Hotărârea nr. 143/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2019 ALE CT BUS SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS S.A.

-Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Ob ‘2020:

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.73528/07.05.2020;

Văzând raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 5983/07.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

.AyâncKîn vedere Ordinul nr. 1802/29.12.2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile priVind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul nr.3781/23.12.2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS S.A., conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Ipentru, împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.CONTRA

SECRET

FULVIA ANT

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

□ Sucursala

□ GlE - grupuri de interes economic

[2] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1002„ai.0.0 06.02.2020 Tip situație financiară: BL


@ An Q Semestru


Anul 2019


Entitatea


73

CA V


Suma de control


14.604.641


CTBUSSA

Județ

Sector

Localitate

anexă

LA

Constanta

CONSTANTA

HCLM NI? [

Strada

Nr.              Bl

oc      Scara Ap.

telefor

INDUSTRIALA

8

____ 2____ L_

0241618581


Număr din registrul comerțului


J13/90/1991

Forma de proprietate


Cod unic de înregistrare


12-Soctetati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane țl metropolitane de călători


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire dasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane ți metropolitane de călători


Situații financiare anuale


©___________________

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


|Entități mijlocii,'mari si entități de’ jnterespublicM^^^^^^^M^B


| CB Entități micii


Entități de Interes publicRaportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

□ 2. persoanele juridice aflate fn lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE? REjȘI^DINJțE ȘEDINȚA

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri-totalCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR (MlERAL F U LVI A ANTOMEA Dl


9.068.821


ADMINISTRATOR


Capital subscris


Profit/ pierdereNumele si prenumele SOCEANU MARIANA


Calitatea


11-Dl RECTOR ECONOMIC


14.604.641


4.953.941


ÎNTOCMIT,


Semnătura

Nr.de înregistrare In organismul profesionalMihaela- ', Digitally signed by

I irlia na           /^Mihaela-Udiana Sogarescu

Liaiana y pate: 2020.05.oe 11:4335 Sogarescu z/ +03'00'

Semnătura electronica


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

@ DA

NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

Q DA (•} NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [Xj

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare In Registrul ASPAAS 2410/2008


CIF/CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                              -lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr-rd. OMFP nr378V 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.CheItuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

95.800

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

5.198

96.296

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

OS

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

5.198

192.096

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812- 2911 - 2912)

08

08

1.315.831

1.166.430

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

174.188

350.607

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)

10

10

101.670

96.305

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

286.710

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

1.591.689

1.900.052

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

120

120

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

120

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

1.597.007

2.092268

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 +302+ 303+/-308+321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.634.176

2.217.347

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952}

27

27

0

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

0

8.875

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

0

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.634.176

2.226.222

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413+418- 4902- 491)

31

31

1.149.357

1.946.778

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

0

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

0

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

4.439.394

7.407.849

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

0

0

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

5.588.751

9.354.627

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591}

38

37

0

0

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598+5113 + 5114)

39

38

0

0

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

0

0

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct. 508+ct.5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

6.857.619

15.700.312

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

14.080.546

27.281.161

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

8.084

0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

8.084

0

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

0

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

1.098.812

3.285.609

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436?**+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444**» + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

9.822.254

11.662.055

TOTAL (rd.45 la 52)

54

53

10.921.066

14.947.664

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

3.167.564

12.333.497

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

4.764.571

14.425.765

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1.împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

0

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419}

59

58

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

0

3.950

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

0

0

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451 ***)

62

61

0

0

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436**» +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456»»* + 4581 +462+4661 + 473**» + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

10.739.691

5.352.994

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

10.739.691

5.356.944

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475»)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

0

14.604.641

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4.514.641

0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

0

0

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

0

0

TOTAL (rd.80 la 84)

86

85

4.514.641

14.604.641

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.946.363

1.926.109

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

902.928

1.206.038

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

0

0

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

103.446

103.446

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

1.006.374

1.309.484

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

24.495.752

13.422.244

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

11.602.156

4.953.941

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

548.902

303.110

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

-5.975.120

9.068.821

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

-5.975.120

9.068.821

Suma de control FI 0 :     339489569 /3540928851

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. *•) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1] Sumele înscrise la acest rând țl preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ți alte creanțe Imobilizate, scadente Intr-o perioadă mal mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice ți al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare


Formular VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                     - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.378U 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

82.605.612

90.039.303

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

30.669.255

32.308.871

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

1.680

2.024

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

0

05

venituri uin uodumzi înregisiruiTrije^nuidțiieTuutute uin negistrut generai

si turc inul au tn ocruiurc conuucie ae teusing ■iclvud /

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

51.934.677

57.728.408

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+7Î 2)

SoldC

06

07

115.156

SoldD

07

08

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale țct.721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

295.058

826.621

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13}

15

16

83.015.826

90.865.924

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

19.649.451

20.607.077

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

154.403

250.053

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

548.408

518.046

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

90

98.442

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

184.289

121.023

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

36.797.455

44.522.689

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

35.199.584

42.611.727

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

1.597.871

1.910.962

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.26-27)

24

25

213.626

240.978

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ dinct.6818)

25

26

213.626

240.978

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

185.264

103.876

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

208.420

120.108

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

23.156

16232

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

13.794.944

18.682.014

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

4.850.238

8.642.112

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

8.393.280

8.938.560

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

65.651

73.720

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

485.775

1.027.622

38

Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)

37

39

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40

42

71.159.352

84.902.152

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

11.856.474

5.963.772

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de Ia entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

23.176

98515

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte ve nitu ri financia re (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

1.065

88

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

24.241

98.603

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd, 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

399

174

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

399

174

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

58

60

23.842

98.429

-Pierdere (rd.59-52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

83.040.067

90.964.527

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

71.159.751

84.902.326

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

. - Profit (rd.62-63)

62

64

11.880.316

6.062.201

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

278.160

1.108260

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64- 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

11.602.156

4.953.941

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 1331902725/3540928851

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019}- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor a! contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii', analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri șl contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,CalitateaFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019          F3° ’pag'1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd.dincol.B)                                                                           "    "

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

4.953.941

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

10.428.134

10.428.134

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

91.422

91.422

- peste 30 de zile

06

06

75.147

75.147

- peste 90 de zile

07

07

12.325

12.325

- peste 1 an

08

08

3.950

3.950

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.101a 14)

09

09

4.678.866

4.678.866

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

3.289.549

3.289.549

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

1.160.799

1.160.799

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

98.585

98.585

- alte datorii sociale

14

14

129.933

129.933

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

0

0

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

0

0

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

5.657.846

5.657.846

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

0

0

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

688

690

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

709

701

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

57.728.408

-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

57.728.408

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate ia termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

133210

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

133210

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

2.104.140

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

, Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

120

64.720

Acțiuni deținute Ia entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

120

120

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

120

120

- părți sociale emise de rezident!

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenți,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

0

64.600

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct.267)

62

55

0

64.600

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411+413 + 418), din care:

64

57

1.682.283

2.514.579

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șt pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafîliați nerezidenți șt alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct.4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 +din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afîliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

166.661

133.210

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)

68

60

10.012

39.956

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

4.326.247

4.576.757

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

0

78292

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

15.030

35.339

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

4.311.217

4.463.126

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74}

79

71

111.220

2.791.136

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

0

0

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct.461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

111.220

2.791.136

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

0

0

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct.4518 + din ct. 4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86}

93

84

44.194

6.056

-în lei (ct. 5311)

94

85

44.194

6.056

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

6.812.750

15.694.256

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

6.812.750

15.694.256

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+103 + 106 + 108+110+111 + 116 + 119+122+128)

104

95

21.660.757

20.304.608

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98}

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

HO

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct.1682)

ni

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

112

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

170.334

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167}

116

107

0

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

1.098.812

3.289.558

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

-datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de Ia clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

1.221.410

1.575.839

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

19.308.367

13.739.915

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

6.736.863

5.125.654

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

9.157.538

6.226.520

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

203.481

161.103

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

3.210.485

2.226.638

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

32.168

1.528.962

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului} 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

32.168

1.528.962

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

10.604.641

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

10.090.000

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

121.385

222.965

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

80.892

107.856

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

16.329.758

0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

0

114.585.751

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

0

0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

%7J

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+150+ 151 +152)

154

141

X

10.090.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

10.090.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

10.090.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30- pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/varsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către a Iți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau loca! si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către a Iți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statui/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30 : 548457061 /354092885J.


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

SOCEANU MARIANA


Calitatea


11—DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturăNr.de înregistrare in organismul profesional:•) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și a! tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

»***) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Nap'onală a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificateîn sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

**»»•) pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art 7 pct 26 lit. c) șl d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatațlei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum șl orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului șl ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. J.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile «cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele Juridice, altele decât datoriile în legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Seva completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 -165 în col. 2 și col. 4 entitățile vorînscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr, 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

309.842

95.800

0

X

405.642

Alte imobilizări

02

299.373

101.580

0

X

400.953

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

609.215

197.380

0

X

806.595

lUmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

5.897.158

0

0

0

5.897.158

Instalații tehnice si mașini

08

103.640.250

239.856

0

0

103.880.106

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

253.130

12.293

0

0

265.423

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

0

286.710

286.710

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 Ia 15)

16

109.790.538

538.859

0

0

110.329.397

IILImobilizari financiare

17

120

X

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

110.399.873

736.239

0

0

111.136.112

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

309.842

0

0

309.842

Alte imobilizări

20

294.175

10.482

0

304.657

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

604.017

10.482

0

614.499

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.581.327

149.401

0

4.730.728

Instalații tehnice si mașini

25

103.466.062

63.437

0

103.529.499

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

151.460

17.658

0

169.118

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

108.198.849

230.496

0

108.429.345

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

108.802.866

240.978

0

109.043.844

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

-

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investirii imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

IILlmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40: 1321079496/3540928851

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMITCalitatea


SemnăturaFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

^flbus

J13/60/05.02.1991 I RO 1883902! Str. Industriala nr. 8 I Constanța I ContR023BTRL01401202694292XX BT10241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31.12.2019

 • l.INFORMAȚII GENERALE

 • 1.1. Numele societății: CT BUS SA, cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, înregistrată sub nr. J 13/60/1991, CUI - RO 1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCL 384/31.10.2018, este succesoare în drepturi și obligații a entității reorganizate RATC, în toate raporturile juridice urmând a fi folosită denumirea de CT BUS SA Constanța.

CT BUS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform certificatul de înregistrare seria B nr.3951309, din 04.11.2019.

 • 1.2. Sediul social: Constanța, str.Industrială Nr.8, județul Constanța.

 • 1.3. Forma de organizare : societate pe acțiuni, tip societate : S.A. de tip închis, fiind o entitate de interes public.

 • 1.4. Capital social subscris:

 • •  90.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de « CT BUS S.A. »;

 • • 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019.

 • 1.5. Număr acțiuni :1.009.000, din care număr acțiuni nominative : 1.009.000, valoarea unei acțiuni :10 lei.

 • 1.6. Natură capital :integral de stat

 • 1.7. Acționari:

 • •  Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.51 județul Constanța, CUI 4785631

 • •  Aport la capital: 10.090.000 lei

 • •  Aport vărsat total :10.090.000 lei

 • •  Aport vărsat în lei :10.090.000 lei

 • •  Cota de participare la beneficii și pierderi :100%, 100%

 • 1.8. Obiectul de activitate:

Domeniul principal de activitate, conform codificării Ordin nr.337/2007, Rev.Caen(2), este 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. Societatea mai desfășoară și alte activități: închirieri spații, valorificare deșeuri, publicitate.

 • I. 9. Alte informații generale

Situațiile financiare încheiate Ia data de 31.12.2019 sunt proprii activității CT BUS S.A. și sunt întocmite în moneda națională- lei, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiare ale anului 2019 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra si a șaptea a Comunităților Economice Europene precum și ale Directivei 2013/34/UE a Parlamentului Eurpean și a Consiliului privind situațiile anuale și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 9 alin (4) aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2019 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena, care pentru anul 2019 are un onorariu de 34.650 lei.

Persoanele juridice care aplică Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația pentru anul 2019 de a întocmi situații financiare consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, situațiile financiare ale societăților comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc împreună limitele a două din trei criterii. în acest sens, CT BUS S.A., care deține 24% din capitalul social al S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța nu consolidează aceste situații financiare care nu au influențe semnificative asupra situațiilor societății. Considerăm că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019 conform Ordinului nr. 3781/23.12.2019 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței fluxurilor de trezorerie și a capitalului propriu.

 • II. PRINCIPII GENERALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

Cele mai importante principii aplicate Ia întocmirea prezentelor situații financiare sunt detaliate mai jos:

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Enitatea iși continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor.

Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței.

Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

 • a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

 • c) s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

 • d) s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului.

Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilitații.

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării.

Nu au fost compensate elementele de active și de datorii sau elementele de venituri și cheltuielii.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune.

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2019.

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii a fost efectuată potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. La 31.12.2019 s-au respectat prevederile O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, astfel încât contul 542 nu prezintă sold la data bilanțului.

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil Ea data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate -la valoarea justă sunt raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție sau costul de producție.

Creanțele incerte au fost înregistrate distinct în contabilitate prin crearea de provizioane. Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute în momentul livrării, iar cele din prestarea de servicii pe măsura efectuării lor.

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe feluri de cheltuieli, după natura lor. în contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar.

 • 1. Bazele întocmirii situațiilor financiare și caracteristicile calitative ale informațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Direcția a IV-a a Comunității Economice Europene 78/660/EEC și cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile. Baza de evaluare folosită la întocmirea situațiilor financiare este costul istoric modificat cu reevaluarea imobilizărilor corporale conform reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform O.M.F.P. nr. 2861/ 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Caracteristicile calitative fundamentale sunt relevanța și reprezentarea exactă dar și comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea, consecvența, oportunitatea și [nteligibilitatea.

în situațiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii sunt reflectate și evaluate la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar stabilită de comisia de inventariere.

 • 2. Investiții în societăți asociate.

în anul 2019 CT BUS S.A. deține titluri de participare după cum urmează:

- 24% din capitalul social al S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța. Conform informațiilor de pe sîte-ul Ministerului Finanțelor Publice, a furnizării de informații nr.29007/09.01.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, rezultă că activitatea S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța este suspendată din data de 01.02.2019 până la data de 31.01.2022.

Vânzările către S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța reprezintă 0,00098% ( 602,52 lei fără TVA ) din totalul facturilor emise către clienți (61.303.381,56 lei fără TVA), iar cumpărări de servicii nu au existat.

3,lnstrumente financiare

Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru reducerea riscului fluctuațiilor ratelor de schimb pentru operațiuni de export.

 • 4.Terenuri și mijloace fixe

Societatea nu deține terenuri în proprietate, iar clădirile sunt construite pe domeniul public.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată conform metodei liniare pe parcursul duratei de viață utile estimate, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 astfel: Clădiri                    25-50 ani

Construcții speciale       10-15 ani

Vehicule                   4-8 ani

Instalații tehnice            3-20 ani

Alte utilaje și mobilier       3-15 ani

Pentru imobilizările necorporale se aplică metoda liniară, respectiv amortizarea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Profitul sau pierderea din vânzarea mijloacelor sunt determinate prin compararea valorii de vânzare cu valoarea contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare. Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, inclusiv taxele nerambursabile de achiziționare și alte costuri direct atribuibile aducerii activului în stare de funcționare și la locul utilizării acestuia.

Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse în funcțiune, cum ar fi costurile cu reparațiile și întreținerea, sunt incluse în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost angajate.

5.Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Valoarea stocului este determinată prin metoda FIFO.

Stocurile sunt constituite in principal din combustibili, piese de schimb și materiale, conform specificului activității societatei.

Menționăm că politica societății în momentul casării mijloacelor de transport este de recondiționare a pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, care sunt reintroduse în circuitul economic și utilizate la viitoarele reparații. Stocurile obținute din recondiționări sunt înregistrate în contabilitate la un preț stabilit de o comisie tehnică.

