Hotărârea nr. 131/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, PALAZU MARE, PARCELA VN 383/, SOLA 46, LOT 2, INVESTITOR GHEORGHE DANIEL

CONSTAN^


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă,

Palazu Mare, parcela VN 383/1, sola 46, Lot 2, investitor Gheorghe Daniel

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de JCO • 0 H' 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 49963/10.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură din data             , raportul Direcției urbanism nr. 56392/23.03.2020, precum și

avizul nr. 49876/10.03.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27^1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Gheorghe Daniel, înregistrată sub nr. 236959/06.12.2019, completată cu adresa nr. 8262/15.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Palazu Mare, parcela VN 383/1, sola 46, Lot 2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil cu funcțiunea de locuire colectivă, în regim de înălțime S+P+6E care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în Palazu Mare, parcela VN 383/1, sola 46, Lot 2, în suprafață de 1000 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 209689, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Gheorghe Daniel conform actului de adjudecare încheiat la Biroul executorului judecătoresc Bogdan Ionică în baza procesului verbal de licitație imobiliară nr. 38/12.09.2012 în dosarul de executare silită nr. 1434/2011.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Gheorghe Daniel, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă              :

abțineri.

nsilieri din 27 membri.


La data adoptării sunt în

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

X                                '      *       ■-»CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR/GENERAL FULVIA ANTONELA/DINESCU

CONSTANȚA

NR. I / X1-)      2020

DOCUMENTAȚIE AVIZARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PUD- EXEMPLAR 1 P M C

PROIECT NR :

004/2017/AD2019

INVESTIȚIA:

P. U. D. _ IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER

LOCALITATEA:

CONSTANTA, PLALAZU MARE, BDULTOMIS, NR 466

PARCELA VN383/1, SOLA 46, LOT 2

BENEFICIAR :

DANIEL GHEORGHE

PROIECTANT

BIACOSTELSCHIOPULET

DOCUMENTAȚIE

PUD PLAN URBANISTIC DE DETALIU

MEMORIU GENERAL

REGLEMENTARI EXISTENTE, REGLEMENTARI PROPUSE PUD

CAPITOLUL I. DATE

GENERALE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

PROIECT NR:

004/2017/AD2O19

INVESTIȚIA :

P.U.D. PLAN URBANISTIC DE DETALIU_ IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER

LOCALITATEA :

MUNICIPIUL CONSTANTA, PLALAZU MARE, BDUL TOMIS, NR 466, PARCELA VN383/1, SOLA 46, LOT 2

BENEFICIAR :

DANIEL GHEORGHE

PROIECTANT DOCUMENTAȚIE DATA ELABORĂRII

BIACOSTELSCHIOPULET

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

NOIEMBRIE 2019

CAPITOLUL II. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu reprezintă documentația prin care se asigura condițiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unuia sau a mai multor imobile pe o parcela, in corelare cu funcțiune predominanta si vecinătățile imediate.

Documentația are caracter de reglementare specific si se elaborează pentru aprofundarea P.U.G. _ Plan Urbanistic General, corelate cu alte documentații avizate in zona si cu condiționările din certificatul de urbanism.

Documentația are ca obiectiv întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificarea unui “IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER” in Municipiul Constanta, zona-cartier Palazu Mare, bulevardul Tomis, nr466, parcelaVN383/1, sola 46, lot 2

onal in


Documentația are la baza C.U. _ Certificat de Urbanism nr 1242/08.05.2017 eliberat de P.M.C._ Primăria Municipiului Constanta ce recomanda la capitol 5.d.4 studiu de specialitate P.U.D, deasemenea documentația urmareste realizarea-uneLcompozit+ij coerente din punct de vedere urbanistic, configurarea eșț^F^âhșâmb'IUlbr^jxipj zona studiata, mobilare a terenurilor libere si inc^dfâ6f6â:țh^f]lppzhîș.inXc0^u ansamblu _ P.U.Z. Tomis Plus, Plazu Mare. i v ti?; ;'-__


CAPITOLUL III. SURSE DE DOCUMENTA ?E |    _"


Lista studiilor si proiectel LOCUINȚE COLECTIVE S+P


rate ante                                       .

CU COMERȚ LA PARTER: P.U.G. MUNICIPIUL CONSTANTA P.U.Z. TOMIS PLUS - PALAZU MARE conform H.C.L.M. nr 121/16.05.2011 si

H.C.L.M. Nr 258/31.07.2017.

CAPITOLUL IV. OBIECTIVE

Prezenta documentație la nivel de P.U.D. PLAN URBANISTIC DE DETALIU_ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER isi propune următoarele:

Determinarea modului de utilizare a terenului.

Determinarea condițiilor de acces in si din proprietate, circulatiy^f'îiE^âfevV proprietate.                                                   RUR

Determinarea condițiilor de racordare la rețelele tehnico-edilifare alecroynicipîulȘitt prezente in zona.                                               II* scuioptn/fr^A^

Stabilirea modului de integrare in ambientul zonei a funcțiunii'propuseA^^P^F

V, OE I

Xx'i         riz/ I

CAPITOLUL V. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

SUPRAFAȚA terenului ce a generat P.U.D. _ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTECOLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER, este de 1000,00mp IE209689 (VN383/1LOT2).

VECINĂTĂȚILE terenului sunt: la nord pe o lungime de 40,33ml proprietate privata IE219801; la est pe o lungime de 24,73ml proprietate privata VN383/1LOT1; la sud pe o lungime de 40,33ml Municipiul Constanta (drum colector si bulevardul Tomis); la vest pe o lungime de 24,87ml proprietae privata IE201349 (VN383/1LOT3).

AMPLASAREA IN LOCALITATE _MUNICIPIUL CONSTANTA, conform P.U.G.

