Hotărârea nr. 138/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de JZJ3—.05.2020;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 72688/05.05.2020, raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 72925/06.05.2020, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005 și HCL nr. 102/2020, precum și HCL nr. 49/2020 prin care a fost aleasă președinte de ședință doamna Nicolae Irinela;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

* 'Art. 1 - Se ajege în funcția de președinte de ședință domnul^a^ VNILQ             Nfft-yJ pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna

mai 2020.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.CONTRASE SECRETA Fulvia A

CONSTANȚA Nr. (