Mărfurile intrate sunt înregistrate în contabilitate la preț de achiziție. Scăderea din gestiune a acestora se face după metoda FIFO.

Uzura obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la darea lor în folosință. Societatea deține stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2019 în sumă de 309.298,65 lei.

Societatea deține stocuri semnificative cu mișcare lentă ( fără mișcare timp de 45 zile) în sumă de 768.924,25 lei care reprezintă 34,6776% din total stocuri deținute de societate la 31.12.2019.

 • 6. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea realizabilă estimată prin aprecierea tuturor soldurilor existente la sfârșitul anului și crearea de provizioane de risc și cheltuieli pentru clienții litigioși sau de depreciere pentru clienții neîncasați la termen. Creanțele nerecuperabile sunt trecute la pierderi în anul în care au fost identificate.

 • 7. Dîsponibilități și echivalente de disponibilități

în scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind: numerar în casă, numerar în bancă și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

 • 8. Provizîoane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când societatea are o obligație prezentă legală ca rezultat al unor evenimente trecute și este posibil ca o ieșire de resurse sau beneficii economice să însoțească respectiva obligație, iar valoarea obligației poate fi estimată rezonabil.

 • 9.împrumuturi

în exercițiul financiar al anului 2019, CT BUS S.A. nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente în desfășurarea activității.

 • 10.Recunoașterea veniturilor

Veniturile societății provin din următoarele operațiuni:

-transportul de călători;

-alte prestări de servicii( publicitate, închiriere autovehicule, închiriere de spații);

-vânzări de mărfuri.

în data de 1.11.2019, Municipiul Constanța și CT BUS S.A. (societate rezultată în urma reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța) au procedat la încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanta în conformitate cu prevederile HCL nr. 411 /14.10.2019.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. Diferența dintre valoarea justă la data recunoașterii venitului și suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca venit din exploatare.

Veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor se recunosc zilnic la momentul încasării lor sau la data emiterii facturii către terți.

Politica de stabilire a tarifelor:

CT BUS S.A. propune modificarea tarifelor în funcție de majorările survenite la prețul combustibilului și al energiei electrice, ținând cont și de rata inflației. Modificarea este aprobată prin H.C.L.M., existând tarife diferențiate pe categorii sociale (elevi, studenți, personal didactic și nedidactic, pensionari, alte categorii sociale).

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în perioadele contabile pe măsura prestării serviciilor în luna în care are loc prestarea. Nu se înregistrează producție în curs de execuție.

Veniturile din dobânzi bonificate la disponibilul din conturi sunt recunoscute ca venituri financiare pe baza extraselor de cont.

Veniturile din participații sunt recunoscute în baza hotărârii A.G.A. transmisă de către societatea în care sunt investite titlurile.

 • II. Subvenții

Subvențiile destinate achiziționării de imobilizări corporale sunt recunoscute la venituri pe o bază sistematică pe durata de viață a imobilizărilor pe măsura amortizării lor.

Subvențiile acordate prin hotărâri ale Consiliului Local municipal, destinate acoperirii contravalorii abonamentelor eliberate persoanelor cu handicap, asistenți personali și nevăzători precum și elevi, pensionari, veterani, revoluționari, personal din învățământ, șomeri, studenți sunt recunoscute la venituri pe măsura aprobării în bugetul local. în acest sens, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M.nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare).

 • III. INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA BILANȚULUI

NOTA 1- Active imobilizate

Imobilizări necorporale

La data de 31.12.2019 imobilizările necorporale se prezentau astfel:

-Alte imobilizări necorporale                   = 806.595 lei

-Amortizarea imobilizărilor necorporale = 614.499 lei

Imobilizări corporale

Toate imobilizările au fost înregistrate inițial la cost istoric și ulterior reevaluate în baza reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003, OMF 2374/2007, OMF nr. 3055/2009 și OMFP nr.1802/2014. Diferențele din reevaluare s-au reflectat în contabilitate și s-au încorporat în capitaluri.

Referitor Ia patrimoniul public prezentăm evoluția acestuia:

Sold la 01.01.2019                    =    16.329.758,00 iei

Reevaluare patrimoniul public          =              0,00 lei

Bunuri de retur puse la dispoziție de

către Autoritatea Contractantă, în

conformitate cu prevederile

HCL nr.411/14.10.2019               =   98.255.993,49 Iei

Sold cont 8038 la 31.12.2019          = 114.585.751,49 lei

Valoarea netă scriptică a imobilizărilor corporale, pe grupe, se prezintă astfel:

lei

Grupa

Valoare de inventar

Valoare amortizată

Valoare netă

Construcții

5.897.158

4.730.728

1.166.430

Echip.teh., mașini

2.243.147

2.106.242

136.905

Mijloace transport

101.636.959

101.423.257

213.702

Alte imobilizări

265.423

169.118

96.305

Imobilizări în curs

286.710

0

286.710

Total

110.329.397

108.429.345

1.900.052

La 31.12.2019 situația activelor imobilizate, în valori brute, se prezentau astfel:

lei

Elemente de imobilizări

Sold inițial

Creșteri

Reduceri Total

Reduceri din care: casări

Sold final

Chelt.de dezv.

309.842

95.800

0

X

405.642

Alte imobilizări

299.373

101.580

0

X

400.953

Imob.necorp. în curs

-

-

-

-

-

Total imob. necorp.

609.215

197.380

0

X

806.595

Construcții

5.897.158

0

0

0

5.897.158

Instalații teh. și mașini

103.640.250

239.856

0

0

103.880.106

Alte instal. utiliaj

253.130

12.293

0

0

265.423

Imobilizări corporale în curs de execuție

0

286.710

0

0

286.710

Total imob. corporale

109.790.538

538.859

0

0

110.329.397

Imob.financ.

120

0

0

X

120

Total active imobilizate

110.399.873

736.239

0

0

111.136.112

Intrările în cursul anului sunt în sumă de 538,859 lei și reprezintă investiții din surse proprii.

Situația amortizării activelor imobilizate la 31.12.2019 se prezintă astfel:

lei

Elemente de imobilizări

Nr. râ nd

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta ieșirilor

Amortizare la sfârșit an

Chelt constituire

1

309.742

0

0

309.842

Alte imobilizări

2

294.175

10.482

0

304.657

Total 1+2

3

604.017

10.482

0

614.499

Imobilizări corporale construcții

4

4.581.327

149.401

0

4.730.728

Instalații tehnice si mașini

5

103.466.062

63.437

0

103.529.499

Alte Instalații

6

151.460

17.658

0

169.118

Total 4 la 6

7

108.198.849

230.496

0

108.429.345

Amortizări Total (1 la 7)

8

108.802.866

240.978

0

109.043.844

Amortizarea este în sumă de 240.978 lei și s-a calculat prin metoda liniară, fiind înregistrată pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

în anul 2019 CT BUS S.A. a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 115.707,93 iei și a anulat provizioane înregistrate, ca urmare a încasării debitelor respective, în valoare de 16.232,76 lei, iar totalul provizioanelor înregistrate în contul 491, la 31.12.2019, este de 632.401,37 lei.

NOTA 3- Repartizarea profitului

în cursul anului 2019, capitalurile totale ale CT BUS S.A. au avut următoarea evoluție: lei

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Patrimoniul regiei

4.514.641

0

4.514.641

0

Capital social

0

14.604.641

14.604.641

Patrimoniul public

0

0

0

0

Rezerve reevaluare

1.946.363

0

20.254

1.926.109

Rezerve legale

902.928

303.110

1.206.038

Alte rezerve

103.446

0

0

103.446

Rezultatul reportat, din care :

-Pierdere neacoperită

-24.495.752

22.126.762

11.053.254

-13.422.244

-Rezultatul exercițiului financiar

11.602.156

91.101.782

97.749.997

4.953.941

-Repartizarea profitului (cont 129)

-548.902

548.902

303.110

-303,110

TOTAL CAPITALURI PROPRII

-5.975.120

128.685.197

113.641.256

9.068.821

Soldul contului “ 1061- Rezerve legale”, s-a majorat de la 902.928,26 lei la 1.206.038,31 lei, diferența de 303.110,05 lei reprezentând rezerve legale constituite din profitul înregistrat la 31.12.2019, conform Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit art.183 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a înregistrat la 31.12.2019 un profit net în cuantum de 4.953.941,48 lei, a cărui repartizare se face în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) Ordonanței nr. 64/2001, astfel:

„ (1)La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

 • a) rezerve legale;

 • b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

 • c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

 • d) alte repartizări prevăzute de lege;

 • e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajați lor lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

 • f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

 • g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

(11) Pierderea contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, respectiv Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, se acoperă din rezerve constituite din profitul net, prime de capital și capital social, inclusiv sumele reprezentând ajustarea la inflație a capitalului social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente.”

NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

Nr.cit

Indicator

2019

2018

1

Cifra de afaceri netă

90.039.303

82.605.612

2.

Costul bunurilor vândute(3+4+5)

80.657.044

58.737.743

3.

Cheltuielile activității de bază

68.346.232

48.752.327

4.

Cheltuielile activității auxiliare

2.122.554

2.936.887

5.

Cheltuielile indirecte de producție

10.188.258

7.048.529

6.

Rezultat brut aferent cifrei neted-2)

9.382.259

23.867.869

7.

Cheltuieli generale de administrație

4.245.108

12.421.609

8.

Alte venituri din exploatare

826.621

410.214

9.

Rezultatul din exploatare(6-7+8)

5.963.772

11.856.474


ei


Cifra de afaceri a societății este constituită în principal din veniturile activității de transport, care reprezintă 99,09028% din totalul veniturilor din exploatare 90.865.924 lei (vânzări proprii de bilete și abonamente, facilități la transport acordate prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Constanța, precum și gratuități acordate de Legea nr. 189/ 2000 și Decretul- lege nr. 118/1991) .

în anul 2019 cifra de afaceri a atins suma de 90.039.303 lei, mai mare cu 7.433.691 lei în cifre absolute față de anul precedent și în procente cu 27,1859 % datorită, în principal, implementării regulamentului privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M.nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare), dar și a menținerii atractivității populației pentru transportul public de călători, ca urmare a măsurile implementate începând cu anul 2017.

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale au crescut cu 9,5429 %, iar cheltuielile au crescut cu 19,3122 %. Creșterea veniturilor este datorată în principal creșterii veniturilor din exploatare aferente subvențiilor, conform prevederilor legale în vigoare. Cheltuielile cu bunurile si serviciile și cu personalul reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare.

Activitatea de exploatare se încheie cu un profit in sumă de 5.963.772 lei.

Iei


NOTA 5- Situația creanțelor și a datoriilor

CREANȚE

Sold la 31.12.2019

Termen de lichiditate a activului

sub 1 an

peste 1 an

Creanțe comerciale

1.946.778

1.813.568

133.210

Sume de încasat de Ia societăți din cadrul grupului

0

0

0

Cheltuieli în avans

0

0

0

Alte creanțe

7.407.849

7.407.849

0

TOTAL

9.354.627

9.221.417

133.210

DATORII

Sold la 31.12.2019

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

Alte datorii fața de stat

13.739.466

8.583.858

5.155.608

Furnizori

3.289.558

3.285.608

3.950

Datorii cu personalul

1.572.669

1.572.669

0

Alte datorii

1.702.915

1.505.529

197.386

TOTAL

20.304.608

14.947.664

5.356.944

Din total active circulante (27.281.161 lei) creanțele reprezintă 34,2896 % din creanțele societății și sunt compuse, în principal, din:

 • •  Clienți            = 2.054.387,64 lei

 • •  Subvenții        = 4.463.125,50 lei

Societatea raportează în situațiile financiare plăți restante către furnizori, astfel:

 • • Peste 30 zile =     75.147 Iei

 • • Peste 90 zile      =    12.325 lei

 • • Peste 1 an       =     3.950 lei

Societatea a creat și a anulat provizioane pentru deprecierea creanțelor față de anul precedent:

lei

Indicatori

Sold 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold 31.12.2019

Prov.depreciere creanțe

532.926,20

115.707,93

16.232,76

632.401,37

Prov.depreciere stocuri

-

-

TOTAL

532.926,20

115.707,93

16.232,76

632.401,37

Provizioanele sunt înregistrate în capitolele bilanțiere la care se referă pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile

Societatea a întocmit situațiile financiare anuale pentru anul 2019 în conformitate cu Reglementările contabile romanești aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/29.12.2014, cu modificările si completările ulterioare, a Ordinului nr. 3781/23.12.2019privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile, precum și în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a optat pentru aplicarea lAS 29 „Raportarea financiară în economii hiperinflaționiste”.

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei, în conformitate cu reglementările contabile de raportare nr. 1802/2014 emise de Ministerul Finanțelor Publice din România cu modificările si completările ulterioare. Imobilizările necorporale reprezintă licențe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost amortizate folosind metoda liniară pe durata de viată utilă a acestora. La finele anului 2019 sunt amortizate in proporție de 97%.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Patrimoniul societății este prezentat în situațiile financiare la cost istoric. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2019.

Amortizarea imobilizărilor se calculează prin metoda liniară.

Facilitățile la transport au fost recunoscute în situațiile financiare în momentul în care s-au realizat deoarece există prevedere în bugetul Primăriei municipiului Constanța (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari, revoluționari, veterani, șomeri), precum si în B.V.C. al CT BUS S.A.

Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul încasării lor sau la emiterea facturilor către clienții care decontează contravaloarea lor prin virament. Veniturile din prestări servicii se recunosc în perioada în care sunt prestate serviciile pe baza contractelor încheiate.

Datoriile și creanțele se recunosc inițial la cost istoric, iar la sfârșitul exercițiului financiar se evaluează orice depreciere înregistrată în cazul creanțelor si orice creștere înregistrata in cazul datoriilor. Datoriile sunt înregistrate la valoarea lor nominala, care aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind : numerar în casă și bancă, precum și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

NOTA 7 - Particîpatii și surse de finanțare

CT BUS S.A., începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării R.A.T.C. prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCL 384/31.10.2018, este succesoare în drepturi și obligații a entității reorganizate RATC, în toate raporturile juridice urmând a fi folosită denumirea de CT BUS SA Constanța.

Astfel, CT BUS S.A. este înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform certificatul de înegistrare seria B nr.3951309, din 04.11.2019, cu sediul social în Constanța, str.lndustrială Nr.8, județul Constanța, forma de organizare : societate pe acțiuni, tip societate : S.A. de tip închis, fiind o entitate de interes public.

Capital social subscris:

 • •  90.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr.384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de « CT BUS S.A. »;

 • • 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr.536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A.Constanța pe anul 2019.

 • • Număr acțiuni :1.009.000, din care număr acțiuni nominative: 1.009.000, valoarea unei acțiuni :10 lei.

 • • Natură capital :integral de stat

Acționari:

 • •  Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.51 Județul Constanța, CUI 4785631

 • •  Aport la capital: 10.090.000 lei

 • •  Aport vărsat total: 10.090.000 lei

 • •  Aport vărsat în lei :10.090.000 lei

Cota de participare la beneficii și pierderi :100%, 100%

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2019 este în cuantum de 14.604.641,32 lei, compus din:

 • -  Patrimoniul propriu de 4.514.641 lei;

 • -  Aport în numerar de 10.090.000 lei.

Patrimoniul societății este aportat în numerar și în natură constând în imobilizări corporale și necorporale. Partea din patrimoniu privind diferențele din reevaluările anterioare anului 2003 nu poate fi stabilită.

Soldul contului “ 1061- Rezerve legale”, s-a majorat de la 902.928,26 lei la 1.206.038,31 lei, diferența de 303.110,05 lei reprezentând rezerve legale constituite din profitul înregistrat Ia 31.12.2019, conform Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului Ia societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit art.183 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a înregistrat la 31.12.2019 un profit net în cuantum de 4.905.443,48 lei, a cărui repartizare se face în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) Ordonanței nr. 64/2001.

Contul 1068 « Alte rezerve » înregistrează suma de 103.445,57 lei, reprezentând profit capitalizat.