Municipiul Constanta parcela cea a generat P.U.D. _ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER, este situata in U.T.R.1- zona instituții,servicii, birouri, comerț, dotări urbane la nivel supra municipal si municipal, locuințe si echipamente publice, zona ce se desfasoarade-a lungul arterelor majore de circulație, respective DN2A-bulevardul Tomis.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI _ P.O.T.

P.O.T. maxim aprobat = 60%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI


C.U.T. maxim aprobat = 3,00

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE - FUNCȚIUNI

Teren liber de construcții.

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE - CIRCULAȚII

Terenul studiat in acest P.U.D. are acces carosabil direct din drumul colector parapel si in legătură directa cu bulevardul Tomis, strada (drum colector) proiectata cu ampriza de 9,50ml, carosabil 7,00ml (3,50ml pe sens) circulația pietonala se face pe o singura parte 1,50ml si spațiu verde 1,00ml _ intre drum colector si bulevardul Tomis.

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE - REGIM JURIDIC

Terenul ce a generat P.U.D.-ul are o suprafața de 1000,00mp conform act de adjudecare nr 39/03.10.2012 (B.E.J. Bogdan Ionica) si este proprietatea privata DANIEL GHEORGHE.

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE - REȚELE TEHNICO-EDILITARE

Terenul studiat in acest P.U.D, situate in Municipiul Constanta, bulevardul Tomis, nr 466, cu număr cadastral IE209689 (VN383/1LOT2) este pitua-t-rotr-o-zona-ce-detine........____

echipate edilitare si rețea tehnico-edilitare si anume :    | rtO.,,vr. ! ■          '7"" ; \ .....v

Rețea de energie electrica

Rețea de apa potabila

Rețea de colectare ape menajere si puvliale

Rețea de gaze naturale

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE - FOND

Documentația de P.U.Z. (H.C.L. 121/16Jjâ$ s-a reglementat zona, a propus aceasta zona cl servicii publice supramunicipale si municipale, si servicii de sanatate; servicii financiar bancare si manageriale, tehnice si profesionale; cercetare-dezvoltare,edituri,servicii media, centre de informare, biblioteca/mediateca, activitati asociative diverse; servicii profesionale, hoteluri, alimentație publica, comerț, expoziții, recreeere, show-roomuri auto, benzinării, activitati de manufacturare si depozite engros legate de polul tertiar, parcari multietajate, locuințe colective, prezenta documentația P.U.D. _ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚA— COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER respecta aceste p

Din punct de vedere al organizării planimetrice si spațiale, zona s&poa^q|șfirtî' fiind in curs de ezvoltare.

Din analiza morfotipologica rezulta :

- regim de înălțime P - P+8etaje7'1

H.C.L. 258/31.07.2017) prin care diversitate funcționala ; instituții si


ale unor organisme extrateritoriale; asgurari,posta/telecomunicatii, servicii

 • - tipologie grupare, izolate

 • - tipologie fațade, predomina plinul in raportul plin/gol

 • - tipologie acoperire domina terasa

 • - starea clădirilor buna

 • - durabilitate buna

 • - front construit discontinuu

CONCLUZII, din punct de vedere al structurii si organizării urbanistice, zona se poate aprecia ca fiind cu posibilități de reorganizare si restructurare, date fiind tipologia parcelarului care permite intervenții urbane precum si existenta suprafețelor mari de teren insuficient utilizat.

Zona nu prezintă, din punct de vedere al esteticii si compoziției urbane, nuclee consolidate care sa constituie puncte de plecare in reorganizarea planimetrica si volumetrica a zonei sau care sa necesite a fi protejate.

Dezvoltarea spatiala-volumetria in lungul arterei ce a generat un tesut urban liniar. In ceea ce privește configurarea spațiala, volumele dezvoltate linear nu reusesc sa se impună dat fiind tipul de funcțiune (locuințe colective) si ponderea plinululi in raport cu golul.

PROPUNERI MEDIU

Prin documentatiea P.U.D. _ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER, Municipiul Constanta, bulevardul Tomis, nr 466, cu număr cadastral IE209689 (VN383/1LOT2) se propune rezolvarea următoarelor probleme :

 • - alimentarea cu apa

 • - evacuarea apelor menajere si pluviale la sistemul centralizat al municipiului

 • - amplasarea imobilului LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA

PARTER in conformitate cu legile si normativele in vigoare. r____„.......-----------------

 • - suprafața spatiilor verzi amenajate va fi in conformitate cu H.O, J.C-152/22.052013

CAPITOLUL VI. REGLEMENTARI EXISTENTE         | v                    ,

REGIM TEHNIC _ GENERALITĂȚILE SI CARACTERp ZONEL : .. i

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee ^trategjpe.de... dezvoltare ale municipiului, situate in afara zonei centrale, care ii vor putea Lotifeolu^                  _______

echilibrare funcționala si noi calitati estetic-figurative in condițiile unei oferte diversificate si imediat accesibila investitorilor.

UTR 1 - se desfasoara de lungul arterelor majore de circulație, respectiv DN2A, artera carosabila colectoare din sud-vest, artera de penetratfe din-elirSctia Poiana si zona situata la est de sursa de captare ape Caragea Dermdn.LPentruloturile care au făcut obiectivul unei documentații de urbanism, anterior RUZ, se ’vor aplica reglementările prezentului regulament pana la nivel de parcela.^Prin'PUZ celelalte documentații de urbanism sunt integrate si odata cu aprobarea PUZ si/au piedut valabilitatea.aliniamentul este linia de separare intre domeniul public si proprietatea privata. In fisia non edificabila dintre aliniament si aliniere nu se pemit constructi, excepție fac împrejmuire, alei de acces,

platforme pietonale si carosabile, acesele in imobile.

