Hotărârea nr. 127/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. UNIRII ȘI ALEI CAROSABILE, INIȚIATOR SC SUNRISE TOURS SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, inițiator SC Sunrise Tours SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Z'7 -    2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 50019/10.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură din data de Hulț , raportul Direcției urbanism nr. 58121/26,03.2020, precum și avizul nr. 49879/10.03,2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit, c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr, 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;                    '                                                                       ‘

Văzând avizul de oportunitate nr. 33444/21,02.2019 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE: a

Art, 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în bd. Mamaia nr. 296-296A, în suprafață de 9626 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248507, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Sunrise Tours SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 480/21.03.2018 la Biroul individual notarial Grosu George.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.                                                                              •

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, lar către SC Sunrise Tours SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ....../fi pentru, /(? împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ZX . consilieri din 27 membri.
CONTRASEMNEAZ  SECRETAR’GEN FU LVI A A


CONSTANȚA

NR. /Z7\ / Zff Q1/ - 2020

H

I UHHNMTGHB


Str,Ritmului nr.2A, bl.439, sc.1, et.5, ap.16, sector 2, București, CUI 35759039, J40/3334/4.03.2016,

Cont R080RNCB0083149652870001, BCR agenția Obregia,

tel, 0724307084, Email: butnariu_simona2000@yatioo.com

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU

COMERȚ DE PROXIMITATE LA PARTER

Bd Mamaia nr. 296-296A, Constanta, jud. Constanta

CONȚINUT:
 • 1. PRESCRIPȚII GENERALE
  2. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE Șl SUBZONE FUNCȚIONALI__

  3. BILANȚ TERITORIAL

  1. PRESCRIPȚII GENERALE

  Prezentul regulament se aplică teritoriului delimitat astfel:


  „'Vl'EȚUL constanta

  JUMICIPIULU: CONSTANȚA

  0ir'‘5C.TIA URBANISM NESCHIMBATE

  Anexi-i la ayiniliir.A—-—-           “

  X O /

  ARHITECT ȘEF .


  -la N proprietate Uniunea Artiștilor Plastici - lungime limita comuna 7.89m,


-alee carosabila de acces dinspre bd Unirii - lungime limita comuna 9.31m,

-alee pietonala in spatele blocurilor de locuințe V7A si V7B - lungime limita comuna 27.33m -la NE - alee pietonala in spatele blocurilor de locuințe V7A si V6B - lungime limita comuna 58.40m -la E - alee carosabila in spatele blocurilor de locuințe V6A si V6B - lungime limita comuna 73.30m -la $   - proprietate Municipiul Constanta, nr. cad 207506 - lungime limita comuna 74.92m

-proprietate Ministerul Turismului - lungime limita comuna 28.32m

-la V - proprietate Municipiul Constanta, nr. cad 211494 - lungime limita comuna 8-78m

-proprietate Cojocaru Diana, nr.cad. 227656 - lungime limita comuna 13.64m

-proprietate Ministerul Turismului - lungime limita comuna 47.53m

-proprietate Cojocaru Diana, nr.cad, 214963 -luhgime lirnita-comuna 16.43m

-proprietate Uniunea Artiștilor Plastici - lungirrielli#iița comuna 25.54m

Reglementările au caracter obligatoriu pentru parcelac^re ^generat studiul - lotul de pe Bd Mamaia nr. 296-296A-marcată ca atare în reprezentarea grafică din Planșa de Reglementări urbanistice, parte integrantă a acestui Regulament Local de Urbanism. Pentru celelalte terenuri din limita de studiu reglementările au caracter orientativ, pentru configurarea educabilului în condițiile respectării parametrilor urbanistici stabiliți prin prezentul PUZ, în funcție de conformarea parcelelor, se va solicita elaborarea, avizarea și aprobarea unei documentații de urbanism conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

a.CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile PUG Municipiul Constanta și Planurilor Urbanistice Zonale și de Detaliu aprobate conform Legii 350/2001 care au produs efecte în zona studiată. In anul 2007 a fost aprobat pe același amplasament Planul Urbanistic Zonal din anul 2007 cu HCLC 538 din 26.10,2007.

b.CONDIȚII DE APLICARE.