Patrimoniul societății este modificat prin încorporarea diferențelor din reevaluare conform HG 26/1992 și HG 500/1994 și în perioadele următoare prin încorporarea alocațiilor bugetare primite, astfel:

 • •  La data de 23.03.1993

  6.608.066 mii lei

  7.587.650 mii lei

  60.331.280 mii lei


 • •  La data de 03.11.1994

 • •  La data de 31.12.2002

 • •  Conform ieșirii de mijloace fixe reevaluate la 31.12.2016 diferențele din reevaluare sunt reflectate ca rezerve în contul 105 și sunt în suma de 1.926.108,68 lei.

Referitor la patrimoniul public, prezentăm evoluția acestuia: Sold ia 01.01.2019                     =    16.329.758,00 lei

Reevaluare patrimoniul public          =              0,00 lei

Bunuri de retur puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, în conformitate cu prevederile HCL nr.411/14.10.2019 Sold cont 8038 la 31.12.2019

98.255.993,49 lei

114.585.751,49 lei


Conform prevederilor H.C.L. din cursul anului 2019, am procedat la înregistrarea în contul 8038, cont în afara bilanțului, la valoarea ramasă, astfel soldul la 31.12.2019 fiind de 114.585.751,49 lei.

NOTA 8 - Informații privind salariatii, administratorii si directorii

Entitatea publică (organizată ca persoana juridică sub formă de regie autonomă în perioada 01.01.2019-31.10.2019 și ca societate pe acțiuni în perioada 01.11.2019-31.12.2019), a fost condusă în perioada 01.01.2019-31.10.2019 de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 prin HCL nr. 413/27.11.2017, HCL nr. 50/15.02.2018, HCL nr. 440/31.10.2018, HCL nr. 132/28.03.2019, HCL nr. 319/14.08.2019 și HCL nr. 416/14.10.2019.

în perioada 01.11.2019-31.12.2019, societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 prin HCL nr. 413/27.11.2017, HCL nr. 50/15.02.2018, HCL nr. 416/14.10.2019 și HCL nr. 500/28.11.2019.

Conducerea executivă a fost asigurată în anul 2019 de :

 • •  Niță Nicolae-Bogdan - Director General (22.05.2017-prezent)

 • •  Soceanu Mariana - Director economic (11.08.2017-prezent)

 • •  Coîciu Dumitru         - Director adjunct exploatare comercial marketing

 • •  Bari Gevat             - Director tehnic

Directorul general, directorul economic și directorul tehnic în funcție au fost numiți pe o durata de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 5/05.02.2018, respectiv H.C.A. nr. 41/24.09.2018 și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța (actuala CT BUS S.A.) contracte de mandat conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerațiile directorului general, directorului economic și directorului tehnic sunt stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație și contractele de mandat.

Numărul mediu scriptic de personal în anul 2019 a fost de 690 de persoane.

Structura personalului la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează :

Pe categorii profesionale

690

- personal cu funcții de conducere

4

-TESA

67

- muncitori

619

Pe sexe

690

- femei

140

- bărbați

550

Pe grupe de studii

690

- studii superioare

95

- studii medii

311

- studii generale

284

Pe categorii de vârsta

690

- între 18-35 ani

40

- între 36-45 ani

120

- peste 45 ani

530

Drepturile salariate sunt stabilite prin contract colectiv de muncă negociat. Pentru anul 2019 s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu salariile, colaboratorii si alte drepturi salariate:

 • - salarii conform C.C.M.

  39.658.719 lei

  848.868 tei

  107.856 tei

  1.910.962 tei

  2.104.140 tei

  44.630.545 lei


 • - salarii conform contracte mandat

 • - salarii colaboratori

 • - cheltuieli cu asigurările și protecția socială

 • - cheltuieli cu tichetele de masa____________

TOTAL

La nivelul societății sunt constituite două sindicate : Sindicatul Liber Transport Comun Constanta care este reprezentativ și Sindicatul Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe.

NOTA 9 - Principalii indicatori economico-financiarî

Indicatori de activitate

 • • Viteza de rotație a debitelor-clienți=Sold clienți/Cifra de afaceri x 365 = 10,18 zile

 • • Viteza de rotație a creditelor-furnizori=Sold furnizori/Cifra de afaceri x 365=13,34 zile

 • • Viteza de rotatie a activelor imobilizate =

Cifra de afaceri / Active imobilizate = 43,03 ori

Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Societatea încasează creanțele la 10,18 zile și achită datoriile la 13,34 zile.

NOTA 10 - Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componență în anul 2019 comparativ cu anul 2018:

Indicator

AN 2018

%

AN 2019

%

Producția vândută

30.669.255

37,13

32.308.871

35,88

Venituri din vânzarea mărfurilor

1.680

0,00

2.024

0,00225

Venituri din subvenții

51.934.677

62,87

57.728.408

64,11

Total cifră de afaceri

82.605.612

100,00

90.039.303

100,00

în anul 2019 cifra de afaceri a crescut cu 8,999 % comparativ cu anul precedent.

Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat pozitiv în suma de 5.963.772 tei.

Activitatea financiară se încheie cu profit în sumă de 98.429 tei.

Profitul net al exercițiului financiar este în valoare de 4.953.941 lei.

Datorii contingente - Litigii

Societatea are acțiuni în instanță care includ în principal revendicări ale drepturilor de personal și comerciale.

într-un număr de 10 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitorii aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la nivelul de 493.876,52 lei debit principal, 17.573,03 penalități și 1.650 taxa judiară de timbru, rezultând un total de 513.099,55 lei.

într-un număr de 8 dosare care au avut ca obiect pretenții formulate în contradictoriu cu partenerii comerciali și salariați, în cursul anului 2019 au fost obținute sentințe judecătorești prin care pârâții au fost obligați la plata debitului de 172.502,72 lei, penalități în sumă de 1781,08 Iei și cheltuieli de judecată în sumă de 4.465 lei, rezultând o sumă totală de recuperat de 178.748,8 lei la care se vor calcula penalități sau dobânzi până la achitarea integrală a debitului. Având în vedere că, în urma notificărilor transmise pentru executarea de bună voie a sentințelor judecătorești debitorii nu au dat curs solicitărilor, urmează a se demara procedura de executare silită împotriva acestora.

Un număr de 5 dosare care au ca obiect pretenții în sumă totală 1.089.533,16 lei sunt în curs de soluționare pe rolul deiverselor instanțe de judecată.

în dosarele cu SPIT Constanța se contestă creanța bugetară de 1.220.778 lei de achitat la bugetul local, la care se adaugă cauțiunea achitată de 14.720,78 lei.

Ca urmare a pronunțării de către înalta Curte de Casație și Justiție a Deciziei civile nr. 4418/02.10.2019 în dosarul civil nr. 4706/118/2016 a rămas definitivă Sentința civilă nr. 18/CA/09.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel Constanța prin care au fost anulate Decizia de impunere nr. S57334/10.07.2015 și Dispoziția nr. S 10223/04.02.2016, societatea numai este obligată să achite taxele impuse către SPIT.

în dosarul de executare silită formulat pentru întoarcerea executării se solicită recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitată în plus către SPATC, Sindicat care solicită continuarea executării în două dosare, cuantumul drepturilor solicitate urmând a fi stabilite prin expertize contabile.

în dosarul cu Curtea de Conturi care are ca obiect contestația împotriva decizei nr. 2/11.01.2017 au fost stabilite măsuri în sarcina CT BUS S.A. de a recupera suma de 109.500 lei prejudiciu constând în sume achitate nelegal și măsura virării sumei de 1.409.224 lei în contul bugetului local, sumă care constă în venituri necuvenite.

Pentru recuperarea sumei de 109.500 lei constatată de Curtea de Conturi a fost formulată acțiune în răspundere patrimonială care face obiectul dosarului civil nr. 7782/118/2019 înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța.

Buget de venituri și cheltuieli

Societatea întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Pentru exercițiul auditat bugetul activității generale are următoarea structură:

Venituri totale

98.479.000 lei

 • - Venituri din exploatare

 • - Venituri financiare

98.319.000 lei

160.000 lei

Cheltuieli totale

90.336.000 lei

 • - Cheltuieli de exploatare

 • - Cheltuieli financiare

90.326.000 lei

10.000 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și Consiliul Local al municipiului Constanța. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume:

Venituri totale

 • - Venituri din exploatare

 • - Venituri financiare

91.102.000 lei

90.882.000 lei

220.000 lei

Cheltuieli totale

85.040.000 lei

- Cheltuieli de exploatare

85.040.000 lei

- Cheltuieli financiare

0 lei

mii lei

INDICATORI

Bugetul de venituri si cheltuieli an 2019

PROGRAMAT

REALIZAT

%

VENITURI TOTALE

98.479

91.102

92,51

Venituri din exploatare , din care;

98.319

90.882

92,44

-venituri din activitatea de baza

40.956

32.309

78,89

-alte venituri din exploatare

160

843

526,88

-venituri din surse bugetare

57.183

57.728

100,95

Venituri financiare

160

220

137,50

CHELTUIELI TOTALE

90.336

85.040

94,14

Cheltuieli din exploatare, din care;

90.326

85.040

94,15

-cheltuieli materiale

42.448

38.905

91,65

-cheltuieli cu personalul

44.317

44.523

100,46

-cheltuieli cu amortizarea

1.365

240

17,58

-alte cheltuieli din exploatare

2.196

1.372

62,48

Cheltuieli financiare

10

0

0,00

Rezultatul brut

8.143

6.062

74,44

Din analiza gradului de realizare al prevederilor Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019, se observă existența unui echilibru între venituri și cheltuieli, chiar dacă sumele realizate au depășit sumele aprobate, iar aceste sume au fost acoperite din surse proprii de finanțare.

în anul 2019 nu au fost încheiate contracte de leasing.

17

NOTA 11 - Modificarea capitalului circulant

MODIFICĂRILE CAPITALULUI CIRCULANT

Indicatori

2018

2019

Diferență +/-

Influență flux trezorerie

Creșterea stocurilor

1.634.176

2.226.222

592.046

-592.046

Creșterea creanțelor comerciale

1.149.357

1.946.778

797.421

797.421

Reducerea creanțelor grupului

0

0

0

0

Creșterea altor creanțe

4.439.394

7.407.849

2.968.455

2.968.455

Reducerea chelt. avans

8.084

0

-8.084

-8.084

Creșterea datoriilor comerciale

1.098.812

3.285.609

2.186.797

-2.186.797

Creșterea altor datorii

20.561.945

17.018.999

-3.542.946

3.542.946

Total din care:

28.891.768

31.885.457

2.993.689

4.521.895

Stocuri

1.634.176

2.226.222

592.046

-592.046

Creanțe

5.596.835

9.354.627

3.757.792

3.757.792

Datorii

21.660.757

20.304.608

-1.356.149

1.356.149

TOTAL

28.891.768

31.885.457

2.993.689

4.521.895

NOTA 12 - Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar constau în disponibilități bănești, solduri la bănci, casă și alte elemente de trezorerie lichide.

Numerarul și echivalentele de numerar incluse în situația fluxurilor de trezorerie cuprind următoarele sume:

Nr. crt.

Indicator

2018

2019

1

Disponibil la bancă

6.812.750

15.694.256

2

Disponibil în casă

44.194

6.056

3

Alte valori

675

0

4

Total numerar

6.857.619

15.700.312

Apreciem că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2019 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței, modificării capitalurilor proprii și fluxurilor de

trezorerie ale CT BUS S.A. Constante.


DIRECTOR^

NicofaeXpogc


DIRECTOR ECONOMIC,


Mariana SOCEANU

J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I ContR023BTRL01401202694292XX BTI 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Patrimoniul regiei

4.514.641

0

4.514.641

0

Capital social

0

14.604.641

14.604.641

Patrimoniul public

0

0

0

0

Rezerve reevaluare

1.946.363

0

20.254

1.926.109

Rezerve legale

902.928

303.110

1.206.038

Alte rezerve

103.446

0

0

103.446

Rezultatul reportat, din care :

-Pierdere neacoperită

-24.495.752

22.126.762

11.053.254

-13.422.244

-Rezultatul exercițiului financiar

11.602.156

91.101.782

97.749.997

4.953.941

-Repartizarea profitului (cont 129)

-548.902

548.902

303.110

-303.110

TOTAL CAPITALURI PROPRII

-5.975.120

128.685.197

113.641.256

9.068.821

Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare s-au majorat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Pierderea neacoperită a scăzut datorită înregistrării profitului aferent exercițiului financiara! anului 2018.


DIRECTOR ECONOMIC,


Rflbus
J13BWJ5.02.19911RO 1883902 (Str. fndustriala nr. 81 Constanta I ContRO23BTRL01401202694292XX BT10241-618581; 0241-6948631 ctbus.rtj | office@ctbus.ro

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2019

METODA DIRECTA

[.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE

Incasari de la client!

23.946.572

Încasări subvenții

55.361.819

Incasari proprii

15.001.018

TOTAL 1

94.309.409

Plăti către furnizori

-33.905.437

Plăti către angajați

-24.108.182

Impozite, taxe poștale, tichete de masa , deplasări

-36.883.150

TOTAL2

-94.896,769

Trezoreria neta din activitati de exploatare

-587.360

[[.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTIT»

Plăti pentru achiziționarea de acțiuni

0

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

-668.462

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

0

Dividende Încasate

0

Trezoreria neta din activitati de investiții

-668.462

III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANȚARE

Incasari din emisiunea de actîuni/aport Ia capital al acționarului unic

Dobânzi încasate

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Alocații bugetare încasate

10.000.000

98.516 0 0

Dobânzi plătite

0

Trezoreria neta din activitati de finanțare

10.098.516

IV.Variatia neta a lichidităților si a echivalentelor de iichfditati(l+ll+ni)

8.842.694

V.Credite

0

VI.Lichiditati si echivalente de lichidități la începutul exercițiului

6.857.619

VII.Lîchiditati si echivalente de lichidități ia sfârșitul exercițiului (IV+V+VI)

15.700.313

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC, Mariana SOCEANU


Mbus

J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I ContR023BTRL01401202694292XX BTI 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I offlce@ctbus.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2019

Prezentarea generală a CT BUS S.A.

CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, înregistrată sub nr. J 13/60/1991, CUI - RO 1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCL 384/31.10.2018, este succesoare în drepturi și obligații a entității reorganizate RATC, în toate raporturile juridice urmând a fi folosită denumirea de CT BUS S.A. Constanța.

Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța:

 • -   Autobaza nr.4 , str.Industrială, nr.10

 • -   Sectorul II, str.Eliberării, nr.46

 • -   Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8 .

Având în vedere considerentele următoare:

 • •   Faptul că serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate publică, influențând direct calitatea vieții unei colectivități locale, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate al oricărui cetățean. Pentru aceste motive, serviciul public de transport local de persoane din Municipiul Constanța se încadrează în categoria serviciilor de interes economic general;

 • •   Faptul că pentru eficientizarea serviciilor publice locale de orice natură este necesară crearea posibilității gestionării acestora într-o manieră cât mai accesibilă din punct de vedere legislativ;

 • •   Obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a ridica nivelul calitativ al serviciilor publice astfel încât cerințele și standardele impuse de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători să fie atinse;

 • •  Faptul că prin încheierea Contractului de Delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța se vor asigura condițiile pentru o funcționare eficientă și mai economică a serviciului de transport public local de persoane din Constanța;

 • •  încheierea de către Municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD") a contractului de finanțare nr. 174937/30.12.2016 („Contractul”), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr. 358/28.12.2016, parte a Frameworkfor Sustainable Mobility and Access to Road Transport („SMART”), program în cadrul căruia BERD finanțează municipalitățile din România în vederea îmbunătățirii serviciilor de transport public local;

 • •  Prevederile Contractului, conform cărora acordarea finanțării este condiționată de îndeplinirea mai multor condiții precedente, între care: (1) reorganizarea în societate a Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța („RATC”), conform prevederilor legale aplicabile, în baza unui plan de afaceri sustenabil; (2) încheierea între Municipiul Constanța și societatea rezultată din reorganizarea RATC a unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane în municipiul Constanța; (3) înființarea la nivelul Municipiului Constanța a unei autorități de reglementare a domeniului transportului public local de persoane, precum și organizarea activității acesteia; (4) reorganizarea serviciului public de transport local de călători în Municipiul Constanța, ca urmare a implementării măsurilor anterior menționate;

 • •  Prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători;

 • •   Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • •   Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobata, cu modificări si completări, prin Legea nr. 111/2016, cu modificările si completările ulterioare;

în data de 1.11.2019, Municipiul Constanța și CT BUS S.A. (societate rezultată în urma reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța) au procedat la încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile HCL nr. 411 /14.10.2019 privind delegarea serviciului de transport public local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța.

