960

1660942

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evoluția viitoare a ratei inflației de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de creștere, precum si indicii de creștere cu baza fixa anul I de analiza ( asimilat cu primul an de implementare a proiectului) sunt prezentate în continuare:

anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

rata Inflației

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

index(anul 1=100)

100

105

109

114

117

119

122

124

127

129

132

134

137

140

143

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilității Proiectului au fost de 4% (EURO) si 4% (RON) , pentru analiza financiara, respectiv 4% pentru analiza socio-economica.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440Z2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

O investiție este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Evoluția prezumata a tarifelor

Prezentul proiect nu este generator de profit. Tariful practicat va fi calculat astfel incat sa susțină cheltuielile de operarea si intretinere.

Evoluția prezumata a costurilor de operare

In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.

Preturile adoptate coincid cu «preturile pieței», corespunzătoare momentului redactării studiului de fata, respectiv lunii martie 2020.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DAU

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

1

întreținere curenta

19949

20348

20755

21170

21593

22025

22466

22915

23373

23841

24318

24804

25300

2

întreținere periodica

99745

101740

COSTURI-TOTAL ANUAL

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

Estimarea costurilor de operare in lei/an

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

1

Forța de munca

0,0

0,0

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

0,0

o,o

0,0

0,0

2

întreținere

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

3

Subtotal - COSTURI DIR.

0,0

0,0

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Costuri admistrative

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

COSTURI -TOTAL ANUAL

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

Estimarea costurilor de operare si întreținere pe elemente in lei/an

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Combustibil solid

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

__2_

Forta de munca

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Apa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

__4_

Canalizare

0,0

0,0

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

__5_

Energie electrica

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

întreținere

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

7

Costuri administrative

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

COSTURI -TOTAL ANUAL

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360 Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

ESTIMĂRI VENITURI lei/an

ANI

Nr.

Element

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Input financiar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Venituri

0,0

0,0

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

VENITURI-TOTAL ANUAL

0,0

0,0

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmedi ael ectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

Costurile de intretinere previzionale aferente întreținerii, conform specificațiilor proiectantului, se refera la lucrări de genul: reparații, zugrăveli, vopsitorii si alte lucrări necesare păstrării clădirii in stare de funcționare, ce se vor efectua anual si periodic.

întreținerea curenta a fost calculata la aproximativ 1% din valoarea investiției.

Inretinerea periodica a fost evaluata din valoarea de investiție

Acestea au fost ajustate direct proporțional cu magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de implementarea acestuia.

Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflației, conform scenariului considerat, pentru întreaga perioada de analiza.

Evoluția prezumata a costurilor de operare si intretinere este prezentata in anexa, tabelul 1.2.

Tab.1.2 Venituri si costuri de operare si intretinere - lei

ANI

ELEMENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1Ș_

Combustibil solid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

0,0

0,0\

o.q

0,0

0,0

o.o

0

Forța de munca

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0

Apa

0,0

O.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Canalizare

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.oj

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0

Energie electrica

o,c

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Intretinere

0,0

0,0

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

1270/

Costuri pentru servicii-subcontr.

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Costuri aministrative

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Cheltuieli de vanzare

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

TOTAL COSTURI DE OPERARE

0,0

0,0

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

1270/

Venituri din taxe

o.c

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

r 0,0

0,0

0

Input financiar

P.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

TOTAL VENITURI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_____g

VENIT NET DIN OPERARE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.Q

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Maîl: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

Sursele de finanțare

TAB.1.3.SURSE DE FINANȚARE - LEI

TAB.1.3.SURSE DE FINANȚARE - MII LEI

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITAL PRIVAT

Contribuție nivel regional

Contribuție nivel național * local + Grant din partea E.U.

333960

1660942

0,0

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL RESURSE FINANCIARE

333960

1660942

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite si sunt prezentate in tabelul 1.3.

înainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente :

 • ■  modelul financiar: aceasta informație este necesara pentru a intelege modul de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare.

 • ■  proiecțiile financiare: proiecții ce prezintă costurile investitionale si operaționale aferente proiectului.

 • ■  sustenabilitatea proiectului: ce indica performantele financiare ale proiectului (VAN - valoarea neta actualizata, RIR - rata interna de rentabilitate, BCR - raportul beneficiu/cost)

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operaționala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând aceasta diferența cu

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.

Valoarea actualizata neta (VNAF)

Valoare neta actualizata indica valoarea actuala - la momentul zero - a implementării unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

VNA = SCFt/(l+k)1) + VRn/(l+k)1 - Io

unde:

CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t’ - diferența dintre veniturile si cheltuielile aferente

VRn = valoarea reziduala a investiției in ultimul an al analizei (50% din valoarea investiției)

Io - investiția necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - si insumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VNA este egala cu zero. Altfel spus, aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finanțare - datorita faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici) : construirea școlilor, grădinițelor, drumuri, statii de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa este totuși condiționată de existenta

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALl

unei RIR economice pozitiva - același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției:

BCR = VP(I)o / VP(0)o

unde:

VP(I)o = valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0)o = valoarea actualizata a ieșirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilității Proiectului au fost de 5%, pentru analiza financiara.

O investiție este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Proiecțiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului propus : costurile de investiție si costurile de operare si Întreținere. Costurile investitionale au fost estimate pe baza soluției tehnice identificate si a evaluărilor prezentate in capitolul alocat devizului general al investiției.

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea construcției proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare vor fi suportate de locatari.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/20Î9 FazaDALI

Sustenabilitatea proiectului

Durabilitatea financiara a proiectului se evaluaeaza prin verificarea fluxului de numerar cumulat.

Durabilitatea financiara este data de proporția de grant acordata Beneficiarului investiției, precum si veniturile financiare generate de implementarea Proiectului.

Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, este pozitiv si arata faptul ca proiectul este durabil din punct de vedere financiar. Sustenabilitatea proiectului este prezentata in anexa, tabelul 1.4.

ELEMENTE

TAB.1.4 DURABILITATEA FINANCIARA - LEI

ANI

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13

14

15

Input financiar

333960

1660942

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Venituri

0,0

0.0

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR

333960

1660942

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

TOTAL COSTURI DE OPERARE

0,0

0,0

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

TOTAL COSTURI DE INVESTITE

333960

1660942

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dobânzi

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Plăti compensatorii/platî fond pensii

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rambursarea împrumutului

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Taxe

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR

333960

1660942

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

TOTAL FLUX DE NUMERAR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

FLUX DE NUMERAR CUMULAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ca urmare a realizării analizei financiare, rata interna de rentabilitate a investiției, RLRF/C are o valoare de -9,82% se situeza mult sub pragul de rentabilitate de 5% , VNAF/C are o valoare negativa de 314,46, iar raportul C/B este de 0,85. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării unei finanțări naționale (asumat a fi, in detalierea surselor de finanțare), care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si, implicit, indicatori de rentabilitate pozitivi.