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le detaliază.

d. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Definirea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de cativa parametri:

 • (1) funcțiunile si activitatile dominante admise

 • (2) modul de ocupare al terenului

 • (3) înălțimea maximă admisă

Regulamentul este alcătuit pentru SUBZONA ZRL6 - subzona locuințe colective înalte-

2. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE SUBZONA FUNCȚIONALA ZRL6

ZRL6 - SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE CU COMERȚ DE PROIMITATE LA PARTER CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIMI MAXIME DE S+P+11+11D NIVELURI

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Utilizări admise - sunt respectate prevederile PUG pentru subzona mixtă ZRL6:

instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme, agenții de turism, servicii;

servicii sociale colective și personale, servicii de educație sau s^oătate-pwvate^ mic comerț de proximitate;

.. . CONSTANTA

PRWH -...iCMClFIULUI CONSTANȚA

Cin'p-.'.TI^ URBANISM

VfJ'AT J.PttE NESCHIMBATE Anexi*. I;


sport și recreere în spații acoperite;

parcaje la sol și multietajate;


spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

spații plantate - scuaruri;                                            RHI’LCT SE

locuințe; locuințe cu partiu special care includ spații pentru Drjfgșiuniliberate, T

Utilizări admise cu condiționări.                       I ■ j

■ clădirile vor avea la parterul orientat spre st rană și’spre traseele pietonale funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent say'cbr unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se adtrii’t activități în care accesul publicului nu este liber numai cu condiția să nu reprezinte mai mult de'30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

• pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică

Utilizări interzise.

Se interzic următoarele utilizări:

 • ■   activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • ■   construcții provizorii de orice natură;

 • ■  depozitare en gros;

 • ■   stații de întreținere auto;

 • ■   curățătorii chimice;

 • ■   depozitări de materiale refolosibile;

 • ■   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • ■  depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • ■   activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

■ lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

* orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Amplasarea clădirilor.

Pe parcela care a generat PUZ se propune următorul mod de amplasare a construcțiilor:

*Noile clădiri vor fi amplasate conform reprezentării grafice din Planșa de Reglementări urbanistice, parte integrantă a acestui Regulament Local de Urbanism anexat prezentei documentații.

In Planșa de Reglementări urbanistice atașata sunt marcate aceste cote de retragere fata de limitele parcelei si clădirile invecinate, respectiv:

-la N amplasarea clădirilor se va face retras cu minim 5.00m fata de limita de Nord (min 15.00m fata de

clădirile de pe parcelele invecinate)

-la NE amplasarea clădirilor se va face retras cu minim 12.00m fata de limita de Nord-Est (min 19.00m fata de clădirile de pe parcelele invecinate) -la E amplasarea clădirii se va face retras cu minim IS.OOm fata de limita de Est (min 34.00m fata de clădirile de pe parcelele invecinate) ■la S, amplasarea clădirii se va face retras cu minim S.OOm fata de limita de Sud -la V, amplasarea clădirii se va face retras cu minim S.OOm fata de

clădirile de pe parcelele invecinate)


Circulații și accese.DșirSCȚM URBANISM

V?.ÎAT S NESCHIMBATE

Anexă, ia avizu) ijr                ------

ri                                                      n d ”          ^RH’TLCT

Circulația este rezolvată ținând cont de documer£ațiil£ aflate. .în vigoare .ft de propunerile. i^/intocmit de dl.ing.Mocanu,

ile, din două alei carosabile existente al parcelei (de lățime 2 benzi de circulație) si


fundamentate de Studiul de trafic, anexat d


Parcela are asigurate două accese pietonaiejși^ aparținând domeniului public, una in coltul de h|\ alta in coltul de SE al parcelei (de lățime o banda de circulație), ambele provenind din strada Unirii.

Parcajele vor fi delimitate de blocuri prin intermediul unorfasii plantate, respectiv prin vegetație medie (garduri vii). Spatiile plantate de 5m lățime intre parcaje si fațadele blocurilor (cf OMS 119 / 2014) vor fi amenajate peisager.

Staționarea autovehicolelor.

 • ■   Staționarea autovehiculelor se va face in afara circulațiilor publice conform planșei de reglementări anexe la prezentul RLU, respecta toate cele trei HCL;

o HCL 113/2017 (1 loc per apartament <100mp + 20% vizitatori),

o HCL 28/2018 (pentru parcări > 50 locuri avem doua accese cu lățimea maximă de 6m), o HCL 532/2018 (loc parcare minim 2.30 x 5-OOm). în acest scop vor fi amenajate o parcare la demisol si una la parter, cu capacitate totala de 396 locuri.

 • ■   Staționarea autovehicolelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; totodată se asigură locuri de parcare pentru blocul de locuințe din zona de studiu: un număr de 12 locuri de parcare de pe terenul nostru, aferente vizitatorilor, sa poata fî accesate de pe aleea dintre terenul nostru si cel al blocurilor.