Capital social si acționari

CT BUS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform certificatul de înregistrare seria B nr.3951309, din 04.11.2019,

 • 1.2. Sediul social: Constanța, str.industrială Nr.8, județul Constanța.

 • 1.3. Forma de organizare : societate pe acțiuni, tip societate : S.A. de tip închis, fiind o entitate de interes public.

 • 1.4. Capital social subscris:

 • •  90.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de « CT BUS S.A. »;

 • •  10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019.

 • 1.5. Număr acțiuni: 1.009.000, din care număr acțiuni nominative: 1.009.000, valoarea unei acțiuni :10 lei.

 • 1.6. Natură capital :integral de stat

 • 1.7. Acționari:

 • •  Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.51 județul Constanța, CUI 4785631

 • •  Aport la capital: 10.090.000 lei

 • •  Aport vărsat total :10.090.000 lei

 • •   Aport vărsat în lei :10.090.000 lei

 • •   Cota de participare la beneficii și pierderi :100%, 100%

în cursul anului 2019, capitalurile totale ale CT BUS S.A. au avut următoarea evoluție:

- lei-

Denumirea elementului

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Patrimoniul regiei

4.514.641

0

4.514.641

0

Capital social

0

14.604.641

14.604.641

Patrimoniul public

0

0

0

0

Rezerve reevaluare

1.946.363

0

20.254

1.926.109

Rezerve legale

902.928

303.110

1.206.038

Alte rezerve

103.446

0

0

103.446

Rezultatul reportat, din care :

-Pierdere neacoperită

-24.495.752

22.126.762

11.053.254

-13.422.244

-Rezultatul exercițiului financiar

11.602.156

91.101.782

97.749.997

4.953.941

-Repartizarea profitului (cont 129)

-548.902

548.902

303.110

-303.110

TOTAL CAPITALURI PROPRII

-5.975.120

128.685.197

113.641.256

9.068.821

Entitatea publică (organizată ca persoana juridică sub formă de regie autonomă în perioada 01.01.2019-31.10.2019 și ca societate pe acțiuni în perioada 01.11.2019 -31.12.2019), a fost condusă în perioada 01.01.2019-31.10.2019 de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L.nr. 50/15.02.2018, H.C.L.nr. 440/31.10.2018, H.C.L.nr. j 32/28.03.2019, H.C.L. nr. 319/14.08.2019 și H.C.L. nr. 416/14.10.2019.

în perioada 01.11.2019-31.12.2019, societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 416/14.10.2019 și H.C.L. nr. 500/28.11.2019.

Prin H.C.L. nr. 411/14.10.2019 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A.

Conducerea societății este asigurată de către organele colective, Adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 496/29.11.2018 privind numirea reprezentanților municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor a CT BUS S.A. și Consiliul de Administrație, în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

Pe parcursul anului 2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

 • 1.  Ungureanu Gheorghe (ianuarie-decembrie 2019)

 • 2.  Fuior Dumitru Cristian (ianuarie-decembrie 2019)

 • 3.  Dumitrache Aristide Cătălin (ianuarie-octombrie 2019)

 • 4.  Palan Radu Cristian (ianuarie-februarie; aprilie-decembrie)

 • 5.  Nicolae Bogdan Niță (ianuarie-decembrie 2019)

 • 6.  Frigioiu Marcela Mariana (decembrie 2019).

Pe parcursul anului 2019, funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către domnul Ungureanu Gheorghe.

Cadrul de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul societății CT BUS S.A. în temeiul art. 34 alin. 1 și 2 din OUG nr. 109/2011 și are, conform legii următoarele atribuții: formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneriprivind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit în baza H.C.A. CT BUS S.A. nr. 6/2019.

Structura remunerației administratorilor și a directorilor, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe

Consiliul de Administrație:

Consiliul de Administrație s-a întrunit în perioada 01.01.2019-31.12.2019 în cadrul a 19 ședințe.

Indiferent de data numirii și de durata mandatului, pentru îndeplinirea mandatului, membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la CT BUS S.A. o indemnizație fixă lunară în valoare de 2.996 lei.

Plăți realizate în cursul anului 2019:

Contract de mandat

Număr de luni plătite

Valoarea brută a indemnizației lunară (lei)

Membru în Consiliul de Administrație

12

2.996

Membru în Consiliul de Administrație

12

2.996

Membru în Consiliul de Administrație

11

2.996

Membru în Consiliul de Administrație

10

2.996

Membru în Consiliul de Administrație

1

2.996

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de o componenta variabilă a remunerației.

Conducerea executivă a fost asigurată în anuE 2019 de :

 • •      Niță Nicolae-Bogdan   - Director General (22.05.2017-prezent)

 • •      Soceanu Mariana     - Director economic (11.08.2017-prezent)

 • •      Coiciu Dumitru        - Director adjunct exploatare comercial marketing

 • •      Bari Gevat             - Director tehnic

Directorul general, directorul economic și directorul tehnic în funcție au fost numiți pe o durata de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin HCA nr. 5/05.02.2018, respectiv HCA nr. 41/24.09.2018 și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța (actuala CT BUS S.A.) contracte de mandat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerațiile directorului general, directorului economic și directorului tehnic sunt stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație și contractele de mandate și sunt compuse din:

 • 1.     Indemnizație fixă lunară:

17.976 lei - Directorul General

14.980 lei - Directorul Economic

14.980 lei - Directorul Tehnic

De asemenea, pe tot parcursul anului 2019, directorii au beneficiat de diurne, prima Paste, plata zilelor de concediu de odihna cuvenite la nivelul anului 2018 si neefectuate, după cum urmeaza:

37.824 lei - Directorul General

33.540 lei - Directorul Economic

1,742 lei - Directorul Tehnic

 • 2.      Componenta variabilă - calculată și plătită anual, proporțional cu durata contractului de mandat, în funcție de gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru componenta variabilă, în valoare de maxim 6 indemnizații fixe lunare. în cursul anului 2019 a fost achitată componenta variabilă aferentă realizării indicatorilor în anul 2018.

Plăți realizate în cursul anului 2019:

Contract de mandat

Număr de luni plătite

Valoarea brută a indemnizației lunară (iei)

Director General

12

17.976

Director Economic

12

14.980

Director Tehnic

12

14.980

Contract de mandat

Valoarea brută a indemnizației componentă variabilă aferentă anului 2018 (lei)

Director General

97.514

Director Economic

81.261

Director Tehnic

22.655

Numărul mediu de personal în anul 2019 a înregistrat o ușoară creștere (690 salariați față de 688) datorată extinderii programului de transport. Prognozăm în continuare o creștere a numărului de șoferi, având în vedere, pe de o parte interesul crescut față de angajator, iar de de altă parte creșterea evenimentelor sociale pentru care compania a devenit partener tradițional și introducerea unor programe prelungite de transport pentru călători. Numărul șoferilor de autobuz din cadrul societății s-a menținut în anul 2019 la o medie de 358 salariați lunar.

Baza de date în materie de recrutare este în creștere și va constitui un punct de plecare pentru deservirea de către operatorul de transport a viitoarelor trasee ce vor fi efectuate cu minibuzele/microbuzele ce urmează a fi achiziționate în anul 2020.

Referitor la situațiile financiare anuale, conducerea iși asumă răspunderea pentru corecta întocmire a acestora, pentru selecția si aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranței activelor si prezentarea informațiilor financiare în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 și a OMFP 4160/31.12.2015, precum și a Ordinului nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici lâ unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile. Contabilitatea a fost organizată si condusă corect și la zi, respectând regulile și metodele contabile conform prevederilor Legii 82/1991, republicată. Balanța de verificare întocmită la 31.12.2019 și indicatorii financiari întocmiți la aceeași dată reflectă o imagine fidelă a patrimoniului, capitalurilor, a situației financiare și a rezultatelor obținute, fiind respectate principiile contabilității.

Societatea aplică prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Politica de mediu a CT BUS S.A. este de a oferi servicii și produse fără afectarea mediului prin respectarea cerințelor legale la nivel național și local. Scopul nostru este de a minimaliza impactul negativ asupra mediului prin implementarea si menținerea unui sistem de management de mediu in concordantă cu EN ISO 14001 :1996 si SR EN ISO 14001 :1997.

CT BUS S.A. are organizată contabilitatea în compartiment distinct, condusă de director economic, potrivit art. 10 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare, și este încadrată în categoria entităților mijlocii, în conformitate pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, care la data bilanțului depășesc două din trei criterii, respectiv:

- totalul activelor 17.500.000 lei

 • - cifra de afaceri netă 35.000.000 lei

 • - numărul mediu de salariați este mai mare de 50.

Politicile contabile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație si au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care sa fie:

inteligibile;

relevante și oportune pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;

credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a CT BUS S.A. sunt neutre, prudente și complete, sub aspecte semnificative;

comparabile și consecvente.

Politicile contabile adoptate la nivelul CT BUS S.A. reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Legislația în domeniul contabilității aplicată de CT BUS S.A., pe baza căreia s-au elaborat prezentele politici contabile, este următoarea:

 • •   Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • •   Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare;

 • •   Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 • •   Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile;

 • •   Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • •   Ordinului nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile.

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității. Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Enitatea iși continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, precum și cu prevederile Normelor specifice privind exercitarea activității de audit intern privind organizarea si exercitarea auditului intern în cadrul Primăriei municipiului Constanta nr.117517/02.09.2014, aprobate conform H.C.L.nr.289/2014., activitatea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA. s-a desfășurat în baza planului anual de audit public intern nr. 1253/31.01.2019 aprobat de Directorul General CT BUS SA.

Scopul, obiectivele, organizarea, competențele, responsabilitățile și autoritatea structurii de audit în cadrul CT BUS SA, sfera de aplicare, natura serviciilor de audit privind asigurarea, consilierea, metodologia de lucru, regulile de conduită a auditorilor interni și autorizarea accesul la documente, bunuri și informații, care sunt necesare pentru realizarea activității de audit intern a fost comunicat structurilor auditate, prin Carta auditului intern, document oficial înregistrat cu nr. 117521/02.09.2014 la Primăria municipiului Constanța.

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA în anul 2019 a efectuat următoarele misiuni de audit planificate, finalizate cu raport de audit/consiliere, ale căror recomandări/propuneri de soluții au fost însușite de directorul general CT BUS SA și comunicate structurilor auditate, astfel:

 • >  Misiune de consiliere formalizată cu tema "Dezvoltarea implementării standardelor SCIM în Regia Autonomă Transport în Comun Constanța” în baza ordinului de serviciu nr.6/01.02.2019, finalizată cu Raportul de consiliere nr.3204/12.03.2019;

Odată cu demararea acestei misiuni de consiliere care a avut ca scop îmbunătățirea proceselor guvernanței în CT BUS SA, auditorul intern fără să-să își asume responsabilități manageriale, a acordat consiliere neformalizată tuturor șefilor de structuri care au solicitat.

 • >  Misiunea de audit de asigurare-regula'ritate cu tema "Evaluarea activităților desfășurate în cadrul procesului de control financiar de gestiune în RATC", în baza ordinului de serviciu nr. 1900/13.02.2019, finalizată cu Raportul de audit public intern nr. 8959/12.07.2019;

Misiunea de audit de asigurare- regularitate cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în RATC - 2019” în baza ordinului de serviciu nr. 6708/23.05.2019, finalizată cu Raportul de audit public intern nr.11783/11.09.2019.

Activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul CT BUS S.A. se desfășoară conform prevederilor art.9 alin.1 și art10 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată și modificată prin Legea nr. 84/2003, republicată, precum și a normelor metodologice de aplicare aprobate prin O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, modificat prin Ordin nr. 2332/30.08.2017 și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, precum și a Normelor interne proprii.

Activitatea de control financiar preventiv propriu a fost reorganizată, în sensul emiterii H.C.L.M. Constanța nr. 260 din data de 28.06.2018, în vederea exercitării activității de control financiar preventiv propriu asupra documentelor/proiectelor de operațiuni identificate care vizează, în principal:

-angajamente contractuale;

-efectuarea cheltuielilor conform bugetului de venituri și cheltuieli propriu;

-constituirea veniturilor proprii din vânzare bilete și abonamente de transport în comun și prin închirierea de bunuri aparținând domeniului public și privat al statului aflate în proprietatea CT BUS S.A. (închiriere clădiri, închiriere spații publicitare în/din interiorul/exteriorul autobuzelor, etc.).

Conform art. 4.4 din O.M.F.P. nr. 923/2014 centralizarea documentelor prezentate la viză se realizează prin completarea în ordine cronologică în "Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv”.

în perioada 01.01 - 31.12.2019 au fost supuse vizei controlului financiar preventiv propriu un total de 19.476 operațiuni în valoare de 507.367.602,30 lei, din care un număr de 13 operațiuni reprezentând erori materiale cu privire la modalitatea de numerotare în "Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv”, 16.541 operațiuni în valoare de 378.400.355,69 lei au fost operațiuni cu efect financiar, 927 operațiuni în valoare de 59.563.095,44 lei au fost referate de necesitate, care constituie document justificativ, anexă la proiectul de operațiuni, înregistrat în “Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv” și 1.995 operațiuni în valoare de 69.404.151,17 lei supuse verificării, facturi emise de către societate, conform specificului activității (ex. pentru bilete și abonamente comercializate prin operatori economici, pentru facilități de transport, închirieri spații publicitare și autobuze,etc.)

Din totalul operațiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu nicio operațiune nu a fost refuzată la viză.

în baza reglementărilor în domeniul controlului intern managerial, stipulate de O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern în cadrul entităților publice, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, în cadrul CT BUS SA activitatea de implementare și dezvoltare a Standardelor de control intern managerial este în plină desfășurare.

Pentru eficientizarea modului de organizare, de lucru și stabilire a acțiunilor, atribuție aflată în responsabilitatea președintelui comisiei de monitorizare, a fost adoptat Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Monitorizare CT BUS S.A.

în vederea conformării cu cerințele acestei legislații, având în vedere că este o activitate care necesită timp și o înțelegere deplină a specificității acesteia, la nivelul întregului personal de conducere al societății și nu numai, în cadrul CT BUS S.A. au fost finalizate următoarele acțiuni, grupate pe cele cinci componente ale controlului intern managerial:

 • •   Mediu de control;

 • •   Performanțe și managementul riscului;

 • •   Activități de control;

 • •   Informarea și comunicarea;

 • •   Evaluare și audit

Stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul CT BUS S.A. a fost apreciat conform Chestionarelor de Autoevaluare completate de structurile funcționale ale societății, centralizate și transmise Compartimentului Control Intern Managerial din cadrul Primăriei Constanta, cu adresa de înaintare nr.1042/27.01.2020:

 • - Anexa nr.3 la O.S.G.G. nr.600/2018 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și

dezvoltării sistemului de control intern managerial la 31.12.2019;

 • - Anexa 4.2. la O.S.G.G. nr.600/2018-Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării;

Activitățile principale realizate de CT BUS S.A. sunt:

-Asigurarea transportului public de persoane pe raza orașului Constanța;

-întreținerea și reparația mijloacelor de transport din parcul propriu;

-închirierea mijloacelor de transport pentru curse ocazionale interne și externe;

-închirierea spațiului de pe mijloacele de transport pentru publicitate;

-Efectuarea curselor speciale cu autobuze.

