Hotărârea nr. 14/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ANUL 2020

GONSTA/V7-.

&     S ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA HlKîllil MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

irHOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 6385/13.01.2020;

Văzând raportul nr. 3480/15.01.2020 al Direcției generale de asistență socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) și art. 118 alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) al Anexei nr. 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială Constanța în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. <Ț), alin. (7) lit.fe ) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,    1— împotrivă.________abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA EJNACHE

Constanta

^ONSTAA/r^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALPlanul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2020

Având în vedere:

 • 1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea consiliului local al municipiului Constanța nr. 230/2018, respectiv următoarele obiective strategice:

 • a) consolidarea și extinderea capacității locale de dezvoltare socială;

 • b) dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Constanța;

 • c) creșterea accesului și participării la educație și învățare pe tot parcursul vieții, a copiilor și adulților din grupuri vulnerabile.

 • 2. Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015;

 • 3. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014;

 • 4. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 și Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020, aprobate prin H.G. nr.383/2015;

 • 5. Procesul verbal încheiat în data de 20.01.2020 în urma consultării furnizorilor publici și privați în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale.

  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consil


  Constanța cuprinde:


  ANEXA LA

  HCLM NR./i

  ului local ai municipiu

  ui


Capitolul I - Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

A. Serviciile sociale existente la nivel local:

Nr. crt.

Furnizor de servicii sociale

Denumire serviciului social

Cod serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente pentru anul 2020

Buget local (lei)

Buget județean (lei)

Buget de stat (lei)

Contribuții persoane beneficiare (lei)

Alte surse

1.

Direcția Generală de Asistență Socială

Cantina de ajutor social Palazu Mare

8899 CPDH-I

450

30%

3.662.000

-

-

13.200

Donații constând în: hrană și bunuri materiale

Cantina de ajutor social Constanța

8899 CPDH-I

400

60%

-

-

Donații constând în: hrană și bunuri materiale

2.

Direcția Generală de Asistență Socială

Căminul pentru persoane vârstnice Constanța

8730 CR-V-I

298

85%

11.883.000

-

-

3.347.000

Donații constând în: hrană și bunuri materiale

4.

Direcția Generală de Asistență Socială

Serviciul Administrare Creșe (include creșa Licuricii)

8891 CZ-C-I

455

97 %

18.409.000

-

-

440.000

Donații constând în: hrană și bunuri materiale

5.

Direcția Generală de Asistență Socială

Serviciul social „Centrul de găzduire Sfânta Sofia"

8790 CR-VD-III

6

0

-

-

-

-

Donații constând în: hrană și bunuri materiale

Nr. crt.

Denumire furnizor- serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capacit ate clădire/ spațiu necesar -mp-

Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal gospodărie, întreținere-reparații deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate

Justificare

Nr. benef.

/zi

Nr. locuri (în paturi )

Buget local (lei)

Bug et jude tean (lei)

Buget de stat (lei)

Contribuții persoane beneficiar e (lei)

Alte surse (UE, etc.)

1.

Direcția Generală de Asistență Socială -

Compartiment de îngrijire la domiciliu

8810ID-1

Persoane vârstnice

-

30 mp

-asistent social; -îngrijitori la domiciliu.

234.000

-

-

117.000

-

-nevoie identificată; -conform strategiei locale.

2.

Direcția Generală de Asistență Socială- Centrul multifuncțional Henri Coandă

Copii și adulți

100

-

50 mp

- șef centru; -psiholog; -psihopedagog

-

-

-

-

Donații, sponsorizări

-nevoie identificată; -conform strategiei locale.

3.

Direcția Generală de Asistență Socială - Centrul pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia-Adăpost de noapte

8790CR-PFA-II

Persoane fără adăpost

50

50

372,6 mp

-șef centru; -3 muncitori necalificați.

-

-

-

Donații, sponsorizări

-nevoie identificată; -conform strategiei locale.

4.

Direcția Generală de Asistență Socială - Centrul pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia Centru de zi pentru integra re/reinteg rare socială

8899CZ-PFA-II

Persoane fără adăpost

50

-

-

-psiholog; -asistent social;

746.000

-

-

-

Donații, sponsorizări

-nevoie identificată; -conform strategiei locale.

5.

