Hotărârea nr. 140/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2020

HOTĂRÂRE

. privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2020

_-Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de

Analizând referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.74356/08.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.74484/08.05.2020;

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2020 pe trimestrul I, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și anexele 7b la .capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 8002, 7402, 8102, 8402, 6510, 6610, 6710, 7408 și 8008 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,    — îm potrivă 0    a bțin eri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27

membri.CONTRAS E MINEAZĂ secretar/general FULVIA AN TONE: LA DI NES CU

Anexa 1


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI


ANEXĂ
HCLM NR. V


cod 20____________________________________________________________________________________31,03,2020     ______________________________________________________________________ -lei-

Denumirea indicatorilor

Cad indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+

47.02+48.02)

00.01

913582029

340974299

682609533

288937721

393671812

230858538

640115

451110880

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

642066000

263831603

648975187

288937721

360037466

197224192

640115

451110880

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

715761029

284473299

655556076

275991634

379564442

217814841

640115

437101120

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

639765029

241465299

524311912

184639687

339672225

190321090

486127

333504695

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

364967000

118837603

92967852

0

92967852

92967852

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

o

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

364967000

118837603

92967852

0

92967852

92967852

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2300000

300000

41375

0

41375

41375

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300000

300000

41375

0

41375

41375

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

362667000

118537603

92926477

0

92926477

92926477

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

362667000

118537603

92926477

0

92926477

92926477

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITALțcod 05.02)

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850000

80900000

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

157850000

80900000

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01,01+07.02.01.02)

07.02.01

124900000

70000000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

39500000

30000000

Impozit șî taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

85400000

40000000

Impozit și taxă pe teren (cod 07,02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24950000

8400000

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

9300000

4400000

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15200000

3700000

Impozitul pe terenul extravilan *)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

450000

300000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

8000000

2500000

Alte impozite șî taxe pe proprietate

07.02.50

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

116148029

41427696

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

75361029

22307696

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

56034915

15079115

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000000

1080000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15326114

6148581

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600000

120000

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600000

120000

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

ANEXĂ UA

0

0

0

0

ia

CLM INK.Pi

0

0

0

0

0

0

0

0

318110301

140380435

177729866

57924008

0

260186293

318110301

140380435

177729866

57924008

0

260186293

274732152

125492465

149239687

47526511

0

227205641

50591273

8867100

41724173

18339356

32251917

224140879

116625365

107515514

29187155

194953724

40537789

14250603

26287186

8187687

0

32350102

13355105

4057307

9297798

4327189

9027916

26540703

10025341

16515362

3610703

■ 22930000

641981

167955

474026

249795

392186

2840204

637367

2202837

2209654

630550

156

156

156

0

112361540

44258617

68102923

39241757

486127

72633656

22307696

0

22307696

22307696

0

0

0

0

15079115

0

15079115

15079115

0

0

0

1080000

0

1080000

1080000

0

6148581

0

6148581

6148581

0

379625

378258

1367

0

0

379625

379625

378258

1367

0

379625

938072

786822

151250

114256

36595

787221

937994

786822

151172

114178

36595

787221

___d

78

78

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39187000

19000000

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400000

16000000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

19700000

11000000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12700000

5000000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

6787000

3000000

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800000

300000

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800000

300000

Alte impozite și taxe

18.02.50

800000

300000

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996000

43008000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771000

9000000

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

18771000

9000000

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21000

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750000

9000000

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750000

9000000

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225000

34008000

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3516000

1308000

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208000

100000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

308000

108000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700000

1000000

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

___ANEXĂ

LA

88736147

43093537

45642610

16819805

44953

2

1CLM »

83393312

40875384

42517928

13917159

449532

69026621

48559591

22913415

25646176

10126620

0

38432971

34833721

17961969

16871752

3790539

449532

30593650

0

0

5342835

2218153

3124682

2902646

2440189

872219

635

871584

187473

0

684746

872219

635

871584

187473

0

684746

872219

635

871584

187473

684746

131244164

91351947

39892217

27493751

153988

103596425

11138486

6106422

5032064

5985451

0

5153035

11133941

6106422

5027519

5980906

0

5153035

0

0

11129426

6105919

5023507

5976391

0

5153035

11129426

6105919

5023507

5976391

5153035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4515

503

4012

4515

0

4545

0

4545

4545

0

0

4545

0

4545

4545

0

120105678

85245525

34860153

21508300

153988

98443390

2617532

1617801

999731

995422

6228

1615882

45780

0

45780

45780

0

53795

0

53795

53795

0

804219

0

804219

804219

0

0

0

1739

0

1739

1739

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați! și despăgubiri

33.02.28

300000

100000

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

15030000

7000000

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030000

7000000

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500000

4000000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500000

4000000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8500000

4000000

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31 + 36.02.47+36.02.50)

36.02

30179000

21700000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700000

4000000

Taxe speciale

36.02.06

21479000

17700000

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

ANEXĂ

i

kA

0

rCLKFRR.rV

0

0

1708813

1617801

91012

86703

6228

1615882

0

0

3186

0

3186

3186

0

8025290

788472

7236818

5559464

0

2465826

2834

0

2834

2834

0

8022456

788472

7233984

5556630

2465826

40084155

37490556

2593599

2098262

0

37985893

40083530

37490556

2592974

2097637

0

37985893

40083530

37490556

2592974

2097637

37985893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625

0

625

625

0

69378601

45348696

24029905

12855052

147760

56375789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24613324

22136162

2477162

2105715

131702

22375907

43210896

21507991

21702905

10737073

16058

32457765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Alte venituri

36.02.50

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1666000

1666000

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1666000

1666000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

84000

84000

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1582000

1582000

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

116429000

31488000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+

40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

116429000

31488000

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea mîcrocreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

48350000

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

68079000

31488000

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

ANEXĂ,LA

0

V

ICLM NR.Jh

1554381

1704543

-150162

12264

1542117

100

0

100

100

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15726907

12946087

2780820

1717147

0

14009760

15726907

12946087

2780820

1717147

0

14009760

0

0

84211

0

84211

84211

0

0

0

15642696

12946087

2696609

1632936

14009760

0

0

7432822

0

7432822

7432822

0

0

7432822

0

7432822

7432822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7432822

7432822

7432822

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41,02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

c

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

36314000

3256000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

36314000

3256000

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

36314000

3256000

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

ANEXĂ riM NR Ik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3168269

0

3168269

3168269

0

0

3168269

0

3168269

3168269

0

0

3168269

0

3168269

3168269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02,18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02,29

