Hotărârea nr. 126/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. MIHAI EMINESCU, PREL. STR. BUCOVINEI ȘI LIMITE CADASTRALE, INIȚIATOR CHIMIȘLIU CONSTANTIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei, zona plajă, inițiator Chimișliu Constantin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Xt) -<% ■ 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 22294/04.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor Istorice și de arhitectură’ din data de-//       ,'</ , raportul Direcției urbanism nr. 64220/10.04.2020, precum

și avizul nr. 16782/29.01.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând avizul de oportunitate nr. 43288/11.04.2017 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin, (2) lit. c) și alin. (6) lit, c), precum și ale art, 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei, zona plajă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Bucovinei FN3 Lot 1, în suprafață de 697 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 204533, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Chimișliu Constantin conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr, 1376/10.03,2006 la Biroul notarului public Ciprian Alexandrescu.

I

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei își încetează valabilitatea documentațiile de urbanism aprobate anterior prezentei pentru terenuri cuprinse în zona de studiu delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei, zona plajă, care nu sunt menționate în Regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic zonal precizat la art. 1.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Chimișliu Constantin, Direcția generală poliția locală, Oficiul de cadastru șl publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale șl administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism,

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:   pentru,  | O împotrivă, abțineri,

La data adoptării sunt în funcție    r" consilieri din 27 membri.CONSTANȚA


NR.


L-Mp /         2020PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

VOLUMUL il

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

OM CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT f PRE NE9CHIIKGARE

Anexft |g avizul nrz /

ARHITECT ȘEF „

Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: Plan urbanjisticjonâT pentru realizarea investiției imobil cu funcțiune mixtă str. Bucovinei nr. 1G, MunicipiuliȚpnstanța

Amplasamentul: STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NfcJLcMjNIpPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL

CONSTANTA                                 V

r

Beneficiarul investiției: CHIMISLIU CONSTANTIN «                            r

Contract nr.: AP 14/31.10.2016

Elaboratorul studiului: AGORAPOLIS SRL

Coordonator proiect: mașter urbanist MIHAELA PUȘNAVAoffic^@agora|îolls.ro, www.>agqra£plis2ro

□rar

LîSk

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA r                                              r

STR. PRELUNGIREA BUCOVINE! NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

LDISPOZIT1I GENERALE

--   ———J----—-----

 • 1.1. Rolul RLU

  • 1.1. a. Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe teritoriul zonei de studiu. Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii în vederea executării de construcții în limitele zonei de studiu prevăzute în planșa de Reglementări Urbanistice Propuse.

 • 1.1.b. Regulamentul local de urbanism însoțește PUZ delimitat de str. Prelungirea Bucovinei {la Al), plaja Mării Negre (la E), str. Mihai Eminescu (la V), proprietăți private (la 5), Municipiul Constanta și explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ.

  • 1.1.c. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritata^aLadffHHwtfatiel-oubiiLe locale șl IUPiEȚUL gqhsțanȚA 7 aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor obținute, în con! Dr^ț^Jfgi ^y^ețiileijțegțjFWT.'WA 1991, republicată în 1996.


   axg Ui avizul nr. 2i'‘

   r. Prelungirea Bucovinei (la N), .ASHITECT.SEF , ,   . - .—


 • 1.1.d. Orice documentație de urbanism, ulterioară PUZ plaja Mării Negre (la E), str. Mihai Eminescu (la V), propi schimbă concepția generală care a stat la baza PUZ-ului, determină modificarea PUZ și aprobarea conform legii.

1.1.e. Modificarea Regulamentului local de urbanism al PUZ delimitat de str. Prelungirea Bucovinei (la N), plaja Mării Negre (la E), str. Mihai Eminescu (la V), proprietăți private (la S), Municipiul Constanța se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ și implicit ale Regulamentului local de urbanism, se pot face numai cu respectarea filierei de avizare/ aprobare, pe care a urmat-o și documentația inițială.

□n

Pa


« o a r n poli»


□qnror

PnLlSI-

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • 1.2. Baza legală a elaborării

1.2.a. La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferent PUZ delimitat de str. Prelungirea Bucovinei (la N), plaja Mării Negre (la E), str. Mihai Eminescu (ia V), proprietăți private (la 5), Municipiul Constanța au stat, în principal:

 •     Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului - cu modificările și completările ulterioare;

 • •    Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001;

 • •     Ordinul 90/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr, 50/1991;

 •    H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, text actualizat la data de 24.05.2011;

 • •    Ordin M.L.PAT, NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND ELABORAREA Șl APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM" Indicativ GM-007-2000;

 •    Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind

metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000;                                       |

 •     Hotărârea de Consiliu Local a municipiului Cori&«rfțajMf/322/2016 privind aprobarea

"Regulamentul de informare și consultare a publiculuijnjalafborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Constanța":                J

 •    Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr 152 privind aprobarea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

 • •     Legea nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții - cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare;

 •     Legea nr, 18 din 19,02.1991 privind fondul funciar - cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 215 din 23,04,2001 privind administrația publică locală - cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica ș și completările ulterioare;

  JUDEȚUL CONSTANȚA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

  DIPECȚ^ URRAMGM

  VIZAT                     ,

  Anexă la avizul nr^liZ. i ^3-^——~ARHITECT ȘEF

□noro PhL15‘PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Legea nr, 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane - cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;

OUG 202/2002 privind gospodărire integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări prin Legea 280/2003;

Ordin Ministerul Sănătății nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Legea 114/1995 a locuinței.

 • 1.2.b. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ, detaliază prevederile Regulamentului General de

Urbanism și respectă prevederile Planului Urbanistic GeneraLUATJWunleipJtrf-Gcmstanta“fn VlgOări la moliei „ra,Dnhli Hnn                           . JUDEȚUL DOiHSWÂ

momentul realizării prezentei documentații. • 1.3. Dorneni.ul.de ap.l.icare

  1.3.a. Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de

  Prelungirea Bucovinei (la N), plaja Mării Negre (la E), str. MihațEmln


), proprietăți private (la

S), Municipiul Constanța cuprinde norme obligatorii pentru autorizareajexecutării construcțiilor din zona studiată.

 • 1.3. b. Zonificarea funcționala a arealului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări, se stabilesc condițiile de amplasare si conformare a construcțiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zonă funcțională.

 • 1.3. c. Conform Avizului Direcției Județene pentru Cultură Constanța (Ministerul Culturii și Identității Naționale) nr, 1949/U / 28.11.2018, pentru toate documentațiile tehnice și de urbanism ulterioare prezentului PUZ, situate pe același amplasament, vor fi supuse avizării Direcției Județene pentru Cultură Constanța, cu înscrierea necesității avizului în Certificatele de Urbanism subsecvente.

Funcțiunile urbane reprezintă domenii specifice de activitate umană, care se desfășoară într-o localitate, determinate de necesitățile populației și condiționate de caracteristicile cadrului natural. Ele suntPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR, PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

localizate teritorial în planșa desenată și au indicatori spațiali și indicatori de funcționare specificați în Regulamentul loca! de urbanism și corelați cu anexa nr. 2 la RGU.


Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția construcției si funcțiunea dominantă a zonei, în codformit;

ii compatibilității dintre destinația u '^unificarea funcțională stabilită prin


Regulamentul local și cu anexa nr, 1 din RGU.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNiClFlULU CD!1! STANȚA DIRECȚIA

VIZAT SPRE NE SC       £

Artexâ la avizul nr ,_____I


ARHITECT ȘEF


office@aRorapolis.ro, www.a^orapolîs.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR, PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

— —.----------,-----

1.1 Unități sl subunități funcționale

La nivelul PUZ, se regăsesc 5 subzone funcționale, care corespund unui număr de 5 UTR-uri:

ZM1a - zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire izolat si regim de înălțime mare

POT max=75%

CUT max= 3,6

Hmaxs= jumătate din distanța dintre clădirile nou constituite și clădirile de pe frontul opus, dar nu mai mult de 25m;

Posibilitatea dispunerii pe aliniament în condițiile respectării Hmax;

Retrageri laterale de minimum 2 metri față de limita sudică și vestică;

ZM1b - zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire disronWdlT^j^Jăț^W^îm^^ăițli mediu si mare

ime

PRIMĂRIA MUi*i(>lRlUI..U; CONSTANȚA DIRECȚIA URBAi'.iCM VIZAT SPRE Ui.'i'BARE

Anaxă I


POT max=50%


CUT max= 3

Hmax=l8 m

Retrageri față de aliniament: minim 4 metri față de alini^me față de Prelungirea Bucovinei și minim 10 metri față de Retrageri laterale de minimum 5m;

Retrageri posterioare de minimum 5m.

ZM1c- zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire discontinuu și izolat si regim de înălțime mediu

POT max=40%

CUT max= 2,5

HmaxslB m

Retrageri față de aliniament: 3m față de aliniamentul de la Șoseaua de Coastă, strada profil tip B și de la strada profil A2 și minim 4 metri față de aliniamentul de la strada profil A.

Retrageri laterale de minim 5m;

Retrageri posterioare de minim 5m;

□n Pa j l| □ r ,i p u l I &

office(â)âgorapolis.ro, www.aEorapolis.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ZRB3m - zona dotărilor publice aferente zonei de plaja P0Tmax=20%

CUT max = 0,4

H max = 8 metri

Retrageri față de aliniament - 2,5 metr! față de profilul propus al Șoselei de Coastă, 5 metri față de linia de țărm (plajă), amplasare pe aliniamentul sudic, spre traseul pietonul propus către plajă.

Retragere laterală- 3 metri față de limita de proprietate din nord

Pe zona PUZ aprobat cu HCL 52/2016, în urma operațiunilor de comasare a parcelelor într-o singură parcelă cele trei UTR-uri existente ZLl, ZL2 si ZL3, se propune a se comasa într-un singur UTR, ZL2m (Zonă locuire), conform PUZ aprobat, întrucât delimitarea funcțională nu mai este fezabilă pentru situația juridică actuală, ZL2m preia reglementările specifice aprobate prin PUZ Nejloveanu, cu modificări descrise în prezentul regulament.

UTR ZLZm - zonă de locuințe colective, formând ansambluri 3repondejrfint rezidentîaîU'jȘîtuate în afara zonei protejate                                PRI^ÎiS?£ ' vS*

r *                                                                 QiREi,: [IA

POT max=55% conf. PUZ aprobat                                  vizat e pre Mie st

CUT max= 2,2, în limita valorilor aprobate conf. PUZ            AâexSja avizul

Umax se modifică de Io maximi6 metri la maxim 18 metri,.mășț Mt/, lela cntad'erwu^rdejpcăliniamentul de pe Șoseaua de Coastă. Propunerea de modificare ufmdreșt^asi^jrqrea condițnloTăe construire pentru construcții cu standarde ridicate, prevăzând posibilitatea realizării unui nivel de 3,5 metri față de 3 metri cât era stabilit inițial.


3reponderent rezidentîWJSîtuate în

_ » . ..... .     11 ■ ? ■ r j-^FinVAllTA


PRIMĂRIA nîUNIGIFIULU- constanța DIRECȚIA URWAi.

VIZAT F PRE Mig St Hî,’siiiA&E


de


Irea condițiilor de construire pentru


Retragerea minimă față de aliniament: 4 metri mâsurați de la marginea suprafeței carosabile de 9 metri la Șoseaua de Coastă nou propusă (incluzând pistele de biciclete), care coincide cu aliniamentul propus, conform planșei de reglementări urbanistice. Față de aliniamentul de la strada profil tip C se va respecta o retragere de minim 3 metri, iar față de marginea suprafeței carosabile se va respecta o retragere minimă de 6 metri., conform planșei de reglementări urbanistice.

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ STR, PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR

FUNCȚIONALE

---------------------U----------------------------

CondîtijLgenerale

în vederea asigurării unor condiții de construire optime, integrate și pentru asigurarea stabilității terasamentului, se condiționează obținerea autorizației de construire pentru orice categorie de construcție, mai puțin pentru împrejmuire, de obținerea autorizației de construire pentru infrastructura rutieră care asigură accesul la acestea, împreună cu echiparea edilitară aferentă și lucrările de sistematizare și consolidare a falezei. Ulterior, recepția lucrărilor realizate pe imobilele proprietate privată se va realiza doar după realizarea recepției infrastructurii rutiere care asigură accesul la acestea, împreună cu branșamentele la utilități aferente. De asemenea, se condiționează obținerea autorizației de construire de realizarea unui studiu geotehnic, a unui studiu hidrologic și a unui studiu de însorire.

JU^EȚUl CONSTANȚA


In toate situațiile, în cazul în care o parcelă nu este construibi ă           prgz^piiuiui iRegbiatfiâHCA


edificarea se va putea stabili doar în baza unui studiu urbanistic de t

Se vor realiza trasee exclusiv pietonale cu acces public nșî accesul pietonilor către mare și plajă. în zona de curbu punct de belvedere către plajă și mare amenajat ca s pietonal adiacent la o cotă inferioară de la est prin rampe, scări sau lift, realizând astfel o legătură continuă și directă între strada Prelungirea Bucovinei și zona de plajă.

blic. Atesta se va conecta cu trotuarul


Se recomandă ca lotul de teren situat la intersecția Șoselei de Coastă cu Strada profil tip B să fie achiziționat de către Administrația Locală cu scopul realizării unei promenade pietonale cu acces public nelimitat către mare și plajă, întrucât, în urma realizării lucrărilor de infrastructură de circulații și de sistematizare verticală, suprafața de teren rezultată și forma triunghiulară ale acesteia sunt dificil de mobilat arhitectural. Mai mult decât atât, amplasare terenului, este favorabilă realizării unui spațiu public iconic de-a lungul promenadei către mare și plajă.