 • •   Conform studiului topografic, intre limita de proprietate si spațiul verde aferent blocurilor distanta (latimea insumata a aleii si a locurilor de parcare) este de minim 9.00m, ceea ce permite accesul carosabil si parcarea la 45 grade, cu loc pentru manevrele de intoarcere la capat.

 • •   Prin urmare, inca din momentul împrejmuirii terenului in vederea construirii, parcarea blocurilor vecine va fi complet funcționala si va fi reconfigurata prin trasarea locurilor de parcare la 45 grade, formula care se va menține permanent.

• înălțimea maximă admisibilă a clădirilor.

ZRL6- noile construcții vor avea un regim de înălțime maxim de S+P+11+11D

Inaltimea maxima a clădirilor (43.00m) este calculata in raport cu cota CTA de la accesul carosabil Sud-Est dinspre bd Mamaia, si anume + 14.60m RMN

Etajele superioare nu sunt retrase.

înălțimea la cornișă - maxim 43 m                                                                    •

Mențiuni speciale (‘datorate diferenței de cote de nivel al terenului):

 • *   La etajul 11 și 11D (așa cum este specificat în planșă) sunt apartamente de tip duplex, având acces la etajul 11 și zona de noapte la nivelul 11D accesibil prin scară interioară proprie.

 • *  Conform planului si secțiunilor atașate, cota terenului amenajat este de +14.60m RMN si coincide cu cota aleii carosabile de acces existente in partea de Sud-Est a terenului, care pornește din Strada Unirii de la +15.50m si coboara pana ta +14.60m in dreptul limitei de proprietate, respectiv punctului de acces pe teren.

 • *   Cota +0,00 a parterului blocurilor, destinat comerțului de proximitate si parcărilor la nivel, este de +14.10m RMN, așadar spațiul de la parterul blocurilor este considerat construit si participa la

calculul CUT.

Subsolul, situat la cota +10,60m RMN si accesat din partea op - este situat in intregime sub CTA, așadar nu participa la calcu generează CUT.

a-a-terenyl țjî

iwWeOHȘTANȚA DI^C.ȚIA URBANISM’Aspectul exterior al clădirilor.

aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifipș-

erâități dc funcțjimj suprimării prestigiului ionale ca'fP™-A—   -


investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri

ma


de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei șl de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de CO-Vizibilitate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

Condiții de echipare edilitară,

• toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 •   racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita

producerea gheții;                                                                                   ,

 •  se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captare a apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

 •   se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV

 •   echipamentele (post trafo etc) vor fi amplasate in apropierea accesului din coltul de NV, unde intra pe teren linia electrica subterana LES 20kW marcata pe planșa furnizata de ENEL.

Spații libere și spații plantate.

■ Se respecta HCJ 152/2013 referitoare la suprafețele minime de spatii verzi:

Spatii verzi pe sol:

242.30mp (scuar) + 9®2,85mp (la demisol, in jurul parcajului)

1205.15mp

12.5%

din suprafața terenului

Spatii verzi pe dala

1691.03mp

17.5% din suprafața terenului

TOTAL spatii verzi:

2896.18mp

30%

din suprafața terenului (9626mp)

 • ■  Ansamblul este delimitat vizual si fonic pe toate laturile printr-o perdea verde de protecție, inclusiv pe latura de Est unde va fi menținut un rând de copaci pe limita locurilor de parcare - conform planșei de eglementari atașate.

 • ■  Spațiul rămas liber se va amenaja ca spațiu verde, acordându-se atenție deosebită amenajării peisagistice;

 • ■  Proiectul va propune crearea unei incinte de pubele pentru gunoi menajer si reciclabil pe poziția indicata in planul atașat pentru blocurile vecine de pe bd. Unirii, cu respectarea normelor OMS 119 / 2014. Pubelele vor fi separate pe categorii: gunoi menajer si reciclabil (plastic, hârtie, sticla) si incinta va fi prevăzută cu un racord la rețelele de apa si canalizare existente pe Bd, Unirii.