Direcția Generală de Asistență Socială - Serviciul administrare creșe (Cresa nr. 6)

8891 CZ-C-I

Ante -preșcolari

210

210

1800

mp

-

68.000

-

-

-

-

-nevoie identificată; -conform strategiei locale.

Direcția Generală de Asistență Socială - Serviciul

8891 CZ-C-I

Ante -preșcolari

105

105

1660 mp

-

1.191.670

-

6.191.063

-

-

-nevoie identificată; -conform

C. Protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat și contracte de parteneriat încheiate de D.G.A.S. Constanța cu următoarele instituții si asociații:

Nr.crt.

Partener

Scopul

1.

Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagră de sprijin al Persoanelor cu Autism

Subvenționarea serviciilor de asistență socială acordate de Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagră de sprijin al Persoanelor cu Autism de către D.G.A.S.

2.

Fundația Giovanni Bosco

Subvenționarea serviciilor de asistență socială acordate de Fundația Giovanni Bosco de către D.G.A.S.

3.

Crucea Roșie Română Filiala Constanța

Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

4.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța

Furnizarea de informații în format electronic - beneficiari ajutor de șomaj.

5.

Grădinița cu program normal „Zubeyde Hanim"

 • 1. Derularea de activități artistico-plastice;

 • 2. Derularea de spectacole;

 • 3. Furnizarea de pachete de donații.

7.

Școala postliceală „Dr. I. Cantacuzino" Fundația „Sf. Theodora" Filiala Constanța

Reglementarea activității de practică a elevilor în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.

9.

Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor

Desfășurarea de acțiuni voluntare în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.

10.

Asociația Umanitară AITCA - Hai să fim prieteni!

 • 1. Activități recreative prin art terapie și plantare flori în jardiniere;

 • 2. Organizarea de workshop-uri și spectacole în care vor fi implicate persoanele vârstnice și angajații instituției;

 • 3. Donarea produselor realizate în workshop-uri și recompensarea persoanelor vârstnice cu pachete dulci.

11.

Penitenciarul Constanța - Poarta Albă

Promovarea și conștientizarea nevoii de comunicare și acceptare a tuturor păturilor sociale indiferent de vârstă sau gen.

12.

Asociația Centrul de formare, informare și incluziune al romilor Constanța

Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

ANEXALA

13.

Fundația Tuna

Derularea campaniei „Un Paște mai bun".

14.

Asociația Partida Romilor Pro Europa

Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

15.

SC Tilia Farm SRL

Monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor din Căminul pentru persoane vârstnice.

16.

Fundația de Dezvoltare Locală și Regională Filiala Regională Sud Est

Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

17.

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța

Derularea programului de cooperare interinstituțională „Bunicii și Nepoții".

18.

Asociația CFPC Constanța

Derularea unui eveniment de diseminare și două activități de tip workshop în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.

19.

M.M. RECICLYNG SRL

Gestionarea eficientă, colectarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor din ambalaje și a deșeurilor industriale reciclabile.

20.

Radar Azil de Bătrâni SRL

Colaborarea în vederea implementării Planului de urgență în cazul retragerii licenței de funcționare a serviciului social Cămin de bătrâni „Radar Azil de Bătrâni SRL".

21.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Identificarea de soluții comune pentru asigurarea protecției victimelor violenței domestice.

22.

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu" Constanța

 • 1.  Derularea practicii de specialitate a elevilor de la specializarea educator-puericultor;

 • 2. Furnizarea unui profesor metodist care să deruleze activități specifice specializării educator-puericultor.

23.

Centrul școlar pentru educație incluzivă Albatros

Efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic.

24.

Primăria orașului Cernavodă - Direcția de asistență socială

Colaborarea în vederea implementării Planului de urgență în cazul retragerii licenței de funcționare a serviciului social „Cămin pentru persoane vârstnice Cernavodă".

25.

Grădinița P.P. „AMICII"

 • 1. Organizarea unor activități cu caracter formativ și de voluntariat/caritabil;

 • 2. Derularea de activități de întrajutorare a persoanelor vârstnice.

26.

MINI FARM SRL

Monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor din cluburile de pensionari Constanța.

ANEXA LA

27.

Universitatea OVIDIUS - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Asigurarea unui parteneriat în vederea satisfacerii 'practicii profesionale, voluntariatului și cercetării studenților.

28.

Liceul Tehnologic Ioan N. Roman Constanța

Oferirea de fructe și legume proaspete beneficiarilor de servicii sociale de la Căminul pentru persoane vârstnice.

