Hotărârea nr. 137/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 60931/02.04.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul nr. 67253/21.04.2020 al Serviciului resurse umane, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor art. 42 alin. 4, din Ordonanța de urgență a Guvernul^ nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată și modificată de Legea nr. 269/2009, Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum și modelului cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice de cultură și a prevederilor H.C.L. njn 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluătjjj anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor ;                                nt,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c ,art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 6$ modificările și completările ulterioare;                              x                  și

Au

HOTĂRĂȘTE:

;Î,Q

ART.l - Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța, pentru anul 2019 după cum urmează:              - lg

- Magiru Maria, manager Muzeul de Artă Populară Constanța - nota 10,00 Ț;

ART. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunieș prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Muzeului de Artă Populară Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință^.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel:

pentru,   •—  împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oP-j^-consilieri din 27 membri .

ru PREȘEDINTE ȘEDINȚA

/ )                                     CONTRASEMNEAZĂ/

Z                                            SECRETAR GHMERAl/

Fulvia AntoneMoinesfeu CONSTANȚA. ~ n                                          /%; / în

NR.                                                                             jrf/Lf ț,

/1       I        ;'1

1