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48000

6000

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

15518000

3100000

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

,LM WK.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5038

5038

5038

0

0

0

0

0

3052279

0

3052279

3052279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii Ia licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

6488000

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ speciali

43.02.24

ANEXft

L A A

0

H(

:lm nr.|<A

) /O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150000

110952

0

110952

110952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43,02.34

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02,01,04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45,02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45,02.02.03

Corecții financiare

45.02,02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45,02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45,02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02,04.02

Prefinanțare

45.02,04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45,02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02,07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45,02,07,04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08,01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45,02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02,08,03

Corecții financiare

45,02,08,04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45,02,15,02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități șt instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45,02.16,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45,02,17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45,02,17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17,02

Prefinanțare

45.02,17,03

Corecții financiare

45,02,17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02,18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45,02,18.03

Corecții financiare

45.02,18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea dîsparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45,02.19,01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02,19,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45,02,19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20,01 la 45.02.20.04)

45.02.20

ANEXĂ, LA

2LM N-R-.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod *48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

43412000

20091000

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)        (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

36942000

13621000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

36942000

13621000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

5563000

5563000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5563000

5563000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03,03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

ANEXĂ LA ~

H

JLM NR. W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

725459

0

725459

725459

0

0

9325

0

9325

9325

0

0

0

0

0

0

9325

0

9325

9325

0

0

0

716134

0

716134

716134

0

0

0

0

0

716134

0

716134

716134

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)'

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

796000

796000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

796000

796000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01 +48.02.1 5.02)

48.02.15

111000

111000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

111000

111000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)        (cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE     (cod

00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

779677029

287579299

ANEXA LA

5ljvl_nr. IU

- ■ -------------------------

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

658613393

275991634

382621759

220872158

640115

437101120

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

640400000

262165603

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

715761029

284473299

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

639765029

241465299

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

364967000

118837603

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

364967000

118837603

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2300000

300000

Impozit pe onorariul avocațllor și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal                     .....

03.02.18

2300000

' '   300000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

362667000

118537603

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

362667000

118537603

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850000

80900000

Impozite și taxe pe proprietate

(cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

157850000

80900000

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124900000

70000000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

39500000

30000000

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

85400000

40000000

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24950000

8400000

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

9300000

4400000

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15200000

3700000

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

450000

300000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

8000000

2500000

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

anex)

l     (Yjx

633248280

275991634

357256646

195507045

640115

ndsim.J

655556076

275991634

379564442

217814841

640115

437101120

524311912

184639687

339672225

190321090

486127

333504695

92967852

0

92967852

92967852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92967852

0

92967852

92967852

0

0

41375

0

41375

41375

0

0

0

0

’   41375

41375

41375

0

92926477

0

92926477

92926477

0

0

92926477

92926477

92926477

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318110301

140380435

177729866

57924008

0

260186293

318110301

140380435

177729866

57924008

0

260186293

274732152

125492465

149239687

47526511

0

227205641

50591273

8867100

41724173

18339356

0

32251917

224140879

116625365

107515514

29187155

194953724

40537789

14250603

26287186

8187687

0

32350102

13355105

4057307

9297798

4327189

9027916

26540703

10025341

16515362

3610703

22930000

641981

167955

474026

249795

392186

2840204

637367

2202837

2209654

630550

156

156

156

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII        (cod

11.02+12.02+15.02+16:02)

00.10

116148029

41427696

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

75361029

22307696

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

56034915

15079115

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000000

1080000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15326114

6148581

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600000

120000

Impozit pe spectacole

. 15.02.01

1600000

120000

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39187000

19000000

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400000

16000000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

19700000

11000000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12700000

5000000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

6787000

3000000

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800000

300000

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800000

300000

Alte impozite și taxe

18.02.50

800000

300000

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996000

43008000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771000

9000000

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

18771000

9000000

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21000

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750000

9000000

112361540

44258617

68W2923

39241757

486127

72633656

22307696

0

22307696

22307696

0

----------------------&.

0

ANEXA jpi M NR 0

15079115

0

15079115

15079115

1 V* Li 1T1 13 IX” _

0

0

0

1080000

0

1080000

1080000

0

6148581

0

6148581

6148581

0

379625

378258

1367

0

0

379625

379625

378258

1367

0

379625

938072

786822

151250

114256

36595

787221

937994

786822

151172

114178

36595

787221

78

78

78

0

88736147

43093537

45642610

16819805

449532

71466810

83393312

40875384

42517928

13917159

449532

69026621

48559591

22913415

25646176

10126620

38432971

34833721

17961969

16871752

3790539

449532

30593650

o

0

5342835

2218153

3124682

2902646

2440189

872219

635

871584

187473

0

684746

872219

635

871534

187473

0

684746

872219

635

871584

187473

684746

131244164

91351947

39892217

27493751

153988

103596425

11138486

6106422

5032064

5985451

0

5153035

11133941

6106422

5027519

5980906

0

5153035

0

0

0

11129426

. 6105919

5023507

5976391

0

5153035

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750000

9000000

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225000

34008000

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3516000

1308000

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208000

100000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

308000

108000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700000

1000000

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

Venituri din despăgubiri

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

300000

100000

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

15030000

7000000

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030000

7000000

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500000

4000000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500000

4000000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8500000

4000000

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

11129426

6105919

5023507

5976391

5153035

0

0

0

0

0

ANFX A0

LA zx

0

1

ICLM NR.\l

0

0

4515

503

4012

4515

0

4545

0

4545

4545

0

0

4545

0

4545

4545

120105678

85245525

34860153

21508300

153988

98443390

2617532

1617801

999731

995422

6228

1615882

45780

0

45780

45780

0

53795

0

53795

53795

0

804219

0

804219

804219

0

0

0

1739

0

1739

1739

0

0

0

0

0

1708813

1617801

91012

86703

6228

1615882

0

0

3186

0

3186

3186

0

8025290

788472

7236818

5559464

3

2465826

2834

2834

2834

0

8022456

788472

7233984

5556630

2465826

40084155

37490556

2593599

2098262

0

37985893

40083530

37490556

2592974

2097637

0

37985893

40083530

37490556

2592974

2097637

37985893

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02,01+36.02.05+36.02.05+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