1 Spatiile de colectare ale deșeurilor menajere sunt amplasate la nivelul parcajelor auto, la limita acestora, in zone ventilate natural si cu acces direct din exterior, după cum urmeaza: trei spatii de pubele in zona de Nord, accesibile direct carosabil de mașina de salubritate prin coltul de NV al parcelei, respectiv doua spatii de pubele in zona de Sud, accesibile direct carosabil de mașina de salubritate prin coltul de SE al parcelei. Toate spatiile de pubele sunt ia distante mai mari de lOm fata de ferestrele locuintelor.Deseurile vor fi colectate separat si preluate de firme specializate,

1 Locul de joaca pentru copii este amplasat in centrul zonei pietonale, cu acces pietonal facil din toate cele patru blocuri, are suprafața de 230mp, este pavat cu tartan si este dotat cu jocuri de agrement si dezvoltare a abilităților motorii (leagane, balansoare, tobogane., piramida cu sfori pentru catarare, traseu de catarare).


împrejmuiri.

ntelor publice cu garduri transparente de ate de gard viu. Gardurile de pe limitele


■ se recomandă separarea spre stradă a terenurilor

2,00 metri înălțime din care 0,60 metri sodiu op

laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțj|nea de minim 2,20 metri

spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DiReGȚIA URBANISM VIZAT £ Ppg NESCW1SSBAKE Anexă IPROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ZRL6 - P.O.T. maxim 25%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

ZRL6 - CUT maxim = 3 mp.ADC/mp.teren

3. BILANȚ TERITORIAL-TEREN REGLEMENTAT

JUDEȚUL GQHSTANTA

1

k/IP

%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL

PRIMĂRIA MUNIC

*NA VițATSPRls

FIULUI COL'

' ^2

200

23

SUPRAFAȚA DESFASURATA SUPRATER

MESCHISSBa

2t

216

CIRCULAȚII, PLATORME, PIETONALE

Anexă la        nr.               ...

_

524

47

SPATII VERZI PLANTATE din care:

ARHITECT ȘEF

2&87

30

Spatii verzi în sol adânc

1

1203

12.5

Spatii verzi pe placa, a menajări, terase verzi

flll

1684

17.5

Suprafața teren

9626

100

ÎNTOCMIT, Arh. Simona Butnariu

Str,Ritmului nr.2A, bl,439, sc.1, et.5, ap.16, sector 2, București, CUI 35759039

J40/3334/4.03.2016,

Cont RQ80RNCBQ083149652870001, BCR agenția Obregia,

PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU

COMERȚ DE PROXIMITATE LA PARTER

Bd Mamaia nr. 296-296A, Constanta, jud. Constanta

Plan de acțiune

Elaborat:


Arh. Simona Butnariu


Urb. Alexandra Colțos


octombrie 2019

Cuprins

0. Introducere

 • 1,  Probleme și riscuri

 • 2,  Viziune strategică

 • 3.  Obiective strategice și direcții de acțiune

 • 4.  Etapizarea intervențiilor și proiecte prioritare

  PRIMAR

  r,

              ; . .‘. O i ANȚA

  Vi > ■

  Anex?

  ■ :/,ui .k.j _ _ 1

  A

  zX;

  £ 19 1'c

  U. Introducere

  ARHUL

  . C T Șt F________________

Contextul lucrării: Studiul de față face parte din parcursul de elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism - Plan Urbanistic Zonal- BD Mamaia nr. 296-296A Planul de acțiune este realizat pentru a putea studia modul in care aceasta zona poate evolua din punct de vede(re urbanistic.

în urma analizei realizate asupra ji^uației existente, este conceput prezentul plan de acțiune pentru implementarea reglementărilor,

Planul Urbanistic Zonal este elaborat pentru a valorifica o resursa de teren situata intr-o zona cu caracter mixt, in vecinătatea unui reper la nivel național si International, element de cadru natural valoros: Marea Neagra

Obiectivul lucrării: Documentul de față își propune să sintetizeze o serie de elemente ale unui plan strategic care să servească drept suport investițional la nivel de etape de realizare pentru implementarea lucrărilor propuse. De asemenea, lucrarea va prezenta un plan de acțiune care să dlrecționeze operaționalizarea și implementarea intervențiilor necesare.

Metodologia: în metodologia planificării strategice, planul de acțiune este subordonat atingerii unor obiective generale care, împreună, descriu viziunea strategică pentru zona respectivă, așa cum a fost ea elaborată și acceptată de factorii de decizie. în studiul de

PLAN DE ACȚIUNE | PLAN URBANISTIC. Bulevardul iVIamaia Ortoinbijf’ 20 J9 2

față vom utiliza reglementările și propunerile de ordin spațial, pentru a compune elemente de viziune strategică, necesară pentru a crea cadrul planurilor de acțiune.