29.

Liceul Teoretic Internațional de Informatică

Organizarea unor acțiuni caritabile și de organizare a unor acțiuni de educație prin voluntariatul elevilor și al cadrelor didactice.

30.

Asociația Youth Vision

Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

31.

Școala primară Colibri

Vizita copiilor de la grădinița Colibri cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.

32.

Colegiul Național „Mihai Eminescu"

 • 1. Acțiuni de socializare cu persoanele vârstnice din azil;

 • 2. Activități educative.

33.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța

Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

34.

Organizația Salvați Copiii

Preluarea articolelor de îmbrăcăminte și produse uzate din rândul populației de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

35.

Fundația Health Action Overseas

Realizarea obiectivului proiectului „Labour market Employment for young Adults with a Disability-LEAD ref. Proiect 2017-1-455 finanțat de EEA & Norway Grants, respectiv dezvoltarea si îmbunătățirea măsurilor optime în procesul de ocupare a tinerilor cu dizabilități cu vârste între 15 și 29 de ani în vederea creșterii accesului acestora pe piața forței de muncă.

36.

LIDL Discount SRL

Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate.

37.

Constanța Shopping City SRL

Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate.

38.

S.C. Metropolis Investiții Imobiliare S.R.L.

Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate.

39.

Kaufland România S.C.S.

Amplasarea unui container special destinat colectării selective de îmbrăcăminte și produse textile uzate.

40.

Asociația „Sf. Teodor" Constanța

Desfășurarea de activități de instruire practică.

41.

Liceul Tehnologic Ioan. N. Roman Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare.

Școala gimnazială nr.5 „Nicolae Iorga" pentru

42.

structura Școala gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu" Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare. ANEXA LA

43.

Școala Gimnazială nr.16 „Marin Ionescu Dobrogianu" Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare.   HCLMNR. zO—

44.

Grădinița cu program prelungit „Mugurel" Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare.

45.

Școala gimnazială nr.8 Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare.

46.

Grădinița cu program prelungit „Căsuța de turtă dulce" Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare.

47.

Colegiul național „Mircea cel Bătrân" Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare.

48.

Școala gimnazială nr.18 Jean Bart Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare.

49.

Grădinița cu program prelungit nr. 45 Constanța

Desfășurarea de acțiuni voluntare

50.

Grădinița cu program prelungit „Lumea Florilor" Năvodari

Desfășurarea de acțiuni voluntare.

51.

Școala Postliceală Sanitară din cadrul Liceului Teoretic George Emil Palade Constanța

Sprijinirea de către Căminul pentru persoane Vârstnice a formării profesionale practice a cursanților unității de învățământ.

52.

Protoieria II Constanța

Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

53.

Fundația „Project Romanian Rescue"

Preluarea de articole de îmbrăcăminte și produse textile de la sediul D.G.A.S. și predarea acestora către persoane nevoiașe.

54.

Crucea Roșie Română Filiala Constanța

Pregătirea practică a persoanelor care se califică în cadrul cursurilor de formare profesională „Infirmier/Infirmieră" și „Surori Voluntare de Crucea Roșie".

55.

Organizația Salvați Copiii, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Școala gimnazială nr.31 Constanța și Medic/Cabinet medical Dr. Grădinaru Georgeta Simona

Stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea implementării Proiectului „Și eu vreau la școală", POCU 105136, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

56.

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța

Schimbul de informații în formă dematerializată.

57.

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

Schimbul de informații în vederea determinării corecte a situației fiscale a solicitanților de ajutoare sociale.

58.

Casa Județeană de Pensii Constanța

Furnizarea de informații în format electronic.

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine

Colaborarea privind asigurarea drepturilor donatorului de

• ♦

ANEXA LA

HCLMNR      lePOft

59.

Constanța

sânge cu privire la decontarea cheltuie comun.

Hi for -de transpun în

60.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța

Schimbul de informații în formă dematerializată.

61.

Casa județeană de pensii Constanța

Schimbul de informații în formă dematerializată.

62.

Primăria municipiului Constanța - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei -Serviciul stare civilă

Schimbul de informații în formă dematerializată.

63.

Cabinet medical individual neurologie - Doctor Cristina Beiu

Facilitarea consultațiilor medicale - specialitatea neurologie.

64.