30179000

Venituri din aplicarea prescripției extînctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700000

Taxe speciale

36.02.06

21479000

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită            ■ '

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III.OPERAȚIUNl FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

48350000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+

40.02.50)

40.02

48350000

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

48350000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

ANEXUL

H

2LM NR.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625

0

625

625

0

21700000

69378601

45348696

24029905

12855052

147760

56375789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4000000

24613324

22136162

2477162

2105715

131702

22375907

17700000

43210896

21507991

21702905

10737073

16058

32457765

0

0

-

0

0

0

1554381

1704543

-150162

12264

1542117

0

100

0

100

100

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HCl

ANEXĂ LA MNP W V

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15566000

3106000

3057317

0

3057317

3057317

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15566000

3106000

3057317

0

3057317

3057317

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41 + 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

15566000

3106000

3057317

0

3057317

3057317

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48000

6000

5038

0

5038

5038

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

15518000

3100000

3052279

0

3052279

3052279

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

133905000

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

1666000

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.47)

36.02

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

A-N-CV X T A

HCL

M NR.AS&

0

i_-------

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53395000

23996140

12946087

11050053

9986380

0

14009760

1666000

15726907

12946087

2780820

1717147

0

14009760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1666000

1666000

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1666000

1666000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

84000

84000

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1582000

1582000

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III.OPERAȚIUNl FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

68079000

31488000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

68079000

31488000

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

68079000

31488000

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20748000

150000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

20748000

150000

ANE\4JkA

0

F

CLM nr.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15726907

12946087

2780820

1717147

0

14009760

15726907

12946087

2780820

1717147

0

14009760

0

0

84211

0

84211

84211

0

0

0

15642696

12946087

2696609

1632936

14009760

0

0

7432822

0

7432822

7432822

0

0

7432822

0

7432822

7432822

0

0

0

0

7432822

7432822

7432822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110952

0

110952

110952

0

0

110952

0

110952

110952

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

20748000

150000

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ pre universitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18,01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02,20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

110952

0

110952

110952

|hcl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

6488000

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43,02

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la

45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02,01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate Tn anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

____ANF.YĂ î A

HCU

1 NR.V^b /

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150000

110952

0

110952

110952

0

0

0

0

0

0

0

' 0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45,02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02,05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate șî Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15,03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02,16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

ANEXÂ.LA -

HCI

M NR VJtȚ

/©WC

— ■ — ——

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

. Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.10.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețian o-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02,21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

43412000

20091000

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

36942000

13621000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

36942000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinahțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

5563000

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

5563000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit șî Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

796000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

796000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

111000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

111000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

ANEXĂ L

A (x

13621000

0

0

H(

IM NR.V^&

9325

0

9325

9325

0

-------- 1

0

0

5563000

716134

0

716134

716134

0

0

5563000

0

0

0

716134

0

716134

716134

0

0

0

796000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

796000

0

0

0

111000

0

0

0

0

0

0

111000

0

0

0

0

0

0

Prefînanțare

48.02.19.03

!,NCXViC

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

HC

TM NR. IMA

----—- -i

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01 +48.02.32.02)

48.02,32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01 +48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02CONTRAS SECRETA FULV1AAEAZĂ ENER LA


NESCU


Anexa 2

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

ANEXĂ LA ~ HCLM NR.

5

cod 21

31,03,2020

Credite de angajament

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

128191000

49968000

913582029

340974299

491129022

207736855

184158905

23577950

187632734

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)'

50.02

4865000

3109000

125986000

34717186

61440734

18392616

18140151

252465

17932401

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

4865000

3109000

122170000

33582000

60247873

17302866

17050401

252465

17050092

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

4865000

3109000

122170000

33582000

60247873

17302866

17050401

252465

17050092

i

Autorități executive

51.02.01.03

4865000

3109000

122170000

33582000

60247873

17302866

17050401

252465

17050092

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

419000

265186

330889

227778

227778

0

20337

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

265000

208000

208000

208000

208000

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

154000

57186

122889

19778

19778

0

20337

i

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

3397000

870000

861972

861972

861972

0

861972

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

830000

0

36809000

10131000

29726620

6658367

6658367

0

5948620

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apărare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

830000

0

36809000

10131000

29726620

6658367

6658367

0

5948620

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

804000

0

23189000

5873000

19733693

4336940

4336940

0

4381072

Poliție locala

61.02.03.04

804000

23189000

5873000

19733693

4336940

4336940

0

4381072

A

B

1

2

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară’)

61.02.05

26000

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice șî siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        (

cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

53584000

22661000

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +

65.02.12+65.02.50)

65.02

36544000

10078000

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

6332000

0

învățământ preșcolar

65.02.03.01

6332000

învățământ primar

65.02.03.02

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

30212000

10078000

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

7867000

6543000

învățământ secundar superior

65.02.04.02

22345000

3535000

învățământ profesional

65.02.04.03

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02,11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

Unități medicO'Sociale

66.02.06.03

Servicii de sănătate publică

66.02.08

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1630000

200000

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

511000

20000

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

223000

10000

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

288000

10000

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

Case de cultură

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

--------Page-

3

4

5

6

7

8=6-7

9

775000

90000

283154

55683

55683

0

51637

12845000

0

4168000

9709773

2265744

2265744

1515911

326847029

111296113

98833116

56987475

56948402

39073

49989050

94578559

27200113

18975556

14976503

14962659

------43844

---1-1081077

ANI

HCLM N

22537410

6218315

4532157

4532157

4518313

-------TC844

——teewe

17844118

4767252

3290734

3290734

3276890

13844

1247860

4693292

1451063

1241423

1241423

1241423

0

555256

71137867

20723665

14195049

10195996

10195996

0

9873522

20803337

10346016

4172042

3838839

3838839

0

3354404

49957679

10277361

9927465

6261615

6261615

0

6518840

376851

100288

95542

95542

95542

0

278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

903282

258133

248350

248350

248350

0

304439

20531000

10130000

7251365

7251365

7226136

25229

3083206

4517000

4517000

4202639

4202639

4177410

25229

0

4517000

4517000

4202639

4202639

4177410

25229

0

0

15930000

5592000

3042546

3042546

3042546

0

3078193

84000

21000

6180

6180

6180

0

5013

84000

21000

6180

6180

6180

0

5013

63604000

17936000

32050411

10462152

10462152

0

8753847

2521000

530000

2010000

430000

430000

0

430000

0

2233000

520000

2010000

430000

430000

0

430000

288000

10000

0

0

0

0

0

0

0

2-----------

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

aneS

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

țri M NR°

Alte servicii culturale

67.02.03.30

u

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

1119000

180000

54471000

16706000

29405998

9397739

9397739

0

7689434

Sport

67.02.05.01

1119000

180000

26484000

7962000

7554953

6374763

6374763

0

5356541

Tineret

67.02.05.02

2000000

100000

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

25987000

8644000

21851045

3022976

3022976

0

2332893

Servicii religioase

67.02.06

600000

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

6012000

700000

634413

634413

634413

0

634413

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68,02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