Rentabilitatea financiara a investiției si a capitalului este prezentata in anexa, tabelele 1.5. si

 • 1.6.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

  J 22/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza D AL I

TAB. 1.5. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A INVESTITIEI(FRR/C)- IN LEI

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Input financiar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Venituri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

o,b

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

TOTAL VENITURI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Total costuri de operarare

0,0

0,0

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

Plăti compensatorii

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rambursarea împrumutului

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

o,q

0,0

0,0

0,0

Total costuri de investiție

333960

1660942

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL CHELTUIELI

333960

1660942

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

Flux de numerar net

-333960

-1660942

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei(FRR/C)

-9,82%

Venitul net actualizat financiar al investitiei(FNPV/C)

-314.46

Raportul Beneficiu/Cost al investitiei(B/C)

0.85

Rata de actualizare pentru NP V =               5%

TAB. 1.6. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A CAPITALULUI INVESTTHFRR/K)- IN LEI

_________________________________ ANI

ELEMENTE

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

14

15

Input financiar

0,0

0,0

_212

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

o,d

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Venituri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Valoare reziduala

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

997451

TOTAL VENITURI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

997451

Total costuri de operare

0.0

0,0

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

Dobanda

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

Plăti compensatorii

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rambursarea împrumutului

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

Total cheltuieli de investiție

333960

1660942

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL CHELTUIELI

333960

1660942

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

Fluxul de numerar net

-333960

■1660942

19949

20348

20755

21170

21593

121770

22466

22915

23373

23841

24318

24804

127040

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza D AL I

Rata interna de rentabilitate financiara a capftalului(FRR/K)

-5,29%

Valoarea neta actualizata financiara a capjtalului(FNPVZK)

-118,69

Raportul Beneficiu/Cost al capjtalului(B/C)

1.15

Rata de actualizare pentru NPV «

5%

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate,

Având in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finanțate, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in măsură in care ele sunt completate de cele ale analizei economice/analiza cost-eficacitate. Nu mai este cazul sa insistam asupra faptului ca multe dintre proiectele finanțate de la bugetul statului au o rata interna de rentabilitate financiara mica sau negativa - datorita faptului ca implementarea lor nu generează venituri.

Proiectul ce se propune spre finanțare are numeroase beneficii socio economice parte dintre ele cuantificabile (cum ar fi scăderea emisiilor CO2, reducerea consumului de energie primara, utilizarea resurselor regenerabile) dar si necuantificabile de importanta sociala majora.

Analiza Economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor la costurile de exploatare, dar si cele sociale.

Impactul social dorit a se obține prin implementarea proiectului este imbunatatirea accesului la resursele si serviciile comunității. Indicatorii folosiți pentru estimarea abilitatii proiectului de a realiza aceste obiective sunt:

• asigurarea distribuției uniforme in comunitate a efectelor pozitive generate de proiect.

Indicatorii care arata daca aceste obiective sunt atinse sunt:

- Instructori si cursanti de inot vor avea condiții de confort pentru desfasurarea activităților.

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evoluție a indicatorilor de profitabilitate, considerați pentru diferite scenarii de evoluție ai factorilor cheie, in scopul testării solidității rentabilității proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale căror variații, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variații asupra principalilor indicatori ai rentabilității, respectiv RIR si VNA; cu alte cuvinte influențează in cea mai mare măsură acești indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratețe.

Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a căror variație absoluta de 1% duce la o variație a RIR de cel puțin 1 % sau a VNA de cel puțin 5%.

Proiectul propus spre finanțare nu are o Rata interna de rentabilitate financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care nu generează venituri financiare, iar benificiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile, astfel oricât am scadea cheltuielile de operare si de investiție intr-un scenariu optimist sau le-am creste intr-un scenariu pesimist priectul neinregistrand venituri rata interna de rentabilitate si valoarea actualizata neta ar fi negative

 • e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de legislația naționala.

In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii referitoare la clima zonala, adâncimea de inghet si seismologice.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere; Beneficiarul direct prezintă o capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzătoare cu cerințele prevăzute.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forța majora au fost evaluate in cadrul estimării costurilor investitionale, in interiorul Devizului General estimativ; pentru acestea s-a prevăzut o valoare procentuala de 10% din costul direct de investiție. In acest mod sunt asigurate condițiile normale de desfășurare a următoarelor faze de proiectare si, mai ales, de execuție.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

 • •  Proasta execuție a lucrării

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 PazaDALI

Financiare:

 • •  întârzierea plăților

Legale:

 • •  Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activităților

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate.

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/ stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:

 • •  a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •  autorizarea masurilor propuse

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

 • •  implementarea schimbărilor propuse

 • •  adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt armatoarele:

 • •  masurarea evoluției fizice

 • •  masurarea evoluției financiare

 • •  controlul calitatii

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

CAPITOLUL 6: SCENARIUL/OPȚ1UNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

 • 6.1. Comparația scetiariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economie,, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

Scenariul I:

 • •  Consolidarea fisurilor din beton prin injectare cu rășina epoxidică bicomponenta pentru injectări;

 • •  Refacerea betonului din zonele cu segregări și expulzări;

• Refacerea sapei din bazin

Conform Indicativ NP 125:2010 Normativ Privind Fundarea Construcțiilor Pe Pământuri Sensibile La Umezire ANEXA 7 art A7.1 se vor reface conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din bazin si vor fi prevăzute cu racorduri elastice si etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor în sisteme de protecție controlabile (canale tehnice) pana la minim 3m de clădire, iar toate căminele vor fi la minim 3m de clădire. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10,00 m în jurul bazinului.

• Placarea bazinului cu liner;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectromc@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

 • •   Placarea plajei cu granit antiderapant;

 • •   Realizarea anexei din zidărie portanta cu stlapisori, centuri si planseu din beton armat; acoperișul va fl tip terasa necirculabila; izolarea termică a perețiilor exteriori cu vată minerală bazaltica de exterior de 10 cm grosime prevăzută cu tencuiala decorativa; bordarea golurilor tamplariei cu vată minerală bazaltica de exterior de 3 cm grosime cu tencuiala decorativa; izolarea termica a soclului de la cota terenului amenajat cu lOcm de polistiren extrudatjzolarea termică a pardoselii cu plăci rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 10 cm grosime; Termoizolarea planseului cu plăci rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) montat in panta cu grosimea minima de 20 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată si hidroizolatie; montarea tamplăriei exterioare din PVC cu tamplarie performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm ce va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

Scenariul H:

 • •  Consolidarea fisurilor din beton prin injectare cu rășina epoxidică bicomponenta pentru injectări;

 • •  Refacerea betonului din zonele cu segregări și expulzări;

• Refacerea sapei din bazin

Conform Indicativ NP 125:2010 Normativ Privind Fundarea Construcțiilor Pe Pământuri Sensibile La Umezire ANEXA 7 art A7.1 se vor reface conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din bazin si vor fi prevăzute cu racorduri elastice si etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor în sisteme de protecție controlabile (canale tehnice) pana la minim 3m de clădire, iar toate căminele vor fi la minim 3m de clădire. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10,00 m în jurul bazinului.