Secțiunea dedicată planului de acțiune urmărește elementele consacrate ale acestui

instrument al planificării strategice:

 • 1.  Identificarea problemelor

 • 2.  Implicarea instituțiilor

 • 3.  Stabilirea obiectivelor specifice

 • 4.  Utilizarea resurselor

 • 5. Identificarea activităților

 • 6.  Analiza ipotezelor și riscurilor implementării

  Ji. ’YTJl

  PRIMĂRI4 ,r'!1 CONSTANȚA

  vpf T . afc ș ■ ■

  ARî I i. ’f -              i r -in1 r '

  ----.■ r —..   II   ............

  4 uapildl^ pirTncipaTe care urmăresc


 • 7.  Stabilirea responsabilităților

 • 8.  Operaționalizarea activităților/monitorizare

Structura lucrării: Documentul este structurat pe

logica procesului de planificare strategică. Primul capitol prezintă sintetic problemele cele

mai importante identificate în faza anterioară a studiului și identifică categoriile de riscuri care pot fi întâmpinate pe p^n elemente de viziune strategic

rsui implementării. Capitolul al doilea propune o serie de , iar în capitolul al patrulea sunt formulate obiectivele strategice și direcțiile de acțiune pentru atingerea viziunii. Intervențiile sunt prezentate


clasificate în funcție de contribuția lor la atingerea obiectivelor strategice. Intervențiile

defensive sunt cele situate în sfera de siguranță investițională. Intervențiile ofensive sunt

cele menite a optimiza la nivelul timpului de implementare, modul de utilizare și de gestionare a ansamblului. Capitolul final stabilește criterii pentru prioritizarea intervențiilor, include etapizarea măsurilor și detaliază proiectele pe termen scurt.

L Probleme și riscuri

în faza de analiză au fost scoase în evidență elementele de potențial și problemele cu care se confruntă în prezent zona - accesibilitatea redusa, proximitatea cu Bulevardul Mamaia, rezerva de teren constituită de terenurile din aria studiată, proximitatea fata de centrul municipiului Constanta. O dezvoltare coerentă a zonei necesită o abordare integrată pentru a putea obține o imagine de impact a zonei, dată fiind localizarea, care permite constituirea acesteia într-un reper local. Acțiunile sporadice și ne-coordonate subliniază ineficacitatea și ineficiența unor acțiuni punctuale.

Stare: Terenurile din aria analizată sunt ocupate de locuințe colective, zone de servicii si comerț, utilizate. Terenul propus spre dezvoltare este, in prezent liber de construcție, delimitat de zone de vegetație spontana.

Cadrul construit este reprezentat in procent foarte mare de locuințe colective. De asemenea, proximitatea cu centrul municipiul Constanta, prezenta Marii Negre si a zonei de coasta adiacenta acesteia, lacul Tabacariei reprezintă puncte forte ale sitului. Toate acestea încurajează dinamica investițlonală în aria de studiu și argumentează propunerea proiectului discutat.

Gestiune: Lipsește în momentul de față o referire specifică la o politică urbană de locuire pentru dezvoltarea zonei aferente zonelor de locuire colectiva, zona dezvoltându-se pe baza regulamentelor și reglementărilor de urbanism aferente PUG Constanta. Singura

documentație care vizeaza aspectele estetic si funcțional a zonelor de blocuri este "Ghidul de regenerare urbana a cartierelor de blocuri - Cc politica urbana specifica acestor zone.


Ji‘\ URBANISM

Vl’A’" 5 VEȘCHlfinHAfte

Anex$ !•*»

tențialul economic alA^țjfiirșțp^ffie, precum șl lipsa tere de decizie aparținând sectoruluFpublic, împiedică


Lipsa unor studii globale prvj unui partener identificabile abordarea unor relații partbneriale cu sectorul public în vederea formulării și atingerii

unei viziuni comune privind zona delimitată în studiu. Sursele de investiție pentru dezvoltarea propusă sunt exclusiv private, în sarcina administrației publice fiind realizarea infrastructurii de circulație șl edilitare.

Riscurile pe care implementarea reglementărilor le poate întâmpina țin de inexistența unei strategii/ politici în aria analizată, care să permită, pe de o parte, abordarea dezvoltării într-un sistem coerent a unei zone mixte, crearea și exersarea unor proceduri și instrumente instituționale și financiare durabile;

Viziune strategică

Viziunea de dezvoltare a terenurilor studiate reprezintă o formulare ce trebuie acceptată și însușită de toți cel de care depinde viitorul acestuia, „consumatori", utilizatori și proprietari, administratori sau operatori de activități. De aceea aici vor fi propuse o serie de elemente de viziune strategică, urmând ca, printr-un proces participativ, să fie definitivată o formulare acceptată.