15410000

12383000

148133470

56030000

40555784

24297455

24297455

0

26170920

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

260000

162000

9601000

2900000

2065789

2065789

2065789

0

2150442

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

66290470

21132000

20325689

15256748

15256748

0

15581135

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

66290470

21132000

20325689

15256748

15256748

0

15581135

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

400000

200000

349220

78914

78914

0

78914

Creșe

68.02.11

14045000

11255000

22303000

13742000

12446600

1573060

1573060

0

1581611

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

O

0

3024000

982000

531693

531693

531693

0

527818

Ajutor social

68.02.15.01

135000

60000

4020

4020

4020

0

6470

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2889000

922000

527673

527673

527673

0

521348

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

1105000

966000

46515000

17074000

4836793

4791251

4791251

0

6251000

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

1105000

966000

46515000

17074000

4836793

4791251

4791251

0

6251000

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

26635000

10706000

215819000

72477000

143394072

62107902

38822013

23285889

28323697

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

23326000

7397000

123105000

35158000

69983207

42497878

19211989

23285889

14478415

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări

70.02.06

23968000

7000000

15390733

4715735

4670134

45601

3751651

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

A

B

1

2

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

23326000

7397000

Protecția mediului              (cod 74.02.03+74.02.05+

74.02.06+74.02.50)

74.02

3309000

3309000

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02,05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2906000

2906000

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

403000

403000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

42277000

13492000

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

5981000

5981000

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02,01

5981000

5981000

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

5981000

5981000

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01,30

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80,02.02.04

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+ 81.02.50)

81.02

240000

240000

Energie termică

81,02.06

240000

240000

Alțr combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02,03.03.

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

36056000

7271000

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

36056000

7271000

Drumuri și poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

1931000

1931000

Străzi

84.02.03,03

34125000

5340000

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

pagg

3

4

5

6

7

8=6-7

9

99137000

28158000

54592474

37782143

14541855

23240288

10726764

92714000

37319000

73410865

19610024

19610024

-----------0

AN^

J 3845'282

CVxC

0

HCLM tf

80410000

31000000

64425000

19100581

19100581

0

13475275

80410000

31000000

64425000

19100581

19100581

0

13475275

0

11901000

5916000

8985500

509078

509078

0

370007

403000

403000

365

365

365

0

208121000

112353000

157734480

63590495

63589972

523

85438966

5981000

5981000

523397

511635

511112

523

373094

5981000

5981000

523397

511635

511112

523

373094

0

0

5981000

5981000

523397

511635

511112

523

373094

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56018000

56018000

54986284

28745877

28745877

0

30938083

56018000

56018000

54986284

28745877

28745877

0

30938083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146122000

50354000

102224799

34332983

34332983

0

54127789

146122000

50354000

102224799

34332983

34332983

0

54127789

0

75274000

28131000

66880740

23133237

23133237

0

25362614

70848000

22223000

35344059

11199746

11199746

0

28765175

4          0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli rn domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97)

98.02

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

Autorități executive

51.02.01.03

Alte servicii publice generale                          (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

' 54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02:07

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

AM?

V * t A

0

0

0

0

0

0

0

AN y

HCl.M bPi

î. vlb/

----------0

---

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46699633

0

0

0

0

0

0

46699633

0

0

0

44426143

0

0

2273490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

779677029

287579299

462824962

199896469

176446015

23450454

160757968

X

0

121121000

31608186

60837862

17821987

17696495

125492

17674808

0

0

117305000

30473000

59645001

16732237

16606745

125492

16794086

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

419000

265186

330889

227778

227778

0

18750

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3397000

870000

861972

861972

861972

0

861972

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

A

B

1

2

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

X

0

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Apărare națională

60.02.02

X

X,

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

Protecție civilă șt protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

0

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

0

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

0 Page

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TJ-”V AIA

X

X

X

X

X

AI

i                 J-"*&

A

L         _

35979000

10131000

28932754

6658367

6658367

0

5917065

0

X

X

X

X

X

X

X

35979000

10131000

28932754

6658367

6658367

0

5917065

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

271836029

87208113

81800229

55599348

55560275

39073

49782525

58034559

17122113

15169011

14822603

14808759

13844

11917418

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19104000

8703000

6076951

6076951

6051722

25229

3048797

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

e 61974000 o

17736000

30931836

10462152

10462152

0

8749318

A

B

1

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

Case de cultură

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-----*

---X

X

X

X

X

X

X

X

Ac

1

X

X

X

X

X

X

X

|HCLM(

NR.Bfi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

132723470

43647000

29622431

24237642

24237642

0

26066992

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

184897000

59771000

134096596

56754129

33468240

23285889

26409160

0

0

95492000

25761000

60686096

37144470

13858581

23285889

12576856

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

r x

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

Prevenire șî combatere inundații șt ghețuri

80.02.01.06

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

Energie termică

81.02.06

X

X

Alțî combustibili

81.02.07

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

X

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

Transport în comun                                      |

84.02.03.02

X

Pad£

3

4

5

6

7

8=6-7

9

\ M

C V A T A

X

X

X

X

X

A ni

HCLM *

tiyxjA LA

rIk*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

89405000

34010000

73410500

19609659

19609659

0

13832304

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

165844000

98861000

157157521

63062638

63062638

0

60974410

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

55778000

55778000

54986284

28745877

28745877

0

30752464

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

110066000

43083000

102171237

34316761

34316761

0

30221946

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8        X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

Străzi

84.02.03.03

X

Transport feroviar (cod 84,02.04.01)

84.02.04

X

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.02.06

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

X

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

XI

Zone libere

87.02.03

X

Turism

87.02.04

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

Partea aVII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02.