Continuu sau discontinuu sunt moduri de amplasare a construcțiilor fata de


aliniament astfel, frontal stradal continuu este caracteristic printro unitate vizuala, la nivel pienonal, in care amplasarea construcțiilor este uniforma, toate fiind amplasate in acelai plan de proiecție (fațadele construcțiilor, paralele cu aliniamentul, sunt amplasate toate in același plan de proiecție), frontul stradal discontinuu este caracterizat prințiritate_


vizuala, la nivelul pietonal, in care amplasarea construcțiilor este dinamlic^ăceșt^f^nd amplasate in planuri de proiecție diferite (fațadele construciilor, parai sunt ampasate diferituna fata de cealalta in raport cu planul de proi mansardarea clădirilor cu condiția ca acestea sa nu fie o falșa mans in volumul unui acoperiș cu panta de 45de grade, suprafața nivelului maxm 60% din aria unui nivel curent, fara a depăși CUT Maxim reglementat pentru zona respectiva. Inaltimea anexelor lipite de limitele lateralșe si posterioare ale proprietății un va depăși inaltimea împrejmuirii. Peste regimul de inltime maxim admis este permisa realizarea unui etaj tehnic in următoarele condiții, pentru zona casei scării si liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (instalații de climatizare, ventilație, aspirație, bateri, panouri splare, pompe si alte tipuri de echipamente asemanatoare), pentru aceasta zona retragerea fata de atic va fi minim cat inaltimea etajului tehnic, inaltimea etajului tehnic va fi maximum inaltiomea etajului curent. Condiții generale in ceea ce privaste modul de calcul al înălțimii maxime admise , inaltimea maxima se calculeaya astfel _ demisol 1,50 metri fata de trotuarul de garda + 3,30 metri pentru fincare nivel (finit -finit) + 1,10 metri pentru atic/cornisa, pentru realizarea de subsol sau demisol, numărul de subsoluri un se normează, realizarea de supante sau mezanin se va face cu incarnarea in regimul de inaltime maxim propus. Se admit console, balcoane bovindouri către limitele de proprietate ale parcelei fara a depăși limita edificabilului propus sau rezultat din urma retragerilor fata de limitele de proprietate sau alte construcții de pe parcela, in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii. Subsolurile vor avea suprafața maxima de 75% din suprafața terenului,pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25%cu pamint vegetal. Edificabilul reprezintă suprafața de teren ce zultata in urma retragerilor fata de limitele de proprietate ale parcelei in cadrul carea se va inscrie noua construcție. Calcan vizibil din domeniul public, fațada opaca ( care un are prevăzută goluri de ferestre, usi, balcoanesi logii) care trebuie mascata sau integrate in ansamblu construcției astfel incat de pe domeniul public, la nivel de pieton, acesta fațada sa un fie vizibila.


UTILIZĂRI ADMISE

Instituții si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale, servicii de sanatate, servicii financiar-bancare si de asigurări, posta, telecomunicații, servicii manageriale, tehnice si profesionale, cercetare-dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca-mediateca, activitati associative, diverse, servicii profesionale, hoteluri, alimentație publica, comerț, expoziții, recreere, show-room auto, benzinării, manufacturare, depozitare mic-gros, parcari multietajate, locuințe colective.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile învecinate.                          | ~

Se va asigura in toate locurile publiceaccesul persoan^IoEjCU asigura circulații si piatete pietonale, scuaruri in pondere de rrțin 10% din suprafața terenului.


TAWȚA


UTILIZĂRI INTERZISE

asta prezintă șșpul luarrtercu-rise-tohnologTG-sau. orice' natura, depozite en-gros, ctare a deșeurilor urbane, lucrări de


Activitati ce nu corespund caracterului zonei si îndepărtării investitorilor interesați. Activitati de p incomode prin traficul generat, construcții provizor depozitede materiale refilosibile, platforme de precol sistematizare verticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilorinvecinate, lucrări de terasamentcare pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica colectarea si evacuarea aperlor meteorice. Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la utilizări admise si utilizări admise cu condiționări. In UTR1 funcțiunea de

locuire individuala este interzisa.                                        j^=

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR _ SUPRAFEȚE, FORIwSjg

JSIUNI gte^ayand ;mitM


Se vor rezerva terenuri pentru instituții si servicii publice parcelată in mc suprafața de minim 1000mp si dechidere la strada de minim 30ml, ih^bnete~ec... parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele Mndi^[’-u clădiri sub 4 niveluri - suprafața minima 200mp, front la strada 8mlMapoltuîji^^feturiw^ lotului sub 1/3.

clădiri pete 4 niveluri - suprafața minima 400mp, front la strada 12ml.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa, in functide caracterulfrontului stradal _ continuu sau discontinuu _ si de normele existente, pe aliniament sau retrase de la aliniament cu minim 5ml. Clădirile se vor retrage minim 10ml de la aliniamentul cu DN2a in funcție de caracterul frontului stradal _ continuu sau discontinuu _ si de normele existente. Clădirile ce alcătuiesc fronturi continuu_regim insiruit_ vor avea o adincime de maxim 20ml fata de aliniament/aliniere. Clădirile, ce alcătuiesc regim înșiruit deamplasare pe parcela, front continuu nu va depășii lungimea de 30ml. Clădirile se pot amplasa pe aliniament in cazul in care inaltimea maxima la cornisa/atic nu depășește distanta dintre clădiri, raportata la clădirea cea mai inalta. Excepție terenurile amplasate la DN2a. Daca inltimea clădirii in planul aliniamentului depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta egala cu plusul de inaltime al clădirii fata de distanta dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4ml cu condiția sa nu fie lasate vizibile, din dmeniul public, calcane de pe parcelele alaturate. Fac excepție parcelele de colt, amplasate la intersecția arterelor de importanta zonala si localacu prospect stradal minim 10ml.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALESI POTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor amplasa in regim izolat, cuplat si ins

ruit astfel.:. - ^,

Regim de construire

Front _dimensiuni minime

PRhzA:-' : ■■      C'.rCO?'STÂ?H'

