Hotărârea nr. 134/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 5372/13.01.2020 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MOȚILOR NR. 8, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP, CĂTRE GHELDIAGI CHENAN ȘI GHELDIAGI ERDAN

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare nr.5372/13.01.2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Moților nr.8, în suprafață de 61 mp, către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de.fyj, .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub: nr.50446/11.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.51891/12.03.2020;

Având în vedere prevederile:

-art.6, alin. 1^2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.24/31.01.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Moților nr.8, în suprafață de 61 mp, către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare, .

-HCL nr.423/25.07.2005, anexa nr.18, privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța,

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere cererea nr. 158924/21.09.2018 depusă de către Gheldiagi Chenan;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafață de 61 mp, ce reprezintă diferență din măsurătorile cadastrale, respectiv 208 mp suprafață din măsurători și 147 mp suprafață din acte, precum și raportul de evaluare nr.5372/13.01.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 9.176,23 euro, fără TVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Moților nr.8, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.4699/24.12.2019, în vederea vânzării directe către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan.

Pe terenul în suprafață de 208 mp sunt edificate două corpuri de proprietate în suprafață totală de 150 mp având număr cadastral 249137-C1, 249137-C2, așa cum rezultă din anexa nr. 1 la Partea I din extrasul de carte funciară nr.172253/05.12.2019.

Raportul de evaluare nr.5372/13.01.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, numiților Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: odo pentru, împotrivă,      abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONȚII

SECRE1

Fulvia Acnc

IA1EAZĂ

ENERAL,

DINESCU