X

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

X

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

X

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

X

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

128191000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

4865000

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

4865000

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

Alte servicii publice generale                        (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/gara etate de stat

54.02.06

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

830000

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HCLMx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

44426143

0

44426143

0

44426143

0

49968000

133905000

53395000

28304060

7840386

7712890

127496

26874766

3109000

4865000

3109000

602872

570629

443656

126973

257593

3109000

4865000

3109000

602872

570629

443656

126973

256006

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

1587

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

830000

0

793866

0

0

0

31555

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

830000

0

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

53584000

22661000

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

36544000

10078000

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

învățământ primar                                    . .

65.02.03.02

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

Internate $i cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03)

66.02.06

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

Unități medico-socrale

66.02.06.03

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1630000

200000

Servicii culturale                                           (cod

67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

-------E*ag&

3

4

5

6

7

8=6-7

9

830000

0

793866

0

0

0

31555

X

X

X

X

X

A’fl

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

*

X

X

X

55011000

24088000

17032887

1388127

1388127

0

206525

36544000

10078000

3806545

153900

153900

0

63659

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1427000

1427000

1174414

1174414

1174414

0

34409

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1630000

200000

1118575

0

0

0

4529

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LO________*

X

X

X

X

X

X

A

B

1

Case de cultură

67.02.03.06

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

Sport

67.02.05.01

X

Tineret

67.02.05.02

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

Servicii religioase

67.02.06

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

15410000

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02,04

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02,10

X

Creșe

68.02.11

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

26635000

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

23326000

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

u

X

X

X

X

X

X

IKXA LA

X

X

X

X

X

X

HCLMX

™ĂUO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

_________*

X

X

X

X

X

X

X

12383000

15410000

12383000

10933353

59813

59813

0

103928

X

X

X

X

“X

' X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10706000

30922000

12706000

9297476

5353773

5353773

0

1914537

7397000

27613000

9397000

9297111

5353408

5353408

0

1901559

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

Protecția mediului

( cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

3309000

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

Salubritate

74.02.05.01

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

42277000

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

5981000

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

Prevenire și.combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

Stimulare întreprinderi mici șt mijlocii

80.02.01.09

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

240000

Energie termică

81.02.06

X

Alți combustibili

81.02.07

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02,03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

36056000

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

Străzi

84.02.03.03

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

3309000

3309000

3309000

365

365

365

---

12978

X

X

X

X

X

X

A

NEXĂ

X

X

X

X

X

X

|hclm

NR.yCt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13492000

42277000

13492000

576959

527857

527334

523

24464556

5981000

5981000

5981000

523397

511635

511112

523

373094

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

240000

240000

240000

0

0

0

0

185619

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7271000

36056000

7271000

53562

16222

16222

0

23905843

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

0

0

2273490

Ah

Î1HM

EXĂ LA jpM A

REZERVE

97.02

X

1 1 L L IȚA

EXCEDENT (cod 98.02.97)

98.02

X

0

2273490

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

X

0

2273490

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

X

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

X

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAF^GENEgAL, F U LV IA A&Tmțfe L A>01N E S C U

Anexa 3

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) • VENITURI

ANEXĂ LA q HCLM NR.vAO /*<


la data de 31.03.2020

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedențî

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod

00.01

118813361

39359266

27909195

10789807

17119388

17424829

0

10484366

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

83779085

17771713

19358895

10789807

8569088

8874529

0

10484366

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A 4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII             (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

83779085

17771713

19358895

10789807

8569088

8874529

0

10484366

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 ■ 't*             __________________________________________________________

00.13

1157541

301000

201078

0

201078

201078

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1157541

301000

201078

0

201078

201078

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod an.m n^ ani_____________________________

30.10.05

1157541

301000

201078

0

201078

201078

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

1157541

301000

201078

201078

201078

0

Venituri din dividende (cod

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.10.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.10.08.03

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

82621544

17470713

19157817

10789807

8368010

8673451

0

10484366

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+

33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la

33.10

71361373

12445363

17664777

10789807

6874970

7180411

0

10484366

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1663943

500000

243310

243310

243310

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

382000

349000

98682

52370

46312

44985

53697

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asist;

33.10.13

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1388820

250000

234407

234407

234407

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

33.10.16

68456

12000

5486

5486

5486

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională,specializare

33.10.17

16000

1000

300

300

300

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

3000

763

763

763

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

ANEXĂ. LA ~ HCLM NR.lU&/^yQ>

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

28126702

9359363

16605358

10737437

5867921

6174689

10430669

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul

33.10.30

39578000

1921000

453494

453494

453494

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile

33.10.31

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

112452

50000

22977

22977

22977

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise         (cod 34.10.SO)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări

34.10.50

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

7000

7000

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

7000

7000

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

11234821

5000000

1444120

0

1444120

1444120

0

0

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

Alte venituri

36.10.50

11234821

5000000

1444120

1444120

1444120

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.10

18350

18350

48920

0

48920

48920

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

18350

18350

48920

48920

48920

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.10.03

-541000

-224592

-7592

-7592

-7592

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

541000

224592

7592

7592

7592

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

II.VENITURl DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00.16

14488806

13516889

1131815

0

1131815

1131815

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)

40.10

14488806

13516889

1131815

0

1131815

1131815

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod.

40.10,15.01+40.10.15.02)

40.10.15

14488806

13516889

1131815

0

1131815

1131815

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

14396798

13424881

1039807

1039807

1039807

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea

40.10.15.02

92008

92008

92008

92008

92008

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.

A4 in ncx/H -irL-f-n

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

împrumuturi de ia bugetul local

41.10.11

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

18822478

8060093

7409316

0

7409316

7409316

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

18822478

8060093

7409316

0

7409316

7409316

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+

42.10

0

0

1402

0

1402

1402

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

0

Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de

42.10.43

0

0

ANEXĂ LA HCLM NR. Vad


Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri

42.10.70

1402

1402

1402

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+

43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)

43.10

18822478

8060093

7407914

0

7407914

7407914

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2010000

538000

430000

430000

430000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

3090000

3090000

3002996

3002996

3002996

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43,10.14

1427000

1427000

1174414

1174414

1174414

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

43.10.16.01

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod43.10.17.01 la

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

43.10.17.01

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate                  |

43.10.17.02

_ 0

0

ANEXĂ LA ~ 1

HCLM NR.\m£>/\££

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.17.03

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor dinPNDR2014- 2020

43.10.31

0

0

asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

12295478

3005093

2800504

2800504

2800504

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la

45.10

1497000

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.04)