f-,

insiruit

< 8ml

V'             Ht^SÂRE

cuplat

8 - 12ml

Ânsx:, ;&3v:/ulnr. ._____!---

izolat

12 ml >

AKHîTt Cn ȘLW______

parcela colt

Regim de construire va fi de frontul strada de rang superior

Clădirile, amplasate in regim insiruit sau cuplat, se vor alipi decalcanele învecinate dispuse pe limitele de proprietate ale parcelelor fara crea canale vizibile din domeniul public. In cazul amplasării in regim izolat clădirile se vor retrage, fata de limitele de proprietate, cu o distanta egala cu 1/3 din inaltime maxima la cornisa/atic dar nu mai puțin de 5mL In cazul amplasării in regim cuplat clădirile se vor amplasa pe un din limitele laterale si se vor retrage, fata de cealalta limita laterala, cu o distanta egala cu 1/3 din inaltime maxima la cornisa/atic dar nu mai puțin de 5ml. In cazul amplasării in regim insiruit clădirile se vor amplasa pe limitele de proprietate si nu vor crea calcane vizibile din domeniul public. Clădirile se vor retyrage fata de limetele posterioare ale parcelei cu o distanta de % din inaltimea maxima la cornisa/aticdar nu mai puțin de 5ml. In cazul parcelelor de colt, reglementările sunt conform HCL nr 254/28.06.2018. In cazul parcelelor cu forma neregulata retragerile fata da limitei vor reglementa printr-o documentație de urbanism PUD. ;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE AL" Clădirile se vor amplasa, una fata de cealalta,


laterale si posterioare se


PE ACEEAȘI PARCELA parcela la o distanta egala cu inaltimea maxima la cornisa/atic, a celei mai inalte clădiri. In cazul in care pe fronturile opuse nu sunt ferestre ale camerelor de locuit_camere de zi, dormitoare_ atunci distanta dintre clădiri poate fi mai mica decit jumătate din inaltimea celei mai inalte, pina la minim 6ml.

CIRCULAȚII SI ACCESE                              . _

Conorf PUZ, cu cu următoarele condiții: parcela este construibit^umâ,r daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica; in caziil.^d’nturolor conținui la strada se va asigura un acces carosabil in curtea interioara printnw p'asăj dimensfejiat astfel incit sa permită accesul autovehiculelor de stingerea a inc^ăiilo^0’i^Hta'diri|rfe pasaje, masurata la aliniament nu va depăși 30ml; in toate cazurile este Obligatorierij asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap^.                     '


nsioj


STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Parcarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara drumurilor publice. Locurile de parcare se dimensioneazaconf. Normelor specifice si se dispun in construcții supra/subterane sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu mnim un arbore la 4 autovehicule si vor fi incojurate de gard viu. In cazul in care nu se pot asigura in limitele parceleinumarul de locuri de parcare normate, se va demonstra prin prezenta formele legale, amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare, ori închirierea locurilor necesare intr-un parcaj comun situat la maxim 150ml. Spațiu de parcare/garare va fi asigurat conf HCL113/2017, HCL 28/2018, HCL 532/2018.

INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

Inaltimea maxima admisa in planul fațadei nu va depăși distanta dintre construcții. Pot fi adaugate suplimentar unul sau doua etaje in funcție de volumetria caracteristica a străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4ml continuat cu tangenta sa la 45 grade. In funcție de numărul de niveluri convenționale, retragerea fata de limitele de proprietate, indicatori urbanistici si distanta dintre construcții, inaltimea maxima la cornisa/atic, admisa va fi de P+14 E respectiv Hmaxim = 45ml. Zonele de amplasare a clădirilor mai înalte de 14 etaje vor fi la intersecțiile majore a tramei stradale cu DN2a sau strada Madrid, in baza unei documentații de urbanism PUD Regimul minim de inaltime P+3E este obligatoriu pentru primul de loturi situate adiacent arterelor majore de circulație _ bdul Tomis si str Madrid_ in vedere construire unui front coerent.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiuni si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor învecinate cu care se afla in relații de co-vizibilitate. Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specific diversității de funcțiuni si exprimării prestigiului si specificului investitorilor. Construcțiile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniul public.

CONDIȚII DE ECHPARE EDILITARA clădirilor fara racorduri de apa, canalizare si energie termica^ejnterzice amplasarea^ antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea-cabiurijdKrTy. Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul stradal, colectâYda apelprplijViăl se'va^fâbeA sub cota trotuarelor, pentru a evita prodicerea ghetii. I v ....X : X„

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare publice. Se interzice realizarea


SPATII PLANTATE                                 ■ :: j

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate. Pentru inbunatatirea microclimatului si pentru prpțectiă'obH^FucjtiȚlor-ge-va-evita ! impermeabilizarea terenuli peste minimul necesar pentru accese, terase, circulăfiL“'“~‘'"

Respectare HCJ 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatiii verzi si a ferește construcțiilor realizate


numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si fio ÎMPREJMUIRI

Gardurile spre strada vor fi transparente, vor a opac de 0,6ml si partea superioara traforata. GarduiQje ș vor avea inaltimea maxima de 2,5ml si vor fi opace. Se admaxima 2ml cu sclu e laterale si posterioare ite si separarea pe limitele de

proprietate laterale si posterioare cu gard viu, cu acordulvecinilor. Spre trotuare si circulații pietonale nu este obligatorie realizarea gardurilor, dar se va putea prevedea marcarea amprentei spațiului prin diferente de pavaje, bordure, garduri vii, terase.

