Hotărârea nr. 13/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 149/2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 48/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA

^.o^STA/v^ ROMÂNIA

r.’ț l

Wj!« r’Mî \vriEa)

-'3«S’'an TS*- m


^JUDEȚUL CONSTANȚA


pț n » ^MUNICIPIUL CONSTANȚA Ușf/j J ^CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.149/2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din SChO-V £020,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7879/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul nr. 720/20.01.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța,

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996,

Având în vedere prevederile H.C.L. . nr. 167/2015 privind aprobarea documentației în etapa proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini aferente obiectivului de investiții „Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform O.U.G. 74/2007" str. Zmeurei nr. 3, lot 2/2, din municipiul Constanța, H.C.L. nr. 50/2017 privind transmiterea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în str. Zmeurei nr. 3, H.C.L. nr. 177/2017 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipal Constanța, H.C.L. nr. 179/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 50/2017 privind transmiterea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în str. Zmeurei nr. 3, H.C.L. nr. 149/2019 de modificare și completare a HCL nr.48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și cele ale HCL nr. 85/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 149/2019 de modificare și complerare a H.C.L. nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, în sensul că în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „locuințe sociale situate în campusul Henri Coandă" va fi înlocuită cu sintagma „locuințe sociale situate în municipiul Constanța, str. Zmeurei nr. 3".

Art. 2. Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 149/2019 rămân neschimbate.

Art. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

rnta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_ pentru ,      împotriva ,     abțineri.

La data adoptării sunt în funcție               consilieri, din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, MARCELA ENAGHE