45.10.01

102000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.01.01

102000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.01.02

0

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

0

Fondul Social European

(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.04)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.02.02

0

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod

45.10.03.01+45.10.03.02+ 45.10.03.04)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.03.02

0

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.04)

45,10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.04.01

0

0

ANEXĂ LA HCLM NR.\mC

Sume primite în contul plăților efectuate în anii -------:

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod

45.10.05.02+45.10.05.04)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.05.02

0

0

Corecții financiare

45.10.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.04)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat             (cod 45.10.08.01 la

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul f'i iran»____

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.04)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.15.02

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.04)

45.10.16

1395000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.16.02

0

0

ANEXĂ* LA rs J

Prefinanțare

45.10.16.03

1395000

0

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.04)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii -------*--:

45.10.17.02

0

0

Prefinanțare

45.10.17.03^

0

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.04)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii --i-

45.10.18.02

0

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02 + 45.10.19.04)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.19.02

0

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.20.02

0

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

0

ANEXĂ LA
HCLM NR.„W^

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 io /ic -in n-f rw

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.21.02

0

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

0

Corecții financiare

45.10.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)

46.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020

46.10.04

0

-

-

0

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+

48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.3

48.10

225992

10571

9169

0

9169

9169

0

0

(FEDR)        (cod 48.10.01.01 la

48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01,01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.01.02

0

0

Prefinanțare

48.10.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)

48.10.02

225992

10571

9169

0

9169

9169

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul mirant

48.10.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anîi

48.10.02.02

9169

. 9169

9169

0

Prefinanțare

48.10.02.03

225992

10571

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01 (a 48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

__

48.10.03.02

0

0

ANEXĂ LA (
HCLM NR.VAP /

Prefinanțare

48.10.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)     (cod 48.10.04.01 la 48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0]

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul ----L

48.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.04.02

0

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01 la

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii --x

48.10.05.02

0

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII)                    (cod 48.10.11.01

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul —-----k

48.10.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii --x

48.10.11.02

0

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01 (a 48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul —-----,1.

48.10.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.12.02

0

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

--L-

48.10.15.02

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)       *     (cod 48.10.16.01 la

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

__________0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.16.02

0

0

Prefinanțare

48.10.16.03

0

0

(MIE)        (cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.1

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.19.02

0

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților

48.10.19.04

0

-

0

Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.32.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.32.02

0

0

financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.33.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.33.02

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE      (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

115030361

37605095

26624610

10789807

15834803

16140244

0

10484366

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

83238085

17547121

19351303

10789807

8561496

8866937

0

10484366

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII           (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

83238085

17547121

19351303

10789807

8561496

8866937

0

10484366

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10

00.13

1157541

301000

201078

0

201078

201078

0

0

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1157541

301000

201078

0

201078

201078

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod

30.10.05

1157541

301000

201078

0

201078

201078

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

1157541

301000

201078

201078

201078

0

Venituri din dividende (cod

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.10.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.10.08.03

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

82080544

17246121

19150225

10789807

8360418

8665859

0

10484366

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+

33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la

33.10

71361373

12445363

17664777

10789807

6874970

7180411

0

10484366

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1663943

500000

243310

243310

243310

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

382000

349000

98682

52370

46312

44985

53697

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asist;

33.10.13

0

0

ANEXĂ LA „ HCLM Nr A^Q/^S*^

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1388820

250000

234407

234407

234407

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.16

68456

12000

5486

5486

5486

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și

conversie profesională,specializare și

33.10.17

16000

1000

300

300

300

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

3000

763

763

763

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de

33.10.21

28126702

9359363

16605358

10737437

5867921

6174689

10430669

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

39578000

1921000

453494

453494

453494

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

112452

50000

22977

22977

22977

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise         (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

'0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

7000

7000

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

7000

7000

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

11234821

5000000

1444120

0

1444120

1444120

0

0

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

Alte venituri

36.10.50

11234821

5000000

1444120

1444120

1444120

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile           (cod

37.10

-522650

-206242

41328

0

41328

41328

o

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

18350

18350

48920

48920

48920

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-541000

-224592

-7592

-7592

-7592

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

111.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod ylZLifftj A4 ■IM

00.16

14396798

13424881

1039807

0

1039807

1039807

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate          (cod. 40.10.15)

40.10

14396798

13424881

1039807

0

1039807

1039807

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod.

40.10.15

14396798

13424881

1039807

0

1039807

1039807

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea

40.10.15.01

14396798

13424881

1039807

1039807

1039807

0

Alte operațiuni financiare (cod. di -in nfi+dunui______________________

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

17395478

6633093

6233500

0

6233500

6233500

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

17395478

6633093

6233500

0

6233500

6233500

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

Sume primite de instituțiile publice și activitățile

finanțate integral sau parțial din venituri

42.10.43

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)

43.10

17395478

6633093

6233500

0

6233500

6233500

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2010000

538000

430000

430000

430000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

3090000

3090000

3002996

3002996

3002996

0

ANEX
HCLM NR.


ANEXĂ
HCLM NR.A


Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

sJDuvciiin uni Duycioi i uiiuuiui iisliuiiui muu uc asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

12295478

3005093

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE            (cod

'>0.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+4 L10) - TOTAL

00.01

3783000

1754171

. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

541000

224592

VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

541000

224592

Î2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII cod 37.10)

00.14

541000

224592

ransferuri voluntare, altele decât ubventiile         (cod 37.10.04)

37.10

541000

224592

ărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

541000

224592

.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

enituri din valorificarea unor bunuri :od 39.10.01 + 39.10.50)

39.10

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale stitutiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

92008

92008

casări din rambursarea împrumuturilor :ordate (cod. 40.10.15+40.10.16)

40.10

92008

92008

ime utilizate din excedentul anului precedent întru efectuarea de cheltuieli (cod.