Fundația „Alături de voi" România

Implementarea activităților din cadrul Centrelor de zi ale fundației.

De asemenea, pentru anul 2020 Direcția Generală de Asistență Socială își propune alocarea sumei de 90.000 lei Asociației Județeană Constanța a Sportului pentru Persoanele cu Handicap în vederea asigurării condițiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/20016 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Legii nr. 69/2000 a educației și sportului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului strategic nr. 2 din Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea consiliului local al municipiului Constanța nr. 230/2018, și anume: dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Constanța.


B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate/dezvoltate


j ANEXA LA IHCLM NR.// i -
ANEXA LA


HCLM NR. ( h

6.

administrare creșe (mansardare creșa nr. 1, 2 si 5)

strategiei locale.

Total

2.239670

6.191.063

117.000

0


D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrpa7ă unități

de asistență socială, cu completările ulterioare:


ANEXA LA HCLMNR.


1. Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local:


 • a) Centre rezidențiale medico-sociale - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, 8710 CRMS-I;

 • b) Centre rezidențiale de îngrijiri paliative - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, 8710 CRMS-II;

 • c) Centre rezidențiale de tip comunitate terapeutică - Centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice, 8720 CR-AD-II;

 • d) Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc., 8790CR-C-I;

 • e) Adăposturi de noapte pentru copiii străzii - Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială, 8790CR-C-

 • f) Centre de îngrijire și asistență-pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-I;

 • g) Centre de integrare prin terapie ocupațională-pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-III;

 • h) Centre de tip respiro/centre de criză-pentru persoanele adulte cu dizabilități, 8790 CR-D-VI;

 • i) Centre multifuncționale-pentru tinerii în dificultate, 8790CRT-I;

 • j) Centre de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane, 8790CR-VTP-I;

 • k) Locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane, 8790CR-VTP-II;

 • l) Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin echipa mobile - Servicii de îngrijire la domiciliu, 8810ID-III;

 • m) Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții, 8891CZ-C-II;

 • n) Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, 8891CZ-C-III;

 • o) Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independent - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, 8891CZ-C-VI;

q) Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii - Centre de zi pentru familie și copii, 8899CZ-F-I;

r) Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, 8899CZ-VD-I.


 • 2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, subvenții:

  ANEXA LA

  HCLM NR.A


  Nr. crt.

  Unități de asistență socială

  Cod serviciu social

  Categorii de cheltuieli eligibile

  1.

  Centre rezidențiale medico-sociale - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

  8710 CR.MS-I

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  2.

  Centre rezidențiale de îngrijiri paliative -Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

  8710 CRMS-II

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  3.

  Centre rezidențiale de tip comunitate terapeutică-

  Centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice

  8720 CR-AD-II

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  4.

  Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc

  8790CR-C-I

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  5.

  Adăposturi de noapte pentru copiii străzii- Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială

  8790CR-C-III

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  6.

  Centre de îngrijire și asistență-pentru persoanele adulte cu dizabilități

  8790 CR-D-I

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal,

  W                   W              ANEXA LA

  . iru ii KTD/M?   /z£^C

  salubrizare, poștă, telefon și internet.               L--------XL—!--------

  7.

  Centre de integrare prin terapie ocupațională-pentru persoanele adulte cu dizabilități

  8790 CR-D-III

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  8.

  Centre de tip respiro/centre de criză-pentru persoanele adulte cu dizabilități

  8790 CR-D-VI

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  9.

  Centre multifuncționale-pentru tinerii în dificultate

  8790CRT-I

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  10.

  Centre de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane-Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

  8790CR-VTP-I

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  11.

  Locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane-Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

  8790CR-VTP-II

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii;

  • 3. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

  12.

  Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilității prin echipa mobilă-Servicii de îngrijire la domiciliu

  8810ID-III

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  13.

  Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

  8891CZ-C-II

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  • •

  ANEXA LA

  ______ // L____r)

  HULML    1 7   'C

  14.

  Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

  8891CZ-C-III

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  15.

  Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinții

  8891CZ-C-VI

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  16.

  Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii-Centre de zi pentru familie și copii

  8899CZ-F-I

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

  17.

  Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

  8899CZ-VD-I

  • 1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

  • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

  • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

3. Bugetul estimat al programului de subvenționare pentru anul 2020:

Nr. crt.