Aria analizată are potențialul remarcabil conferit de contextul care se constituie ca specific la nivelul orașului Constanta. Prezența bulevardului Mamaia, ca artera structuranta in cadrul țesutului urban, a cadrului natural (Marea Neagra si ecosistemul format de aceasta si Lacul Tabacariei), existența infrastructurii carosabile și edilitare, conferă o valoare semnificativă acestora. Localizarea pe de o parte într- zonă extrem de accesibilă și străbătută de circulații majore, și pe de altă parte între elemente de cadru natural - lacul și Marea Neagra creează o tensiune la nivelul intervenției, care generează o soluție ce intenționează a deveni un reper de volum, un exemplu de inserție coerenta la nivelul testului urban. De asemenea, mixul între antropic și natural determină preferința pentru o abordare coerenta si compatibila cu zonele din proximitate a ansamblului propus.

L 1

Procesul de investiție ya^dabui șă se realizeze în condițiile cooperării tuturor actorilor implicați, precum și cu adaptarea la cererea pieței, în care investițiile se realizează in mpd durabil, ținând cont de tendințele actuale de dezvoltare urb; n|WĂR|A mlWCIPkS^S direcția urbamum ViZAT SPRE VIDARE Anexă la avizul OG--— / —

3. Obiective strategice și direcții de acțiune arhitect șe —

Patru obiective strategice au fost definite și vor fi prezentate în continuare. Fiecare dintre acestea se referă în mod special la unul dintre palierele pe care se vor structura intervențiile, dar în același timp obiectivele se susțin reciproc, efectul lor fiind coroborat. Atingerea acestor obiective va permite realizarea viziunii strategice.

A. Zonă funcționala coerenta

Primul obiectiv strategic se referă la construirea unui ansamblu arhitectural de calitate, integrat in tesutul urban existent. Elementele subsumate acestui obiectiv țin cu precădere de domeniul concret al fondului construit, menționând însă și un nivel calitativ ridicat al serviciilor:

 • ■  Imagine * reper

• Cadru construit și amenajat de calitate

 • ■   Servicii și facilități de calitate

 • ■  Sistem de spatii spatii verzi

B. Ansamblu accesibil

Accesibilitatea ansamblului propus trebuie să fie asigurată atât la nivel fizic -accesibilitate la nivel de oraș și la nivel de vecinătăți, ușurință în orientare și înțelegere a ansamblului, cât și la nivelul ofertei. Investiția se adresează cu precădere unei populații tinere, dinamice, dar nu numai, iar în acest sens oferta de servicii trebuie să nu depășească posibilitățile financiare ale acestui grup.

Accesibilitate fizică - carosabila si pietonal


Accesibilitate în utilizare


C. Compatibilitate funcționala si atractivitate

Fiind amplasat in adiacenta a douaJUr.'CTl't CONSTANȚA

PRIMĂRI '           CONSTANȚA

ARHlTt QT -       __]


ere.de circulație ( Bulevardul Mamaia si Strada isagistic natural,, viitorul ansamblu va deveni


Unirii, intr-o zona cu un puterni

un punct de atractivitate pentru Iqfcuitorii zonei. în acest sens trebuie să ofere toate


facilitățile specifice unei zone de locuire colective ( servicii, comerț, spatii de relaxare,


zone verzi)


■ Structura coerenta


 • ■  Spatii publice conectate

 • ■  Iluminat arhitectural


PLAN DF ACjlUNfc | PLAN URBANISTIC Bulevard»! Mamaia


D, Ansamblu mixt - Acțiune concertată

Gestiunea eficace și eficientă a ansamblului propus și dezvoltarea întregii arii viitoare urbane în direcția dată de viziunea strategică trebuie să aibă suportul instituțional adecvat pentru a realiza:

 • ■  Coordonarea acțiunilor

 • ■  Consecvența eforturilor de transpunere a viziunii

 • ■  Eficiență în administrare

în contextul obiectivelor strategice definite mai sus, se pot delimita patru domenii de intervenție și direcții de acțiune pentru investiția propusă, prezentate în tabelul de mai jos.