40.10.15

92008

92008

ime utilizate de administrațiile locale din cedentul anului precedent pentru secțiunea

40.10.15.02

92008

92008

ame primite în cadrul mecanismului decontării rerilor de plată

40.10.16

0

0

2800504

2800504

2800504

0

1284585

0

1284585

1284585

0

0

7592

0

7592

7592

0

0

7592

0

7592

7592

0

0

7592

0

7592

7592

0

0

7592

0

7592

7592

0

0

I       7592

7592

7592

0

0

0

o

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92008

0

92008

92008

0

0

92008

0

92008

92008

0

0

92008

0

92008

92008

0

0

92008

92008

92008

0

0

0

ANEXAI
HCLM NR.T


ane;

hclm nrIV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1427000

1427000

1175816

0

1175816

1175816

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

1427000

1427000

1175816

0

1175816

1175816

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

1402

0

1402

1402

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN

42.10.39

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.10.70

1402

1402

1402

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)

43.10

1427000

1427000

1174414

0

1174414

1174414

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

1427000

1427000

1174414

1174414

1174414

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

Q

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

43.10.16.01

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.17.03

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.10.31

0

Sume primite de la UE/alți donatori în :ontul plăților efectuate și prefinanțări ( :od 45.10.01 la

45.10

1497000

0

0

:ondul European de Dezvoltare Regională ■cod 45.10.01.01 +45.10.01.02+45.10.01.04)

45.10.01

102000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.01.01

102000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.01.02

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

ondul Social European

:od 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.04)

45.10.02

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.02.01

0

urne primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.02.02

0

lorecții financiare

45.10.02.04

0

ondul de Coeziune (cod

6.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.04)

45.10.03

0

0

0

■urne primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.03.01

0

urne primite în contul plăților efectuate în anii nta ririri

45.10.03.02

0

erecții financiare

45.10.03.04

0

ANEX
HCLM NR.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IhCLM NR.

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.04)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul rliranf

45.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.02+45.10.05.04)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.05.02

0

0

Corecții financiare

45.10.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.04)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat             (cod 45.10.08.01 la

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.04)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.15.02

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

0

ANEX(tb\

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.04)

45.10.16

1395000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

—L-

45.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.16.02

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

1395000

0

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.17.02

0

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.04)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.18,01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.18.02

0

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.19.02

0

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii ______

45.10.20,02

0

0

'Prefinanțare

45.10.20.03

Corecții financiare

45.10.20,04

■Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01

45.10.21

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

45.10.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

45.10.21.02

Prefinanțare

45.10.21,03

Corecții financiare

45.10.21,04

Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)

46.10

0

0

Mte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale înanțate din cadrul financiar 2014 - 2020

46.10.04

ilățrlor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 18.10.05+48.10.11+

<8.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.3

48.10

225992

10571

ondul European de Dezvoltare Regională

FEDR)        (cod 48.10.01.01 la

48.10.01

225992

10571

lume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.01.01

îume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.01.02

’refinanțare

48.10.01.03

225992

10571

ondul Social European (FSE) cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)

48.10.02

0

0

•urne primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.02.01

■urne primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.02.02

refinanțare

48.10.02.03

ondul de Coeziune (FC) *.od 48.10.03.01 la 48.10.03.03)

48.10.03

0

0

urne primite în contul plăților efectuate în anul

----- * - - - - - - - - -

48.10.03.01

ANEX^h\

HCLM NR.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9169

0

9169

9169

0

0

9169

0

9169

9169

0

0

0

0

9169

9169

9169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXĂ
HCLM NR.l


Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.03.02

0

0

Prefînanțare

48.10.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)            (cod 48.10.04.01 la

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.04.02

0

0

Prefînanțare

48.10.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01 la

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.05.02

0

0

Prefînanțare

48.10.05.03

0

0

Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPAll)                    (cod 48.10.11.01

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.11.02

0

0

Prefînanțare

48.10.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENl) (cod 48.10.12.01 Ia 48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.12.02

0

0

Prefînanțare

48.10.12.03

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.15.02

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)       ’        (cod 48.10.16.01 la

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.16.01

0

__________0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.16.02

0

0

Prefinanțare

48.10.16.03

0

0

(MIE)         (cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.1

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.19.02

0

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților

48.10.19.04

0

0

Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul

48.10.32.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii

48.10.32.02

0

0

financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori___________________________________________

48.10.33.02

0

0


contrasemnează/^ SECRETARflSENERAL, F U LVIA ANJ0fMEL A/1NESCU

ANEXĂ.LA
HCLM NR. IQO

Anexa 4

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

ia data de 31.03.2020

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajament e bugetare

Angajament e legale

Plăți efectuate

-Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobatele finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

49.10

3783000

1754171

118813361

39359266

30195037

30195037

11334605

18860432

17903535

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE        (cod

51.10+54.10+55.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități publice și acțiuni externe            (cod

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative

(cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de

54.10.10

0

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

anexă.la

HCLM NR. iMO

Tranzacții privind datoria publică

55.10

0

Partea Iha APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod

61.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poliție locala

61.10.03.04

0

Protecție civila si protecție contra

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE         (cod

63.10

3783000

■ 1754171

118813361

39359266

30195037

‘30195037

11334605

18860432

17903535

învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+

65.10

2139000

110171

19497268

7287897

2071036

2071036

2071036

0

2123820

învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

9046577

3387897

1308973

1308973

1308973

0

1290421

învățământ preșcolar

65.10.03.01

8624451

3287897

1221868

1221868

1221868

0

1205357

învățământ primar

65.10.03.02

422126

100000

87105

87105

87105

0

85064

învățământ secundar (cod

65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

2139000

110171

9923923

3650000

681677

681677

681677

0

751831

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

45000

1176635

150000

32169

32169

32169

0

24882

învățământ secundar superior

65.10.04.02

2094000

110171

8747288

3500000

649508

649508

649508

0

726949

învățământ profesional

65.10.04.03

0

învățământ postliceal

65.10.05

404800

150000

71356

71356

71356

0

72538

învățământ nedefinibil prin nivel ac -in nv

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.10.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

121968

100000

9030

9030

9030

0

9030

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

121968

100000

9030

9030

9030

0

9030

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

ANEX4(kA (VrL.

