Hotărârea nr. 132/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 36746/24.02.2020 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ORIZONTULUI NR.34A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 18 MP, CĂTRE CÎRNAȚIU CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.34443/20.02.2020 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1341/12.07.2004

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de vfâ.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.50482/11.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilorși libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.51884/12.03.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23 din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

-contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1341/12.07.2004,

Văzând cererea nr.226089/21.11.2019, completată cu memoriul tehnic de arhitectură nr.8325/15.01.2020 (proiect 14/2019), precum și adresa nr.28603/12.02.2020, prin care SC GOOD CONNECTION SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.34443/20.02.2020 întocmit pentru terenul în suprafață totală de 1.800,82 mp, cu nr.cadastral 235475, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1341/12.07.2004, încheiat cu municipiul Constanța, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr.331, ce stabilește diferența de preț în sumă de 69.637,71 eurO, fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "hotel P+3-4E și parcare" în "construire imobil de locuințe colective P+5E", conform certificatului de urbanism nr.2581/06.07.2018 și memoriului de arhitectură nr.8325/15.01.2020 (POT: 60%, CUT=3, S construită la sol = 1.080 mp, S construită desfășurată =5.400 mp).

Raportul de evaluare nr.34443/20.02.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății GOOD CONNECTION SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

.Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

jty- pentru, împotrivă, ț? abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
CONTR

SECRETA

Fulvia AnCONSTANȚA

Nr.