In cazul modificărilor formelor parcelelor, prin operațiuni de dezmembrare/comasare de loturi, se vor respecta retragerile minime impuse față de aliniamente, conform prezentului RLU.


office(5)agoiapolis.ro, uuwvu.aporapolis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

------J-------------— -r   - ---

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE

ZM1a:

 • *  funcțiuni administrative: sedii, fundații, organizații, asociații, sedii birouri, sediu firmă/companie , instituții publice etc;

 •  funcțiuni financiar-bancare: sediu bancă, sediu societate de asigurări;

 • •  funcțiuni comerciale: comerț alimentar, comerț nealimentar, alimentație publică (restaurant, fast-food, cofetărie, cafenea, bar, club), servicii cu acces public, showroom;

 •  locuințe individuale, semicolectîve (clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces propriu și lot folosit în comun, conform „Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016-96), indicativ NP 057-02 din 24.09.2002'} sau colective (clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces și lot folosit în comun, conform „Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016-96), indicativ NP 057-02 din 24.09.2002'};

  funcțiuni de turism de orice tip, inclusiv aparthotel;;

  Spații pentru profesiuni liberale (avocatură și asistență juri$c&Ții design, birouri de consultanță, ateliere de artă, at dentară, ateliere de croitorie sau alte activități mânu generează noxe, saloane de înfrumusețare și întreținere co parcaje subterane, la sol și multi-etajate, co condiția ca 1 încât să fie integrate în arhitectura construcțiilor din vecinătate;  rșT ateliere de proiectare și |fț)£®grafie, laboratoare de tehnică iere caHe nu generează zgomot și nu  ZMlb, ZM1c:

  locuințe individuale sau colective mici (nu mai mult d parcelelor cu suprafețe mai mici de 1500 mp;


  ; " DIRECTX

  VIZAT tPRE ‘afcScO/^xJÂ^E Anexă la avizul    —— / -y-—-—


• funcțiuni de turism precum cazare în regim turistic (hotel, motel, pensiune, apart hotel, ș.a.) și funcțiuni conexe precum restaurant și alimentație publică, servicii turistice conexe (SPA, servicii balneare etc.). Funcțiunile conexe cazării turistice nu vor depăși 30% din ADC.

ZL2m:

Locuințe colective mici (nu mai mult de 10 unități locative pe lot), pentru terenuri cu suprafața mai mică de 2000 mp;


pfficețcDagorapolls.ro, www.agorapol1s.roPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ZRB3m:

 •  dotări publice aferente plajei: toalete publice, dușuri publice, vestiare, beach-bar-uri, sun-decks, zonă de promenadă amenajată;

 •  Puncte de prim ajutor;

 •  spații pentru activități culturale;

 •  spații pentru activități comerciale sezoniere;

 • •  alimentație publică;

 • •  locuri dejoacă;


 •  puncte de informare turistică;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ZMIa:

Parterul clădirii va găzdui funcțiuni care admit accesul publicului permanent sau conform unui orar de funcționare specific. Se permite localizarea la parter a unor funcțiuni care nu admit accesul publicului la parter sau conform unui orar specific, cu condiția ca acestea să nu depășească o suprafață la nivelul parterului de 200 mp,


ZM1b, ZMlc:

re turistică (inclusiv aparthotel) nor jtonstrucții cu maxim 30 unități unor construcții cu maxim 40 unităti r                                               i


Se admite realizarea locuințelor colective și a locuințelor înytgifrj. cu condiția ca suprafața parcelei să fie minim 1500 mp, locative sau cu suprafața parcelei de minim 2000 mp în caz locative.

Se admit funcțiuni comerciale, servicii, funcțiuni turistice la nivelul parterului cu condiția ca suprafața parcelei să fie de minim 1500 mp.

Se admit parcaje subterane, la sol și multi-etajate, cu condiția ca fațadele vizibile din circulațiile publice să fie tratate arhitectural astfel încât să fie integrate ca arhitectură în contextul construcțiilor din vecinătate. în acest sens, fațadele vor fi tratate cu panouri din sticlă, beton aparent, elemente metalice, fațade verzi sau/ș.a.;


office(5)agorapoJIs.ro, wuuw.agorapolis.ro
ZL2m:

Se admite realizarea locuințelor colective și a locuințelor în regirr^|d$ caz$rej;uristică, inclusiv aparthotel (nu se limitează numărul de unități locative) cu condiția ca s Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și acestea să fie localizate la parter, să nu genereze transporturi grele (autovehiculele care realizează aprovizionarea să nu depășească 3,5 t), să nu atragă mai mult de 5 autoturisme simultan și să asigure parcarea acestora, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.

în cazul existenței unor echipamente publice la parterul separat de cel al locatarilor;
Sfcelei să fie minim 2000 mp. ftnnanufacturiere, cu condiția ca


JUDEȚUL C0MSTA*TA

DlțjțUiuiljfeRide^dbUffiiâteeBteâ vbr;ai/'dă W acces

direcția urbai«-”■    ~

VIZAT EPRE NF. Stj

Anaxă ia aviz UJ fit


ZRB3m:                                              ARHITECT ȘEF                 i

spații de depozitare pentru accesorii și mobilierLpeftfcA^-ptejă-fumbreler^ezlDTTg^lJrir paturi, baldachine etc.) sau pentru întreținerea plajei, cu condiția ca acestea să nu fie vizibile din spațiul


ARHITECT ȘEF


public;


elemente de signaletică, identificare, totem, steaguri etc, cu condiția ca, pe timpul nopții să nu folosească fascicule luminoase sau o iluminare care, prin orientare și intensitate luminoasă, să incomodeze locuirea sau circulația auto.


ARTICOLUL 3- UTILIZĂRI INTERZISE

ZM1a:

Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general, construcții provizorii de orice natură, depozitare en-gros, depozitare de materiale refolosibile, platforme de precoiectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice, activități productive poluante care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile


□n

Pa

■îl țî n r n


office@Bgorapolis.ro, www.agoraolis.roPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G IN MUNICIPIUL CONSTANȚA publice sau din instituțiile publice; funcțiuni mari generatoare de trafic, unități de comerț cu suprafața mai mare de 500 mp, lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și

construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care, pot să provoace scurgerea applnr pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelo Orice alte activități care nu au fost permise sau permise cu condiționări;

metearic^DE

, PRIWW MUNlC IFU Ad.

; DIRECȚIA URW'LA:

VIZAT t PkE

Anexă la avizul nr.------------


ZMlb.ZMlc:

Servicii din sfera administrației locale, instituții publice, sedii de birou ri și in^hhțfr^i^aritfaHaaneareȚ-— Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general, construcții provizorii de orice natură, depozitare en-gros, depozitare de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari fiefcubștanțe inflamabile sau toxice, activități productive poluante care utilizează pentru depozitare șî-gțQCkicțj^terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; funcțiuni mari generatoare ^trAVllTMrțități de comerț cu suprafața mai mare de 500 mp, lucrări de terasament de natură să afecte^ amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

Orice alte activități care nu au fost permise sau permise cu condiționări;

ZL2m:

 • - Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse

 • - Realizarea mansardelor.

 • - Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - construcții provizorii;

 • - Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

 • - dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane vizibile din domeniul public;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - stații de betoane;

□n

Pa

«i q o r n pili s

officețalagorapoiis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • - se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații etc.;

 • - se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri de acces, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor etc.;

 • - Orice alte activități care nu au fost permise sau permise cu condiționări;


ZRB3m:                                         ___—

- orice alte funcțiuni care nu sunt exprimate expres la admise sa j admi^^^H/^ț^^ari;i'

VIZAT fcPRK >

arhiTcct?^---

SECȚIUNEA II; CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE l\ n.ĂDiRILOC

----------ț----- —...... —J-                                — -                ■              I


ARTICOLUL 4-CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚ

ZM1a:

Sunt construibile loturile care îndeplinesc următoarele coTidițiU

 • - Suprafață de minimum 600 mp;

 • - Deschidere la stradă de minimum 20m în cazul parcelelor de colț cu aliniament curbiliniu (cum este cazul imobilului care a generat PUZ- str. Bucovina nr 1G)offico@agorapolis.ro, wwuu.agorapo1ls.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ZM1bl                                                                                                    . ■ i. i r.- - -

)UOEȚUl

A                  ț":‘UȚA

DfRCGTiA URIM,' '. v

VIZAT £ PR£ st, SC        f

Anexă la avizul nr. j


Sunt construibile loturile care îndeplinesc următoarele condiții în mor c^ujjițj^

- Suprafață de minimum 1000 mp;

Deschidere la stradă de minimum 25m;

ZMl c:                                                                                           |              11     1        __-- ..     -

Sunt construibile parcelele cu suprafața de minim 500 mp și deschidere la o stradă de minim 15 m, cu condiția ca acestea să nu fie parcele de colț, în cazul parcelei de colț cu nr cadastral 234336, în vederea edificăril/sigjXrealiza o documentație de urbanism PUD (ce trebuie avizată și aprobată). 0 documentație ț!e’dl^$^ este necesar și în situația în care parcela cu nr cadastral 234336 se va comasa cu alt lot, irTyederea stabilirii relației cu accesul pietonal către stradă și realizarea frontului stradal către această zonă de acces pietonal public.

ZL2m

5unt construibile parcelele cu suprafața de minim 1000 mp și deschidere la o stradă de minim 15 m, cu condiția ca acestea să nu fie parcele de colț.

ZRB3m;

Parcela destinată dotărilor specifice activităților turistice se va regăsi adiacentă unei zone de promenadă sau a plajei, cu acces direct dintr-o circulație publică. Sunt construibile parcelele cu suprafața de minim 400 mp și deschidere la o stradă de minim 15 m.

ARTICOLUL 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

ZMl a:

 • - clădirile pot fi amplasate pe aliniament cu condiția ca distanța dintre cele două clădiri de pe fronturi opuse de stradă trebuie să fie de minimum jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dintre cele două;

 • - este permisă retragerea în trepte a etajelor care depășesc înălțimea corespunzătoare distanței dintre clădiri de pe fronturi opuse de la stradă;

ZM1b:

Față de strada Mihai Eminescu, se va respecta o retragere minimă de 10 metri.


office@agorapo1is.ro, www.agorapolis.i'o


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Față de aliniamentul de la strada Prelungirea Bucovinei se va respecta o retragere minimă de 15 metri.

Față de aliniamentul de la strada profil tip A se va respecta o retragere minimă de 4 metri. Către strada profil tip A nu se vor realiza fronturi continue pe o lungime mai mare de 25 metri. Se permite ca, după 25 metri de front continuu, fațada sâ se retragă cu minim 5 metri, pe o lungime de minim 10 metri, după care să revină în planul retragerii inițiale pentru alți 25 metri. în această situație, în dreptul retragerii se va realiza un gang cu înălțimea minimă de 4 metri și lățimea minimă de 5 metri, la nivelul parterului. De asemenea, este permisă amplasarea mai multor volume a căror fațade la stradă nu vor depăși 25 metri,


Exemplu de realizare a fronturilor la stradă în ZM1b (reprezentare planimetrică)


între strada Mihai Eminescu și strada profil tip A se propun nelimitat, adiacentă la sud lotului cu nr cadastral 234346 și cu o'lățjfne de'10 metri măsurați către nord. Pe limita nordică, care se constituie ca aliniament, este permisă a


ZMIc:

Față de aliniamentul propus la Șoseaua de Coastă și strada profil tip B, se va respecta o retragere minimă de 3 metri.

Către strada profil tip B nu se vor realiza fronturi continue pe o lungime mai mare de 25 metri. Se permite ca, după 25 metri de front continuu, fațada să se retragă cu minim 5 metri, pe o lungime de minim 10 metri, după care să revinăîn planul retragerii inițiale pentru alți 25 metri. în această situație, în

Pa

office(o)agorapoHs.ro, www.Bgorapolis.ro

□ro

LIS*PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ STR, PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

dreptul retragerii se va realiza un gang cu înălțimea minimă de 4 metri și lățimea minimă de 5 metri, la nivelul parterului.

Față de strada profil tip A se va respecta o retragere minimă de 4 metri. Către strada profil tip A nu se vor realiza fronturi continue pe o lungime mai mare de 25 metri. După cei maxim 25 metri, nu se permite continuarea frontului retras. Se va respecta o retragere minimă de 5 metri, dar nu mai puțin decât jumătate din înălțimea fațadei, pentru a realiza un culoare de vizibilitate către plajă și mare. Culoarul de vizibilitate se va prelungi până la limita posterioară a parcelei (dacă exista) sau aliniamentul de pe Șoseaua de Coastă.

Față de strada profil tip A2 se va respecta o retragere minimă de 3 metri.