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

0

Sănătate (cod

66.10

1644000

1644000

96992095

31277371

27574001

27574001

8859533

18714468

15356658

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi             (cod

66.10.06

1644000

1644000

96992095

31277371

27574001

27574001

8859533

18714468

15356658

Spitale generale

66.10.06.01

1644000

1644000

96992095

31277371

27574001

27574001

8859533

18714468

15356658

Unități medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.10.08

0

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

0

2323998

793998

550000

550000

404036

145964

- 423057

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la

67.10.03

0

0

2323998

793998

550000

550000

404036

145964

423057

Muzee

67.10.03.03

2323998

793998

550000

550000

404036

145964

423057

Instituții publice de spectacole și

67.10.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

0

Case de cultură

67.10.03.06

0

Cămine culturale

67.10.03.07

0

Universități populare

67.10.03.09

0

Presă

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Centre Culturale

67.10.03.14

0

Grădini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii,

67.10.50

0

Asigurări st asistenta sociala (cod 68.10.04 +

68.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistentă acordată persoanelor în vârstă

68.10.04

0

Asistență socială în caz de boli și invalidități              (cod

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

0

Creșe

68.10.11

0

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul

68.10.50.50

0

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

-■

0

Locuințe, servicii și dezvoltare publică              (cod

70.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe (cod

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de

i-----_________________________________________________________________________

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.10.50

r

0

Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

0

Protecția biosferei și a mediului

74.10.04

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea și

Xir'triinarr.n        »rilz\r___________________

74.10.05.02

0

Alte servicii în domeniul protecției

74.10.50

0

ANEXĂ LA

HCLM NR.țlyC)/

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de muncă (cod

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale              (cod

80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

0

Silvicultură

83.10.04

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii

83.10.50

0

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.10.50

0

EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.£

98.10

0

0

0

0

0

0

6090224

0

txceaentiirsecțiunrae f1 înrti/ițM/» li l-      j-l

98.10,96

4915810

txceaefTiuisEcțiuiTii ae daTvnIHrn

98.10.97

0

1174414

DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)

99.10

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE       (cod

49.10

0

0

115030361

37605095

29961098

29961098

11224434

18736664

17505085

ANEXĂ LA HCLM NR. \U£>/

Partea La SERVICII PUBLICE

GENERALE     (cod

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități publice și acțiuni externe            (cod

51.10

Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.501

54.10

Servicii publice comunitare de

54.10.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică _<si jmnri imnti tri_______________________

55.10

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională                 (cod

61.10

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecție contra

61.10.05

x

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE       (cod

63.10

0

0

115030361

37605095

29961098

29961098

11224434

18736664

17505085

învățământ

(cod 65.10.03 la

65.10.05+65.10.07+ 65.10.11 +

65.10

17358268

7177726

1960865

1960865

1960865

0

1977401

învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod -in n/t n-1 i- «c -i/i nA ___________

65.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

„clmNnEkXM>W

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel

65.10.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)

65.10.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.10

95348095

29633371

27450233

27450233

8859533

18590700

15106705

Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)

66.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.10.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.10.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății Rfi m Kn crn

66.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+ 67.10.05+67.10.50)

67.10

2323998

793998

550000

550000

404036

145964

420979

Servicii culturale       (cod

67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11 +

67.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.10.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXĂțLA

HCLM NR.JtQ/

Universități populare

67.10.03.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presă

67.10.03.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Edituri

67.10.03.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre Culturale

67.10.03.14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grădini botanice

67.10.03.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod

67.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii,

67.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod

68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10

68.10

Asistență acordată persoanelor în

68.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități                  (cod

68.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.10.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ocicfantai cnr'i-ala

68.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

Locuințe, servicii și dezvoltare publică                 (cod

70.10

0

Locuințe (cod

70.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de

70.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

hclm nr,

Protecția mediului     (cod

74.10.03 la 70.10.05+74.10.501

74.10

0

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția biosferei și a mediului

74.10,04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și

74.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției

74.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.10

0

Acțiuni generale economice și comerciale               (cod

80.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod

83.10

0

Agricultură (cod M mm A74.ST* mm

83.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Silvicultură

83.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii

83.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0

transporturilor

84.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

"Hiic zrc^iui ireuuiiwu nur

87.10.50)

87.10

0

Alte acțiuni economice

87.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

anexă,la

HCLM

1 «>>      ......1 IIIMM.      ---------------

EXCEDENT/DEFICIT

96.10

EXCEDENT (cod 98.10.96)

98.10

0

4915810

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

4915810

DEFICIT (cod 99.10.96)

99.10

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE          (cod

49.10

3783000

1754171

3783000

1754171

261584

261584

110171

151413

475762

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE        (cod

50.10

Autorități publice și acțiuni externe            (cod

51.10

-

Autorități executive și legislative

(cod 51.10.01.03)

51.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Servicii publice comunitare de

54.10.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea U-a AP ARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

Ordine publică și siguranță națională

61.10

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecție contra

61.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE       (cod

63.10

3783000

1754171

3783000

1754171

261584

261584

110171

151413

475762

ANEXĂ LA rx I
HCLM

învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+

65.10

2139000

110171

2139000

110171

110171

110171

110171

0

223731

învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod wmnz m io ra -in ri/i

65.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel

Irod R5 10 07 041

65.10.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)

65.10.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.10.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.10

1644000

1644000

1644000

1644000

151413

151413

151413

249953

Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.10.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.10.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății /rW AR -in AA Am

66.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

X

X

X

X

X

X

x .

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

2078

Servicii culturale       (cod

67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11 +

67.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.10.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.10.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Universități populare

67.10.03.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presă

67.10.03.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Edituri

67.10.03.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre Culturale

67.10.03.14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grădini botanice

67.10.03.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod c-7 -in ne n-l \

67.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii,

67.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+ 68.10.05+68.10.11+68.10.12+

68.10

Asistență acordată persoanelor în

68.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități                 (cod

68.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.10.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.10.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

— ?-1 . * -1 - _ —

68.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.10

Locuințe (cod

70.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de

70.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.10.03 la

74.10

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția biosferei și a mediului

74.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și

74.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției

74.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.10

Acțiuni generale economice și comerciale              (cod

80.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod

83.10

Agricultură (cod

_ _ _

83.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

x

ANEXĂ LA
HCLM NR.jțAC


Camere agricole

83.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Silvicultură

83.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

muc ui iciimeii iu uui i tei hui transporturilor

84.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aiie auțimii economi ce țcou 87.10.50)

87.10

Alte acțiuni economice

87.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EXCEDENT/DEFICIT

96.10

EXCEDENT (cod 98.10.97)

98.10

1174414

Excedentul secțiunii de riprvnltarA

98.10.97

1174414

DEFICIT (cod 99.10.97)

99.10

0

r 0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA y

CONTRA SECRET FULV1AA

cod 20 |__________________________________________________________________31,03,2020__________________________________________________________________ -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenț i

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)