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - POTmax =y„60%

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI CUTnțâxs<Cf .%

CAPITOLUL VII. REGLEMENTARI PROPUSE PRIN PUD //

Prin P.U.Z. PALAZU MARE (aprobat HCL NR121/16.05.20W; HQrNR^'H 258/31.07.2017; HCL NR254/28.06.2018) zona reglementata, este^iîuat^W/Ț.R.li/A zona cu o mare diversitate funcționala ; instituții si servicii publice suprâTr^ni^ale sjy municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicii de sănătate; servicii fjnânciar bancare si de asgurari.posta/telecomunicatii, servicii manageriale, tehnice si profesionale; cercetare-dezvoltare,edituri,servicii media, centre de informare, biblioteca/mediateca, activitati asociative diverse; servicii profesionale, hoteluri, alimentație publica, comerț, expoziții, recreeere, show-roomuri auto, benzinării, activitati de manufacturare si depozite engros legate de polul tertiar, parcari multietajate, locuințe colective, zona ce se desfasoara de-a lungul arterelor majore de circulație, respective DN2A-bulevardul Tomis.

Avind in vedere potențialul urbanistic de dezvoltarea a zonei consideram ca realizarea unui IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER, este recomandata fiind compatibila cu orcare din strategiile de dezvoltare a zonei, fara a se modifica imaginea de ansamblu.

UTILIZĂRI ADMISE

Instituții si servicii publice, sedii ale unor organisme extra teritoriale, servicii de sanatate, servicii financiar-bancare si de asigurări, posta, telecomunicații, servicii manageriale, tehnice si profesionale, cercetare-dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca-mediateca, activitati associative, diverse, servicii profesionale, hoteluri, alimentație publica, comerț, expoziții, recreere, show-room auto, benzinării, manufacturare, depozitare mic-gros, parcari multietajate, locuințe colective.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile învecinate.                     s--—-------------------------------—-

Se va asigura in toate locurile publiceaccesul persoaBi^o,r.cu hahdicap/’ș&^Qr^^...,! asigura circulații si piatete pietonale, scuaruri in pondere dej mih10%.din șupraf^ș7;.^''’‘'A111 terenului.                                                          | v

UTILIZĂRI INTERZISE

Activitati ce nu corespund caracterului zonei si prin aceast^prezin^ pscul îndepărtării investitorilor interesați. Activitati de producție pdluant^ouxisctehndlbgic/saîL^ incomode prin traficul generat, construcții provizorii de orice natura, depozite en-gros, depozitede materiale refilosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, lucrări de sistematizare verticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilorinvecinate, lucrări de terasamentcare pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica colectarea si evacuarea aperlor meteorice. Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la utilizări admise si utilizări admise cu condiționări. In UTR1 funcțiunea de locuire individuala este interzisa.                              I I fi

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR_ SUPRAFOE-FpRME, DIMENSIUNI

Se vor rezerva terenuri pentru instituții, servicii publice '(^llbcuinte colective pentru nivelurile superioare), parcelate in module avand suprafața de milhim 1000mp si dechidere la strada de minim 30ml, in zonele construite, parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții: clădiri sub 4 niveluri - suprafața minima 200mp, front la strada 8ml, raportul intre laturilor lotului sub 1/3 ; clădiri pete 4 niveluri - suprafața minima 400mp, front la strada 12ml.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa, in functide caracterul frontului stradal _ continuu sau discontinuu si de normele existente _ pe aliniament. Noul aliniament fiind la 17,00ml din axul DN2a _ bulevardul Tomis. Daca inltimea clădirii in planul aliniamentului depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta egala cu plusul de inaltime al clădirii fata de distanta dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4ml cu condiția sa nu fie lasate vizibile, din dmeniul public, calcane de pe parcelele alaturate. Fac excepție parcelele de colt, amplasate la intersecția arterelor^nmpșțlanta zonala si localacu prospect stradal minim 10ml.                                      ■

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATE RAL BSFPQȚ^ipARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor amplasa in regim izolat, retragerile fata de alinpmei^sbjintfta de > I proprietate vor fi următoarele :                                                           *

 • -  7,80 ml fata de limita de proprietate din EST - proprietate privata IE219801

 • - 0,00 ml fata de noul aliniament (conform P.U.Z. PALAZU MARE (aprobat HCL NR121/16.05.2011; HCL NR 258/31.07.2017; HCL NR254/28.06.2018) limita proprietate VEST, drum colector propus paralel cu bulevardul Tomis

 • - 4,45 ml fata de limita de proprietate din SUD - proprietate privata VN383/1 Iot1

 • - 4,40 ml fata de noul aliniament limita proprietate NORD - proprietate privata IE201349 (VN383/1 Iot3)

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Clădirile se vor amplasa, una fata de cealalta, pe aceeași parcela la o distanta egala cu inaltimea maxima la cornisa/atic, a celei mai inalte clădiri. In cazul in care pe fronturile opuse nu sunt ferestre ale camerelor de locuit_camere de zi, dormitoare_ atunci distanta dintre clădiri poate fi mai mica decit jumătate din inaltimea celei mai inalte, pina la minim 6ml.

CIRCULAȚII SI ACCESE

Conorf PUZ, cu următoarele condiții: parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica; in cazul fronturolor continui la strada se va asigura un acces carosabil in curtea interioara printr-un pasaj dimensionat astfel incit sa permită accesul autovehculelor de stingerea a îinceindiiior. Distanta dintre pasaje, masurata la aliniament nu va depăși 30ml; in toate cp^Urile-este5’.Gbligatbrie^^JăTÂMȚA asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap, . '' ' l              E

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Parcarea autovehiculelor se admite numai in interioruj parcelei, deci in afara ! drumurilor publice. Locurile de parcare se dimensioneazacoqif. NdFhieldrs^eOifice-sj-se— dispun in construcții supra/subterane sau in parcaje amenajaTeTa“soT care vdf'fî’pîântâfe cu mnim un arbore la 4 autovehicule si vor fi incojurate de gard viu. In cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei numărul de locuri de parcare normate, se va demonstra prin a prezenta formele legale, amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare, ori închirierea locurilor necesare intr-un parcaj comun situat la maxim 150ml. Spațiu de parcare/garare va fi asigurat conf HCL113/2017, HCL 28/2018, HCL 532/2018.

INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

Inaltimea maxima admisa in planul fațadei nu va depăși distanta dintre construcții. Pot fi adaugate suplimentar unul sau doua etaje in funcție de volumetria caracteristica a străzii, cu condiția retragerii acestora, suprafața penultimul etaj 75% din etajul curent si ultimul cu suprafața de 50% din suprafața etajului curent. In funcție de numărul de niveluri convenționale, retragerea fata de limite urbanistici si distanta dintre construcții, inaltimea maxima Ja fi de P+14 E respectiv Hmaxim = 45ml, inaltimea propus R+ respecta prevederile HCL nr 258/31.07.2017 privind regimi inaltime maxim admis este permisa realizarea unui etaj in l


s de proprietate, indicatori cp^nisa/atic, maxim admisa va ^HwțjE = 24.50ML. Se vor I de inaltime, peste regimul de rmatoarele condiții:

 • - pentru zona casei scării si liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (instalații de climatizare, ventilație, baterii, panouri solare pompe si alte echipamente asemanatoare), pentru aceasa zona retragerea fata de atic va fi minim cit inaltimea echipamentului tehnic.

 • - inaltimea maxima a etajului tehnic va fi maximum inaltimea etajului curent. Condiții generale in ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise :

 • - inaltimea maxima se calculează astfel : subsol 1,50m fata de trotuarul de garda + 2,89m pentru fiecare nivel (finit - finit), +1,50m pentru atic/cornisa.

 • - pentru construcțiile cu funcțiuni publice, comerț la parter inaltimea parterului se calculează 4,50m (finit - finit).


 • - se permite realizarea de subsol sau demisol.

 • - numărul subsolurilor nu se normează.

 • - se admit console, balcoane, logii sau bovindouri (de maxrrrrT t de proprietate ale parcelei cu respectarea codului civil fata de limiteleltțe altor construcții de pe parcela, in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50m intre cota trotuarului de garda si intradosul plăcii.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul exterior al clădirii va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiuni si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor învecinate cu care se afla in relații de co-vizibilitate. Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specific diversității de funcțiuni si exprimării prestigiului si specificului investitorilor, astfel:

- clădirea propusa se va integra in caracterul general al zonei si se va armoniza cu clădirile învecinate prin gama cromatica si folosirea de finisaje asemanatoare, tencuieli decorative placaje (lemn, placi fibrociment, piatra cărămidă se va folosi un paletar coloristic de alburi, griuri si albastru.).

 • - construcțiile noi nu vor avea calcane expuse spre domeniul public.

 • - in raportul plin-gol va domina golul fie ca sunt goluri (de fereastra dubla, usa fereastra dubla), sau perete cortina

 • - timplarie exterioara PVC in acord cromatic cu gama propusa pentru finisaje.

 • - acoperire, terasa necirculabila, din materiale durabile.


- golurile de la parter de pe fațada posterioara ce corespund rampei auto vor fi


prevăzute cu grila metalica iar cele ce corespund saptiului de depozitare vor fi timplarie PVC cu cercevele cu deschidere interioara si geam opacj-------------

 • - iluminatul arhitectural inbunatateste imaginea generala a zonei, sejya^fok^iL

lumina rece si calda cu intensitate reglabila.               I             \ g . > > \ ..

 • - lumina rece ajuta la distingerea detaiilor, culoriloil. v !

 • - lumina calda relaxanta                                                   —

 • - lumina arhitecturala va fi proiectata si executata numaijn,condițiile in care sistemul de iluminat va fi alimentat din surse proprii, independentdr^b-nici-o foFma-din retyeaua - --* naționala de alimentare cu energie electrica.

La faza PAC, documentație care sta la baza solicitării autorizației ce construire va cuprinde acolo unde este cazul proiectul de ilumunat arhitectural, proiect ce va cuprinde :

 • - piese scrise : memoriu tehnic arhitectura si specialitățile implicate in proiect

(arhitectura, instalații electrice, rezistenta), care va urmării in funcție de complexitatea proictului: - exploatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural; - descrierea modului de implementare a soluției tehnice.                .

 • - piese desenate : planuri si fațade, secțiuni cai|a|teristice si detalii care sa ofere informații necesare realizării acestui proiect in concordlapța,|u realizarea unui climat luminos confortabil fara pertubarea celorlalte funcfgWW un consum minim de energie din sursa proprie, cu utilizarea cit mai intensa de surse siicorpufide ilumunat performante si fiabile si cu o investiție minima, reprezintă criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient; - simulare 3D ( pe zi si pe noapte ).

 • - rețeaua electrica necesara funcționarii sistemului de ilumunat arhitecta ral va fi ingropata/ascunsa si nu va traversa elementele arhitecturale.

 • - pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatul nocturn, se va face un studiu de ilumuinare cu prezentarea culorilor alesa, fiind prioritara culoarea alba (rece) sau galbena(calda).

 • - in cazul firmelor luminoase amplasate pe fațada, reflectoarele se vor monta astfel incit sa asigure o iluminare uniforma, care sa pună in valoare clădirea si care sa nu deranjeze traficul auto, pietonal si funcțiunea de locuire, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmaei.-firmele luminoase vor fi amplasate la minim 3,00ml de la nivelul amenajat).

- firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50,00ml de sem

vor folosi culorole specifice acestora si nici lumina interminenta.             vwjii

Iluminatul arhitctral se va folosii pe clădirile la care fascicolul lui^ino^nurWâfecta  activitatea de locuire, lumina ce poate deranja activitatea camrelor deW sau dormitoare^

Iluminatul arhitectural va fi proiectat si executat numai in condițiile in care funcțiune imobilul o impune, deasemenea in condițiile in care alimentarea iluminatul arhitectural va fi asigurata din surse proprii, independente, nu din rețeaua naționala de alimentare cu energie electrica.