 • •   Placarea bazinului cu mozaic pentru piscina;

 • •   Placarea plajei cu marmura antiderapanta;

 • •   Realizarea anexei din cadre din beton armat cu stlpi, grinzi si planseu din beton armat; acoperișul va fi tip terasa necirculabila; izolarea termică a perețiilor exteriori cu vată minerală bazaltică de exterior de 10 cm grosime prevăzută cu fațada ventilata; bordarea golurilor tamplariei cu vată minerală bazaltică de exterior de 3 cm grosime cu fațada ventilata; izolarea

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza D ALI

termica a soclului de la cota terenului amenajat cu lOcm de polistiren extrudat;Izolarea termică a pardoselii cu plăci rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 10 cm grosime; Termoizolarea planseului cu plăci rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) montat in panta cu grosimea minima de 20 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată si hidroizolatie; montarea tamplăriei exterioare din aluminiu cu tamplarie performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm ce va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optimfe), recomandare)

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I.

Avantajele scenariului recomandat:

Scenariul I:

 • > Costuri reduse de exceutie;

 • > Durata mare de viata in timp

 • > Tehnologii de execuție accesibile;

63. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției'.

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general,

  1.994.901,67 Iei inclusiv TVA 19%;

  1.286.822,55 lei inclusiv TVA 19%.

  1.678.414,89 lei fara TVA 19%;

  1.081.363,49 lei fara TVA 19%.


Valoarea totală a investiției este de

Valoarea C+M a investiției este de Valoarea totală a investiției este de

Valoarea C+M a investiției este de

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanța - elemente fizice/capacitățifizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare',

Bazinul de înot descoperit are dimensiunile de 25X13.25m, cu adancimea variabila de 1.80...2.30m.

Anexa propusa pentru construire are destinația de grup sanitar dotat cu vestiare si dusuri pentru elevi si profesori.

Construcția izolata termic are următoarele caracteristici:

Sconstruita =132,55 mp

Sconstruita desfasurata =132,55 mp

 • c) indicatorifinanciari, socioecononuci, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții',

Proiectul ce se propune spre finanțare are numeroase beneficii socio economice necuantificabile de importanta sociala majora.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Proiectul este prevăzut a se demara pe o perioada de 18 luni, aici fiind inclusa atat perioada de execuție (61uni) cat si perioada de proiectare .

• Obs. Durata de execuție se va micșora daca exista posibilitatea execuției in paralel a categoriilor de lucrări sus menționate.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • I. Lucrări conform expertizei tehnice

1. Consolidarea fisurilor din beton prin injectare cu rășina epoxidică bicomponenta pentru injectări;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DAU

 • 2. Refacerea betonului din zonele cu segregări și expulzări;

 • 3. Refacerea sapei din bazin

 • 4. Conform Indicativ NP 125:2010 Normativ Privind Fundarea Construcțiilor Pe Pământuri Sensibile La Umezire ANEXA 7 art A7.1 se vor reface conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din bazin si vor fi prevăzute cu racorduri elastice si etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor în sisteme de protecție controlabile (canale tehnice) pana la minim 3m de clădire, iar toate căminele vor fi la minim 3m de clădire. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10,00 m în jurul bazinului.

 • II. Lucrări de demolare

Se vor demola construcțiile existente cu excepția bazinului: construcții existente, fundații, împrejmuire, cămine, etc.

 • III. Lucrări de modernizare a bazinului de înot

 • •   Placarea bazinului cu liner din PVC in grosime minima de 1,5 mm albastru standard, inclusiv strat suport;

 • •   Placarea plajei (care va avea o lățime minima de 2.4m) cu granit antiderapant in grosime minima de 15mm, montat fara rosturi;

 • •   Se va construi un cămin tehnic cu inaltimea utila de 1.80m pentru montarea sistemului de filtrare; preaplinul va fi montat îngropat

 • IV. Lucrări de realizare a unei anexe pentru grupuri sanitare

Funcțional:

Nr. Crt.

Denumire camera

Suprafața camera (mp)

Pardoseala propusa

1

Grup sanitar instructor (B)

2.51

Granit antiderapant

2

Vestiar instructor (B)

8.37

Granit antiderapant

3

Hol

3.41

Granit antiderapant

4

Dus

2.16

Granit antiderapant

5

Grup sanitar instructor (F)

2.51

Granit antiderapant

6

Vestiar instructor (F)

8.37

Granit antiderapant

7

Hol

3.41

Granit antiderapant

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

8

Dus

2.16

Granit antiderapant

9

VESTIARE

12.78

Granit antiderapant

10

VESTIAR B

12.78

Granit antiderapant

11

Dus F

18.97

Granit antiderapant

12

Dus B

18.97

Granit antiderapant

13

Grup sanitar F

3.53

Granit antiderapant

14

Grup sanitar B

3.53

----------7^-------:---------:-------------------------

Granit antiderapant

_

Grup sanitar Pers, dizabilitati

5.09

Granit antiderapant

Realizarea anexei din zidărie portanta cu stlapisori, centuri si planseu din beton armat; acoperișul va fi tip terasa necirculabila; izolarea termică a perețiilor exteriori cu vată minerală bazaltică de exterior de 10 cm grosime prevăzută cu tencuiala decorativa; bordarea golurilor tamplariei cu vată minerală bazaltică de exterior de 3 cm grosime cu tencuiala decorativa; izolarea termica a soclului de la cota terenului amenajat cu lOcm de polistiren extrudat;Izolarea termică a pardoselii cu plăci rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 10 cm grosime; Termoizolarea planseului cu plăci rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) montat in panta cu grosimea minima de 20 cm grosime protejate cu masă de șpaclu armată si hidroizolatie; montarea tamplăriei exterioare din PVC cu tamplarie performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm ce va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maximU=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

Materialele utilizate vor avea următoarele caracteristici minime:

Polistiren extrudat ignifugat (XPS): efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc minima B - s2, d0.

Vata minerala bazaltica (EPS) de înaltă densitate cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa

La pereți va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, minim o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

de furnizori (profile de colt, profîle de rosturi, profite lacrimar). Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi minim B - s2, dO.

La soclu plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu. Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

Lucrările de realizare a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:

 • a. realizarea instalației de distribuție între punctul de record (panourile solare propuse), boilerele propuse si obiectele sanitare (dusuri si chiuvete);

 • b. montarea de robinete cu presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețetei;

 • c. montarea de corpuri de încălzire cu panouri radiante de baie;

 • d. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.

A. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

 • -  Va fi prevăzut un sistem panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere format din: 4 colectoare cu 30 de tuburi montate pe acoperișul tip terasa necirculabila al anexei, inclusiv structura de susținere a acestora, 2 boilere solare bivalente 5001 fiecare, vas de expansiune echipat, grup de pompare, automatizare, etc

Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

 • -  Pentru asigurarea ventilării, tamplaria exterioara va fi prevăzută cu grile de ventilare

 • -  In grupurile sanitare fara ferestre se vor monta vetilatoare de baie axiale

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI


Tel 0752/096565

Mail: techmediaclectronic@yahoo.com

B. Lucrările de realizare a instalației de iluminat:

 • -  realizarea instalației de iluminat prin montarea cablurilor din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

 • -  montarea corpurilor de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED; vor fi prevăzute lămpi de semnalizare tip LED;

 • -  corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri si grupuri sanitare comune.

 • - realizarea tuturor instalațiilor in conformitate cu normele specifice aplicabile in vigoare

 • - compartimentările se vor realiza din gips carton rezistent la umezeala;

 • -  pardoselile vor fi din gresie antiderapanta

 • -   pereții vor fi placați pana la nivelul tavanului;

 • -  Ușile interioare vor fi din PVC.

 • -  La tavan se vor utiliza zugrăveli superlavabile rezistente la umiditate;

 • V. Amenajarea exterioara

 • -  Realizarea împrejmuirii cu un gard pe structură metalică ce va proteja curtea interioară cu stâlpi din profile laminate la cald cu inaltimea totala de 2m din care soclu din beton armat cu inaltimea de 20cm si împrejmuirea din panou de gard bordat din otel cu inatimea de 180m; peste panoul bordat din otel se va placa cu policarbonat celular cu grosimea minima de 4 mm cu transparență scăzută de culoare negru; se va realiza un acces pietonal; toate elementele metalice vor fi zincate si vor avea culoarea negru;

 • -   Se va realiza sistematizarea pe verticala;

 • -  Se vor amenaja alei cu pavele din beton;

 • -   In restul spatiilor se vor realiza spatii verzi, prin plantarea unui gazon rezistent la seceta.

 • -  Se va realiza un iluminat exterior cu corpuri de iluminat tip LED.

 • -  se va realiza un sistem de supraveghere video;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj anexa:

Nr crt

Denumire echipament

UM

Nr

UM

Pret/UM lei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

sistem panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere format din: 4 colectoare cu 30 de tuburi montate pe acoperișul tip terasa necirculabila al anexei, inclusiv structura de susținere a acestora, 2 boilere solare bivalente 5001 fiecare, vas de expansiune echipat, grup de pompare, automatizare, etc

set

1

35400

35400

2

Panou radiant pentru baie

buc

14

1200

16800

3

PDA raza minima de protecție 50 m, inclusiv accesorii

buc

1

12000

12000

TOTAL

64200

Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj bazin:

Nr crt

Denumire echipament

UM

Nr

UM

Pret/UM lei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

Sistem recirculare - filtrare cu preaplin pentru bazin de 5000 litri

set

1

68000

68000

TOTAL

68000

Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj exterioare:

Nr crt

Denumire echipament

UM

Nr UM

Pret/UM Iei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

Sistem supraveghere video complet echipat exterior

set

1

12000

12000

TOTAL

12000

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Matl: techmedLaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

LISTA DOTĂRI ANEXA

Nr cri

Denumire dotare

UM

Nr

UM

Pret/UM Iei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

DULAP METALIC VESTIAR H=1,8M L=62,5cm l=50cm Dimensiune: 1800 x 625 x 500 mm

cu 3 rafturi, fiecare cu usa si incuieltoare electrica (cu cod PIN)

buc

20

1500

45000

2

Banca vestiar

buc

4

1200

4800

TOTAL

49800

LISTA DOTĂRI BAZIN

Nr crt

Denumire dotare

UM

Nr

UM

Pret/UM Iei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

Separatoare de culoar 25m

buc

6

3000

18000

2

Numere de separatoare de culoar set 5 bucăți

set

1

1200

1200

3

Bloc start inaltime 700mm pentru bazine de inot.

buc

5

4000

20000

TOTAL

39200

LISTA DOTĂRI EXTERIOARE

Nr crt

Denumire dotare

UM

Nr UM

Pret/UM lei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

BANCA PVC, 3 M,6 LOCURI

buc

15

1500

22500

TOTAL

22500

Vor fi prevăzute lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier astfel:

 • •  Se va monta im container pentru depozitarea uneltelor de mici dimensiuni in construcții

 • •  Se va amenaja o platforma pentru depozitarea materialelor de construcții

 • •  Se vor monta containere pentru deseurile rezultate din ambalarea materialelor de construcții

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

  J 22/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

 • •  Se va monta un pichet ISU

 • •  Se va realiza o împrejmuire temporara a acestei zone

Vor fi utilizate caile de acces existente. Alimentarea cu apa si energie electrica va fi conform avizului tehnic de racordare dat de furnizor.

In vederea asigurării funcționarii in conformitate cu legislația in vigoare specifice unei clădiri de invatamant si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in Construcții cu modificările si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu;

 • d) siguranța in exploatare ;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate ;

Asigurarea prin proiect a detaliilor de execuție la nivelul de calitate corespunzător exigentelor de performanta esențiale urmeaza a se face prin respectarea normativelor si instrucțiunilor tehnice in vigoare.

Pentru respectarea condițiilor tehnice de calitate ce trebuie urmărită in primul rând de șefii formațiilor de lucru si personalul tehnic anume însărcinat cu conducerea lucrărilor, precum si de către verificatorii tehnici atestati, constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare, urmând a se efectua si următoarele verificări:

 • 1.   pe parcursul execuției, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiții, înainte ca ele sa devină ascunse prin acoperire cu (sau înglobate in) alte categorii de lucrări;

 • 2.   la terminarea unei faze de lucru;

 • 3.   la recepția preliminară a obiectelor.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

  J22/440/2018 CUI24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaeJectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

De asemenea se va ține cont de întreg cadrul legislativ în construcții precum și de eventualele modificări intervenite în acest sens, pe parcursul lucrărilor de proiectare.

 • b) Securitatea la incendiu;

Se urmărește compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor si circulația pe orizontala in cadrul clădirii conform normativelor si prescripțiilor in vigoare. Se vor utiliza materiale de construcții ce au toate datele tehnice necesare pentru determinarea gradului de rezistenta la foc si la care se cunosc masurile necesare ce se impun pentru utilizarea acestora, potrivit normelor PSI in vigoare.

Proiectul de execuție pentru construcțiile proiectate va respecta prevederile „Normativului de siguranță la foc a construcțiilor - P. 118/1999 si reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

 • c) Igiena, sanatate si mediu;

In proiect se vor prevedea materiale de construcții si finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Masuri speciale referitoare la persoanele cu dizabilitati

- sunt conform legislației in vigoare; se vor crea si facilități pentru persoane slab văzătoare și nevăzatoare (trasee tactile si culori contrastante)

Se respecta Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000

Prin realizarea acestei investirii, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate masurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

 • d) Siguranța in exploatare;

Prin proiectare se asigura soluții tehnice de proiectare specifice temei pentru repartizarea funcționala a spatiilor, prevederea soluțiilor de iluminare naturala, artificiala, ventilație, incalzire corespunzătoare activităților respective. Dimensionarea spatiilor, golurilor si elementelor de construcție se va face conform necesităților exploatării in condiții de siguranța.