An^^uU, <tCTj)$EF _    —năle, respectiv marginea


ZL2m:

- spre Șoseaua de Coastă, se va respecta, în cazul construcțiilor situi retragere minimă de 4 metri față de marginea exterioară a circulației suprafeței carosabile (incluzând pistele de biciclete) propuse prin PUZ, co/iform planșei de reglementări  urbanistice propuse. în zona terenului reglementat inițial prin PUZ aprobat cu HCL 52/2016 și modificat

cu HCL 352/2016, circulația pietonală se va realiza parțial pe domeniul public, parțial pe proprietatea privată, fiind interzisă restricționarea accesului oricăror trecători de-a lungul circulației pietonale cu lățimea de 1,5 metri. Orice împrejmuire se va realiza în afara circulației pietonale de minim 1,5 metri măsurați de la marginea suprafeței carosabile, conform planșei de reglementări, spre interiorul proprietății private.


oȚfice@agorappliș.rq, vuww.agorapolls.ro

agora

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIE! IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • - Spre Șoseaua de Coastă, este permisă amplasarea construcțiilor exclusiv pentru parcări sau spații tehnice în subteran până la limita de proprietate, circulația pietonală de la suprafață urmând a se regăsi deasupra acestora;

 • - față de strada profil C se va respecta o retragere minimă de 6 metri, măsurați de la marginea suprafeței carosabile, respectiv 3 metri față de aliniament, conform planșei de reglementări urbanistice, în cazul construcțiilor situate deasupra și la nivelul solului; în cazul subsolurilor destinate exclusiv parcărilor de autovehicule și spațiilor tehnice, acestea vor putea fi edificate până la limita de proprietate;

-în cazul limitei de proprietate către plajă, este permisă situarea construcțiilor pe aliniament;

 • - în toate situațiile, fațadele orientate spre aliniament se vor trata ca fațade principale. Nu sunt permise calcane către aliniament.


 • - Nu sunt permise fronturi mai lungi de 30 metri la nivelul parter

pentru a permite culoare de vizibilitate către mare și plajă           r

vizibilitate de la nivelul străzii către plajă și mare, pentru < c^^J^^r^ii^ț^țea1}șuarafefT;’b,’yiîfibi4nță DIRECȚIA

crescută la nivel pietonal.


VIZAT tPRtr H £    |

Anex® la.avizul nr, ——- /!

ZRB3m;

Se va respecta o retragere de minim 5 metri față de alinia

conform planșei de reglementări urbanistice propuse,

Către sud, este permisă amplasarea pe aliniamentul către promenada pietonală publică cu lățimea de 10 metri.

Către est, către plajă, se va respecta o retragere de minim 5 metri.ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZM1a:

Clădirile pot fi amplasate în regim izolat;

în cazul clădirilor dispuse pe parcele de colț cu 3 laturi (aliniament curbiliniu), clădirile accent capăt de perspectivă se vor retrage cu minimum 2 metri față de limita laterală vestică și sudică;

ZM1b:

Clădirile pot fi amplasate în regim discontinuu-cuplat și izolat

an

Pa

offke(Sagorapolls.ra, www.așorapolis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

în situația în care pe limita laterală de proprietate există o construcție edificată, atunci se impune edificarea noii construcții pe limita laterală de proprietate, lipită la calcan. De asemenea, edificarea la calcan este posibilă și cu acordul notarial scris al proprietarului terenului învecinat, chiar dacă pe limita de proprietate comună nu există calcan. Se va ține cont de lungimea frontului maxim admis la stradă de 25 metri. în acest scop se aplică următoarele condiții:

• dacă frontul existent este egal sau mai lung de 25 metri, atunci alipirea se poate face doar cu condiția retragerii fațadei noii clădiri cu minim 5 metri față de cea veche, pe o lungime de minim 10

metri.

■Li


construcție noua


construcție existenta, realizată la limita laterală de proprietate

Exemplu de edificare în regim cuplat, front existent mai mare sau egal cu 25 metri


Dacă frontul existent este mai scurt de 25 metri, at continuarea celei existente, până când frontul însumat al după care, frontul se va retrage cu minim 5 metri față de acesta, pe o lungime de minim 10 metri.

l mdiwiJLRIA                      ,

J VIXAT       î4t*1 " ‘' i‘__ ~~~

I AnD*s                                  '

î ARHITECT ȘEF        ZT..,— '

□n

Pa

■iQnr.i p n li «i

pffice(g)ăgărapolte,ro, www.agorapolte.rci


!l

12

I iI I I

I

I I

I /


Nu sunt permise clădirile înșiruite.în situația în care pe parcela învecinată există o construcție retr^săM

metri, atunci construcția propusă se va retrage față de limita

puțin de jumătate din înălțimea fațadei orientate către acea limitj». Față de limitele laterale dinspre ZM1a se va respecta o retragere minimă de 5 metri, darnujnaipuțirtde jumătatedlnȚRătțimea fațadei


ita laterală cu minim 2

nim 5 metri, dar nu mai


orientate către ZM1a.


JUDEȚUL CONSTANȚA _. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI omecȚiAURi _

V?ZAT

arhitect șef ---—-——


officetjȘagorapolls.ro, www.agorapolls.roPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA c, I

O I

construcție existentă, retrasă de la limita laterală <Je proprietate


I

l l

I        construcție nouă


aliniament

minim 2ĂJ m


minim b.O ni

Exemplu de edificare în regim izolat, construcție învecinată retrasă

verificarea și respectarea condițiilor de iluminare naturală ale OMS 1'


jîp^TUL COLANTAr...

În toate cazurile, amplasarea față de limitele de proprietate late ww^WfieifSeiLtxa'fade'ipi'îri ÎA ; .......... -----9/2014 OlFlCCȚiA''Ji2i:iAk|b^ VIZAT LPRK -<$1.

Anoxl

ARHITECT ȘEF __---—

ZM1c:

Față de limitele laterale, se va respecta o retragere minimă de 5 metr

înălțimea fațadei orientate către limita laterală.

în zona culoarelor de vizibilitate marcate pe planul de reglemeol

10 metri, se interzice amplasarea oricăror construcții, cu excepți metri înălțime.iu mai. puțin-de j umatated in £țice propuse, cu lățimea de prejmdirilor, care nu vor depăși 2

în situația operațiunilor cadastrale în urma cărora rezultă loturi cu limite posterioare, clădirile se vor retrage față de limita posterioară cu cel puțin 5 metri, dar nu mai puțin de jumătate din înălțimea fațadei orientate către limita posterioară.

ZL2m:

Se va respecta o retragere minimă de 5 metri, dar nu mai puțin decât jumătate din înălțimea fațadei celei mai înalte.

Este permisă construirea subsolurilor și a demisolurilor exclusiv pentru parcarea autovehiculelor și pentru spații tehnice pe limitele de proprietate laterale și posterioare cu condiția să nu fie realizate goluri de ventilare/ luminare către vecini, pe limita de proprietate.

officetSagorapolIs.ro, www.aorapolis.ro


PIAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Se consideră demisol un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (Pi 18-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiiloi}. în sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

ZRB3m:

Se va respecta o retragere de minim 3 metri față de limita nordică de proprietate, care se constituie ca limită laterală.

ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALm-cr-c runuctH ..     >.

ZM1a:

Pe terenul din ZMla se poate edifica o singură construcție


ZM1b, ZM1c:

ața parcelei să fie de Ițimea celei mai înalte


Se permite realizarea mai multor clădiri pe aceeași parcelă cu condiți minim 2000 mp. Clădirile vor respecta între ele o distanță minimă fațade dintre cele două opuse, măsurată de la cota terenului amenajat ș/până în dreptul celui mai înalt punctai acesteia);


ZL2m:

Sunt permise construcțiile înșiruite, cu condiția respectării reglementărilor referitoare la securitatea la incendiu, a normelor de însorire și de sănătate a populației;

între construcțiile izolate se va respecta o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea celei mai înalte fațade măsurată de la cote de călcare până în dreptul aticului.

ZRB3m:

Sunt permise mai multe construcții pe aceeași parcelă, cu condiția asigurării unor spații de acces la fiecare dintre acestea în caz de intervenție pentru stingerea impozitelor,

office@aKorapolis.ro, www.agoraoljs.ro

□ rn

PlLÎS'PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR, PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESURI

ZMla, ZM1b, ZMlc;

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct;

Ieșirile din parcările subterane se vor proiecta respectând normativele în vigoare și având în vedere asigurarea unui spațiu suficient pentru încadrarea în traficul carosabil de pe străzile publice în condiții de siguranță si fluență.

în cazul parcelelor de colț sau cu aliniamente la mai multe străzi, accesul carosabil va fi ales în raport cu condițiile de trafic și de caracteristicile geometrice cele mai favorabile. Nu se vor permite accesuri carosabile din strada profil tip B și din Strada Profil tip A2 pe segmentul între punctul de belvedere și Șoseaua de Coastă, din cauza pantei terenului.

în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu handicap, în conformitate cu normele în vigoare.

Se vor asigura culoare pietonale cu acces neîngrădit și liber către plajă și mare, conform planșei de reglementări urbanistice propuse, după cum urmează:

între strada Mihai Eminescu și strada profil tip A: spațiu pietonal cu lățimea de 10 metri, tangent la sud la limita de proprietate a lotului cu nr cadastral 234346.

« între Șoseaua de coastă și plajă: spațiu pietonal cu lățimea de 10 metri, tangent la sud la limita de proprietate a lotului cu nr cadastral 248114;                       / fl

• în zona de curbură a străzii Prelungirea Bucovinei: se va reajj^-upmțjtey'de belvedere către mare și plajă, cota aproximativă de 22,5 metri față de Cota Mării Negre, care va dispune de o relație pietonală (scări, rampe, lift etc) cu trotuarul adiacent acestuia clin partea estică, situat la o cotă inferioară de aproximativ 11 metri. Se va asigura posibilitatea utilizării acestei relații pietonale de către persoanele aflate în scaun cu rotile și de persoanele cu cărucioare pentru bebeluși,

i Strada profil tip C și porțiunea de stradă din Prelungirea Bucovinei, în dreptul lotului 240249, vor fi reglementate ca zone pietonale pentru acces public și neîngrădit către plajă și acces carosabil riverani.

în zonele trecerilor pentru pietoni și, în cazul funcțiunilor destinate publicului, zonele de acces pe lot și în construcții, se vor realiza racorduri între suprafețele de călcare situate la niveluri diferite, astfel încât să nu existe dificultăți de deplasare pentru persoanele aflate în scaun cu rotile sau de .persoanele cu cărucioare pentru bebeluși.

□g

Pa


JUSTUL CONTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPiULU Gi DlP?,CTt!\URku:. !;’.=■

VIZAT î

Anaxft La șylztH iu-----r
PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ZL2m:

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct;

Ieșirile din parcările subterane se vor proiecta respectând normativele în vigoare și având în vedere asigurarea unui spațiu suficient pentru încadrarea în traficul carosabil de pe străzile publice în condiții de siguranță și fluență.

în zona terenului reglementat inițial prin PUZ aprobat cu HCLM 52/2016 și modificat cu HCLM 152/2016, la nivelul cotei amenajate a terenului sunt permise circulații ocazional carosabile exclusiv pentru autovehiculele speciale de intervenție și al mașinii de colectare a deșeurilor.

ZRBlm:

Se va asigura un acces carosabil din Șoseaua de Coastă, cu lățimea minimă de 4 metri. în vederea aprovizionării, se va putea asigura un acces carosabil și din zona de promenadă pietonală, însă, acesta va putea fi utilizat în baza unul program prestabilit, astfel încât să nu se intersecteze cu fluxurile de pietoni

din timpul zilei.

■ județul

PRIMĂRIA MUNlClP'U&AL '

dircctia uRaAi'-iu*1-

VîZAT S Pftt:

ARHITECT ȘEF


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZMla, ZM1b, ZMlc, ZL2m, ZRB3m :

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor"activități( conform normelor, se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

Locurile de parcare, atât cele pentru locatari, cât și cele pentru vizitatori, se vor organiza la nivelul solului sau în subsolul/demisolul ansamblului.                                      II fi

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea                  privind aprobarea

Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, actualizat cu modificările și completările ulterioare. Pentru spațiile mixte de comerț-alimentație publică-servicii etc., calculul necesarului de locuri de parcare se va face luând în considerare suprafețele delimitate distinct pentru fiecare funcțiune utilizând repere fixe precum pereți sau repere estimate atunci când liniile de demarcație nu sunt fizice.

Se permite asigurarea necesarului de locuri de parcare prin realizarea de parcaje subterane asigurate pe lot, aferente fiecărei clădiri;


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Se interzice staționarea autovehiculelor pe partea carosabilă sau pe trotuarul adiacent acesteia pe toate circulațiile propuse prin PUZ. Staționarea autovehiculelor se va face doar în spațiile special amenajate ca locuri de parcare.

Dacă la momentul emiterii unui Certificat de Urbanism Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat cu HCL113/2017 este abrogat sau modificat, calculul necesarului de locuri de parcare se va face în baza prezentului Regulament Local de Urbanism, prin referire la condiționările descrise anterior.

în cazul ZRB3m, se interzice amplasarea unor locuri de parcare aferente publicului/clienților accesibile

din zona de promenadă pietonală adiacentă laturii sudice, pentru a nu intersecta fluxurile auto cu cele pietonale.                                               f JUDEȚUL COLANTA       I

PRIMĂRIA piUNiClPlULUi i ANțA j

DlREGTlMJRBAHW _

, w               „           „     „               VIZAT

ARTICOLUL 10 - IN ALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR   Anestă ls aVi?U| n, _ ____ U___

‘ w zZ

ARHITECT ȘEF .----——-

Termeni utilizați și considerente generale:                      L. ___-__-—-—-——---------——

Cota terenului natural (CTN) = cota terenului în situația existentă, conform ridicării topografice vizată de

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța. Cota terenului natural poate fi preluată din studiul topografic care a stat la baza prezentului PUZ, sau poate fi preluată dintr-o nouă ridicare topografică realizată de topografi autorizați.