Parcul circulant, spațiile de parcare, halele de întreținere și clădirile în patrimoniu propriu CT BUS S.A. sunt:

Parc autobuze:

 • - autobuze linie: 297, din care: 104 autobuze ISUZU CITIPORT

183 autobuze MAZ

 • - autobuze turistice: 10.

Terenuri și clădiri:

 • - str.Eliberării-Sector II nr.46:

 • - teren în suprafață de 10 000 m2;

 • - hală întreținere și reparații;

 • - sediu birouri.

 • - str. industrială nr.8 în suprafață de 54000 mp:

 • - sediu administrativ;

 • - hale întreținere și reparații;

 • - platformă parcare.

 • - str.lndustrială nr.10 în suprafață de 54000 mp:

 • - spațiu birouri;

 • - hale producție-întreținere-reparații;

 • - platformă parcare.

Obiectivul principal pentru CT BUS S.A. îl reprezintă creșterea calității transportului public de persoane în municipiul Constanța si alinierea la cel existent în alte orașe europene.

în anul 2019 CT BUS S.A. a fost implicată în următoarele acțiuni:

CT BUS S.A. a oferit suport tehnic Primăriei Municipiului Constanța, pentru a accesa programul lansat de M.D.R.A.P. cu privire la achiziția de autobuze electrice. Astfel, în perioada următoare vor fi achiziționate 21 de autobuze full electric de 12 m lungime, 20 de autobuze ful! electric de 10 m lungime și stațiile de încărcare lentă și rapidă aferente.

în vederea unei accesibilități cât mai mare, am procedat la eficientizarea traseelor:

pentru a veni în sprijinul celor care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia cât și a turiștilor, traseul liniei 100 ( Gara - Sat Vacanta) a fost modificat pe intrega perioada a sezonului estival în linia 100M, acesta parcurgând vechiul traseu și continuând pana la Tabara Turist din stațiunea Mamaia.

- parte integranta a proiectului CIVITAS Portis.care contribuie la integrarea funcțională și socială între oraș și port, traseul turistic CiTy TOUR, deservit de 6 autobuze etajate Ayats Bravo, a fost creat pentru a lega stațiunea Mamaia de oraș, Portul Maritim și Portul Turistic Tomis. Durata unui tur fiind de 2 h 30 minute cu o lungime a traseului de 35 km, autobuzele circulând în intervalul orar 09:00-22:00, la un interval de 25 minute. De asemenea, a fost lansată aplicația CiTy TOUR care permite călătorilor din autobuzele etajate să vizualizeze în timp real, toate obiectivele culturale, sociale, sportive etc. situate pe traseu.

traseul liniei 5-40 ( Sere - Campus) a fost prelungit pe întreaga perioadă a verii până la primul sens giratoriu din stațiunea Mamaia.

 • -   în perioada: 20-26.06.2019, ca urmare a desfășurării „Festivalului Internațional de Teatru Miturile Cetății”, programul de funcționare al liniilor 42, 44, 51 si 101C a fost prelungit până la orele 24:00.

 • -  în perioada: 15.05.2019 cu ocazia evenimentului „Noaptea Muzeelor", programul de transport a fost prelungit pana la ora 24:00.

 • -   în data de 24.01.2019 cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane-s-a circulat în program de S-D;

 • -  în perioada Sărbătorilor Pascale si 1 Mai am introdus în circulație autobuzele etajate de pe linia turistică CiTy TOUR;

pe întreaga perioadă a desfășurării festivalului NEVERSEA 2019, am suplimentat oferta de transport cu o linie SHUTTLE BUS, cu plecare din Stațiunea Mamaia spre Portul Turistic Tomis și am prelungit liniile 42, 44, 48, 51 și 101C până în Portul Turistic Tomis, asigurând transportul non-stop către zona evenimentului.

de asemenea liniile, 2-43 și 5-40 au circulat în această perioadă , în intervalul 23:00-05:15 cu o succesiune de 30 de min.

Urmare a eforturilor depuse în acest sens, am înregistrat o creștere semnificativă a următorilor indicatori: km efectuați în exploatare pe parcursul anului 2019 = 9.787.337, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 2 %;

curse realizate pe parcursul anului 2019 = 509.428, ceea ce reprezintă 99.17% din totalul curselor planificate. La acest indicator se observa o creștere de 0.23%, fapt datorat reconfigurarii pe diferite paliere orare a anumitor linii și odată cu introducerea în exploatare a celor 104 autobuze ISUZU CITIPORT. De asemenea, o componenta importanța a acestui indicator a fost reprezentata de întârzierile suferite în traseu cauzate de aglomerația din trafic.

 • -  călătorii efectuate estimativ cu autobuzele CT BUS S.A. pe parcursul anului 2019 = 60.887.390 ceea ce reprezintă o creștere de peste 1 %.

începând cu data de 01.12.2019 au fost introduse 4 linii de noapte, acestea sunt 2-43N, 5-40N, 100N și 102N ceea ce reprezintă o mărire a programului de transport cu 46 de curse/zi (luni-duminica) echivalentul a 1064 km/zi.

înființarea și prelungirea traseelor în noaptea de Revelion 2020 prin asigurarea a 5 trasee care au circulat pana la ora 02:00. Acest lucru a necesitat implicarea a 10 de autobuze ce au efectuat 49,5 curse echivalentul a de 690,55 km.

Pe toate autobuzele aparținând CT BUS S.A. a fost introdus sistemul de monitorizare și dispecerizare cu ajutorul unei aplicații dedicate care utilizează sistemul GPS. Pe lângă funcția de administrare a flotei de autobuze, o componentă importantă a proiectului o reprezintă informarea călătorilor cu privire la timpul de așteptare sau modificările de traseu. Pentru a veni în sprijinul călătorilor, s-a demarat implementarea aplicației de Route Planner disponibil pe sistemele de operare Android, IOS si Web. Aceasta va ajuta la îmbunătățirea planificării călătoriei cu mijloacele de transport în comun, ducând la creșterea calității serviciilor oferite.

Astfel, în strânsă legătură cu monitorizarea GPS, sunt instalate 20 panouri care oferă călătorilor în timp real informații privind ora exactă de sosire în stație a autobuzului, linia și sensul de mers.

în toate autobuzele au fost schimbate routere-le cu echipamente care permit un număr mai mare de conexiuni simultane la viteze 4G.

Societatea este monitorizată de către Ministerul de Finanțe Publice cu privire la modul de încadrare în indicatori, obiective și criterii de performanță, respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul veniturilor și cheltuielilor, programului de reducere al arieratelor și creanțelor restante prin întocmirea și depunerea formularului S1001 la termenele legale.

Informațiile financiare prezentate sunt extrase din situațiile financiare ale CT BUS S.A., elaborate în conformitate cu prevederile legale privind aprobarea sistemului de raportare contabilă semestrială a operatorilor economici și cu standardele de contabilitate românești.

CT BUS S.A. a realizat în anul 2019, comparativ cu anul 2018, următorii indicatori economico - financiari :

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Realizat 2019

%

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

83.224

91.102

109,47

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

83.016

90.882

109,48

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

45.191

57.728

127,74

b)_

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

6.744

6.732

99,82

2

Venituri financiare

5

208

220

105,77

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

71.344

85.040

119,20

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

71.344

85.040

119,20

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

25.019

27.968

111,79

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

8.511

11.177

131,32

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

36.931

44.523

120,56

CO

Cheltuieli de natură salarialâ(Rd.13+Rd.14)

12

35.287

42.596

120,71

C1

ch. cu salariile

13

32.499

39.995

123,07

C2

bonusuri

14

2.788

2.601

93,29

03

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

615

1.005

163,41

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.029

922

89,60

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

883

1.372

155,38

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0,00

Gradul de realizare al indicatorilor economico-financiari prevâzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2019 se prezintă astfel:

INDICATORI

Bugetul de venituri și cheltuieli an 2019

PROGRAMAT (mii lei)

REALIZAT (mii lei)

%

VENITURI TOTALE

98.479

91.102

92,51

Venituri din exploatare , din care:

98.319

90.882

92,44

-venituri din activitatea de bază

40.956

32.309

78,89

-alte venituri din exploatare

160

843

526,88

-venituri din surse bugetare

57.183

57.728

100,95

Venituri financiare

160

220

137,50

CHELTUIELI TOTALE

90.336

85.040

94,14

Cheltuieli din exploatare, din care:

90.326

85.040

94,15

-cheltuieli materiale

42.448

38.905

91,65

-cheltuieli cu personalul

44.317

44.523

100,46

-cheltuieli cu amortizarea

1.365

240

17,58

-alte cheltuieli din exploatare

2.196

1.372

62,48

Cheltuieli financiare

10

0

0,00

Rezultatul brut

8.143

6.062

74,44

Gradul de realizare al indicatorilor economico-financiari ■

120.000

încasările prin intermediul plăților prin SMS au crescut de Ia an la an , din momentul introducerii acestei modalități de plată, după cum se observă și în graficul de mai jos:

în concluzie, în anul 2019 s-au înregistrat creșteri la toate tipurile de titluri de călătorie achiziționate prin intermediul Serviciului Mesaj Scurt - SMS 7475 !

începând cu luna Martie 2019, a fost introdusă și plata prin intermediul cârdului bancar pe platforma mobilă și prin aplicații de tip Portofel Electronic (Wallet). Conform graficului de mai jos, se constată o creștere cantitativă și valorică, conform graficului de mai jos:

Totodată, prin înființarea traseului turistic „City Tour”, CT BUS S.A. a urmărit și promovarea obiectivelor turistice la nivelul orașului Constanța, printre care enumerăm Farul Genovez, Silozul Anghel Saligni, Gara Maritimă, Bursa Maritimă, Cuibul Reginei, digul de nord, Cazino, Delfinariu etc. Pe perioada estivală se introduce linia turistică CiTy TOUR, deservită de autobuzele etajate. în anul 2018, spre vânzare au fost puse 2 tipuri de bilete de călătorie, cele de 3 lei și 5 lei. în anui 2019, pe lângă cele 2 tipuri de bilete existente, au mai fost introduse și cele de 6 leă și 10 lei. Biletele de 3 și 5 lei fiind utilizate în lunile iunie și septembrie și biletele de 6 și 10 lei în lunile iulie, august.

Pentru reducerea monopolului în ceea ce privește vânzarea de titluri de călătorie am redus comisionul acordat în funcție de volumul de vânzări, de la 10% la maxim 8% pentru cel puțin 100.000 de bilete și/abonamente vândute.

Aceste măsuri s-au concretizat astfel:

încasările provenite din vânzarea titlurilor de călătorie prin intermediul tonetelor de bilete și abonamente ale CT BUS nu cuprinde gratuitățile de 100% și vânzarea biletelor din contractele de comision, în anul 2019 față de anul 2018, au crescut după cum urmează în graficele comparative de mai jos, valoric.

Comparația vânzărilor prin tonete 2018 - 2019

în anul 2019, CT BUS S.A. a utilizat următoarea rețea de vânzare pentru comercializarea titlurilor de călătorie: 27 tonete proprii de bilete și abonamente, 100 de puncte de vânzare pe raza Municipiului Constanța rezultate din contractele încheiate.

Vânzări bilete și abonamente în anul 2019 (lei).

Pentru a veni în sprijinul unor categorii de persoane beneficiare de gratuități la transportul în comun, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare).

Evoluția comparativă, numerică și valorică, an 2018 versus an 2019, se prezintă astfel:

Categorie

2018

2019

Numeric

Valoric

Numeric

Valoric

Numeric

Valoric

Creștere procentuala fata de 2018

Creștere procentuala fata de 2018

Pensionari cu pensia pana in X lei + 60 F.V.

222.490

20.024.100

224.386

20.194.740

0,85 %

0,85 %

Persoane cu varsta peste 80 ani - HCLM 264/2015 (din aprilie 2017 peste 70)

210.066

18.905.940

231.274

20.814.660

10,10%

10,10%

Elevi 50%

38.901

1.515.855

37.150

1.489.838

-4,50 %

-1,72%

Studenti 50%

9.822

376.745

9.047

349.480

-7,89 %

-7,24 %

Personal didactic si nedidactic 50%

9.589

397.713

10.833

449.063

12,97 %

12,91 %

Elevi orfani 100%

5.547

686.205

5.678

709.750

2,36 %

3,43 %

Studenti orfani 100%

1.261

155.735

1.387

173.375

9,99 %

11,33%

Handicap mediu si ușor

7.338

908.985

8.204

1.025.500

11,80%

12,82%

Veterani de război

101

9.090

102

9.180

0,99 %

0,99 %

Revoluționari

2.797

251.730

2.782

250.380

-0,54 %

-0,54 %

L416

3.050

274.500

2.720

244.800

-10,82%

-10,82%

Șomeri

3.361

302.490

2.808

252.720

-16,45 %

-16,45%

Handicap grav si accentuat -convenție DGASPC

64.847

6.743.819

64.092

6.732.352

-1,16%

-0,17%

Persoane cu varsta peste 60 ani fara venit

15.353

1.381.770

13.571

1.221.390

-11,61 %

-11,61 %

TOTAL

594.523

51.934.677

614.034

53.917.227

Veniturile societății sunt obținute din vânzarea de bilete/ abonamente (“venituri operaționale") și veniturile din subvenții acordate de Primăria municipiului Constanța pentru pensionari, personane cu handicap și asistate social, veterani de război, elevi, studenți și personal didactic și nedidactic.

Evoluția comparativă a veniturilor pe ultimii 4 ani, se prezintă astfel:

-lei-

INDICATORI

TOTAL VENITURI 2016

TOTAL VENITURI 2017

TOTAL VENITURI 2018

TOTAL VENITURI 2019

VEN LUCRĂRI EXEC/SERV PRESTATE

22.835.838,19

23.510.362,31

28.488.757,76

30.613.763,44

VEN REDEV/LOCATII GEST/CHIRII

964.897,64

1.014.258,48

1.232.188,70

934.946,72

VENITURI DIN VANZARI MĂRFURI

5.504,91

41.282,82

1.680,00

2.024,00

VENITURI ACTMTATI DIVERSE

958.014,07

1.153.937,54

948.309,39

760.160,84

VARIAȚIA STOCURILOR

158.142,32

111.416,00

115.155,94

0,00

VEN SUBV.EXPLOAT/CIFRA AFACERI

28.041.167,00

39.228.863,00

51.934.676,50

57.728.408,00

VEN.DESPAG/AMENZI/PENALITATl

1.449.257,43

37.786,00

44.679,52

274.159,49

VEN.VÂNZ.ACTIV/ALTE OP.CAPITAL

8.293,00

0

0

0

VEN.SUBVENTII PT INVESTIȚII

0

144.585,00

0

0

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

377.431,39

136.191,49

250.378,09

552.461,45

VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR

1,07

6,57

0

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

781,03

737,58

23.176,29

98.603,48

VENITURI DIN SCONTURI OBȚINUTE

0

749,08

1.064,54

0,00

TOTAL

54.799.328,05

65.380.175,56

83.040.066,73

90.964.527,42

Cifra de afaceri realizată de CT BUS S.A. este constituită în principal din veniturile din activitatea de transport, care reprezintă 99,09% din totalul veniturilor din exploatare, vânzări proprii de bilete și abonamente, gratuități acordate prin hotărâri ale Consiliului Local precum și gratuități acordate de Legea nr. 189/ 2000 și Decretul- Legea nr. 118/1991.

Pentru anul 2019, cifra de afaceri a atins suma de 90.039.303 lei, mai mare cu 7.433.691 lei în cifre absolute față de anul 2018.

Structura cifrei de afaceri netă, în perioada 2015-2019, se prezintă astfel:

CIFRA DE AFACERI NETA

AN 2015

AN 2016

AN 2017

AN 2018

AN 2019

Producția vândută

24.249.836

24.758.750

25.678.558

30.669.255

32.308.871

Venituri din vânzarea mărfurilor

19.602

5.505

41.283

1.680

2.024

Venituri din subvenții de exploatare af.cifrei de afaceri nete

20.470.623

28.041.167

39.228.863

51.934.677

57.728.408

TOTAL

44.740.061

52.805.422

64.948.704

82.605.612

90.039.303

Prin analiza dinamică a structurii cifrei de afaceri, se poate urmări evoluția pe total și pe elementele componente față de perioada precedentă, precum și modificările intervenite în structura cifrei de afaceri. De asemenea, analiza dinamicii și structurii cifrei de afaceri sesizează cauzele care au determinat evoluția acestui indicator și modificările structurale în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare pentru reglarea activității.