Tabelul 1. Domenii și direcții de acțiune

Domeniul


FIZIC


FINANCIAR


Obiectivul strategic ABC

ABD


Direcții de acțiune


Arhitectură reper Accesibilitate ridicata Abordare sustenabiiă Spatii verzi de calitate investiție etapizată


INSTITUȚIONAL


ABCD


ABD


Acceptarea plus-valorîi aduse de realizarea investiției de către actorii implicați __________________________________

Concertarea acțiunilor legate de viitorul ansamblului


IMAGINE


ABCD

ABCD


Reper local_____________

Promovarea ansamblului


Direcțiile de acțiune se vor regasi


următoare, creând în acest fel din________ii.iDEȚIJI CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COMS’ ANȚA


------DlAECTIA URBAMUM

AnexJs la avizul tu.---/_——


ARHITECT ȘEF________

ctele și progrkm-ele-proptrse-Tn-*serțTnrTG7i‘


acțiune concretă o piesă ce completează


imaginea de ansamblu a investiției propuse.

O primă clasificare a investiției ce introduce criteriul localizării proiectelor, propune următoarele categorii:

a. Intervenții spațial volumetrice

Din această categorie face parte construirea propriu zisă a ansamblului propus - compus din 4 blocuri de apartamente cu parter comercial, cu același regim diferit de înălțime, circulații carosabile si pîetonale, parcari subterane si supraterane aferente zonelor de locuire colectiva. Intervenții peisagistice.

In aceasta categorie intra spatiile verzi adiacente blocurilor, spatiile verzi care delimitează zonele de parcare, locurile de joaca si spatiile amenajate cu rol de detenta.

4 Etapizarea intervențiilor și proiecte prioritare

Operaționalizarea intervențiilor ce vor conduce investiția spre cea descrisă în partea de reglementări ține de coordonarea resurselor existente sau atrase: resurse financiare, resurse umane, instituționale și resurse de timp.

Proiectele propuse ca prioritare pe termen scurt și mediu vor contribui la realizarea celor 4 obiective strategice, adică vor urmări ca ansamblul propus să fie unul coerent, conectat si compatibil cu tesutul urban existent, urmărind o creștere a calitatii vieții in zona studiata.


... OEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANIGM

în acest context, au fost considerate prioritare următoarele pro lector* AT      NESCHIMBAT E

r AnexîJS.,avizul jir---J--—


TECTURALA- se adresează^tf&ți^ltifte-^wwște---

_ _—                                  -         -JT- ■                   ■ I— ■ ---“

nivelul calității ansamblului c

- imagine și detaliu constructiv, f amenajările spațiului liber (amenajări peisagistice,  dotări pentru relaxare și agrement, spații publice), a impactului asupra mediului


a deveni un reper - calitate atât a arhitecturii

• Proiectul 02. ILUMINATUL ARHITECTURAL - La faza DTAC a proiectului de arhitectura si instalații vor fi descrise ca proiect separat sistemele de iluminat arhitectural aferente ansamblului. Din punct de vedere tipologic, acestea se vor încadra in următoarele categorii-corpuri de iluminat arhitectural pentru identificarea adresei clădirilor de locuit si a poziției lor in ansamblul propus (Corp A, B, C, D) - litere luminoase si logo, amplasate pe fațade in dreptul intrărilor de la parter, respectiv la nivelul etajelor superioare, după caz.

 • i.    stâlpi de iluminat inalti pentru iluminarea aleilor carosabile din ansamblu

 • ii.    corpuri de tip aplice încastrate in pereții rampei auto

PLAN DF ACȚIUNE | PLAN URBANISTIC Bulevardul IViamsla HI. stâlpi de iluminat de inaltime medie, decorativi, pentru iluminarea spatiilor pletonale din ansamblu (piatete, alei), respectiv pentru iluminarea aleilor parcului si a locului de joaca

iv. corpuri de iluminat scunde (pitici, corpuri încastrate in pardoseala cu lumina ascendenta) pentru iluminarea scenografica a vegetației propuse in amenajarea aleilor pietonale, a spatiilor plantate din jurul blocurilor si a parcului.

• Deoarece funcțiunea este cea de locuire, nu vor fi prevăzute corpuri de iluminat cu flux perpendicular pe fațada, care ar putea deranja confortul vizual al locuitorilor pe timpul nopții. Va fi de asemenea evitata iluminarea directa care poate cauza efectul de orbire, atat in cazul aleilor carosabile, cat si in cazul celor pietonale.

• Toate corpurile de iluminat voiȚfi special pentru exterior, rezistente la apa si inghet, cu lumina LEDjientrqeconomia de energie, si vor avea culoarea alba calda recomandata pentru spatiile publice, respectiv colorata pentru iluminarea scenografica a vegetației. Rețeaua de iluminat va fi montata ingropat, pe cat posibil'de-a lungul spatiilor plantate, astfel incat vizitarea si revizia sa nu afecteze pavajele.