Se vor prevedea materiale de finisaj durabile, estetice si ușor de intretinut. Toate materialele utilizate la finisajele interioare si exterioare vor fi alese după criterii apte sa confere construcției o buna exploatare in timp a lor.

 • •  Siguranța cu privire la circulația interioara

o suprafețele pereților nu prezintă bavuri, proeminente, muchii ascuțite;

o traseul fluxurilor de circulație este clar, liber si comod;

o fluxurile de circulație pe tipuri si destinații diferite nu se intersectează;

o usa pe traseul cailor de evacuare se deschid in sensul evacuării;

o caile de evacuare sunt marcate vizibil.

 • •  Siguranța cu privire la schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre)

Nu este cazul.

 • •  Siguranța cu privire la deplasarea pe scări, rampe:

Se va folosi doar finisaje antiderapante.

 • e) Protecție împotriva zgomotului;

Clădirea va fi prevăzută cu tâmplarii, echipamente si alte materiale care sa confere, pe ansamblu, o buna izolare fonica a construcției.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

 • f) Economie de energie si izolare termica.

In vederea economisirii de energie se vor prevedea in proiect închideri din elemente cu un grad înalt de rezistenta la transmisie termica tâmplarii etanșe, asigurarea unui iluminat natural cat mai eficient.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Sunt prevăzute sisteme alternative de producere a apei calde pentru consum propriu, respectiv s-a prevăzut un sistem panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere format din: 4 colectoare cu 30 de tuburi montate pe acoperișul tip terasa necirculabila al anexei, inclusiv structura de susținere a acestora, 2 boilere solare bivalente 5001 fiecare, vas de expansiune echipat, grup de pompare, automatizare, etc.

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalații electrice interioare

In cadrul proiectului se vor realiza instalațiile electrice si anume :

Instalații electrice curenti tari:

-Instalații electrice - iluminat interior (normal, de siguranța si securitate);

-Instalații electrice de prize si forța;

-Instalații pentru protecție împotriva șocurilor electrice;

-Instalații de protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice;

-Instalații de protecție împotriva trăsnetului.

Descrierea instalațiilor:

Instalații electrice curenti tari:

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica la tensiunea de 400/230 V se va asigura printr-un nou branșament conform avizului tehnic de racordare (care se poate obține după eliberarea autorizației de construire). Conform avizului de amplasament nr 04916583 din 28.10.2019 emis de E-DISTRIBUTIE S.A. care este favorabil pe planul anexat la acesta nu este figurat rețelele electrice din zona (astfel nu se poate realiza un plan de situație cu o posibila racordare), ci menționat doar “amplasamentul nu afecteaza instalațiile E-DISTRIBUTIE”, astfel pe amplasament nu exista rețele

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI24835360 Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

electrice. De asemenea in aviz este menționat “Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care este emis ”

Instalații electrice de iluminat normal

Instalațiile de iluminat se vor realiza ținând seama de destinația incaperilor si de impunerile normativelor in vigoare. In funcție de activitatea care se desfasoara, destinație,tavane, nivel de iluminare si grad de protecție, s-a propus echiparea cu corpuri de iluminat adecvate.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat de tip LED. Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat se va face prin circuitele existente, care vor fi prelungite/adaptate cu cablu MYYM/CYYF 2x1.5 mm2 si MYYM/CYYF 3x1.5 mm2, pentru fază, nul de lucru și nul de protecție, montajul acestora realizandu-se in tuburi de protecție tip IPEY.

Tensiunea de alimentare a corpurilor de iluminat va fi de 230 V c.a.

Iluminatul interior de siguranța si securitate.

Alimentarea acestora se va realiza din sistemul fotovoltaic proiectat.

Conform NP17/2011 art. 7.23 se va prevedea:

-iluminat de securitate pentru evacuare;

-iluminat de securitate pentru intervenții;

Circuitele iluminatului de siguranță sunt dispuse pe trasee distincte față de iluminatul normal la distanță de cel puțin 10 cm față de traseul acestora și se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYY-F.

-iluminat de securitate pentru evacuare - clădirea se incadreaza in cazurile prevăzute in 17-2011 art 7.23,7.1; Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS 297/3. Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor utilizate corpuri (aparate) speciale tip CISA-02-2x8W, in constructei normală/etanșă conform incaperilor unde se vor monta, inscripționate vizibil IEȘIRE (EXIT) respectiv cu săgeți <—> care indică direcția de evacuare. Timpul de funcționare: cel puțin 2 ora; Timp de comutare: 5 sec;

-iluminat de securitate pentru intervenții - la tabloul electric general (TEG) - este parte a iluminatului de securitate prevăzut să asigure nivelul de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate intr-un proces sau activitate cu pericol potențial; Se vor utiliza corpuri de iluminat dotate cu kit de emergenta. Timpul de funcționare: cel puțin 1 ora; Timp de comutare: 5 sec;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

Circuitele iluminatului de siguranță sunt dispuse pe trasee distincte față de iluminatul normal la distanță de cel puțin 10 cm față de traseul acestora și se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYY-F.

Instalații electrice de prize si forța

Pentru racordarea diverselor echipamente se prevăd prize monofazice normale/etanșe cu contact de protecție alimentate la 230 V.c.a montate îngropat/aparent, si prize trifazice normale/etanșe cu contact de protecție alimentate la 380 V.c.a montate îngropat/aparent.

Toate circuitele de prize vor fi prevăzute cu contact de protecție protejate la plecarea din tablourile electrice cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecție automată la curenți de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare din prezentul proiect.

Circuitele pentru tehnica de calcul si echipamentele de tehnologia informației vor fi separate de consumatorii comuni.

Circuitele pentru prize simt monofazice și se vor realiza cu cablu MYYM 3x2.5 mm2, pentru fază, nul de lucru și nul de protecție, montajul acestora realizandu-se îngropat. Pe elementele de construcție combustibile (ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub metalic (PEL, țeava de oțel).

Instalațiile electrice ce vor alimenta echipamentele pentru climatizare, ascensorul si alte funcțiuni fara importanta majora in desfășurarea a activitatii vor fi sacrificate in caz de avarie a transformatoarelor. Instalațiile de forța vor avea tablouri si coloane complet separate.

Protecția împotriva șocurilor electrice

Protecția împotriva șocurilor electrice pentru care se aplica schema TN cu întreruperea alimentării cumulată cu dispozitive de protecție de curent diferențial rezidual cu un curent mai mic de 30mA.

Conductoarele de echipotentializare de protecție suplimentara trebuie sa fie protejate împotriva deteriorărilor mecanice si coroziunii si trebuie sa fie alese astfel încât sa se evite efectele electrolitice.