Evoluția cifrei de afaceri, analizată comparativ pentru 2015 - 2019 se prezintă astfel:

-mii lei-

în exercițiul financiar al anului 2019, CT BUS S.A. a efectuat cheltuieli totale în valoare 85.040 mii lei, care pe categorii, se prezintă astfel:

CHELTUIELI TOTALE

85.040

Cheltuieli de exploatare, din care:

85.040

cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte așimilate

27.968

11.177

Cheltuieli cu personalul, din care:

44.523

Cheltuieli de natură salarială

Cheltuieli cu salariile

Bonusuri

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comișii și comitete

42.596

39.995

2.601

1.005

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare

922

1.372 0


în totalul cheltuielilor de exploatare, o pondere însemnată o constituie cheltuielile cu bunuri și servicii, alături de cheltuiala cu resursa umană, în condițiile unei creșteri a rulajului kilometric.


INDICATORI

Realizat 2019

Cheltuieli cu bunuri si servicii

27968

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

11177

Cheltuieli cu personalul

44523

Alte cheltuieli de exploatare

1372

Cheltuieli financiare

0

TOTAL CHELTUIELI (mii lei)

85040

50000 --

Serviciul mentenanță și reparații, biroul tehnic și compartimentele organizate ca ateliere de reparații au avut ca obiective:

 • -   respectarea exigențelor tehnice ce rezultă din reglementările în vigoare RNTR-1 si RNTR-9;

 • -   mentenanța liniei de ITP;

ridicarea gradului de pregătire profesională, prin participarea la cursuri de specialitate a personalului cu calificare medie și superioară;

 • -   menținerea tuturor echipamentelor în stare de funcționare, conform PT-urilor reglementate prin Legea nr. 64/2008 cu toate modificările și completările ulterioare;

respectarea tuturor reglementarilor, inclusiv cele interne, cu privire la toate aspectele legate de mediu.

Cu o flotă de autobuze MAZ foarte îmbătrânită, cu durata de utilizare depășită, autobuzele MAZ103.041 având peste 17 ani de utilizare ,iar autobuzele MAZ103.065 având peste 15 ani de utilizare, restul flotei MAZ având deja 11 ani de operare, cu rulaje de peste 750.000 - 900.000 km, iar câteva unități chiar peste 1.000.000 km am reușit să asigurăm condițiile tehnice impuse de normele în vigoare , RNTR-1 si RNTR-9 ;

Pe măsură ce au fost introduse în operarea unitățile noi ISUZU, autobuzele MAZ 103.041 au fost retrase din circulație, astfel luna aprilie 2019 fiind ultima lună în care au fost executate lucrări de reparații la aceste autobuze.Ca o detaliere a activităților specifice, structurile de întreținere si reparații au efectuat in 2019, un număr de 713 revizii tehnice de gradul I, RT-1, respectiv 143 revizii tehnice de gradul II, RT-2, la flota activa de autobuze MAZ, astfel:

 • -   au fost realizate un număr de 416 Inspecții lunare, precum și un număr de 100 de revizii Ea autobuzele Isuzu;

 • -  au fost executate un număr de 4397 de comenzi tehnice la autobuzele Isuzu, din care 2948 cu relevanța TG, iar 151 dintre acestea (documentate in volum complet) pentru remedieri, urmare a unor coliziuni / accidente auto, în trafic sau pe platformă de parcare proprie.

pe linia proprie de ITP, autorizată RAR, au fost efectuate peste 188 de inspecții tehnice periodice, în conformitate cu RNTR-1 și peste 2358 de diagnosticări și inspecții finale, în conformitate cu RNTR-9, la flota proprie de autobuze;

pe linia ITP au fost efectuate și un numar de 5638 inspecții tehnice periodice pentru terți;

 • -   în cadrul Compartimentelor organizate ca Ateliere, au fost efectuate lucrări- de întreținere și reparații la 31 de semiaxe față, 12 axe motrice, peste 850 de lucrări de mentenanță și reparații la agregate electrice și mecanice;

 • -   au fost efectuate reparații la 3 motoare Mercedes E3, 2 motoare Mercedes E 4 și 1 motor Deutz E4;

au fost efectuate reparații la 12 transmisii automate Voith;

au fost efectuate lucrări de reparații la structuri și caroserii autobuze MAZ, finalizate cu lucrări de vopsitorie totală sau parțială la 28 de autobuze;

au fost efectuate toate verificările metrologice programate, precum și toate calibrările la echipamentele , standurile de teste și standuri de probe existente ;

 • -   s-a respectat încadrarea în sumele bugetate, alocate pentru piese și materiale în BVC 2019 pentru parcul auto de autobuze ;

 • -   am realizat monitorizări adecvate pentru încadrarea în consumurile normate;

 • -   au fost îndeplinite toate exigentele pentru reautorizarea societății noastre de către RAR, pentru activități de reparații și întreținere autovehicule rutiere : A1; A2; A3;B1 - 5524/16.08.2007-Revizia 7/14.03.2019, in luna martie 2019.

Pentru reducerea cheltuielilor am adoptat măsuri practice, cu efect pe termen scurt și mediu:

Valorile de consum ( litri/100km) înregistrate, reflectă, pe de o parte , caracteristici de trafic diferite, tendințe și moduri de exploatare diferite, iar pe de altă parte reflectă starea tehnică a parcului auto.

Valorile de consum au suferit ușoare modificări, în puncte procentuale, față de normele de consum determinate, funcție de diverși factori, de natură tehnică sau de maniera în care sunt exploatate autobuzele din flota CT BUS S.A.


4,800

4,700

4,600

4,500

4,400

4,300

4,200

4,100

4,000

3,900

3,800

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari cu impact semnificativ în totalul cheltuielilor:

INDICATORI

Realizat 2016

Realizat 2017

Realizat 2018

Realizat 2019

Cheltuieli cu bunuri si servicii

5622

23573

25019

27968

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsa minte asimilate

4125

6288

8511

11177

Cheltuieli de natură salarială

22079

24479

32499

39995

Tichete de masa, bonusuri

2022

2166

2788

2601

Cheltuieli aferente contractului de mandat si organe control

196

283

615

1005

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

4849

5273

1029

922

Alte cheltuieli de exploatare

2603

1169

698

1372

Cheltuieli financiare

78

26

0

0

TOTAL CHELTUIELI

41574

63257

71159

85040

Ponderea în totalul cheltuielilor înregistrate la finele anului 2019 , este determinată de principalii indicatori economici, astfel:


 • ■ Cheltuieli cu bunuri si servicii

» Cheltuieli cu personalul

 • ■ Cheltuieli financiare


» Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

° Alte cheltuieli de exploatare

- TOTAL CHELTUIELI (mii lei)

CT BUS S.A. are încheiat un acord de eșalonare la plată cu A.N.A.F., conform Deciziei de eșalonare la plata a obligațiilor fiscale nr. 12804 / 29.11.2016, modificată prin Decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată nr. 4319 / 20.04.2017, pe o perioada de 55 de luni. în luna septebmbrie 2019, prin Decizia nr. 86978/27.09.2019 au fost amânate la plată penalități de întârziere și penalități de nedeclarare în cuantum de 830.965 lei. în acest sens, s-a emis Decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioada de 26 de luni, pentru suma totală de 13.146.364 lei, cu prima rată scadentă la 15.10.2019.

Conform graficului sintetic, la 31.12.2019 cuantumul datoriei este următoarea :

•Obligație fiscală principală •Dobândă pe perioada eșalonării •Obligație fiscală accesorii, dobândă

= 8.085.277 lei

= 2.325.193 lei

= 1.286.736 lei

= 11.697.206 lei


TOTAL CT BUS S.A. a achitat din profitul operațional, suma de 15.271.966 lei reprezentând 32 de rate lunare din cele 55, conform acordului de eșalonare la plată.

-mii lei-

Respectarea programului de plăți prevăzut în Decizia de eșalonare către A.N.A.F., precum și plata obligațiilor fiscale lunare sunt prioritizate de către managementul regiei.

La data încheierii exercițiului financiar al anului 2019, CT BUS S.A. nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente necesare în desfășurarea activității.

Astfel, în anul 2019 CT BUS S.A. a realizat un profit operațional de peste 4,9 milioane de lei.

Situațiile financiare ale anului 2019 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra si a șaptea a Comunităților Economice Europene precum și ale Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile anuale și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 9 alin (4) aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare , pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2019 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena , care în anul 2019 a avut un onorariu de 34.650 lei.

Raportul administratorilor a realizat o prezentare fidelă, o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă.

Raportul administratorilor cuprinde prevederile O.M.F.P. nr. 1938/2016 referitoare la informațiile solicitate în Declarația nefinanciară prevăzută la art. II pct.2.

^flbusJ13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I ContR023BTRL01401202694292XX BTI 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro î office@ctbus.ro

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

Entitate: CT BUS S.A.

Județul: 13-CONSTANȚA

Adresa: CONSTANȚA STR. INDUSTRIALA NR. 8 COD POȘTAL 900147 JUD. CONSTANȚA TEL. 0241618581

Număr din registrul comerțului: J13/60/1991

Forma de proprietate: 12- Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori

Cod de identificare fiscala: 1883902

Subsemnatul, NIȚĂ NICOLAE BOGDAN, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 31.12.2019 și confirmă că:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b)  Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

 • c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,


j

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol [Denumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0,00

0,00

10.090.000,00

10.090.000,00

10.090.000,00

10.090.000,00

0,00

0,00

1011

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0,00

0,00

0,00

14.604.641,32

0,00

14.604.641,32

0,00

14.604.641,32

1012

1015

PATRIMONIUL REGIEI

0,00

4.514.641,32

4.514.641,32

0,00

4.514.641,32

4.514.641,32

0,00

0,00

1015

105

REZ.REEVALDISP.ACTE NORMATIVE

0,00

1.946.362,68

20.254,00

0,00

20.254,00

1.946.362,68

0,00

1.926.108,68

105

1061

REZERVE LEGALE

0,00

902.928,26

0,00

303.110,05

0,00

1.206.038,31

0,00

1.206.038,31

1061

1068

ALTE REZERVE

0,00

103.445,57

0,00

0,00

0,00

103.445,57

0,00

103.445,57

1068

Total grupa 10

0,00

7.467.377,83

14.624.895,32

24.997.751,37

14.624.895,32

32.465.129,20

0,00

17.840.233,88

10

1171

REZ.REP.PROF.NEREP/PIERD. NEREC.

27.372.621,33

0,00

11.053.254,11

22.106.508,22

38.425.875,44

22.106.508,22

16.319.367,22

0,00

1171

1175

Rez reportat reprez surplusul realizat din r

0,00

2.876.869,20

0,00

20.254,00

0,00

2.897.123,20

0,00

2.897.123,20

1175

Total grupa 11

27.372.621,33

2.876.869,20

11.053.254,11

22.126.762,22

38.425.875,44

25,003.631,42

16.319.367,22

2.897.123,20

11

121

PROFIT Si PIERDERE

0,00

11.602.156,34

97.749.997,39

91.101.782,53

97.749.997,39

102.703.938,87

0,00

4.953.941,48

121

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

548.902,23

0,00

303.110,05

548.902,23

852.012,28

548.902,23

303.110,05

0,00

129

Total grupa 12

548.902,23

11.602.156,34

98.053.107,44

91.650.684,76

98.602.009,67

103.252.841,10

303.110,05

4.953.941,48

12

167

ALTE IMPR SI DATORII ASIMILATE

0,00

0,00

249.013,33

419.347,28

249.013,33

419.347,28

0,00

170.333,95

167

Total grupa 16

0,00

0,00

249.013,33

419.347,28

249.013,33

419.347,28

0,00

170.333,95

16

Total clasa 1

27.921.523,56

21.946.403,37

123.980.270,20

139.194.545,63

151.901.793,76

161.140.949,00

16,622.477,27

25.861.632,51

1

203

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

309.841,55

0,00

95.800,00

0,00

405.641,55

0,00

405,641,55

0,00

203

205

CONCES/BREVETE/ALTE DREPT/VAL

121.384,88

0,00

101.580,12

0,00

222.965,00

0,00

222.965,00

0,00

205

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

177.988,00

0,00

0,00

0,00

177.988,00

0,00

177.988,00

0,00

208

Total grupa 20

609.214,43

0,00

197.380,12

0,00

806.594,55

0,00

806.594,55

0,00

20

212

CONSTRUCȚII

5.897.158,00

0,00

0,00

0,00

5.897.158,00

0,00

5.897.158,00

0,00

212

2131

ECHIP.TEHN.(MASINVUT/INSTAL)

1.526.471,00

0,00

6.000,00

0,00

1.532.471,00

0,00

1.532.471,00

0,00

2131

2132

AP.INSTAL MAS,CONTROL,REGLARE

681.665,00

0,00

29.011,00

0,00

710.676,00

0,00

710.676,00

0,00

2132

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

101.432.114,00

0,00

204.845,00

0,00

101.636.959,00

0,00

101.636.959,00

0,00

2133

214

MOBILIER AP. BIROT, ALTE ACTIVE

253.130,00

0,00

12.293,00

0,00

265.423,00

0,00

265.423,00

0,00

214

Total grupa 21

109.790.538,00

0,00

252.149,00

0,00

110.042.687,00

0,00

110.042.687,00

0,00

21

223

INSTALTEHN, MIJL.TRSP, ANIMALE, PLA

0,00

0,00

204.845,00

204.845,00

204.845,00

204.845,00

0,00

0,00

223

Total grupa 22

0,00

0,00

204.845,00

204.845,00

204.845,00

204.845,00

0,00

0,00

22

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS

0,00

0,00

297.824,00

11.114,00

297.824,00

11.114,00

286.710,00

0,00

231

Total gmpa 23

0,00

0,00

297.824,00

11.114,00

297.824,00

11.114,00

286.710,00

0,00

23

261

TITLURI PART.FILCADRUL GRUP

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

261

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

0,00

0,00

74.200,00

9.600,00

74.200,00

9.600,00

64.600,00

0,00

2678

Total grupa 26

120,00

0,00

74.200,00

9.600,00

74.320,00

9.600,00

64.720,00

0,00

26

2603

AMORTIZAREA CH DE DEZVOLTARE

0,00

309.841,55

0,00

0,00

0,00

309.841,55

0,00

309.841,55

2803

2805

AMORJ CONCES/BREVET/ALTE DREPT

0,00

116.187,00

0,00

10.482,00

0,00

126.669,00

0,00

126.669,00

2805

2808

AMORT ALTOR IMOB1UZ NECORP

0,00

177.988,00

0,00

0,00

0,00

177.988,00

0,00

177.988,00

2808

2812

AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR .

0,00

4.581.327,00

0,00

149.401,00

0,00

4.730.728,00

0,00

4.730.728,00

2812

2813

AMORTIZ 1NSTAL/M.TRANSP/AN1M.

0,00

103.466.062,00

0,00

63,437,00

0,00

103.529.499,00

0,00

103.529.499,00

2813

2814

AMORT1Z ALTOR IMOB.CORPORALE

0,00

151.460,00

0,00

17.658,00

0,00

169.118,00

0,00

169.118,00

2814

Pagina 1 din 5

28.02.2020 11:45:28

ATHOS Copyri&MC 20M Soft Of Alt S.R.L.