CONDIȚII DE ECHPARE EDILITARA

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare publice. Se interzice realizarea clădirilor fara racorduri de apa, canalizare si energie termica. Se interzice amplasarea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea cablurilor TV. Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul stradal, colectarea apelor pluvial se va face sub cota trotuarelor, pentru a evita prodicerea ghetii.

SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate. Pentru inbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenuli peste minimul necesar pentru accese, terase, circulații. Respectare HCJ 152/2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spatiii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate, HGR 525/1996. Pe fiecare lot se va rezerva o suprafața de minimi 0% din suprafața totala a terenului pentru amenajarea de spatii verzi plantate, palantatii de de aliniament, se vor putea planta garduri vii, toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in limita de proprietate a terenului studiat, fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine, se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative, arbuști, flori.

ÎMPREJMUIRI

Gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea maxima 2ml cu sclu opac de 0,6ml si partea superioara traforata. Gardurile spre limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea maxima de 2,5ml si vor fi opace. Se admite si separarea pe limitele de proprietate laterale si posterioare cu gard viu, cu acordulvecinilor. Spre trotuare si circulații pietonale nu este obligatorie realizarea gardurilor, dar se va putea-prevedeamarcarea___________

amprentei spațiului prin diferente de pavaje, bordure, garduri vi, țe^ser'-'i -KT-constanța

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - Pbtm^R;ULU< ool'STANȚ, COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULU CUTmâx

CONCLUZII                  II

REGLEMENTARI - REGIM JURIDIC SIJDBBGJjlMELEbE~IN^£ăE.SW.BH<t=

Regimul juridic se va modifica confort^P/Oj^: aprobat prin H.C.L. 121/16.05.201 î; H.C.L. 258/31.07.2017, se propune supralargirea benzii colectoare a bulevardului Tomis, terenul va fi afectat in suprafața de 67,35 mp.

REGLEMENTARI - CIRCULAȚII

Circulația in zona ramane subordonata reglementarilor P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 121/16.05.2011; H.C.L. 258/31.07.2017.

Accesul pietonal si auto se face din drumul colector prin legătură cu bulevardul Tomis. Parcarea va fi dimensionata conform H.C.L. 113/2017.

REGLEMENTARI - REȚELE TEHNICO EDILITARE

Coordonarea rețelelor edilitarepentru zona studiata P.U.D. IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU COMERȚ LA PARTER, Municipiul Constanta, bulevardul Tomis, nr466, prevede următoarele reglementari cu caracter general, pana la posibilul racord la rețelele edilitare publice conform avizelor.

 • - APA - necesarul de apa potabila se va asigura prin bransamenf.la^t^Muâ de apa existenta in zona, conform AVIZ RAJA nr 903/83477/04.09.2011

  pn


  in bransarea imobilului la Tastei

  ZllSll              fjljȚ. > il


 • - CANALIZARE - colectarea apelor menajere se va face rețeaua de colectare menareja si pluviala, conform AVIZ RAJA nr 903/83477/04.09.2019

- ENERGIE ELECTRICA - necesarul de putere instalata se va asigura prin racord la rețeaua de energie electrica existenta in zona, conform AVIZ “ e-distributie “ nr 04591472/21.08.2019

 • - GAZE NATURALE - racordul se va realiza la conducta de medie presiune, conform AVIZ DISTRIGAZ SUD REȚELE NR 314223158/02.08.2019.

 • - CURENTI SLABI -telefoniea si televiziunea prin cablu va asigurata prin racord la rețeaua existenta,conform AVIZ TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS

nr1365/13.08.2019; AVIZ “ rds & rcs “ nr 8467/26.08.2019.

 • - ENERGIE TERMICA - necesarul de căldură si apa calda va fi asigurat individual, in zona nu exista rețea de distribuție agent termic, conform AVIZ RADET

nr B12474/05.08.2019.

REGLEMENTARI - MODUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

SUPRAFAȚA TEREN : 1O00,00MP - proprietate privata conform ACT DE ADJUDECARE NR 39/03.10.2012, incheere de autentificare B.E.J.BOGDAN IONICA.

SUPRAFAȚA TEREN CE TRECE IN DOMENIU PUBLIC 67.35MP (conform P.U.Z.)

SUPRAFAȚA CONSTRUITA             401.70MP

SUPRAFAȚA CONSTRUIT DESFASURATA 3502,20MP(CALCUL CUT 3005,10MP)

POT PROPUS 40,15% (maxim aprobet 60,00%)

CUT PROPUS 3,00

(maxim aprobat 3,00)


REGIM DE ÎNĂLȚIME propus P+6 ETAJE = 24,50ME"“..........

Se vor respecta prevederile din capitolul VII regleme ntari propuse prin PUD, inaltimea maxim admisa a clădirilor.

REGLEMENTARI - RETRAGERI DE LA ALINIAMENT Sl’

LIMITELE DE PROPRIETATE                ""

/Zj.

£lej_____


Retrageri fata de aliniamente si limita de proprietate vor fLuri

proprietate privata IE2T9801 " :. PALAZU MARE (aprobat HCL

^28.06.2018) limita proprietate


 • -  7,80 ml fata de limita de proprietate din EST ț-1

 • - 0,00 ml fata de noul aliniament (conform P-U|2L NR121/16.05.2011; HCL NR 258/31.07.2017; HCL NR25 VEST, drum colector propus paralel cu bulevardul Tomis

 • - 4,45 ml fata de limita de proprietate din SUD - proprietate privata VN383/1lot1

 • - 4,40 ml fata de noul aliniament limita proprietate NORD - proprietate privata IE201349 (VN383/1 Iot3)

  tateasca din punct


  1 lo'-                                  11*

  întocmit, arhitect CQSZ^a^HJOPULET


Bl

_ANT TERITORIAL PROPUS

NR.CRT.