Unități de asistență socială

Cod serviciu social

Categorii de cheltuieli eligibile

Cuantum subvenție

Total lunar

Total anual

1.

Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți - Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891CZ-C-II

 • 1.  cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

159,72 lei / beneficiar

3.034,68 lei

36.416,16 lei

2.

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități-Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891CZ-C-III

 • 1.  cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • 2. cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet;

 • 3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport.

175 lei / beneficiar

16.100 lei

193.200 lei

TOTAL

229.616,16 lei


ANEXA LA

HCLMNR.J^ /cg^nANEXA LA

HCLM NR. fa -<&xi


Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

 • 1. Pentru anul 2020, Direcția Generală de Asistență Socială își propune publicarea și actualizarea periodică a informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet, cu privire la:

 • a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023;

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Constanța pentru anul 2020;

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din municipiu Constanța și a serviciilor sociale acordate de aceștia.

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere; informare privind legislația în domeniu; informare privind serviciile sociale existente în municipiul Constanța, adaptate nevoilor fiecărei persoane.

 • 3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcția Generală de Asistență Socială Constanța sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale:

 • a) informare și conștientizare asupra fenomenului violenței în familie și a formelor de manifestare a violenței domestice și nu numai;

 • b) identificarea și evaluarea situațiilor de violență domestică și derularea activităților de informare, consiliere primară și îndrumare către servicii specializate;

 • c) activități de prevenire și intervenție în echipe multidisciplinare pentru sprijinirea mamelor minore, prin activități de educare și planificare familială, activități de sprijin la domiciliu a mamelor minore, prin intervenții multidisciplinare psiho-socio-medicale și activități de consiliere, educație parentală și sprijin pentru familia extinsă a beneficiarelor - mame minore;

 • d) sprijinirea într-o manieră complexă a grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de servicii sociale integrate, incluzând activități de informare, îndrumare și consiliere în vederea rezolvării problemelor locative ce generează marginalizare socială.

 • 4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale Direcției Generale de Asistență Socială:

 • a) realizarea unui program ce include o serie de campanii anuale de informare și conștientizare în comunitate, incluzând aspecte precum nediscriminarea, egalitatea de șanse, participarea activă, incluziunea socială, etc.;

 • b) actualizarea informațiilor pe site-ul instituției în vederea asigurării transparenței și vizibilității activităților, a categoriilor de servicii și beneficii sociale acordate, diverse mesaje de interes public, etc.;

 • c) realizarea unei hărți a serviciilor sociale a municipiului Constanța - ghid de acces la servicii sociale de calitate furnizate în parteneriat.

 • 5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

 • 6. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

-identificarea în cadrul comunității a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;

-furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către oepsoanolc apaffinând—

ane: HCLM NR.


grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social.


 • 7. Mesaje de interes public transmise prin presă:

 • a) comunicate de presă/anunțuri referitoare la demararea programului social RESPECT pentru anul 2020, actualizări permanente;

 • b) comunicate de presă/anunțuri referitoare la acordarea de facilități la transportul public de călători pentru anul 2020, actualizări permanente;

 • c) comunicate de presă/anunțuri referitoare la acordarea subvențiilor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021, actualizări permanente;

 • d) comunicate de presă/anunțuri referitoare la diversele acțiuni întreprinse de instituție (acordarea rechizitelor școlarilor și preșcolarilor din municipiul Constanța la începutului fiecărui an școlar, cadouri anuale prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța, diverse manifestări festive pentru persoane vârstnice din municipiului Constanța, etc.).

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

personalului din structurile


1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței proprii/instruire, etc.:

a) cursuri de perfecționare:


Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate

120

128.000


ANEXA LA

HCLMNR./fy


b) sesiuni de instruire pentru personalul care lucrează în serviciile sociale, conform cerințelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu:     ____________________________________________________________________________________

Nr. de persoane

Buget estimat

Căminul pentru persoane vârstnice

96

0 lei

Cantina de ajutor social Constanța

9

0 lei

Cantina de ajutor social Palazu Mare

8

0 lei

c) sesiuni de instruire pentru voluntari, prin aparatul propriu:

Nr. de persoane

Buget estimat

Voluntari

20

0 lei

 • d) organizarea de întâlniri de tip peer-review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:


  Teme de interes

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Propuneri legislative privind asistența socială

  0

  0

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

ENACHE MARCELA