Cota Terenului la Strada Propusă (CTSP) = cota terenului deterrfiinM^î^/baza. proiectului de sistematizare a străzilor. Această cotă se va determina la nivelul trotuarumin dreptul oricărui punct al proiecției fațadei pe aliniament, pentru fiecare stradă la care lotul are deschidere.

Linia de Nivel Maxim (LNM) = profilul virtual al terenului natural determinat în elevație pe o secțiune prin parcelă. Cota LNM este specifică pentru fiecare UTR în parte și determină înălțimea maximă pe care o construcție o poate atinge în orice punct al terenului.

Linia de Vizibilitate (LV) = Linia care determină unghiul de vizibilitate din stradă și care impune înălțimea percepută a construcției, de la nivelul străzii. Aceasta unește înălțimea maximă admisă la stradă, în dreptul retragerii minime față de aliniament și mediatoarea profilului propus al străzii (în cazul ZMIa mediațoarea distanței dintre frontul existent și frontul propus). Nu se va depăși Linia de Vizibilitate cu niciun element al construcției, fie el parte din fațadă sau elemente ornamentale. Singurele elemente care sunt admise peste Linia de Vizibilitate sunt plante amplasate pe terasele construcțiilor sau pe fațadele

Pn a a ? [ a p d 11 &

offlcetSlagorapolis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA acestora, în ghiveci, jardiniere, etc, cu maxim 3 metri în înălțime în cazul plantelor pe terasă și maxim 0,5 metri în exterior pentru vegetația de pe fațadă, pentru condiții de siguranță.

* mediatoarea = (segmentul de dreaptă perpendiculară pe axul dreptei care unește profilul retragerilor minime impuse)

Aliniere = retragerea minimă impusă de la aliniament pentru frontul situat la stradă.

Aliniament = limita dintre proprietatea privată și domeniu! public

Se consideră demisol un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (P118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor. în sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

în toate situațiile, în vederea edificării, se vor studia condițiile de însorire prevăzute în OMS nr 119/2014, cu completările și modificările ulterioare.


Având în vedere caracterul mixt al zonei și pretabil pentru o iodui calcul o înălțime medie a etajului de 3,5 metri. Nivelul/nivelurile subterane nb se iau în calculul înălțimii maxime.


în cazul tuturor UTR-urilor noi propuse nu se normează numărul de niveluri subterane, acesta urmând a fi determinat de necesitățile fiecărei funcțiuni în parte și de condițiile de fundare.

în situația străzilor în pantă, în vederea încadrării în Profilul maxim al fronturilor la stradă, fațada construcției nu va depăși în niciun punct înălțimea maximă admira fxoRtuitir irs'n&dțiv.             

--«SRSife,

I VJZAT r                          _ t

arhitect șef -

□n

Po

a g o (a pan»

officefȘÎaRoraDOlis.rg, mww.aEorapolls.ro

□qarar

PaL~j5[-FFFR

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

ZMla:                                           AneX^'>iz/         ----Ș

ARHITECT ȘEF --------- i

înălțimea clădirilor nu va depăși jumătate din distanța dintre clăoiri intre tronfurifropuse, dar nu mai mult de 25m, măsurați de la cota cea mai înaltă a aliniamentului rezultat în urma realizării străzii, și până la nivelul aticului.

In situația în care clădirea va avea o înălțime mai mare decât dublul diaț-amei dintre fronturile opuse, după înălțimea corespunzătoare acestei distanțe, fațada se va-rerra^ODtf^itoriu cu distanța necesară astfel încât înălțimea totală a clădirii să fie egală cu jumătate din distanța dintre fronturile opuse, dar nu se va retrage cu mai puțin de 1,5 metri. în situația în care este nevoie de retragerea fațadei pe mai mult de un nivel, se impune retragerea consecutivă a fiecărui nivel în parte, conform descrierii de mai sus.

Sunt permise nivelurile subterane pe toată amprenta clădirii în condițiile respectării CUT maxim admis. Nu se normează numărul de niveluri subterane, acesta urmând a fi determinat de necesitățile fiecărei funcțiuni în parte și de condițiile de fundare.

officețcpagorapolis.rp, www.agai'apos.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA c

construcție nouă
construcție existentă


Stabilirea retragerii și înălțimii maxime a construcțiilor în cadrul UTR ZM1a, către strada Prelungirea Bucovinei

ZMIb:

înălțimea maximă, asemeni posibilităților de ocupare și terenului pe care se realizează investiția.

FRIMARIA MiiNICilPlUUP STANȚA

OlP^t TtA

VIZAT £ Pt<ls SÎE’Sit iîj-WA? S Anexă la avigul nr. _____ 1,—___


Pentru loturi cu suprafața cuprinsă între 1000 mp șȚ 1499,99 mp

înălțimea maximă a frontului orientat către străzile Mihai EmlnesMn cazuî'Străzitor—

în pantă, înălțimea fațadei nu va depăși în niciun punct 12 metri, măsurâți


Pși până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. înălțimea de 12 metri mâsurați/le la CTSP si până la cota celui mai înalt punct de pe fațadă se permite în interiorul lotului pe o adâncime de maxim 15 metri, mâsurați

□n


pfficeagorapoiis.ro, www.agorapoiis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR, 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

de la aliniere. După această distanță maximă, construcția va coborî în trepte, cu câte un nivel, încadrându-se în orice punct, în profilul determinat de Linia de Nivel Maxim, înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A va fi de 12 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada la stradă. După înălțimea de 12 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada la stradă, după care se va putea realiza un etaj retras a cărui înălțime maximă nu va depăși 15 metri, măsurați de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațadă etajului retras. După înălțimea de 15 metri, construcția se va putea retrage cu etaje în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim. Creșterea în trepte a înălțimii prin retragerea față de stradă și față de etajul anterior se va realiza cu câte un etaj o dată, etaj care va fi retras cu minim 3 metri față de etajul anterior, nefiind permisă retragerea cu câte două sau mai multe

etaje deodată.


înălțimea maximă a frontului orientat către strada Prelungi

nei, respectiv către aleea

12 metri. Având în vedere


pietonală dintre strada Mihai Eminescu și Strada Profil ti

topografia terenului, direcția favorabilă pentru realizarea construcțiilor terasate este Vest-Est.

In interiorul parcelei, construcția se va încadra într-o anvelopantă maximă definită de fronturile definite la fiecare stradă și de Linia de Nivel Maxim. Linia de Nivel Maxim pentru zona ZMlb este situată la 12 metri fațade CTN existent, în situația loturilor cu suprafața cuprinsă între WOOmp si 1699,99mp.

Către strada Mihai Viteazu, sub nivelul amenajat al trotuarului public, între aliniament și retragerea minimă se va putea realiza un subsol/demisol construit, cu condiția ca acesta să aibă utilizarea strictă de spațiu tehnic sau parcare. Proiecția acestui spațiu nu se ia în calculul POT, însă suprafața desfășurată se va supune modului de calcul CUT. Amprenta subsolului nu va depăși 75% din suprafața parcelei.

' 'Oz/

i ARHITECT ȘEf

offlce@agorapoiis.ro. www.agoiapolis.ro

orqj ui

FFFFrni

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


nur i un 3.0 in

CTSPStr. Profil (lp«

â 1 g

£ I

— -©-Ies

■?!

hi !

1 E 1

M !

$IT. prfl Fii bp A

9.00


9.00■JuU. rț11- ij (‘țr'Ț^ȚAHȚA artlMARbV.WaMiolj         ’  !2.CC- ir i

E

X

riia


Stabilirea retragerii ți înălțimii maxime pe loturile între străzile Mihai Eminescu ți Strada profil tip A zona ZM 1b, pe direcția nord-sud, în situația loturilor cu suprafața cuprinsă între 1 QOQmp ți 1499,99mp (cu albastru deschis este reprezentat profilul maxim posibil al anvelppantei construcțiilor)


officefjjtagorapolis.ro, www.agorapolis.rp


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Sunt permise nivelurile subterane în condițiile respectării CUT maxim admis și a condițiilor de fundare.

Numărul de nivelul subterane nu se normează. Nivelurile subterane^unr^iTȚȚ^^eTorsu'prafață de’ maxim 75% din suprafața parcelei.                               primăriaudNlCiPkb.U . P

„                                VIZAT SPfeK '

Pentru loturi cu suprafața cuprinsa între 1500 mp si 1999,99 m j Anex$ la mul r";


ViZM


/ „______


AR.HI ^tF ———-     Ț

iqscu va.iLdeJlXmetrirtn-cazur§Tfaz11


înălțimea maximă a frontului orientat către străzile Mihai Emin

în pantă, înălțimea fațadei nu va depăși în niciun punct 12 metri, măsurați de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 12 metri, se permite o retragere de minim 3 metri și realizarea unui etaj suplimentar a cărui înălțime maximă nu va depăși 15 metri, măsurați de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațadă. înălțimea maximă de 15 metri a etajului retras poate fi continuată în interiorul lotului pe o adâncime de maxim 15 metri, măsurați de la aliniere. După această distanță maximă, construcția va coborî în trepte, cu câte un nivel, încadrându-seîn orice punct, în profilul determinat de Linia de Nivel Maxim,


înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A vaf frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celuiufiaietri. înălțimea maximă a r

net de pe fațada la stradă. După înălțimea de 15 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada la stradă, după care se va putea realiza un etaj retras a cărui înălțime maximă nu va depăși 18 metri, măsurați de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațadă etajului retras. După înălțimea de 18 metri, construcția se va putea retrage cu etaje în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Vizibilitate jsl Linia de Nivel Maxim. Creșterea în trepte a înălțimii prin retragerea față de stradă și față de etajul anterior se va realiza cu câte un etaj o dată, etaj care va fi retras cu minim 3 metri față de etajul anterior, nefiind permisă retragerea cu câte două sau mai multe etaje deodată.


înălțimea maximă a frontului orientat către strada Prelungirea Bucovinei, respectiv către aleea pietonală dintre strada Mihai Eminescu și Strada Profil tip A, va fi de 15 metri, Având în vedere topografia terenului, direcția favorabilă pentru realizarea construcțiilor terasate este Vest-Est.

în interiorul parcelei, construcția se va încadra într-o anvelopantă maximă definită de fronturile definite la fiecare stradă și de Linia de Nivel Maxim, Linia de Nivel Maxim pentru zona ZMlb este situată la 15 metri față de CTN existent, în situația loturilor cu suprafața cuprinsă între 1500mp si 1999,99mp,offlcetaiagorapolis.ro, www.agoapalis.ro

□ ara PoLjSF

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Către strada Mihai Viteazu, sub nivelul amenajat al trotuarului public, între aliniament și retragerea minimă se va putea realiza un subsol/demisol construit, cu condiția ca acesta să aibă utilizarea strictă de spațiu tehnic sau parcare. Proiecția acestui spațiu nu se ia în calculul POT, însă suprafața desfășurată se va supune modului de calcul CUT. Amprenta subsolului nu va depăși 75% din suprafața parcelei.

ZRLZa


ZM1b


minim .10 m

maxim 15.0 m

15.0 m 0 m

1

1

Mf MjiJil mlnifmi


minim ă.o m


minim 3.0 rn


G.7& |

2.50


l;50


13.50


Posi 1» litntf i «'.ilii.ir p subr.nl' di-i     I

ti'lnis '..m pentru p.|rt,in>


CTSPSlr. Mihai Eminestu


ioo (i'ir.'Htțir minimă


CTSPSlr. Profil tip fi


9.00


9.00


Stabilirea retragerii și înălțimii maxime pe loturile între străzile Mihai Eminescu șl Stradtrpfoj situația loturilor cu suprafața cuprinsa între 1500mp șl 1999,99mp (cu albastru tfe anvelopantei construcțiilor) f-


ZM1b


>o ZM1b, pe direcția l/est - Est, în i^sterepîezentatj^^^ljsa^ff>-p6glbfM-^~\ î.

VIZAT CPK*

Lini.l de Nivel Maxim (Lwll) ARHITECT s" __________
cota teiomtlpl mtlui al (O tIUI


15.0 i

re Ir agere minimă/


Stabilirea retragerii și înălțimii maxime pe loturile între străzile Mihai Eminescu și Strada profil tip A zona ZM 1b, pe direcția nard-sud, în situația loturilor cu suprafața cuprinsă între 1500mp șl 1999,99mp (cu albastru deschis este reprezentat profilul maxim pasibil ol anvelopantei construcțiilor)


office@aRtjrapQlis.ro, www.agrapolis.roPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Sunt permise nivelurile subterane în condițiile respectării CUT maxim admis și a condițiilor de fundare. Numărul de nivelul subterane nu se normează. Nivelurile subterane sunt permise pe o suprafață de maxim 75% din suprafața parcelei.