FUNCȚIUNI

MP

%

ZONE FUNCȚIONALE

401,70MP

40,15%

1

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE - PROPUS

401.70MP

40,15%

CIRCULAȚII

313,45MP

31,35%

2

PIETONAL

67.35MP

6,75%

3

CAROSABIL

246,10MP

24,60%

SPATII VERZI

284,85MP

28,50%

4

SPATII VERZI

284.85MP

28,50%

TOTAL

1000,00MP

100,00%

SUPRAFAȚA TEREN

1000,00MP

^Municipiului

Avind in vedere amplasarea terenului studiat in cadrul intravil Constanta, prezentul P.U.D. - plan urbanistic de detaliu, precum si terenuri neocupate, isi propune ca noul imobil propus, sa imbu de vedere estetic imaginea zonei, sa asigure o buna function; concordanta cu tendințele actuale ale zonei.

h/l= 297,0/420.0 (0.12mp)

209669

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

1000

Intravilan Constanta. Parcela Vn 383/1 - Lot 2

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) CONSTANTA ~IUL


180


Profil existent


Profil existent


LEGENDA


LIMITE


s!


a

1

s       1

f Mgfapetnwi

I

1

C              122

ies.            e

0

ț              122

188 j 300

3.00 _

IN

JLfiL_________

X             Profil

prepus

3


Nr.Carte Funciara

209669


parcela

Categoria oe Torosinta

Suprafața (mp)

1

Vn

1000

Total

1000

Teren neimprejmuit, materializat in teren cu tarusi de lemn


cei: 199-

T DF

•f RIA ko -M-JSțJrtJ .


Mențiuni


Suprafața totala masurata a imobilului = 100Q mp ■ a> TOPO MINIER

Data:
: OACU Of CWA• S PlACurj     ct»6 W

DawPrwxrx FAUN LUCIAN VIRGlLy Wg - ^new£ONSILlER Gh. IA ■ X.] LIMITA LOT CARE A GENERAT RU.D. PROP. GHEORGHE DANIEL


LIMITA EDIFICABIL MAXIM PROPUS u.■■■ ■ I

ZONIFICARE FUNCȚIONALA


ZONA MIXTA- UTR 1 CONF. P.U.Z. - SERVICII, COMERȚ, LOCUINȚE COLECTIVE


SPATII VERZI


SPATII VERZI IN INCINTA


LOC DE JOACA


CIRCULAȚII


CAROSABIL


CAROSABIL DRUM COLECTOR CU CARACTER INFORMATIV CONFORM AVIZ CNAIR NR.20721/22/03/2019


CAROSABIL IN INCINTA


ZONA DESTINATA PARCAJULUI


PIETONAL IN INCINTA


TEREN CE TRECE IN DOMENIU PUBLIC (REZERVAT MODERNIZĂRII CIRCULAȚIEI

CONFORM P.U.Z.121/2011)

ACCES AUTO


ACCES PIETONAL


Indicaiori urbanistici :


Supr. :eren=1000,00mp

Supr. :eren ce trece in domeniu public=67,35 mp(conf PUZ)

Supr. constr =401,70 mp

Supr. constr. parter =333,90 mp

Supr. constr. etaj curent=461,10 mp

Supr. constr. etaj curent=433,90 mp(supr. fara balcoane)

Supr. constr. desf. totala=3502,20 mp

Supr. constr. desf. calcul CUT=2937,30 mp

POTprop.=40,15% CUTprop.=2,93

Reglementari de la aliniament si limitele de proprietate :


-7.80ml fata de limita de proprietate din EST-proprietate Privata IE:219801 Vn383/2 -Q.OQ ml fata de noul aliniament (conform PUZ) limita proprietate VEST.drum colector propus paralel cu b-dul Tomis

-4.4Qml fata de. limita.de proprietate din NORD-proprietate privata Vn383/1 lot 3 -4.45 ml fata de limita de proprietate din SUD-proprietate privata Vn383/1 Iot1


BILANȚ TERITORIAL


NR. CRT.


FUNCȚIUNI

FUNCȚIONALE


401,70 MP| 40,15%|

1

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE - PROPUS

2

PIETONAL

67.35 MP

6,75%

3

CAROSABIL

246,10 MP

24,60%

4

SPATII VERZI

284,85 MP

28,50%

5

SUPRAFAȚA TEREN

1000,00 MP


LEGENDA


-------- Urnita imobil, IE: 209689

o274* Cota de nivel

Sistem dc proiecție utilizat: Stereografic 1970

Cota de referința pentru nivelmcnt: Marea Neagra 1975

Nr Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi D(l.i*1)

X(mJ

Y(ml

1

308891 034

787463 915

24729

2

308872 274

787447 804

40 327

3

308898 902

787417 519

24 870

4

308917 769

787433 722

40 328

S(Teren)«1000 mp


J‘ • -TUL CONSTANȚA

PRvZ/.F' - UNtClAULUI CONSTANȚA

L-< SCȚI URBANISM

V:ZAT ; RE ‘^SCHIMBARE ~ Anexă la avizul nr.


ARHITECT ȘEF_____


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASE SECRETAR FULVIAANTO


Verificate / Expert:


biro

BIA


Numele:


Semnătură:


Cerința:


Referat de verificare / Racort expertiza:arhitect

L SCHIOF


CCNSTANTA b-dul TOMISNumele:

Sef proiett:

arh. SCHIOPULET

Proiectat

arh. Andrei SCHtOPULET^?

Desenat:

arh.


h/l= 297,0/42O.C(O.12mp)


iur


Denumire proiect:Elaborare PUD Localitatea:Constanta.zona Palazu Mare, b-dul Tomis,parcela VN383/1.sola46,lot 2 Beneficiar: Daniel Gheorghe


Pi


J2UT7 r019


Scara: 1:200


denumirea planșei: Plan de siuatie-reglementari


Data: 01/2020


FAZA: PUD

Planșa nr

A4


Allplan 2006