Toate prizele, echipamentele si carcasele tablourilor electrice vor fi legate la nulul de protecție. Se va realiza priza de pamant naturala prin asigurarea continuității electrice a armaturii din fundația clădirii si legarea acesteia la platbanda din OL 40X4 mm ce va fi pozata pe conturul fundației.

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI24835360

PROIECT nr. 675/2019 Faza D ALT


Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Protecția la perturbațîile electromagnetice a echipamentelor sensibile - se face prin realizarea unui sistem de echipotențializare.

Astfel, se vor prevedea rețele de echipotențializare care anulează practic toate tipurile de interferență electromagnetică.

Echipotențialitatea echipamentelor și a maselor acestora se realizează prin interconectarea pe calea cea mai scurtă a sistemului de echipotențializare cu priza de pământ. Conductoarele de protecție PE, barele de echipotențializare din tablouri, priza de pământ formează un sistem echipotențial.

Se prevăd și legături de echipotențializare între sistemul de la paratrăsnet și alte elemente metalice mai apropiate de 1 m și realizarea unei prize de pământ comune pentru instalația de paratrăsnet și pentru instalația electrică.

Protecția la supratensiuni de origine atmosferica (paratrăsnet)

Protecția la trăsnet s-a făcut în conformitate cu prevederile normativului 17-2011. Clădirea va fi protejata de către paratrăsnete tip PDA.

Instalația de protecție împotriva trăsnetului este formată din:

 • - instalație IPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între ele:

 • - dispozitive de captare;

 • - conductoare de coborâre;

 • - piese de separație pentru fiecare coborâre;

 • - priză de pământ;

 • - piesă de legătură deconectabilă;

 • - legături echipotențiale;

 • - instalația IPT interioară, compusă din:

 • - legături de echipotențializare;

 • - bara principala pentru egalizarea potențialelor (BPPE).

Pentru protecția clădirii împotriva loviturilor directe ale trăsnetului se va prevedea o instalație de protecție cu dispozitiv de amorsare.

Dispozitivul de captare a trăsnetului este constituit dintr-o tija de captare cu dispozitiv de amorsare PDA ce va fi amplasat pe un catarg de 6 m, pe acoperișul clădirii.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 FazaDALI

Fiecare coborâre va fi prevăzută cu o piesă de separație, amplasată la o înălțime de 2 m de nivelul solului, și va fi protejată cu profil U din țeava pe înălțimea de 1,5 m de la nivelul solului și 0,3 m sub nivelul solului. Profilul de protecție va fi de asemenea fixat de perete în cel puțin 3 puncte.

Conductoarele de coborâre vor fi legate la priza de pământ artificială, ce va fi utilizată atât pentru protecția împotriva trăsnetului cât și pentru protecția contra atingerilor accidentale.

Conductoarele de coborâre sunt confecționate din OL-Zn 25x4 mm.

Priza de pământ are în componenta electrozi verticali din țeava OL-Zn 2 14” cu lungime de 3 m, montați la o distanță medie de 6 m între ei și electrozi orizontali realizați din platbanda OL-Zn 40x4 mm montați în pământ la 0,8 m adâncime.

Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de legare la pământ în urma măsurătorilor trebuie să fie sub 1 (unu) ohm.

în cazul în care valoarea prizei de pământ nu satisface cerințele impuse, priza se poate îmbunătăți cu ajutorul unor electrozi adăugați suplimentar.

Instalații termice

Descrierea instalațiilor

Prezenta documentație tratează:

Asigurarea încălzirii

încălzirea va fi asigurata cu panouri radiante electrice pentru baie.

INSTALAȚII SANITARE

 • 1. Generalități

Imobilul va avea caracteristicile prezentate în memoriul general din punct de vedere contructiv și a condițiilor de exploatare.

La alegerea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

 • - caracteristicile constructive ale clădirii;

 • - condițiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

 • - destinația construcției;

 • - standardele în vigoare.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

  J 22/440/2018 CUI 24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

 • 2.Descrierea lucrărilor

Prezenta documentație tratează instalațiile sanitare si stingerea incendiilor și anume:

Instalația de alimentare cu apă rece;

Instalația de alimentare cu apă caldă de consum;

Instalația pentru stingerea incendiilor

Instalația de canalizare interioară a apelor uzate;

Instalația de canalizare exterioara.

 • 2.1. Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apa va fi asigurata in conformitate cu avizul tehnic de racordare. Conform avizului nr 109580/07.11.2019 emis de RAJA SA, pe amplasament exista un branșament din otel cu diametru de 2” prevăzut cu un robinet. Astfel este necesar realizarea unui cămin apometru si montarea unui apometru.

 • 2.2. Alimentarea cu apă caldă de consum

Alimentarea cu apa calda va fi asigurat de doua boilere electrice .

 • 2.3. Instalații pentru stingerea incendiilor

Hidranti interiori

In conformitate cu prevederile art. 4.1. din Normativul P 118-2-2013, nu este necesara echiparea obiectivului cu hidranti interiori.

Hidranti exteriori

In conformitate cu prevederile art. 6.1. din Normativul P 118-2-2013, NU ESTE NECESARA echiparea obiectivului cu hidranti exteriori.

 • 2.4.Canalizarea

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul coloanelor si conductelor si evacuate in rețeaua de canalizare existenta.

Conform avizului nr 109580/07.11.2019 emis de RAJA SA, pe amplasament exista un rețea de canalizare pentru canalizarea menajera cu diametru de 250mm, cat si de evacuare a apelor pluviale de pe amplasament cu diametru de 250mm. Astfel este necesar refacerea celor doua cămine

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

(in. prezent sunt degradate si parțial colmatate). Apa in exces de pe spatiile verzi cat si cele colectate de pe clădire si platforme vor fi drenate si dirijate spre căminul de apa pluviala.

Pentru conductele de canalizare din interiorul construcției se vor folosi tuburi din polipropilena PP sau P.V.C- KG, etanșarea îmbinărilor realizându-se cu inelele de cauciuc si mufe.

Instalația de canalizare cuprinde coloane menajere, conducte de ventilație ale coloanelor de canalizare, colectoare orizontale si legaturi ale obiectelor sanitare. Pentru intervenții în caz de infiindare a conductelor de canalizare, s-au prevăzut piese de curățire. întregul sistem de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor ce se prelungesc deasupra ultimului planseu cu conducte din PP D=110 mm.

Țevile ce traversează plansee si pereți vor fi protejate obligatoriu cu țevi de protecție. Susținerea coloanelor se realizează cu bratari metalice ancorate de elementele construcției prin dibluri metalice. Tuburile sunt într-o gama dimensionala de 32-H10mm diametrul exterior pentru legaturi si coloane.

 • 3. Instalații sanitare interioare

 • 3.1 Dotarea cu obiecte sanitare

Grupurile sanitare din clădire au fost dimensionate si dotate conform prevederilor in vigoare (Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale - Prescripții fundamentale de proiectare). S-au respectat de asemenea prevederile Normativului 1.9/2013 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare.