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol (Denumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

DEBIT    |

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

Total grupa 28

0,00

108.802.865,55

0,00

240.978,00

0,00

109.043.843,55

0,00

109.043.843,55 28

Total clasa 2

110.399.872,43

108.802.865,55

1.026.398,12

466.537,00

111.426.270,55

109.269.402,55

111.200.711,55

109.043.843,55

2

3021

MATERIALE AUXILIARE

200.913,29

0,00

884.242,09

840.822,96

1.085.155,38

840.822,96

244.332,42

0,00

3021

3022

COMBUSTIBILI

374.307,66

0,00

17.001.139,27

17.034.197,99

17.375.446,93

17.034.197,99

341.248,94

0,00

3022

3023

MATERIALE PENTRU AMBALAT

71,22

0,00

58,00

107,22

129,22

107,22

22,00

0,00

3023

3024

PIESE DE SCHIMB

828.101,41

0,00

3.316.762,28

2,693.827,34

4.144.863,69

Z693.827.34

1.451.036,35

0,00

3024

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

189.168,18

0,00

519.399,38

536.688,49

708.567,56

536.688,49

171.879,07

0,00

3028

303

MAT.DE NATURA OBIECTELOR INV.

41.614,68

0,00

360.747,97

393.534,47

402.362,65

393.534,47

8.828,18

0,00

303

Total grupa 30

1.634.176,44

0,00

22.082.348,99

21.499.178,47

23.716.525,43

21.499.178,47

2.217.346,96

0,00

30

327

mărfuri in curs de aprovizionare

0,00

0,00

8.875,01

0,00

8.875,01

0,00

8.875,01

0,00

327

Total grupa 32

0,00

0,00

8.875,01

0,00

8.875,01

0,00

8.875,01

0,00

32

371

MĂRFURI

0,00

0,00

155.399,44

155.399,44

155.399,44

155.399,44

0,00

0,00

371

378

DIFERENTE DE PREȚ LA MĂRFURI

0,00

0,00

56.957,05

56.957,05

56.957,05

56.957,05

0,00

0,00

378

Total grupa 37

0,00

0,00

212.356,49

212.356,49

212.356,49

212.356,49

0,00

0,00

37

Total clasa 3

1.634.176,44

0,00

2Z303.580.49

21.711.534,96

23.937.756,93

21.711.534,96

2.226.221,97

0,00

3

401

FURNIZORI

0,00

957.235,61

33.818.909,98

35.821.773,36

33.818.909,98

36.779.008,97

0,00

2.960.098,99

401

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0,00

122.649,56

668.462,64

875.272,18

668.462,64

997.921,74

0,00

329.459,10

404

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0,00

18.927,18

86.526,62

67.599,44

86.526,62

86.526,62

0,00

0,00

408

4092

FURNIZDEBIT.PREST.SERV.EX.L

2.118,54

0,00

0,00

0,00

2.118,54

0,00

2.118,54

0,00

4092

Total grupa 40

2.118,54

1.098.812,35

34.573.899,24

36.764.644,98

34.576.017,78

37.863.457,33

2.118,54

3.289.558,09

40

4111

CLIENT!

1.680.164,65

0,00

72.931.907,17

72.557.684,18

74.612.071,82

72.557.684,18

2.054.387,64

0,00

4111

4118

CLIENT! INCERTI/1N LITIGIU

0,00

0,00

472.016,79

13.943,67

472.016,79

13.943,67

458.073,12

0,00

4118

Total grupa 41

1.680.164,65

0,00

73.403.923,96

72.571.627,85

75.084.088,61

72.571.627,85

2.512.460,76

0,00

41

421

PERSONAL- SALARII DATORATE

0,00

688.026,00

40.336.872,00

40.615.473,00

40.336.872,00

41.303.499,00

0,00

966.627,00

421

423

PERSONAL - AJUT MAT DATORATE

0,00

80.161,00

982.763,00

1.011.608,00

982.763,00

1.091.769,00

0,00

109.006,00

423

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

220,00

0,00

11.182.016,00

11.182.236,00

11.182.236,00

11.182.236,00

0,00

0,00

425

426

DREPTURI DE PERS NERIDICATE

0,00

3.508,00

20.600,00

26.054,00

20.600,00

29.562,00

0,00

8.962,00

426

427

REȚINERI SALDATORATE TERȚILOR

0,00

123.355,00

1.513.822,86

1.525.777,02

1.513.822,86

1.649.132,02

0,00

135.309,16

427

4281

ALTE DATORII CU PERSONALUL

0,00

326.359,66

371.791,32

401.366,17

371.791,32

727.725,83

0,00

355.934,51

4281

4282

ALTE CREANȚE CU PERSONALUL

9.791,80

0,00

69.135,30

38.970,29

78.927,10

38.970,29

39.956,81

0,00

4282

Total grupa 42

10.011,80

1.221.409,66

54.477.000,48

54.801.484,48

54.487.012,28

56.022.894,14

39.956,81

1.575.838,67

42

4311

CONTRIB UNIT LA ASIG SOCIALE

0,00

3.825.762,00

1.311.708,00

0,00

1.311.708,00

3.825.762,00

0,00

2.514.054,00

4311

4312

CONTRIB PERS LA ASIG SOCIALE

0,00

221.579,00

75.969,00

0,00

75.969,00

221.579,00

0,00

145.610,00

4312

4313

CONTR.ANGAJATOR AS1G.SANATATE

0,00

1.273.841,00

436.740,00

0,00

436.740,00

1.273.841,00

0,00

837.101,00

4313

4314

CONTRANGAJAT ASIG.SANATATE

0,00

146.304,00

50.166,00

0,00

50.166,00

146.304,00

0,00

96.138,00

4314

4315

CAS

0,00

783.867,00

10.164.247,00

10.398.679,00

10.164.247,00

11.182.546,00

0,00

1.018.299,00

4315

4316

SANATATE

0,00

306.483,00

3.971.625,00

4.061.956,00

3.971.625,00

4.368.439,00

0,00

396.814,00

4316

435

CAM

0,00

-57.168,00

1.070.017,00

1.217.296,00

1.070.017,00

1.160.128,00

0,00

90.111,00

436

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol [Denumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

4371

COMTRfB UNIT LA FD DE ȘOMAJ

0,00

169.011,00

57.951,00

0,00

57.951,00

169.011,00

0,00

111.060,00

4371

4372

CONTRIB PERS LA FD DE ȘOMAJ

0,00

10.016,00

3.438,00

0,00

3.438,00

10.016,00

0,00

6.578,00

4372

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

0,00

0,00

466.256,00

387.964,00

466.256,00

387.964,00

78.292,00

0,00

4382

Total grupa 43

6,o6

6.679.695,00

17.608.117,00

16.065.895,00

17.608.117,00

22.745.590,00

78.292,00

5.215.765,00

43

4411

IMPOZITUL PE PROFIT CURENT

0,00

278.160,00

1.354.901,00

1.108.260,00

1.354.901.00

1.386.420,00

0,00

31.519,00

4411

4423

TVA DE PLATA

0,00

5.530.560,51

10.345.039,00

8.906.059,41

10.345.039,00

14.436.619,92

0,00

4.091.580,92

4423

4426

TVA DEDUCTIBILA

0,00

0,00

4.983.946,64

4.983.946,64

4.983.946,64

4.983.946,64

0,00

0,00

4426

4427

TVA COLECTATA

0,00

0,00

13.888.914,99

13.888.914,99

13.888.914,99

13.888.914,99

0,00

0,00

4427

4428

TVA NEEXIGIBILA

15.030,08

598.736,01

356.380,23

361.029,52

371.410,31

959.765,53

35.339,42

623.694,64

4428

444

IMP0Z.PE VENIT.NAT.SALARI1LOR

0,00

1.820.719,00

3.373.254,00

2.910.334,00

3.373.254,00

4.731.053,00

0,00

1.357.799,00

444

4458

Alte sume primite cu caracter de subvenții

4.311.216,50

0,00

6.888.672,00

6.736.763,00

11.199.888,50

6.736.763,00

4.463.125,50

0,00

4458

446

ALTE IMPOZR’AXE/VARS ASIMILATE

0,00

986.530,47

1.399.172,40

444.456,89

1.399.172,40

1.430.987,36

0,00

31.814,96

446

447

FD SPECIALE/TAXE SI VĂRS AS1M

0,00

203.481,42

993.736,00

951.357,96

993.736,00

1.154.839,38

0,00

161.103,38

447

4481

ALTE DAT FATA DE BUGETUL STAT

0,00

3.210.484,66

1.996.783,00

1.012.936,64

1.996.783,00

4.223.421,30

0,00

2.226.638,30

4481

Total grupa 44

4.326.246,58

12.628.672,07

45.580.799,26

41.304.059,65

49.907.045,84

53.932.731,12

4.498.464,92

8.524.150,20

44

456

DECONT CU ASOC PRW CAPITALUL

0,00

0,00

10.090.000,00

10.090.000,00

10.090.000,00

10.090.000,00

0,00

0,00

456

Total grupa 45

0,00

0,00

10.090.000,00

10.090.000,00

10.090.000,00

10.090.000,00

0,00

0,00

45

461

DEBITORI DIVERȘI

103.135,69

0,00

2.855.731,13

167.731,25

2.958.866,82

167.731,25

2.791.135,57

0,00

461

462

CREDITORI DIVERȘI

0,00

32.168,51

78.875,13

1.575.668,46

78.875,13

1.607.836,97

0,00

1.528.961,84

462

Total grupa 46

103.135,69

32.168,51

2.934.606,26

1.743.399,71

3.037.741,95

1.775.568,22

2.791.135,57

1.528.961,84

46

471

CH ÎNREGISTRATE IN AVANS

8.084,35

0,00

1.309.672,23

1.317.756,58

1.317.756,58

1.317.756,58

0,00

0,00

471

473

DECONT.OP CURS DE CLARIFICARE

0,00

0,00

1.422.686,68

1.422.686,68

1.422.686,68

1.422.686,68

0,00

0,00

473

Total grupa 47

8.084,35

0,00

2.732.358,91

2.740.443,26

2.740.443,26

2.740.443,26

0,00

0,00

47

491

PROV DEPR CREANȚELOR CLIENT/

0,00

532.926,20

16.232,76

115.707,93

16.232,76

648.634,13

0,00

632.401,37

491

Total grupa 49

0,00

532.926,20

16.232,76

115.707,93

16.232,76

648.634,13

0,00

632.401,37

49

Total clasa 4

6.129.761,61

22.193.683,79

241.416.937,87

236.197.262,26

247.546.699,48

258.390.946,05

9.921428,60

20.766.675,17

4

5121

CONTURI LA BĂNCI IN LEI

6.812.749,88

0,00

893.012.908,64

884.131.402,34

899.825.658,52

884.131.402,34

15.694.256,18

0,00

5121

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

0,00

0,00

438.000,00

438.000,00

438.000,00

438.000,00

0,00

0,00

5125

Total grupa 51

6.812.749,88

0,00

893.450.908,64

884.569.402,34

900.263.658,52

884.569.402,34

15.694.256,18

0,00

51

5311

CASA IN LEI

44.193,79

0,00

16.061.203,40

16.099.341,53

16.105,397,19

16.099.341,53

6.055,66

0,00

5311

5328

ALTE VALORI

675,00

0,00

322.620,00

323.295,00

323.295,00

323.295,00

0,00

0,00

5328

Total grupa 53

44.868,79

0,00

16.383.823,40

16.422.636,53

16.428.692,19

16.422.636,53

6.055,66

0,00

53

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0,00

0,00

149.885,86

149.885,86

149.885,86

149.885,86

0,00

0,00

542

Total grupa 54

0,00

0,00

149.885,86

149.885,86

149.885,86

149.885,86

0,00

0,00

54

581

VIRAMENTE INTERNE

0,00

0,00

804.228.187,63

804.228.187,63

804.228.187,63

804.228.187,63

0,00

0,00

581

Total grupa 58

0,00

0,00

804.228.187,63

804.228.187,63

804.228.187,63

804.228.187,63

0,00

0,00

58

Total clasa 5

6.857.618,67

0,00

1.714.212.805,53

1.705.370.112,36

1.721.070.424,20

1.705.370.112,36

15.700.311,84

0,00

5

6021

CH CU MATERIALE AUXILIARE

0,00

0,00

817.769,16

817.769,16

817.769,16

817.769,16

0,00

0,00

6021

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol [Denumire

DEBIT | CREDIT

DEBIT | CREDIT

DEBIT        CREDIT

DEBIT | CREDIT

6022

CHELT.PRMND COMBUSTIBILUL

0,00

0,00

17.042.664,95

17.042.664,95

17.042.664,95

17.042.664,95

0,00

0,00 6022

6023

CH PRIV MATERIALE PT AMBALAT

0,00

0,00

-2.528,11

-2.528,11

-2.528,11

-2.528,11

0,00

0,00 6023

6024

CH PRIVIND PIESELE DE SCHIMB

0,00

0,00

2.188.502,55

2.188.502,55

2.188.502,55

2.188.502,55

0,00

0,00 6024

6028

CH PRIV MATERIALE CONSUMABILE

0,00

0,00

560.668,81

560.668,81

560.668,81

560.668,81

0,00

0,00 6028

603

CH PRIV MAT.NAT.OB.INVENTAR

0,00

0,00

250.053,26

250.053,26

250.053,26

250.053,26

0,00

0,00 603

605

CH PRIVIND ENERGIA SI APA

0,00

0,00

518.045,97

518.045,97

518.045,97

518.045,97

0,00

0,00 605

607

CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE

0,00

0,00

98.442,40

98.442,40

98.442,40

98.442,40

0,00

0,00 607

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0,00

0,00

121.023,44

121.023,44

121.023,44

121.023,44

0,00

0,00 609

Total grupa 60

0,00

0,00

21.594.642,43

21.594.642,43

21.594.642,43

21.594.642,43

0,00

0,00 60

611

CH CU INTRETINEREA/REPARAT1I

0,00

0,00

280.354,35

280.354,35

280.354,35

280.354,35

0,00

0,00 611

612

CH REDEV/LOCATI1 GEST/CHIRII

0,00

0,00

, 2.068.443,84

2.068.443,84

2.068.443,84

2.068.443,84

0,00

0,00 612

613

CH CU PRIMELE DE ASIGURARE

0,00

0,00

674.305,33

674.305,33

674.305,33

674.305,33

0,00

0,00 613

615

Cheli cu pregătirea personalului

0,00

0,00

71.271,07

71.271,07

71.271,07

71.271,07

0,00

0,00 615

Total grupa 61

0,00

0,00

3.094.374,59

3.094.374,59

3.094.374,59

3.094.374,59

0,00

0,00 61

621

CHELTUIELI CU COLABORATORII

0,00

0,00

107.856,00

107.856,00

107.856,00

107.856,00

0,00

0,00 621

622

CH PRIVIND COMIS SI ONORARIILE

0,00

0,00

20.326,56

20.326,56

20.326,56

20.326,56

0,00

0,00 622

6231

CHELTUIELI DE PROTOCOL

0,00

0,00

27.961,41

27.961,41

27.961,41

27.961,41

0,00

0,00 6231

6232

CHELT DE RECLAMA SI PUBLICITATE

0,00

0,00

1.246,12

1.246,12

1.246,12

1.246,12

0,00

0,00 6232

624

CH CU TRANSP BUNURI/PERSONAL

0,00

0,00

721,84

721,84

721,84

721,84

0,00

0,00 624

625

CH DEPLAS/DETASARI/TRANSFERARI

0,00

0,00

126.215,78

126.215,78

126.215,78

126,215,78

0,00

0,00 625

626

CH POSTALEJAXETELECOMUNICAT.