• Proiectul 03. CALITATEA SPATIILOR PUBLICE, - se adresează nevoii de dezvoltare a

unor spatii publice coerente de care sa beneficieze atat locuitorii ansamblului cat si locuitorii din zona si, pe de alta parte, vizează creșterea calltatii vieții in zona.

Prin implementarea direcțiilor și programelor de intervenție descrise se urmărește în primul rând o calitate ridicată a rezultatului final. Investiția propusă se definește încă de la început

a fi mai mult decât un interes privat, fiind direcționată către ridicarea valorii zonei-____._____—

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN [A DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE

PLAN DE ACȚIUNE [ PLAN URBANISTIC Bulevardul Mamaia


ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU COMERȚ DE PROXIMITATE LA PARTER Blvd. Mamaia nr, 296 -296 A, Constanta, jud. Consntanta

LEGENDĂ

Existent


LIMITE

h— • —H LIMITĂ TEREN STUDIAT

LIMITĂ TEREN ce a generat PUZ

LIMITĂ Loturi


CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE

|       | CIRCULAȚII PIETOANLE


REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

I        | CONSTRUCȚII PARTER

I       I CONSTRUCȚII P+l - P+2

I       I CONSTRUCȚII P+3-P+4

I "" I CONSTRUCȚII P+8 - P+10


FUNCȚIUNI


LOCUINȚE INDIVIDUALE

LOCUINȚE COLECTIVE

COMERȚ/SERVICII

ZONĂ MIXTĂ

ANEXE/ DEPOZITARE

SĂNĂTATE

ÎNVĂȚĂMÂNT

SPAȚII VERZI

MAREA NEAGRA

ZONA VERDE ADIACENTA MARII

PLAJA


Reglementări urbanistice cu caracter obligatoriu pentru parcela ce a generat PUZ Propus


Limite propuse

□Qi LIMITA MAXIMA A EDUCABILULUI

UMITA MAXIMA DE IMPLANTARE SUBSOL

Edificabil propus

fTTTn EDIFICABIL PROPUS S+P+11E+11D

(comerț PARTER + locuire colectivă)


ANEXA LA, HCLM NR.


Circulații și spații minerale propuse

□ CIRCULAȚII CAROSABILE Șl PIETONALE DE 'PREȘEDINTE SEDINTÂ ngH CIRCULAȚII OCAZIONAL CAROSABILE DE INCINTĂ

Spații plantate propuse


222 Spatii amenajate cu vegetație, mobilier urban, loc

• • Plantație de aliniament existenta si menținută

Accese propuse

 • >   ACCES CAROSABIL

 • ►   ACCES PIETONAL
CONTRAS

SECRETA

FULVIAAL, LAJ0INESCU


PROFIL 1INDICI PROPUȘI DE OCUPARE A TERENULUI


pentru parcela ce a generat P.U.Z.


POT maxim propus: 25%;

CUT maxim propus: 3.00;

Hmax = S+P+11+11D


.----------112---------.         ci

Hii              ----

s s,mon^ÎTX              ' i 1

!“            J       fi| J

A + 14.60lJȚ^MH.'L CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPM.U CONSTANTA DIRECȚIA URSAI

VJZATSFRS ML'SCMIM&AKE

Anexă la avizul m. __/ -------

BILANȚ TERITORIAL -TEREN ȘE&feMț

ARHITECT ȘLr ____

NTAT. ■ ■

mp

%

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL               1

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ SUPRATERANÂ

2200

28216

23

CIRCULAȚII, PLATFORME, PIETONALE

4524

47

SPAȚII VERZI, PLANTATE din care:

2887

30

spații verzi Jn sol adânc

1203

12.5

spatii plantate/amenajări

1684

17.5

Suprafață teren             r         __

9 626 mp

100iz URBAN ’A 8 artgRIO ’

S C URBAN? 7*SRI0 S R.I§ R L 5r/ Str Ritmului 2 Bucure»» ■&// CUt 35759039 \     2016


SEF PROIECT: arh. Simona Bumariu - >


PROIECTAT: urb.peisag.Coltos Alexandra

ÎNTOCMIT:    urb pesag Coltos Alexandra

VERIFICAT:   arh Crisăna Enache                   "


TITLUL PROIECTULUI: PUZ

Blvd Mamaia nr, 296 -296 A. Constanta, jud. Consntanta


TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE


august 2019


CONTRACT


5/2018


SCARA 1/1000


PLANȘA 06