 • 3.2 Materiale utilizate

 • a) Conducte

-se vor utiliza atat pentru apa rece cat si pe apa calda conducte din polipropilena PPR, care se vor izola cu mansoane din poliuretan.

 • b) Armături

 • - Robineti cu sfera robineti cu sertar pană și mufe, de serviciu, conform planșelor desenate;

 • - Robineti cu mufe pe conductele de distribuție principale si secundare;

 • - Baterii monocomanda pentru lavoare;

 • - Robinet cu fotocelula pentru pisoare;

 • - Clapet rezervor apa pentru closet.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI24835360

  Tel 0752/096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 675/2019 Faza DALI

 • c) Accesorii pentru obiecte sanitare

~ Pentru lavoar: etajeră porțelan, port-prosop din alama nichelată, oglindă semicristal, sifon de alamă nichelată 0 1”, ventil din alamă de scurgere 0 1”, baterie monocomandă;

 • - Pentru vas closet: ramă cu capac din bachelită, porthârtie din porțelan.

 • d) Izolații și elemente de etanșare

 • - protecții termice și anticondens, la conductele de apă cu material izolator tip k-flex;

 • - garnituri elastice la brățările de susținere pentru conducte :

 • - vata minerală sau frânghie gudronată la trecerea conductelor prin pereți sau planșee.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri de la bugetul local.

CAPITOLUL 7: URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire nr 3820/15.10.2018

 • 7.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică - clasarea Notificării

 • 7.5. Avize, acorduri și studii specifice, după caz,:

întocmit.

ing. Constanți

Proiectant, SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

ANEXA LA

HCLM NR.


Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții*. Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu

Nr,

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

crt.

Iei

Iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

4875,00

926,25

5801,25

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

2540,00

482,60

3022,60

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

7415,00

1408,85

8823,85

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli cu utilitățile

Alimentare cu apa

5500,00

1045,00

6545,00

Canalizare

6500,00

1235,00

7735,00

Alimentare cu energie electrica

35000,00

6650,00

41650,00

TOTAL CAPITOL 2

47000,00

8930,00

55930,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

10000,00

1900,00

11900,00

3.1.1. Studii de teren

10000,00

1900,00

11900,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

15000,00

2850,00

17850,00

311

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6000,00

1140,00

7140,00

3,5

Proiectare:

107000,00

20330,00

127330,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

34000,00

6460,00

40460,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

4000,00

760,00

4760,00

3,5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

13000,00

2470,00

15470,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

56000,00

10640,00

66640,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,71

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

36000,00

6840,00

42840,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

8000,00

1520,00

9520,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2000,00

380,00

2380,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

6000,00

1140,00

7140,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

28000,00

5320,00

33320,00

TOTAL CAPITOL 3

175200,00

33288,00

208488,00

CAPITOLL

fL_4_

Cheltuieli pentru investita de baza

ANEXA f A

4,1

Construcții si instalații -total

T        m lUlJ /O. S}

970749,00

184442,31

1155191,31

Obiect 1 - Bazin

NR. j/jyfA

377656,00

71754,64

449410,64

Obiect 2 - Anexa                              '

387997,00

73719,43

461716,43

Obiect 3 - Amenajare exterioara

205096,00

38968,24

244064,24

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

43500,00

8265,00

51765,00

Obiect 1 - Bazin

27800,00

5282,00

33082,00

Obiect 2 - Anexa

12800,00

2432,00

15232,00

Obiect 3 - Amenajare exterioara

2900,00

551,00

3451,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

144200,00

27398,00

171598,00

Obiect 1 - Bazin

68000,00

12920,00

80920,00

Obiect 2 - Anexa

64200,00

12198,00

76398,00

Obiect 3 - Amenajare exterioara

12000,00

2280,00

14280,00

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări - total

111500,00

21185,00

132685,00

Obiect 1 - Bazin

39200,00

7448,00

46648,00

Obiect 2 - Anexa

49800,00

9462,00

59262,00

Obiect 3 - Amenajare exterioara

22500,00

4275,00

26775,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1269949,00

241290,31

1511239,31

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

16199,49

3077,90

19277,39

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

12699,49

2412,90

15112,39

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

3500,00

665,00

4165,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12695,00

0,00

12695,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1081,36

0,00

1081,36

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriul ui,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5406,82

0,00

5406,82

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

5406,82

0,00

5406,82

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

800,00

0,00

800,00

5f3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

149956,40

28491,72

178448,12

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

178850,89

31569,62

210420,51

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6J

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,21 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1678414,89

316486,78

1994901,67

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1081363,49

205459,06

1286822,55

Data: 30.03.2020

Beneficiar/lnvestitor,

UAT MUNICIPIUL CONSTANTAPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, r


Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Anexa nr 2

DEVIZUL obiectului 1 - Bazin

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4±

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare

8500,00

1615,00

10115,00

4.1.2

Rezistență

54850,00

10421,50

65271,50

4.1.3

Arhitectură

235846,00

44810,74

280656,74

4.1.4

Instalații

78460,00

14907,40

93367,40

TOTAL I - subcap. 4.1

377656,00

71754,64

449410,64

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

27800,00

5282,00

33082,00

TOTAL U - subcap. 4.2

27800,00

5282,00

33082,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

68000,00

12920,00

80920,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

39200,00

7448,00

46648,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL DI - subcap. 4.3+4.4+4.5-14.6

107200,00

20368,00

127568,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total U + Total IU)

512656,00

97404,64

610060,64

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mai!: techmediaelectroiuc@yahoo.com

Anexa nr 3

DEVIZUL obiectului 2 - Anexa

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Iei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

9500,00

1805,00

11305.00

4.1.2

Rezistență

124854,00

23722,26

148576,26

4.1.3

Arhitectură

164857,00

31322,83

196179,83

4.1.4

Instalații

88786,00

16869,34

105655,34

TOTAL I - subcap. 4.1

387997,00

73719,43

461716,43

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

12800,00

2432,00

15232,00

TOTAL n - subcap. 4.2

12800,00

2432,00

15232,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

64200,00

12198.00

76398,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

49800,00

9462,00

59262,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

_

TOTAL HI - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

114000,00

21660,00

135660,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

514797,00

97811,43

612608,43

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Anexa nr 4

DEVIZUL

obiectului 3 - Amenajare exterioara

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.L1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

14860,00

2823,40

17683,40

4.L2

Rezistență

75490,00

14343,10

89833,10

4.1.3

Arhitectura

85890,00

16319,10

102209,10

4.1.4

Instalații

28856,00

5482,64

34338,64

TOTAL I - subcap. 4.1

205096,00

38968,24

244064,24

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2900,00

551,00

3451,00

TOTAL n - subcap. 4.2

2900,00

551,00

3451,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

12000,00

2280,00

14280,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,0Q

4,5

Dotări

22500,00

4275,00

26775,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL m - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

34500,00

6555,00

41055,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total H + Total m)

242496,00

46074,24

288570,24Verificat |


*

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAA^   'RON,CS

J 22/440/2018 CUI24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.comMUNICIPIUL CONSTANTA

Județul Constanta, Municipiul Constanta, Str. Cpt. Dobrila Eugeniu, nr. 6


PROIECT NR.675/2019


Specificație

Numele

Semnat/j

Sef proiect

Aih. C. Berbec

Proiectat

Arb. C. Berbec

(tycl/

Desenat

Arh. C. Berbec


Scara: 1:5000 Data: 2019


TITLU PROIECT:

Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu

TITLU PLANȘA:

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


PLANȘA AzTIAR F


S" 12.78 mp gresie


P          j

=12.78mp rc'sie


gresie

DU5~

S=f3fl6tn

Kes


rln,?ni


TORI 8.; 7mp


22&


vestiXrj

B

S=I8 97mp

greșit! ■


VESTIAR F S=18. gresie


>7mp


202


220_______

_____1225-1


Verificat |                    i Constantin

Referat nr................din.................................