Pentru loturi cu suprafața de peste 2000 mp

înălțimea maximă a frontului orientat către străzile Mihai Eminescu va fi de 12 metri. în cazul străzilor în pantă, înălțimea fațadei nu va depăși în niciun punct 12 metri, măsurați de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 12 metri, se permite o retragere de minim 3 metri și realizarea unui etaj suplimentar a cărui înălțime maximă nu va depăși 15 metri, măsurați de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațadă. înălțimea maximă de 15 metri a etajului retras poate fi continuată în interiorul lotului pe o adâncime de maxim 15 metri, măsurați de la aliniere. După această distanță maximă, construcția va coborî în trepte, cu câte un nivel, încadrându~seîn orice punct, în profilul determinat de Linia de Nivel Maxim.

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A ya f Ld.eJSf metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota ceLui'mâi ,înâif.punct de pe fațada la stradă. După înălțimea de 15 metri a frontului la stradă, construcția se va/retrage cu minim 3 metri față de fațada la stradă, după care se va putea realiza un etaj retras a cărui înălțime maximă nu va depăși 18 metri, măsurați de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațadă etajului retras. După înălțimea de 18 metri, construcția se va putea retrage cu etaje în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Vizibilitate si Linia de Nivel Maxim. Creșterea în trepte a înălțimii prin retragerea față de stradă și față de etajul anterior se va realiza cu câte un etaj □ dată, etaj care va fi retras cu minim 3 metri față de etajul anterior, nefiind permisă retragerea cu câte ) două sau mai multe etaje deodată.

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Prelungirea Bucovinei, respectiv către aleea pietonală dintre strada Mihai Eminescu și Strada Profil tip A, va fi de 18 metri. Având în vedere topografia terenului, direcția favorabilă pentru realizarea construcțiilor terasate este Vest-Est.

In interiorul parcelei, construcția se va încadra într-o anvelopantă maximă definită de fronturile definite la fiecare stradă și de Linia de Nivel Maxim. Linia de Nivel Maxim pentru zona ZM1b este situată la 18

metri față de CTN existent, în situația loturilor cu suprafața mai mare de 2000mp.

tv~.t,rTanLU-c■'T

„ JU&i?WL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNlCIPjfJi.U G

□q

Pa

u țj a r .<


NSTANȚA


VfâAT            «i.fciitAF e

Anexă la ayizdl ni______ i ___

f -

ARHITECT ȘEF ____

office@aEQiapotis.ro, www.agorapolts.rD

□□□ruj

L15P

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Către strada Mihai Viteazu, sub nivelul amenajat al trotuarului public, între aliniament și retragerea minimă se va putea realiza un subsol/demisol construit, cu condiția ca acesta să aibă utilizarea strictă de spațiu tehnic sau parcare. Proiecția acestui spațiu nu se ia în calculul POT, însă suprafața desfășurată se va supune modului de calcul CUT, Amprenta subsolului nu va depăși 75% din suprafața parcelei.

irurimi 30 m


ZRLZa


2.50


ifr. MftAi EmntvMU


tj.75


13.50ryjh/iift» &țibSfJ^d‘,rn6C*l t&hnic sau pentru parare-


4,0

Mgcrr* rr.io.mi


■J.OU


Stabilirea retragerii și înălțimii maxime pe loturile între străzile Mihai Eminescu-și^ situația loturilor cu suprafața mai mare de ZOOOmp (cu albastru deschis este


ZMlb


wțlp A zona ZM 1b, pe direcția Vest-Est,Jn

PR'

W»ttfH**** _

ARHITECT ȘeF —--——_____j


. linia dr Nlvffl MAitm ti NM|


.5.01


*. 5P

țațr Jgtf v nvnfiiiA


4 Uf’l'Ulliu’ ’IP


15 O


Stabilirea retragerii și înălțimii maxime pe ioturile între străzile Mihai Eminescu și Strada profil tip A zona ZM1b,pe direcția nord-sud, în situația loturilor cu suprafața mal mare de ZOOOmp (cu albastru deschis este reprezentat profilul maxim posibil al anvelopantel construcțiilor)


office@aRorapolis.ro, www.agoraolis.ro

□noror

LÎ5F-

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIE! IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR, 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


Sunt permise nivelurile subterane în condițiile respectării CUT maxim admis și a condițiilor de fundare. Numărul de nivelul subterane nu se normează. Nivelurile subterane sunt permise pe o suprafață de maxim 75% din suprafața parcelei.

în vederea stabilirii formei finale a construcțiilor, acestea se vor studia în secțiuni caracteristice atât pe direcția Nord-Sud, cât și pe direcția Vest-Est și vor respecta în mod simultan condițiile impuse. Secțiunile, atât cele perpendiculare (minim două secțiuni), cât și cele transversale (minim două secțiuni), se vor defini în cel puțin două puncte, cu cotele 1 - cea mai joasă și 2 - cea mai înaltă a terenului natural (CTN), în punctele de tangență a CTN cu fațadele principale propuse.

în situația în care se va realiza un tronson continuu între alinierea de la străzile Mihai Eminescu si strada i                                                                                                                                                                                                                                                                                         r

profil tip A, racordarea înălțimilor celor două fronturi se va face scăzând/crescând cu câte un nivel (nu mai mult de un nivel o dată), retras față de nivelul anterior cu minim 3 metri.

De-a lungul străzii propuse profil tip A, având în vedere fagțtuferai există o diferență de nivel de aproximativ 3 metri între punctul cu cota cea mai joasă și r?i cucpta cea mai ridicată, înălțimea fațadei de la stradă nu va depăși înălțimea maximă admisă în funcție de suprafața parcelei în niciun punct, măsurați de la CTȘP pentru fiecare parcelă și cel mai înalt punct al fațadei. în situația în care există o diferență de nivel suficientă între colțurile lotului situate pe aliniament, se permite realizarea unui profil te rasat la stradă.

înălțimea maximă admisă la strada profil tip A, în funcție de suprafața parcelei este după cum urmează: « 12 metri, pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1000 mp și 1499,99 mp;

JijptîȚUL QOMS TANTA

FRIMĂftl            CONSTANȚA


vizat .wn

Silueta Fronturilor posibile pe strada profil tip A - situația parcelelor cu suprafața intre 1000 mp șl 1499,99 mp

office(jî)agora polis.ro, wujw.agorapolls.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ i                                                              I

STR. PRELUNGIREA BUCOVINE! NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

r

• 15 metri, pentru parcelele cu suprafața mai mare de 1500 mp;

ZM1b -cazul parcelelor cu suprafața mal marc de ISOOmp;


ZM1c: înălțimea maximă, ; terenului pe care se realizează investiția.


asemeni posibilităților de ocupare si utilizaițTa terenului, iddp'Mtflâ^^u^fal»A

..                 ....                          1                                ijiurjiCiPlULU: TJ’.»--'"*


PRIMAHIA            - ••

DlRț'CȚL\

VIZAT ! PHfc ’JtvdăS'&A? C


Pentru loturi cu suprafața cuprinsă între 500 mp si 999,99 mpAftHlUCT ȘtiF ——---


înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota c-elW m înălțimea de 9 metri a frontului la stradă se va desfășura pe o adâncile maximă de 10 metri către est, în interiorul lotului. După cei 10 metri construcția se va putea retrage cu etaje în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.


“metri. înălțimea maximă a unct de pe fațada la stradă.


înălțimea maximă a frontului la strada Șoseaua de Coastă va fi de 9 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 9 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada de la stradă, după care se vor putea realiza etaje retrase în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim. Creșterea în trepte a înălțimii prin retragerea față de stradă se va realiza cu câte un etaj o dată, etaj care va fi retras cu minim 3 metri față de etajul anterior, nefiind permisă retragerea cu câte două sau mai multe etaje deodată.


□n

Pn


;i q o r a polis


officefnDagorapalls.ro, vjuuw.agorapolis.ro

;.jqaror

LÎ5P

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR.1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A2 (tronsonul de stradă orientat vest-est) va fi de 9 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 9 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față, de fațada de la stradă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip B va fi de 9 metri, înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 9 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada de la stradă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.


Lfnia de Nivel Maxim (Ll\l" ' I ™,m    01 ■■

---


3, om retragere minimă.1


minima OO.ni

■f—  — —  - -i- a_

E

E

1


strada Profil tip 0


• 3.om

re iragere minimp" Amplasament cârd m ua detaila prin

PUDF

£Î1

g

cd

E


ii int'TL’L CONSTANTA

primăriamunicipiulU-

DIR ț> C Ț 'A 0 R B Al«L■< dl

- VilEAT S                     T

|î “llncCT ȘEF

LiniadeNIvd WrftMîin           ——- -


offire(â)aRorapolls.ro, lAiww.agorspoliț.ro

ora

PrLi5[

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINE! NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

în interiorul parcelei, construcția se va încadra într-o anvelopantă maximă definită de fronturile definite la fiecare stradă, Linia de Nivel Maxim și Linia de Vizibilitate. Linia de Nivel Maxim pentru zona ZMlc, în situația loturilor cu suprafața cuprinsă între 500 mp si 999,99 mp este situată la 9 metri față de CTN existent

ZM1c


jtt. profil ap A


, maxim IQ.Om


...I


Posibili ta rp realizare ^ubsol/dernitol tehnic sau pentru parcare


E

o 01


CTSPStr. Profit tip A

LD

P


-.j “frO ----1

, tettiigerr minimă

CTSP Șoseaua de Coastă


3.0m retragere minimă


VIZAT

An^ ț^T. 'XT^

ARHITECT ----ZL25-___

minim 3.0 ni——■———


slr.Șuicliud du LuasC J


E b tTv E

I


1CW|)


! , I , I 9.50

2.00     1.50Stabilirea retragerii și înălțimii maxime pe loturile între Strada profil tip A și Șoseau situația loturilor cu suprafețe cuprinse între 500 șl 999,99 mp (cu albastru deScbțs est anvelopontei construcțiilor)

aZM1c,pe direcția vest-est, în 'reYe/ftat profilul maxim posibil al


Pentru loturi cu suprafața cuprinsă între 10OP mp si 1499,99 mp înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A va fi de 12 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada la stradă, înălțimea de 12 metri a frontului la stradă se va desfășura pe o adâncime maximă de 10 metri către est, în interiorul lotului, După cei 10 metri construcția se va putea retrage cu etaje în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim

înălțimea maximă a frontului la strada Șoseaua de Coastă va fi de 12 metri. înălțimea maximă a I                                                                                                         *                                                                                                                        •

frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă.

a q u t a p o I i F,

□t nron-R

PaLlSP-C

ffffDJ

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

După înălțimea de 12 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada de la stradă, după care se vor putea realiza etaje retrase în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim. Creșterea în trepte a înălțimii prin retragerea față de stradă se va realiza cu câte un etaj o dată, etaj care va fi retras cu minim 3 metri față de etajul anterior, nefiind permisă retragerea cu câte două sau mai multe etaje deodată, înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A2 (tronsonul de stradă orientat vest-est) va fi de 12 metri, înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 12 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada de la stradă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.


înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip B frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui După înălțimea de 12 metri a frontului la stradă, construcția se va fațada de la stradă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.


metri. înălțimea maximă a LÎo A piMct de pe fațada de la stradă, 'retrage cu minim 3. metri față de11 IEjETUL CQ^ȘTAN IA

PR1MĂF4IA iaUi'JiUIPKJLU ■

VIZAT                    ?

Atiaxă Iș              Ly


pffîce@agprap_o!js.ro, www.agorappjis.ro

r nro

-Li5[

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚALinia (ie Milei Maxim (LNM) ț:


I

I

I

_ 1

}mlw ZM 1c' Pe nord-sud în ? reprezentat profilul maxim posibil al

In interiorul parcelei, construcția se va încadra într-o anvelopantă maximă definită de fronturile definite la fiecare stradă, Linia de Nivel Maxim și Linia de Vizibilitate. Linia de Nivel Maxim pentru tona ZM1c, în situația loturilor cu suprafața cuprinsa între 1000 mp și 1499,99 mp este situată la 12 metri față de CTN existent

iJUWlLilPiULUi Vv'"'1 ■ ' '

Olivieii Si

VIZAT tMK

An«S

arhitect șIf ----- ----


offtce@agorapolls.ro, www.aEorapolis.roPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ZM1c


Stabilirea retragerii ți înălțimii maxime pe loturile între Strada profil tip d și Șoseaua de Coastă, zonaZM lc,p:e_d:'e£.țțap£sp£stdrL. situația loturilor cu suprafețe cuprinse între 1000 ți 1499,99 mp (cu albastru deschis ei i anvelopantei construcțiilor)

te reprezentat        țnGffirlpfâitifl b/\ *

PRIMĂRIA MUMÎC'lPilkU: GG?! STANȚA

VIZAT SPHfe ‘ST.', A’ai?rAic

Anexă la aylzui qr^——™       —


Pentru loturi cu suprafața cuprinsă între J5QO mp si 1999,99 mp netrl. înălțimea maximă a rtfițict de pe fațada la stradă, înălțimea de 15 metri a frontului la stradă se va desfășura pe o adânciche maximă de 10 metri către est, în interiorul lotului. După cei 10 metri construcția se va putea retrage cu etaje în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A v frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celuiînălțimea maximă a frontului la strada Șoseaua de Coastă va fi de 15 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 15 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada de la stradă, după care se vor putea realiza etaje retrase în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim. Creșterea în trepte a înălțimii prin retragerea față de stradă se va realiza cu câte un etaj o dată, etaj care va fi retras cu minim 3 metri față de etajul anterior, nefiind permisă retragerea cu câte două sau mai multe etaje deodată.

