Hotărârea nr. 142/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 57/2020 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 57/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinara din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.74361/08.05.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției financiare nr.74480/08.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

Luând în considerare prevederile:

  • - art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină;

în temeiul prevederilor art. 129 ,a!in, (2), lit.b, alin. (4), lit. a, și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică art.l din H.C.L. nr. 57/2020 după cum urmează :

Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrului II al anului școlar 2019-2020, stabilit în funcție de tipul bursei, astfel:

  • a) burse de performanță: 169;

  • b) burse de merit: 13941;

  • c) burse de studiu: 563;

  • d) burse de ajutor social: 3420.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 57/2020, respectiv a anexei pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57/2020 rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului școlar județean și unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

J Co pentru ---- împotrivă        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membrii.CONSTANȚA

n r.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

la H.C.L. nr.


ANEXA

IkjL/ JoM


LISTA unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică pentru care au fost aprobate burse

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Burse de performanță

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

1

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I"

1

361

39

142

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

8

889

2

187

3

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BATRAN”

18

1145

9

47

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"

18

775

12

85

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRATESCU"

2

772

14

127

6

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA" CONSTANTA

0

5

1

48

7

LICEUL TEHNOLOGIC 'TOMIS"

0

9

4

1

8

LICEUL DE MARINA

1

38

3

88

9

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

0

37

4

13

10

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU"

46

175

43

167

11

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTI"

0

16

17

69

12

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA"

2

9

6

51

13

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"

0

30

30

64

14

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE

MIRON COSTIN" CONSTANTA

0

17

44

97

15

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N.ROMAN"

0

86

2

94

16

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"

1

156

76

181

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

1

140

4

169

_18

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

7

830

29

218

19

LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU"

2

691

13

104

20

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE"

1

263

2

100

21

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

2

477

7

146

22

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS"

18

1067

21

79

23

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

8

1042

8

_132

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 "MIHAIL KOICIU"

0

62

0

53

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 "DR. CONSTANTIN ANGELESCU"

1

21

0

142

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 "B.P. HASDEU"

3

175

0

31

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 14

1

19

6

30

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU"

1

187

2

29

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 "ION MINULESCU"

0

129

0

26

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 "JEAN BART"

0

149

1

20

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 "LC.BRATIANU"

1

67

1

40

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 "CONSTANTIN BRANCOVEANU"

2

206

6

17

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 "ION JALEA"

3

526

44

77

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 "DAN BARBILIAN"

3

174

3

37

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 "MIHAI VITEAZUL"

2

388

12

28

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU"

1

183

0

36

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 "GHEORGHE TITEICA"

8

432

2

46

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 31

0

9

4

50

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33 "ANGHEL SALIGNY"

0

88

3

42

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37

1

347

5

26

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR"

1

255

1

33

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 "NICOLAE TONITZA"

0

463

10

17

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 "AUREL VLAICU"

0

185

17

47

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 "FERDINAND"

5

131

0

40

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "NICOLAE IORGA"

0

38

0

37

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 "REMUS OPREANU"

0

395

23

37

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8

0

226

33

67

48

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL"

0

56

0

3

_Total pe tipuri de bursă

169

13941

563

/3420

Total burse

18093

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAEJGENERAL, FULVIA ANTONE l/dINESCU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, LxMl^ '|AOăAni'(