SCTECHMEDIAELECTRONICS SRLTA<k.^  B B E C

J 22/440/2019 CUI 24835360            i<■« <lr...w           ~

Tel 0752/096565                        ‘

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA

Județul Constanta, Municipiul Constanta,

Str. Cpt. Dobrila Eugeniu, nr. 6

PROIECT NR.675/2019

TITLU PROIECT:

fteabUilure, construire anexă ;i amenajări

exterioare bazin de înot ai Liceului Teoretic Gearge CâHnescu


Specificație

Numele

Semn^2_

Scf proiect

Arh. C. BERBEC

Proiectat

Arh. C. BERBEC

f 1 ir //

Desenat

Arh. C. BERBEC


Data:   TITLU PLANȘA: ANEXA


2019       PLAN PARTER


PLANȘA A2.11

1775

1

1

1 '


^XT^T,L°"I


CA'             ORTANTA A CLĂDIRII - "C

CLAS^S1W0RTANTA III

Verificat

j

UJ sq

fțjffejfal nf................din.................................

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2019 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

~-&E&yiCIAR:

-'fcftWCIPIUL CONSTANTA

Județul Constanta, Municipiul Constanta,

Str. Cpt. Dobrila Eugeniu, nr. 6

PROIECT NR.675Z20I9

Specificație

"Numele

Senj^l

Scara:

TITLU PROIECT: „ ....... ,    .....

FAZA:

Sef proiect

Arh. C. BERBEC

1 J / /

1:100

exterioare bazin de fnat al Liceului Teoretic George CăEnerat

DALJ

Proiectat

Arh. C. BERBEC

Data:

TITLU PLANȘA: ANEXA

PLANȘA A2.2

Desenat

Arh. C. BERBEC

2019

PLAN TERASA NERCIRCULABILA)          27R l

? 90

'WZ

, no

r         r-----7


Specificație

Numele

SgmnxQ

Sef proiect

Arh. C. BERBEC

Proiectat

Arh. C. BERBEC

ZL yf)

Desenat

Arh. C. BERBEC


FAȚADA PRINCIPALAI

ml

Mijii

-

ii


Specificație

Numele

Sem/î/

Sef proiect

Arh. C. BERBEC

Proiectat

Arh. C. BERBEC

Desenat

Arh. C. BERBEC


FAȚADA LATERALA STANGASpecificație

Numele

Semnay^

Sef proiect

Arh, C. BERBEC

Proiectat

Arh. C. BERBEC

^0

Desenat

Arh. C. BERBEC1

1255 1

AQ

,           ?60

/        2R0         L !24

r            410
Verificat


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2019 CUI 24835360 Tel 0752/096565

Maîl: tcchmediaeleclronic@yahoo.com
mnr


280


322


L25i330.


ALO


_ îl 411^
\\țp .. «a- Jr


Specificație

Numele

Segin^/

Sef proiect

Arh. C. BERBEC

Proiectai

Ing. C. BUZA

^(/

Desenat

Ing. C. BUZA

k


Scara:


1:100

Data:

2019


iferat nr.


BENEFICIAR:

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C CLASA DE IMPORTANTA III


.din.


MUNICIPIUL CONSTANTA

Județul Constanta, Municipiul Constanta, Str. Cpt. Dobrila Eugeniu, nr. 6


TITLU PROIECT: „ kW. .     . ,

---------------------- Reabilitare, construire anexa fi amenajări

exterioare bazin de fturt al Liceului Tettreiic Geeirge CăEnescu


PROIECT NR.675/2019

Verificat


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2019 CUI 24B35360 Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com


LEGENDA:


0 -Corp de îumriat tip LED echipat cu kit de emergenta


(^) -Corp de iumhat tjp panou LED apficat/rcastrat ___ -Corp deiumiiat tp LED pentru

Iluminat de securitate pentru evacuare

Tablou electricSpecificație

Numele

Semita)

Sef proiect

Arh. C. BERBEC

Proiectat

Ing, C.A. SUTEU

Desenat

Ing. C.A. SUTEU


Scara:

1:100

Data:

2019


CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - "C" CLASA DE IMPORTANTA III


Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA

PROIECT

Judelui Constanta, Municipiul Constanta, Str. Cpt. Dobrila Eugeniu, nr. 6

NR.675/2019


---------------------1 Reabilitare, construire anexă ți amenajări exterioare baxin de înot al Liceului Teoretic Genrge CâRnescuzLl,60, 109 ,60 , 98

, 105 ,         30

1

, 105 ,          315

'î ' MP „ > MP

' 210 Z

' 210 '                           , '

>Z            360

<          7.80

, 17.5

____________410____________>

1225 '

'\

j

î

1
Verificat


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2019 CUI 24835360 Tel 0752/096565 Mail: techmediaelectronic@yahoo.com


LEGENDA


Panou radiant pentru baie


Specificație

Numele

Semn^f/

Sef proiect

Arh. C. BERBEC

/ olX

Proiectat

Ing. A. BOLOGA

Desenat

Ing. A. BOLOGACATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII - l'C1' CLASA DE IMPORTANTA III


PROIECT NR.675/2019LEGENDAACUMULATOR AGENT TERMIC ÎNCĂLZIRE, IZOLAT, 5001CADA


LAVOAR


WC


CONTRAS SECRETA FULVIAANTONEAZAZ

NE L,

NESCU


Verificat |


Referat nr.


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL lASto          >]}

J 22/440/2019 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com


Specificație

Numele

ȘjMHțm/ /

Sef proiect

Arh. C. BERBEC

Proiectat

Ing. A. BOLOGA

ri'

Desenat

Ing. A. BOLOGA


Scara:


1:100

Data:

2019
.din.

BENEFICIAR:


MUNICIPIUL CONSTANTA

Județul Constanta, Municipiul Constanta,

Str. Cpt. Dobrila Eugeniei, nr. 6


TITLU PROIECT:


Reabilitare, construire anexă }i amenajări exterioare baiin de înot al Liceului Teoretic Geaige Câtineeai


PROIECT NR.675Z2019