□n Pa


il n n r n polis


offlce@agorapolls.ro, www.agprapoiis.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A2 (tronsonul de stradă orientat vest-est) va fi de 15 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 15 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada de |a stradă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip B va fi de 15 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 15 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față-dfi fațada de la stradă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.

offkefsiagora polls.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR, PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

în interiorul parcelei, construcția se va încadra într-o anvelopantă maximă definită de fronturile definite la fiecare stradă, Linia de Nivel Maxim și Linia de Vizibilitate. Linia de Nivel Maxim pentru zona ZM1c, în situația loturilor cu suprafața cuprinsă între 1500 mp si 1999,99 mp este situata la 15 metri față de CTN existent.Stabilirea retragerii ți înălțimii maxime pe loturile între Strada profil tip A ți Șo situația loturilor cu suprafețe cuprinse între 1500 ți 1993,99 mp (cu albastrSgeschi anvelopantei construcțiilor)

Pentru, loturi cu suprafața mai mare de 2000 mp sau care au pierdut mai mujțjde o treime din suprafața inițialăîn urma sistematizării circulațiilor

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A va fi de 15 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada la stradă. După înălțimea de 15 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada la .stradă, după care se va putea realiza un etaj retras a cărui înălțime maximă nu va depăși 18 metri, măsurat! de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațadă etajului retras și care se va

desfășura pe o adâncime maximă de 10 metri către est, în interiorul lotului. După înălțimea de 18 metri, construcția se va putea retrage cu etaje în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul

maxim determinat de Linia de Nivel Maxim.

—i

PRIMĂRIA ,

o n Po U i'l ci r a puii*

vizat                           '

Anexă                                i

ARHITECT Ș£F —Z'SZ., - '

jffîcefgiafipi'apolis.ro, www.aorapolls.ro

□ n □ r or rfm"

" —

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

înălțimea maximă a frontului la strada Șoseaua de Coastă va fi de 18 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 18 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada de ia stradă, după care se vor putea realiza etaje retrase în trepte a căror înălțime se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Vizibilitate și Linia de Nivel Maxim. Creșterea în trepte a înălțimii prin retragerea față de stradă se va realiza cu câte un etaj o dată, etaj care va fi retras cu minim 3 metri față de etajul anterior, nefiind permisă retragerea cu câte două sau mai multe etaje deodată.

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip A2 (tronsonul de stradă orientat vest-est) va fi de 15 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 15 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada de la stradă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Vizibilitate și Linia de Nivel Maxim.

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Profil tip B va fi de 15 metri. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 15 metri a frontului la stradă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față .de fațada de.la stradă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de

Linia de Vizibilitate și Linia de Nivel Maxim.


efinită de fronturile definite

^llvel Maxim pentru zona ZMlc, în


în interiorul parcelei, construcția se va încadra într-o anvelopant la fiecare stradă, Linia de Nivel Maxim și Linia de Vizibilitate. Linia situația loturilor cu suprafețe mai mari de 2000 mp sau a celor care au pierdut mai mult de o treime din suprafața inițială în urma sistematizării circulațiilor este situată la 18 metri față de CTN existent.


— -                                                        .

JUSTUL

PRIMĂRIA

VIZAI

ARHITECT ȘEF


office@agorapolis.ro, www.agorapoiis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. ‘IG ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ZMIc
Stabilirea retragerii și înălțimii maxime pe loturile între Strada profil tip A și Șoseqc situația loturilor cu suprafețe moi mari de 2000 mp sau a celor care au pierdpTiipi m

zona ZM1c, pe direcția eest-est, în e o tfeime din suprafața inițială în urma


sistematizării circulațiilor (cu albastru deschis este reprezentat profilul maxim posibil al anvelopantei construcțiilor/

ir-.i.™■■ ~ '' ~~          ' I

W’SYANȚA

Dl K    )A U r*ț!< Al JSM

VIZAT 'Jt «CiAiîliAi' B I

Anaxa la țivixul n\.,                         '

arhite

offlce(tâagara polis.ro, www.agorapolis.rp

i ar□

PBLÎS

r

I II I

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINE! NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA•g


si’iu

i t!

u

3

1


6 m r" £

g


minim 3.oqm lini:                   l;


strada Profil tip A2


g

LH

£

x


£

00

E


g-&


3.0 m y tețraftem mliiiină/


1 JT L— n5PMr.Pre«bpA —"l r3. om

PD     Ve tragere minimă


Stabilirea retragerii șl înălțimii maxime pe loturile între Strada profil tip A2 și strada profilai situația loturilor cu suprafețe mal mari de 2OOO mp sau a celor care au pierdut maimujțd sistematizării circulațiilor (cu albastru deschis este reprezentat profi'~ ~ZM1c, pe direcția norchșyd, în _ _   apime^in^^^ajpițială în urrpa

itiaxim poșibkătitâeîdiffâ               A i

va&U -;2_. I


în toate situațiile

Către strada profil tip A (situat la vest de zona ZM1c), sub


îECT            L. --------

fiajatal trotuarului public, între


aliniament și retragerea minimă se va putea realiza un subsol/demisol construit, cu condiția ca acesta să aibă utilizarea strictă de spațiu tehnic sau parcare. Proiecția acestui spațiu nu se ia în calculul POT, însă suprafața desfășurată se va supune modului de calcul CUT.


□g

Pa


offlcețaiagorapolis.ro, www.agorapolis.roPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

I

în vederea stabilirii formei finale a construcțiilor, acestea se vor studia în secțiuni caracteristice atât pe direcția Nord-Sud, cât și pe direcția Vest-Est și vor respecta în mod simultan condițiile impuse. Secțiunile, atât cele perpendiculare (minim două secțiuni), cât și cele transversale (minim două secțiuni), se vor defini în cel puțin două puncte, cu cotele 1 - cea mai joasă și 2 - cea mai înaltă a terenului natural (CTN), în punctele de tangență a CTN cu fațadele principale propuse.

Sunt permise nivelurile subterane în condițiile respectării CUT maxim admis și a condițiilor de fundare. Numărul de nivelul subterane nu se normează. Nivelurile subterane sunt permise pe o suprafață de maxim 75% din suprafața parcelei.

De-a lungul străzilor propuse profil tip A și profil tip A2, având în vedetejț^'țlil că există u diferență de nivel de aproximativ 3 metri între punctul cu cota cea mai joasă și caijwota cea mai ridicată, înălțimea fațadei de la strada nu va depăși înălțimea maximă admisă în funcție de suprafața parcelei în niciun punct, măsurați de la CTSP pentru fiecare parcelă și cel mai înalt punct ai fațadei. în situația în care există □ diferență de nivel suficientă între colțurile lotului situate pe aliniament, se permite realizarea unui profil terasat la stradă.

înălțimea maximă admisă la strada profil tip A, în funcție de suprafața parcelei este după cum urmează;

9 metri, pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 500 mp și 999,99 mp;Silueta Fronturilor pe strada profit tip A2 pe direcția vest-est, în situația loturilor cu suprafețe cuprinse între 500 șl 999,99 mp (cu albastru deschis este reprezentat profilul maxim posibil al fațadei de la stradă)

P5 n oo ra polisofflce(5)agorapolis,ro, www.agorapolis.ro

i rm-r-         ™ mu ■ ui«-      r. n M _ _ aa _ n m u u> H *r x la nn n n — — m m< u <-| —| +, i« ™ — m — L» «a «J W n tw ■■ ™ — — — -.HJi-i-h'i

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Silueta Fronturilor pe strada profil tip A pe direcția nord-sud, în situația laturilor cu suprafețe cuprinse între 500 și 999,99 mp mp (cu albastru deschis este reprezentat profilul maxim posibil al fațadei de la stradă)

12 metri, pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1000 mp și 1499,99 mp;

Silueta Fronturilor pe strada profil tippe direcția nord-sud, în sltuoțio loturilor cu suprafețe cuprinse între 1000 și 1499,99 mp (cu albastru deschis este reprezentat profilul maxim posibil al fațadei de la stradă)

□g

Pa

Office ^Dagorapolis.ro, www.aora pol ls.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIE! IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

15 metri, pentru parcelele cu suprafața mai mare de 1500 mp sau a celor care au pierdut mai mult de o treime din suprafața inițială în urma sistematizării circulațiilorl|


Silueta Fronturilor pe strada profil tip A2 pe direcția vest-est, în situația loturilor cu suprafe pierdut mai mult de o treime din suprafața inițială în urma sistematizării circulațiilor (cu albas pasibil oi fațadei de la stradă)


Is es^e rpp^ț^t^re^iMrîîaxm~~

arhitect șef

terenului natural și

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Șoseaua de Coastă va fi de 18 metri și un regim de înălțime maxim. înălțimea maximă a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la stradă. După înălțimea de 18 metri a frontului la stradă, înălțimea maximă


offlce@agorapoll5.ro, vjww.agorapolls.ro

i-crTT1

L 5F--L

FFFFm

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Linia de


a construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Vizibilitate și Nivel Maxim.

înălțimea maximă a frontului orientat către plajă va fi de 15 metri. înălțimea maximă a frontului către plajă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la plajă. După înălțimea de 15 metri a frontului orientat către plajă, construcția se va retrage cu minim 3 metri față de fațada orientată către plajă, iar înălțimea construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de

Linia de Vizibilitate și Linia de Nivel Maxim.

în interiorul


parcelei,


construcția se


va încadra într-o anvelopantă


maximă definită de fronturile definite


la fiecare stradă, Linia de Nivel Maxim și


Linia de Vizibilitate, Linia de Nivel


Maxim pentru zona ZL2m


este


situată la 20 metri față de CTN existent.

înălțimea fronturilor orientate către strada Profil tip C și către traseul pietonal


situat la nord


de ZL2m se


va încadra în proiecția profilului maxim al zonei ZL2m determinat:

• la vest de înălțimea maximă la Șoseaua de Coastă,

la est de înălțimea maximă a frontului către plajă,

Linia de Nivel Maxim pentru zona ZL2m este situată la 20 metri față de CTN existent.

Sunt permise nivelurile subterane sau parțial subterane sub toată suprafața parcelei, exclusiv pentru realizarea parcajelor și a spațiilor tehnice aferente, în condițiile respectării CUT maxim admis și a condițiilor de fundare. Numărul de nivelul subterane nu se normează.

în vederea stabilirii formei finale a construcțiilor, acestea se vor studia direcția Nord-Sud, cât și pe direcția Vest-Est și vor respecta în mițțții caracteristice atât pe simultan condițiile impuse. Secțiunile, atât cele perpendiculare (minim două secțiuni), cât și cele transversale (minim două secțiuni), se vor defini în cel puțin două puncte, cu cotele 1 - cea mai joasă și 2 - cea mai înaltă a terenukjjjiatLixaL (CTN), în punctele de tangență a CTN cu fațadele principale propus

i*I'iitAW• •'7k | r. r j Ah • 0y    „

r                           _ __office(B)agorapolls.ror www.agoraolts.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA rZRB3m;

înălțimea maximă a clădirilor va fi de 8 metri, măsurați de la nivelul-^Plfi^ nă la cornișă sau atic. Se permite amplasarea unor elemente de signaletică, identitate, totem, steaguri, a căror înălțime nu va depăși 5 metri, măsurați de la nivelul CTSP.

înălțimea maximă a frontului orientat către strada Șoseaua de Coastă va fi de 8 metri. înălțimea maximă . .                                                                                                    ____— u j i —   1 —r— . "          1111

a frontului la stradă se va măsura de la CTSP și până la cota cel ji mai în^ltwipgt.d®:pe'>feț?da de la

PRIMĂRIA MUWCIR'ULU CONSTANȚA


□n

Pn

O q IM A polii


DIRECȚIA URBAM3M

ViZAȚ -MESCvitAWARE

Anexă la .avlxuljir, I—~-~ el Xfi

ARHITECT ȘEF_________

offlce@agorapoiis.ro, www.agorapolis.ro

□roj

PoLiSP

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

stradă. După înălțimea de 8 metri a frontului la stradă, înălțimea maximă a construcției se va încadra întotdeauna în profilul maxim determinat de Linia de Vizibilitate și Linia de Nivel Maxim.

înălțimea maximă a frontului orientat către plajă va fi de 8 metri. înălțimea maximă a frontului către plajă se va măsura de la CTSP și până la cota celui mai înalt punct de pe fațada de la plajă.

în interiorul parcelei, construcțiile se vor încadra într-o anveiopantă maximă definită de fronturile la fiecare stradă, Linia de Nivel Maxim și Linia de Vizibilitate. Linia de Nivel Maxim pentru UTR ZRB3m este situată la 8 metri față de CTN existent.

înălțimea fronturilor orientate către traseul pietonal situat la sud și către limita de proprietate nordică se va încadra în proiecția profilului maxim al UTR ZRB3m determinat:

 •  la vest de înălțimea maximă la Șoseaua de Coastă,

 •  la est de înălțimea maximă a frontului către plajă,

 •  Linia de Nivel Maxim pentru UTR ZRB3m este situată la 8 metri față de CTN existent,

în vederea stabilirii formei finale a construcțiilor acestea se vor studia-îți'ȘecțiGni caracteristice atât pe direcția Nord-Sud, cât și pe direcția Vest-Est și vor respecta în irod simultan condițiile impuse. Secțiunile, atât cele perpendiculare (minim două secțiuni), cât și cele transversale (minim două secțiuni), se vor defini în cel puțin două puncte, cu cotele 1 - cea mai joasă și 2 - cea mai înaltă a terenului natural

(CTN), în punctele de tangență a CTN cu fațadele principale propuse.