0,00

0,00

146.282,29

146.282,29

146.282,29

146.282,29

0,00

0,00 626

627

CH SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0,00

0,00

17.976,54

17.976,54

17.976,54

17.976,54

0,00

0,00 627

628

ALTE CH CU SERV.EXEC.TERTI

0,00

0,00

5.099.149,83

5.099.149,83

5.099.149,83

5.099.149,83

0,00

0,00 628

Total grupa 62

0,00

0,00

5.547.736,37

5.547.736,37

5.547.736,37

5.547.736,37

0,00

0,00 62

635

CH ALTE IMPOZ/TAXENARS ASIMIL

0,00

0,00

8.938.559,49

8.938.559,49

8.938.559,49

8.938.559,49

0,00

0,00 635

Total grupa 63

0,00

0,00

8.938.559,49

8.938.559,49

8.938.559,49

8.938.559,49

0,00

0,00 63

641

CH CU SALARIILE PERSONALULUI

0,00

0,00

40.507.587,00

40.507.587,00

40.507.587,00

40.507.587,00

0,00

0,00 641

6422

Cheli cu lichelele acordate salariatilor

0,00

0,00

2.104.140,00

2.104.140,00

2.104.140,00

2.104.140,00

0,00

0,00 6422

6458

ALTE CH PRIV ASIG/PROT SOCIALA

0,00

0,00

988.608,16

988.608,16

988.608,16

988.608,16

0,00

0,00 6458

646

CHELTUIELI CAM

0,00

0,00

922.354,00

922.354,00

922.354,00

922.354,00

0,00

0,00 646

Total grupa 64

0,00

0,00

44.522.689,16

44.522.689,16

44.522.689,16

44.522.689,16

0,00

0,00 64

652

chellprotec.mediu înconjurător

0,00

0,00

73.720,20

73.720,20

73.720,20

73.720,20

0,00

0,00 652

654

PIERDERI DIN CREANTE/CRED.DIV

0,00

0,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

0,00

0,00 654

6581

DESPAGUBIR1/AMENZ1/PENAL1TATI

0,00

0,00

1.016.048,04

1.016.048,04

1.016.048,04

1.016.048,04

0,00

0,00 6581

6588

ALTECH.DE EXPLOATARE

0,00

0,00

11.573,85

11.573,85

11.573,85

11.573,85

0,00

0,00 6588

Total grupa 65

0,00

0,00

1.105.742,09

1.105.742,09

1.105.742,09

1.105.742,09

0,00

0,00 65

665

CH DIN DIF DE CURS VALUTAR

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00 665

6651

CH.DIN DIF.DE CURS VALUTAR

0,00

0,00

172,42

172,42

172,42

172,42

0,00

0,00 6651

668

ALTE CHELTUIELI FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 668

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol [Denumire

DEBIT

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

Total grupa 66

0,00

0,00

174,42

174,42

174,42

174,42

0,00

0,00

66

6811

CH DE EXPL PR1V AMORT1MOB1UZ

0,00

0,00

240.978,00

240.978,00

240.978,00

240.978,00

0,00

0,00

6811

6814

CH EXPLOAT PROV DEPRECACTIVE

0,00

0,00

115.707,93

115.707,93

115.707,93

115.707,93

0,00

0,00

6814

Total grupa 68

0,00

0,00

356.685,93

356.685,93

356.685,93

356.685,93

0,00

0,00

68

691

CH CU IMPOZITUL PE PROFIT

0,00

0,00

1.108.260,00

1.108.260,00

1.108.260,00

1.108.260,00

0,00

0,00

691

Total grupa 69

0,00

0,00

1.108.260,00

1.108.260,00

1.108.260,00

1.108.260,00

0,00

0,00

69

Total clasa 6

0,00

0,00

86.268.864,48

86.268.864,48

86.268.864,48

86.268.864,48

0,00

0,00

6

704

VEN LUCRĂRI EXEC/SERV PRESTATE

0,00

0,00

30.613.762,59

30.613.762,59

30.613.762,59

30.613.762,59

0,00

0,00

704

706

VEN REDEV/LOCATIIGEST/CH1R1J

0,00

0,00

934.946,72

934.946,72

934.946,72

934.946,72

0,00

0,00

706

707

VENITURI DIN VINZARI MĂRFURI

0,00

0,00

2.024,00

2.024,00

2.024,00

2.024,00

0,00

0,00

707

708

VENITURI ACTMTATI DIVERSE

0,00

0,00

760.160,84

760.160,84

760.160,84

760.160,84

0,00

0,00

708

Total grupa 70

0,00

0,00

32.310.894,15

32.310.894,15

32.310.894,15

32.310.894,15

0,00

0,00

70

7411

VEN SUBV.EXPLOAT/CIFRA AFACERI

0,00

0,00

57.728.407,76

57.728.407,76

57.728.407,76

57.728.407,76

0,00

0,00

7411

Total grupa 74

0,00

0,00

57.728.407,76

57.728.407,76

57.728.407,76

57.728.407,76

0,00

0,00

74

7581

VEN.DESPA&AMENZI/PENAUTATI

0,00

0,00

274.159,49

274.159,49

274.159,49

274.159,49

0,00

0,00

7581

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0,00

0,00

552.461,45

552.461,45

552.461,45

552.461,45

0,00

0,00

7588

Total grupa 75

0,00

0,00

826.620,94

826.620,94

826.620,94

826.620,94

0,00

0,00

75

7651

Venlturidindif.de curs valutar

0,00

0,00

87,91

87,91

87,91

87,91

0,00

0,00

7651

766

VENITURI DIN DOBÂNZI

0,00

0,00

98.515,57

98.515,57

98.515,57

98.515,57

0,00

0,00

766

Total grupa 76

0,00

0,00

98.603,48

98.603,48

98.603,48

98.603,48

0,00

0,00

76

7814

VEN DIN PROV PT DEPREC ACTIVC

0,00

0,00

16.232,76

16.232,76

16.232,76

16.232,76

0,00

0,00

7814

Total grupa 78

0,00

0,00

16.232,76

16.232,76

16.232,76

16.232,76

0,00

0,00

78

Total clasa 7

0,00

0,00

90.980.759,09

90.980.759,09

90.980.759,09

90.980.759,09

0,00

0,00

7

TOTAL GENERAL

152.942.952,71

152.942552,71

2280.189.615,78

2.280.189.615,78

2.433.132.568,49

2.433.132.568,49

155.672.151,23

155.672.151,23

Director

Sef Serv. Contabilitate

BALANȚA DE VERIFICARE - CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI anul 2019

CONT

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Simbol

(Denumire

DEBIT |

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

DEBIT |

CREDIT

8021.1

GARANȚII DEPUSE CEC ITC

268.696,72

0,00

163,606,11

76.576,32

432.302,83

76.576,32

355.726,51

0,00

8021.1

8021.A

GARANȚII AUTOBAZE

44.082,94

0,00

0,00

44.082,94

44.082,94

44.082,94

0,00

0,00

8021A

Total cont 8021

312.779,66

0,00

163.606,11

120.659,26

476.385,77

120.659,26

355.726,51

0,00

8021

8031

IMOB.CORPORALE PRIMITE CU CHIRIE

105.600,00

0,00

0,00

88.000,00

105.600,00

88.000,00

17.600,00

0,00

8031

8033

VAL MAT PRIM PASTRARE/CUSTOD

1.743,01

0,00

0,00

1.743,01

1.743,01

1.743,01

0,00

0,00

8033

8033.1

VAL MAT PRIM PASTRARE/CUSTODIE

0,00

0,00

1.743,01

0,00

1.743,01

0,00

1.743,01

0,00

8033.1

8033.2

VAL CUSTODIE CUMPĂNĂ

0,00

0,00

109.070,75

0,00

109.070,75

0,00

109.070,75

0,00

8033.2

Total cont 8033

1.743,01

0,00

110.813,76

1.743,01

112.556,77

1.743,01

110.813,76

0,00

8033

8035.1

STOCURI DE NAT. OB.INV.

2.172.020,92

0,00

275.418,87

6.860,17

2.447.439,79

6.860,17

2.440.579,62

0,00

8035.1

8038.5

BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADM, CONC, CHIRIE

39.379,00

0,00

0,00

0,00

39.379,00

0,00

39.379,00

0,00

8038.5

8038.6

BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADM, CON,CHIRIE

24.996,00

0,00

0,00

0,00

24.996,00

0,00

24.996,00

0,00

8038.6

8038.7

Terenuri domeniu public primite in administrarea RATC

6.616.526,00

0,00

0,00

0,00

6.616.526,00

0,00

6.616.526,00

0,00

8038.7

8038.8

Terenuri domeniu privat primite in administrarea RATC

9.648.857,00

0,00

0,00

0,00

9.648.857,00

0,00

9.648.857,00

0,00

8038.8

8038.9

Bunuri publice primite în adm.lSUZUCITI PORT

0,00

0,00

98.255.993,49

0,00

98.255.993,49

0,00

98.255.993,49

0,00

8038.9

Total cont 8038

16.329.758,00

0,00

98.255.993,49

0,00

114.585.751,49

0,00

114.585.751,49

0,00

8038

8039.3

ALTE VALORI IN AFARA BILANȚ

109,00

0,00

0,00

0,00

109,00

0,00

109,00

0,00

8039.3

8039.4

ALTE VALORI IN AFARA BILANT-G

2.874.053,00

0,00

69.463.710,50

69.994.453,00

72.337.763,50

69.994.453,00

2.343.310,50

0,00

8039.4

8039.6

ALTE VALORI IN AFARA BILANT-SUPRATAXA

63.500,00

0,00

63.500,00

127.000,00

127.000,00

127.000,00

0,00

0,00

8039.6

Total cont 8039

2.937.662,00

0,00

69.527.210,50

70.121.453,00

72.464.872,50

70.121.453,00

2.343.419,50

0,00

8039

Total cont 803

21.546.783,93

0,00

168.169436,62

70.218.056,18

189.716220,55

70218.056,18

119.498.164,37

0,00

803

Total grupa 80

21.859.563,59

0,00

168.333.042,73

70.338.715,44

190.192.606,32

70.338.715,44

119.853.890,88

0,00

80

Total clasa 8

21.859.563,59

0,00

168.333.042,73

70.338.715,44

190.192.606,32

70.338.715,44

119.853.890,88

0,00

8

TOTAL GENERAL

21.859.563,59

0,00

168.333.042,73

70.338.715/U

190.192.606,32

70.338.715,44

119.853.890,88

0,00J13/60/05.02,1997 I RO 18839021 Str. Industriala nr. 81 Constanța I ContRO23BTRL01401202694292XX BTI 0241-618581; 024

' INTRARE , IEȘIRE Nu -..........

- r^J^Lu™


£^_w20^?|


RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Nicoiae-Bogdan NIȚA, în calitate de director general, declar că CT BUS S.A. Constanța dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere permit conducerii și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficientă si economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

în acest caz, menționez următoarele:

 • - Comisia de monitorizare este funcțională;

 • - Programul de dezvoltare a sistemului de control Intern managerial este implementat și actualizat anual;

 • - Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

 • - Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 17 % din totalul activităților procedurale inventariate;

 • - Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al CT BUS S.A. Constanța este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, COMITETUL DE ÂUDIT ĂL CT BUS S.A.

strada Industrială nr.8,CUI 1883902

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare 2019

LOpinia de audit fără rezerve

 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale CT BUS SA (Societate înființată prin reorganizarea RATC în conformitatec cu prevederile HCL 384/31.10.2018) ,cu sediul social în CONSTANȚA, strada Industrială nr.8, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 1883902 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu,situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

CT BUS SA este înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Constanța-Nr.J13/60/1991,CONFORM CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE B nr.3951309,din data de 04.11.2019.

Natura capitalului este integral de stat.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:                          9.068.821 lei

 • •  Profitul net al/ pierderea netă a exercițiului financiar:      4.953.941 lei

3,In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

II. Baza pentru opinie

Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Etj.6, Apt 17

CIF: 20301083

Tel: 0744487565

Email: elenarusel7@yahoo.com                   1N

4.Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“\SA”),Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic aî Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

UI. Alte informații - Raportul administratorilor

 • 5, Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, (care include și declarația nefinanciară), dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

în legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut in timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 20 și nu face parte din situațiile financiare anuale.

în legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorului anexat situațiilor financiare anuale și în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorului și situațiile financiare, dacă Raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorului sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte.

Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Ețj.6, Apt 17

CIF: 20301083

Tel: 0744487565

Email: elenarusel7@yahoo.com                   px

în baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

 • a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare simt in concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informații cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

în plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

 • IV. Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare anuale

 • 6. Conducerea CT BUS SA este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Legea nr.82/1991 legea contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

 • 7. în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

 • 8. Persoanele responsabile cu guvemanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

 • V. Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9 .Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia

BIROU EXPERT CONTABIL ȘI AUDITOR FINANCIAR

RUSE ELENA

AUDITOR FINANCIAR -

AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008


Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Etj.6, Apt 17

CIF: 20301083

Tel: 0744487565

Email: elenarusel7@yahoo.com

noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

 • 10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • ■  Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;

 • ■  înțelegem relevanța controlul intern pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;

 • ■  Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere;

 • ■  Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;

 • ■  Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

 • 11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvemanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv

Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Etj.6,' Apt 17

CIF: 20301083

Tel: 0744487565


Email: elenarusel7@yahoo.com

orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

 • 12.De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvemanța o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și .. alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

VI. Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de către Consiliul de Administrație al R.A.T.C în baza HOTĂRÂRII nr. 18/27.03.2019 pe o perioadă de 2 ani ( respectiv auditarea situațiilor financiare aferente anului 2018 și 2019), Regie transformată prin reorganizare în societate pe acțiuni, cu capital integral de stat - CT BUS S.A.

Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 2 (doi) ani acoperind exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018 și 31 Decembrie 2019.

Confirmăm că:

 • •  în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

 • •  Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statuar (ASPAAS)

Auditor financiar: RUSE ELENA

R eg^rorPQBliEIfâĂ^ifcWiB:, 2410

RUSE ELENA

Autorizație nr. 2410/2008

Constanța 28.02.2020

BIROU EXPERT CONTABIL ȘI Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Ețj.6, Apt 17

AUDITOR FINANCIAR

RUSE ELENA

AUDITOR FINANCIAR -

AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008


CIF: 20301083

Tel: 0744487565

Email: elenarusel7@yahoo.com


R^bus

J13/60/05.02.1991 IR0 1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I Cont:R023BTRL01401202694292XX BT10241-618581; 0241-694863 I ctbus.no I office@rtbus.no

HOTĂRÂREA nr. 14/31.03.2020

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018 și H.C.L. nr. 500/28.11.2019;

Având în vedere punctul 9 aflat pe ordinea de zi referitor la situațiile financiare anuale intocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2019, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Note explicative la situațiile financiare anuale), însoțite de raportul administratorilor pentru 2019.

Art.2 Situațiile financiare anuale vor fi înaintate adunării generale a acționarilor spre aprobare și vor fi publicate conform prevederilor legale.

Art.3. Serviciul Secretariat al consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre directorului economic.

gjbusJ13/60/05.02.19911 R01683902 I Str. Industriala nr. 81 Constanța l Cont:R023BTRL01401202694292XX BT10241-618581; 0241-6948631 ctbus.ro I office@ctbus.ro

HOTĂRÂREA NR. 5 din 03.04.2020

Adunarea Generată a Acționarilor a CT BUS SA., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de inregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 03.04.2020 ora 10:00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/31.03.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS S.A., Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/31.03.2020 privind aprobarea raportului anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2019, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/31.03.2020 referitoare la auditul statutar și raportul auditorului statutar,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2019, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Note explicative la situațiile financiare anuale, Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2019).

Art. 2 Se aprobă raportul auditorului statutar.

Art. 3 Se aprobă raportul administratorilor CT BUS S.A. pe anul 2019, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019.

Se constată că administratorii CT BUS S.A. aflați în funcție în perioada analizată și-au îndeplinit corespunzător obligațiile ce le-au revenit în cursul anului 2019, executând sarcinile dispuse prin contractul de mandat propriu fiecărui administrator, cât și măsurile prevăzute în planul de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 143/25.04.2018.

Art. 4 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 -4.953.941,48 Iei, astfel:

 • a) rezerve legale: 303.110,05 lei

 • b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 0 lei

 • c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderilor contabile provenite din aplicarea 1AS29: 4.650.831,43 lei

c’1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării: 0 lei

 • d) alte repartizări prevăzute de lege: 0 lei

Art. 5 Se aprobă raportul anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2019, întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății.

Art. 6 Se aprobă împuternicirea dl consilier juridic Ion Marcel Nistor să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale a acționarilor și “să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.


Adunarea Generală a Acționakjlop
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRA

SECRETA FULVIAAN

NEAZA GENERAL, ELADINESCV