ZRB3m


JUDEȚUL GO.’îfîTMTA

PRIMĂRIA MLlNiCiPSULlL CCi'îȘI «-IȚA DIRECȚIA

VIZAT SPiiS' ’Ufc St UtATJiAi!’ t


arhitect șef --------

Silueta Fronturilor pe Șoseaua de Coasta, vedere către est (cu albastru deschis este reprezentat profilul maxim posibil al fațadei de Io stradă)


anarar

PaL15F-

- —

Ui H

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZMIa, ZM1b( ZM1c:

 • - Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relații de co-vizibilitate;

 • - La nivelul etajelor inferioare (demisol, parter, etajl), se vor realiza suprafețe translucide (vitrate) sau utilizarea unei arhitecturi permeabile care să permită o vizibilitate asupra falezei și mării în puncte cheie la nivelul ochiului;

 • - Arhitectura clădirilor se va realiza în sistem terasat, pentru a asigura unghi de vedere către mare și, de asemenea, crearea unui peisaj specific falezei înalte într-un mediu construit de calitate în concordanță cu mediul natural;

 • - Acoperirea clădirilor se va realiza în sistem tip terasă (circulabilă sau necirculabîlă);

 • - Fațadele se vor finisa utilizând culori precum alb, gri, bej, maro, ocru, bleu, în general în nuanțe pastelate, evitând culorile stridente.

Se va evita folosirea finisajelor care sunt predispuse la degradare prematură în prezența aerului umed salin precum: metal netratat, lemn natur

Pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare obținute conform prevederilor legale;

Este permisă montarea firmelor luminoase doar la nivelul parteruluj^jj/Cerrlojniaj:a suprafața acestora să nu depășească 1 mp. După apusul soarelui intensitatea luminoasă aWostora Ja fi ajustată astfel încât să nu afecteze circulația auto si locuirea din vecinătate. în cazul tuturor spațiilor de birouri, a spațiilor comerciale și a oricăror alte activități care operează după un program cu publicul, după terminarea programului, se va întrerupe iluminarea interioară pentru a economisi energie și pentru a nu afecta locuirea pe timpul nopții.

în situația în care iotul cu nr cadastral 234336 (zona ZMîc) devine domeniu public sau intră în proprietatea privată a administrației locale (sau capătă caracter de spațiu public), fațada/fațadele sudice ale construcțiile care se vor edifica pe lotul situat la nord de aceasta vor fi tratate ca fațade principale și vor fi interzise calcanele. în situația în care pe terenul situat la nord de lotul cu nr cad 234336 există

construcții edificate la momentul trecerii în domeniul public sau în

a o a r a p îi 1 i ii

proprietatea prirațșr^ad^i^trățrdl

PRIMĂRIA MuNlCiFiUl.iji COPSTAHȚA

OiFEl | iA

ViTAT

■ Anexă Iș avizul nr,______ /_-----

e(

ARHITECT ȘEF ____-

otfjcnl'aașrirapollș.ra, yjwwiaj»grî,p.QlPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR, 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

locale (sau capătă un caracter public) fațada/fațadele sudice ale acestora se vor trata arhitectural sau grafic astfel încât ele să contribuie vizual pozitiv la imaginea spațiului public (reconfigurări de fațadă, graffiti, ș.a.).

ZL2m:

- finisajele exterioare:

 • - fațade ventilate, placări ceramice / aluminiu compozit;

 • - placaje din piatră

 • - tencuieli decorative alb sau culori deschise în nuanțe de crem, bej, ocru - tâmplăria exterioară:

- nuanțe de culoarea lemnului, lemn natural, PVC, aluminiu în nuanțe de gri sau culoarea lemnului;

- învelitoare:

 • - terasă circulabilă

 • - terase înverzite


WtlîuAfrH Ml,'4 li!L!J f.'CI’SȚANȚA UIP^fTIA IJlUiAMSâ» Vi.?* t S r4K -î€ nSTOAft'?

Arcuri ls              -TT^-

ZRB3m:                              L__

‘IM


Se vor realiza construcții din structuri ușoare din lemn sau metaljmjJă^ție (deschise și un partiu plan deschis care să însumeze minim 70% din suprafața construită Pe timpul iernii, în cazul în care se vor desfășura activități, fațadele deschide se pot închide temporar cu panouri de sticlă mobile. De asemenea, în cazul sistării activității pe timp de iarnă acestea se vor închide spre conservare cu rulouri sau alte sisteme similare (având în vedere funcționarea sezonieră și necesitatea de protejare pe timpul iernii).

Sistemele de închidere vor fi vor integrate în arhitectura construcțiilor astfel încât, pe timpul sezonului rece să nu redea o imagine părăsită, lipsită de activități și vor fi realizate din materiale finisate.

Se interzice închiderea structurilor cu plăci de OSB, PAL, MDF, gips carton, scânduri de lemn brut, panouri policarbonat ori alte asemenea.

în toate UTR-urile, sunt interzise construcțiile provizorii, cu excepția celor specifice organizărilor de șantier care sunt permise pe durata executării construcțiilor, doar după obținerea autorizației de construire a imobilelor,

Po

<i ti r -3 P o l j a-

offjce@agorapolis.ro, www.agorapDlis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

în toate UTR-urile și inclusiv pe domeniul public, se interzice amplasarea panourilor publicitare și afișarea materialelor de natură comercială, inclusiv în interiorul proprietăților private. Excepție fac vitrinele spațiilor comerciale, ale spațiilor pentru promovare turistică și ale agențiilor turistice.

Sunt permise totemurile sau panourile de informare turistică, ori a celor de promovarea a activităților turistice ori balneare pentru Municipiul Constanța.

ARTICOLUL 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ZM1a, ZMlb, ZM1c, ZL2m, ZRB3m:

 • - Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută încastrat în fațadă și branșată direct la canalizare pentru a se evita o imagine arhitecturală precară sau producerea gheții;

 • - Se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile înierbate.

 • - Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă (aeriană) a cablurilor CATV;

- Echipamentelor tehnice aferente rețelelor de utilități care nu pot fi prevăzute în interiorul construcțiilor li se va acorda o atenție deosebită încadrării acestora în imaginea vizuală f

.■ansafn5^j(^|Gș^^f^ȚA

PRHVÎĂisiA MUMIțiPtULUi CO?/STANȚA DIREGȚ1A UfWAMGM


ARTICOLUL 13- SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE ZMIa, ZM1b,ZM1c:


- Este obligatorie realizarea de spații plantate adecvate funcțiunii ț 152/2013 privind aprobarea suprafețelor minime de spații verzi și plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța". Terasele necirculabile vor fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate și circulațiile. Spațiile verzi realizate pe terase se iau în calculul suprafețelor verzi necesare la nivel de lot;

-în cazul ZMIa minim 5% din suprafața parcelei să fie amenajată ca spațiu verde pe sol, iar restul până la echivalentul impus prin HCJ 152/2013 să fie asigurat prin spații verzi amenajate pe fațade, terase sau jardiniere, conform recomandărilor cuprinse în HCJ 152/2017;

 • - Spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor;

 • - Se vor utiliza specii de plante locale, adaptate la condițiile climatice similare orașului Constanța pentru a reduce costurile de întreținere. De asemenea, se vor folosi specii de plante cu cicluri de înflorire succesive astfel încât imaginea să fie verde o perioadă cât mai lungă din an;

office(5)agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

□noror

L“iSR

•HM — — — —                                                             — — — — — u — —       —       —         — — n-'— —         ————

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

- Este permisă plantarea de copaci în spații mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de 1,5 metri pentru irigare. De asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copacilor cu condiția ca acestea să permită trecerea apei către rădăcină;

ZM1b, ZM1c:

 • - Este obligatorie realizarea de spații plantate adecvate funcțiunii respective conform cerințelor "HCJ nr 152/2013 privind aprobarea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța" Terasele necirculabile vor fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate și circulațiile. Spațiile verzi realizate pe terase se iau în calculul suprafețelor verzi necesare la nivel de lot;

 • - în spațiile rămase libere între clădire și aliniamentul către străzile Prelungirea Bucovinei, Străzile Profil tip A, profil tip A2, profil tip B și Șoseaua de Coastă se vor planta arbori.

 • - Pentru ZM1b și ZM1c minim 25% din suprafața parcelei se va amenaja ca spațiu verde pe sol, iar restul până la echivalentul a 40% din suprafața lotului se va amenaja ca terase verzi, fațade verzi, în jardiniere etc. în zonele non-aedificandi, cu excepția acceselor și circulațiilor necesare funcțiunii, terenul se va înierba și planta.

  ectul reprezentativ al spațiilor și


 • - Spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la as construcțiilor;


  e orașului Constanța pentru

  ii de blante cu cicluri de înflorire


 • - Se vor utiliza specii de plante locale, adaptate la condițiile climatic a reduce costurile de întreținere. De asemenea, se vor folosi succesive astfel încât imaginea să fie verde o perioadă cât mai lungă din an;

 • - Este permisă plantarea de copaci în spații mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de 1,5 metri pentru irigare. De asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copacilor cu condiția ca acestea să permită trecerea apei către rădăcină;

 • - Pe strada tip D - Șoseaua de Coastă, în cazul dispunerii construcțiilor la 3 metri față de aliniament, spațiul liber între construcție și aliniament nu se va împrejmui și se va amenaja, în mod obligatoriu, ca circulație publică sau spațiu verde, iar accesul pietonilor către acesta nu va fi restricționat.

ZL2m:

Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu arbuști, în procent de minim 5% din suprafața parcelei, iar restul până la echivalentul impus prin HCJ 152/2013 să fie asigurat prin spații verzi amenajate pe fațade, terase sau Jardiniera., r._. - — » -..t                  w-r.,r7T-~r°r""' — •


JLWliL SQWW TA

FRlMĂf-'IA              COPS»AHIA

OWECTlMJRH^M

ViTAT

Anexa. I® avizul nr. ------J———

ARHITECT ȘER.--.------


recomandărilor cuprinse în HCJ 152/2017;                               ...........

Pa

q q h f .j

.. i I «

□rar

PaLlSP

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate.

în zona cu terenuri contrariile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

Nivelul solului spațiilor verzi se va proiecta sub nivelul finit al spațiului mineralizat cu care este adiacent pentru a evita scurgerea apelor meteorice cu pământ pe acestea și formarea prafului după evaporarea apei;

ZRBBm:

Minim 40% din suprafața parcelei se va amenaja ca spațiu verde.

JUDEȚUL “Q:'!STAb |A         :

PRIMĂRIA MUlWAmUi.U CGPSTAHȚA j rjIRei’jl A URKhkîtf

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 2M1a, ZMlb, ZM1c:

VIZAT           >«*»«• -

AnexS la a«ral

[| __


Nu este obligatorie utilizarea împrejmuirilor spre stradă. în cazulîhjaftțr^e’yor realiza împrejmuiri către stradă, acestea vor fi realizate dintr-un soclu opac cu înălțimea maximă' de 60 cm și un gard metalic până la înălțimea maximă de 1,5 metri, măsurați de la cota trotuarului public adiacent. Partea metalică nu va ocupa mai mult de 20% din suprafața elevației gardului. Pentru un plus de intimitate, este posibilă dublarea împrejmuirii cu arbuști ornamentali amplasați în interiorul lotului, în această situație, înălțimea elementului vegetal nu va depăși o înălțime de 1,8 metri, măsurați de la cota trotuarului public adiacent. Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (policarbonat, poliplan etc.);

Limitele laterale, între proprietăți adiacente, se vor realiza obligatoriu din materiale opace, cu înălțimea de 2 metri.

ZL2m:

în cazul dezmembrării și a generării de limite laterale și posterioare, acestea vor avea înălțimea maximă de 2 metri și vor fi opace.

împrejmuirile la aliniamentele sudic și nordic, adiacente promenadei pietonale și străzii profil C, vor fi dublate către exteriorul proprietății de plantații de arbuști ornamentali. Arbuștii se vor amplasa pe domeniul public și for face parte din amenajarea promenadei și a străzii profil tip C.

^3 Pq

3 Q O f .T p O i I fi

officefaJagorapolls.ro, www.agorpolls.ro


PUN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CI! FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR, 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

ZRBSm:

Nu se vor realiza împrejmuiri.

Exemple pentru realizarea împrejmuirilor, în cazul tuturor UTR-urilor:

Se vor utiliza arbuști din specii precum buxus sempervirens, Prunus laurocerasus, Hibiscus Syriacus și Hibiscus x "Resi" Euonimus fortunei sau aurea, Carpinus betuluis pentru densitatea coronamentului și a posibilităților de toaletare variate.

Exemple de împrejmuiri cu arbuști decorativi


Pe durata executării lucrărilor de construire, conform autorizației împrejmuirile provizorii cu mesh-uri publicitare care promovează inv din structură metalică, ori alte asemenea, pentru a asigura siguranțjm obținute, sunt permise ițiă realizată, a gardurilor opace


Pa n U o r a P * >' f,


PRIMĂRIA MUNlCiPIULU COfiSTANȚA

DIRECȚIA URBAM3M

V!ZAT SPRE NESC

Anexă la avizul nr.---l            , i


ARHITi


Qffice@agorapalis.m, www.a£t;rapol!s.i‘o

□rar PnLjSp t£S’

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA I

SECȚIUNEA III: POȘJBIUTAȚI MAXIME DE OCUPARE_Șf UTILIZARE A TERENURILOR

în situația loturilor afectate de lucrările necesare pentru infrastructura de circulație și a sistemului structurilor de sprijin pentru sistematizarea verticală, suprafața de teren în proiecție orizontală se reduce cu o treime sau mai mult decât suprafața inițială a parcelei, atunci acestora li se va aplica în compensare un CUT suplimentar de 0,5 mp adc/mp teren și un POT suplimentar de 107* față de indicii subzonei în care se încadrează amplasamentul (Exemplu: CUTinițial = 1,5, rezultă un CUT = 2 /POTinițial - 35%, rezultă un POT =45%).

ARTICOLUL 15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(POT = mp AC /mp teren * 100)

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNIClFlULUi CON STANȚA DIRECȚIA URBAf/'OÎ*

VIZAT t'PftS MfSC.U:.«aA^E A„eSă b

ARHITECT ȘEF____—


ZM1a

POT max - 75%

ZMIb

pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1000 mp și 1499,99 mp, POT max = 35% » pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1500 mp și 1999,99 mp, POT max = 407»

• pentru parcelele cu suprafața mai mare de 2000 mp POT max = 50%


ZMIc

 • •  pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 500 mp șiJ^S:

  mp,POT max e 357» ,99 mp, POT max = 35%


 • •  pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1000 mp și 1

pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1500 mp și 1990,99 mp, POT max = 40%

< pentru parcelele cu suprafața mai mare de 2000 mp, POT max = 50% în situația în care se intenționează edificarea pe lotul cu nr cadastral 234336 în forma rezultată după sistematizarea circulațiilor POT-ul maxim admis este 40%

ZL2m

POT max = 55%

an

Pa

n r| p r

P 6 n o

office(Șagorapolis.ro, www.agorapoli5.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR, 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ZRB3m

POT max-20%

ARTICOLUL 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

(CUT=mp ADC /mp teren)

ZM 1a-zonă de coastă centrala mixtă cu regim de construire izolat si regim de înălțime mediu si mare CUT max - 3,6

ZMlb - zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire discontinuu si izolat si regim de înălțime mediu si mic

ZM1b

 •  pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1000 mp și 1499,99 mp, CUT max a 1,5

 •  pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1500 mp și 1999,99 mp, CUT max = 2

 • pentru parcelele cu suprafața mai mare de 2000 mp CUT max 3

în situația în care se intenționează edificarea pe lotul cu nr cadastral 234336 în forma rezultată după sistematizarea circulațiilor CUT-ul maxim admis este 1,2.

ZMIc- zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire discontinuu si izolat si regim de înălțime mic

 •  pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 500 mp și

 •  pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1000 mp șui 4


  UT max = 1,2

  ,'99 mp, CUT max = 1,5


pentru parcelele cu suprafața cuprinsă între 1500 mp și 199^,99 mp, CUT max = 2

pentru parcelele cu suprafața mai mare de 2000 mp, CUT max 2,5

ZL2m - zonă de locuințe individuale si colective mici, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate CUT max = 2,2

ZRB3m - zona dotărilor publice aferente zonei de plajă CUT max = 0,4dUtXTLP.. constanța

PRIMĂRIA, Mu^iGlPLILIJ. CONSTANȚA DIREL ȚIA UR8AM3M

V! W < ARE

Anexă la avizul nr,______/   ____

-C'î- 7T

ARHIH.CT ȘEF.


offtce(a)agorapolis,ro, www.agarapolis.ro

□nora

LlSf

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • IV. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ (UTR)

La nivelul PUZ, se regăsesc 5 subzone funcționale, ce corespund unui număr de 5 unități teritoriale de referință ale căror prevederi sunt prezentate mai sus la capitolul III, punctul 1, după cum urmează:

ZM1a - zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire izolat si regim de înălțime mare

POT max=75%

CUT max= 3,6

Hmax= jumătate din distanța dintre clădirile nou constituite și clădirile de pe frontul opus, dar nu mai mult de 25m;

Posibilitatea dispunerii pe aliniament în condițiile respectării Hmax;

Retrageri laterale de minimum 2 metri față de limita sudică și vestică;

ZM1 b - zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire discontinuu si izolat ,si regim de înălțime mediu si mare

POT max=50%

CUT max=3

Hmax=18m

Retrageri față de aliniament: minim 4 metri față de aliniamentul de pe strada profil tip A, minim 15 metri față de Prelungirea Bucovinei și minim 10 metri față de Eroilor și Mihai Eminescu.

Retrageri laterale de minimum 5m;

Retrageri posterioare de minimum 5m.


jți^u si izolat si regim de înălțime


ZM1c - zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construi mediu

POT max=40%

CUT max= 2,5

Hmax=18 m

Retrageri față de aliniament: 3m față de aliniamentul de la Șoseaua de Coastă, strada profil tip B și de la strada profil A2 și minim 4 metri față de aliniamentul de la strada profil A. ______—

UiDEȚUL         f A

PRIMĂRIA MUNtCIÎdljLU. : A.NȚA r^prA'TlAU’THAhk-M

V!Pr,0r l-PKĂ la avizul


Retrageri laterale de minim 5m;

Retrageri posterioare de minim 5m;

■30

Pn

officefBagarapolis.ro, www.ag0rauoli5.ro

aro

PnLi5f

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

STR. PRELUNGIREA BUCOVINE! NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ZRBBm - zona dotărilor publice aferente zonei de plajă

POT max - 20%

CUT max = 0,4

H max = 8 metri

Retrageri față de aliniament - 5 metri față de aliniamentul propus al Șoselei de Coastă, 5 metri față de linia de țărm (plajă), amplasare pe aliniamentul sudic, spre traseul pietonal propus către plajă.

Retragere laterală - 3 metri față de limita de proprietate din nord

Pe zona PUZ aprobat cu HCL 52/ 2016 și 352/2016, în urma operațiunilor de comasare a parcelelor într-o singură parcelă cele trei UTR-uri existente ZL1, ZL2 și ZL2, se propune a se comasa într-un singur UTR. Astfel, UTR-ul propus prevede condiții similare celor aprobate prin PUZ și va avea următoarele restricții:

UTR ZLZm - zonă de locuințe individuale si colective mici, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate

POT max-55%


CUT max= 2,2

e Șoseaua de Coastă;

I tip C’și minim 4 metri față de Șoseaua de


Hmax= 18 metri măsurați de la cota terenului de la alinj

Retrageri față de aliniament: minim 3 metri față strada Coastă.

PRIMĂRIA            CONSTANȚA

Ql1: l’l *■ I ■ ' J                h

VIZAT J. *6 "SC Anexă          j'lf >          —‘CTi


ARHITECT ȘEF---.

M M H — — BBiB

offîce(H)agorapolis.ro, www.agorapolis.rp

□nara

PaL.15'


officețȘlagnrapolis^o. wv1w.agorapoii5.ro

□naraj-rn

L~l5F--L


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


PLAN DE ACȚIUNE PENTRU. REALIZAREA INVESTIȚIILOR CONFQRM


PROPUNERILOR PUZ


Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: Plan urbanistic zona imobil cu funcțiune mixtă str. Prelungirea Bucovinei nr. 1G, M Amplasamentul: STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1Gr MUNI CONSTANȚA Beneficiarul investiției: CHIM1ȘLIU CONSTANTIN Contract nr; AP 14/31.10.2016 Elaboratorul studiului: AGORAPOLIS SRL Coordonator proiect: mașter urbanist MIHAELA PUȘNAUAJUDEȚUL GQr!'tiTAb7A PRIMĂRIA MUNlC^’lULU CONSTANȚA DIRECȚIA URBAl U3M VIZAT ME:M Or,£.&

Anexă la avizul nr,arhitc


alizarea investiției tanja

CONSTANTA, JUDEȚUL I                      1cffica@agorapolls.ro, wwuv.agorșpglis._ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ r                                                           >

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Plan de acțiune pentru realizarea Investițiilor conform propunerilor PUZ

Acțiuni


Evaluare Surse posibile Etape de Stadiul Părți estimativă finanțare realizare a implementa responsab investiției rii


Denumire investiții

ile împlement are

I. Transfer proprietăți private către Municipiul Constanța (proprietate publică a UAT Municipiul Constnța)

... .

Asigurarea căilor de circulație publică în zona de studiu PUZ

Aprox <*730 mp cu o valoare între 350-390 euro/ mp conform Grilei Notarilor Publici Constanța 2019. Total între 1,65 mii euro și 1,85 mii euro. Valoare de investiție pentru Municipiul Constanța = 0 euro. (terenul va fi cedat către Municipiul Constanța)

Costurile de cedare sunt suportate de investitori, persoane fizice și juridice

• Dezmembrat e loturi în vederea cedării pentru infrastructura de circulații;

 • ■ Intabulate loturi noi;

 • ■ Cedare terenuri către domeniul public prin ag roba re.

HELL J■

totală di/rată ăcțiune- 3 luni

nerealizat

Proprietarii de terenuri din zona de studiu și Municipiul Constanta

’ *

IW

II: Realizare rețele edilitare:

------

—;---------

_________

______...... _

_____

at.inTAkffft

CONSTANTA

Anexă


ARHViLCT ȘtlF ... ---■——  

officet^axofapolis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚI El IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Acțiuni

Plan de acțiune

Denumire investiții

Sfi

pentru realizare

Evaluare estimativă

aInvestițiilor co

Surse posibile finanțare

nform propuneri

Etape de realizare a investiției

Ilar PUZ

Stadiul implementa Hi

Părți responsab île implement are

apă - canal

Asigurarea alimentării cu apă și canalizare în zona de studiu PUZ

Aprox. 800 metri rețea canalizare, 800 apă, 800 rețea pluvială, două stații de pompare apă uzată menajeră și două stații de pompare apă pluvială la un cost estimativ de 160000 de Euro (200 Euro/ mi)

RAJA + investitori privați

 • ■ Realizare proiect tehnic pentru rețele;

 • ■ Implementat e investiție în teren;

• Realizare branșamente către proprietățile private; Estirnare totală durată acțiune -12 luni

ne realizat

eaz

Asigurarea alimentării cu gaze naturale în zona de studiu PUZ

Aprox. 800 metri de rețea de gaze naturale de joasă presiune la un cost estimativ de 160000 de Euro (200 Euro/ ml)

Engre + investitori privați

 • • Realizare proiect tehnic pentru rețele;

 • • Implementar e investiție în teren;

■ Realizare braftdărneijte

—ÎMpnețgțjie

nerealizat

-

*fie de beneficiari direcți, fie de proprietarii rețele și de

_____________

priate; E^imare totală durată acțiune - 12 luni


officsfȘagorapQlîs.rc, www.ajorapoi

JUSTUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DlR SOȚIA IJPWAt

VIZAT f PttE WLSC rll'KBARE


Anexă Is avizul M.PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ STR, PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. TG ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


Acțiuni

-

Plan de acțiune

Denumire investiții

■ '

pentru realizare

Evaluare estimativă

a investițiilor cp

Surse posibile finanțare

■ ' ■ ‘ *1 «■ -■

nform propuneri

Etape de realizare a investiției

ilorPUZ

Stadiul implementa rii

Părți responsab ile Implement are

Electricitate

Asigurarea alimentării cu electricitate in zona de studiu PUZ

Aprox, 1 km de rețea de electricitate 0,4 kv, 1 km de rețea pentru iluminat stradal si două posturi de transformare 20/0,4 kv cu un cost estimativ de 150000 euro.

Electrica + investitori privați

 • ■ Realizare proiect tehnic pentru rețele;

 • ■ Implementat e investiție în teren;

 • ■ Realizare branșamente către proprietățile private; Estimare totală durată acțiune -12 luni

nerealizat

acordurile între părți, la momentul realizării investiției

Telefonizare

Asigurarea infrastructurii de telefonie și date în zona de studiu PUZ

Aprox. 800 metri rețea de fibră obtică pentru telefonie și date - cost estimativ la un cost estimativ de 40000 de Euro (50 Euro/ ml)

TELEKOM + investitori privați

 • • Rea proi pen

■ Imp e in tere

 • • Rea brar cătr proț priv Ești

luni

Uzare ect tehnic tru rețele; ementar vestiție în n;

izare ișamente e irietățile ate; .

TTsre.l --ârtfixă

nerealizat


JU&r.ȚLIL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

OIRef ȚH UfiRAHLTM

VîțAT NEK îif'MaASB

Anexii la avizul nr,,______ I--------—

ARHTtCCT ȘEF . .


office@dgprapolîs.ro, wwv/.B/iorapolis.roPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ *                                       I

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Acțiuni

Plan de acțiune

Denumire

Investiții

pentru realizare

Evaluare estimativa

a investițiilor ca

Surse posibile finanțare

nform propuneri

Etape de realizare a Investiției

Hor PUZ

Stadiul im pl am antă fii

Părți responsab ile

îmrt loiTiBnt

! '          «k_

I

1i a.’

impiemeni

are

III. Realizare rețea infrastructură rutieră și stabilizare taluz

Realizarea căilor de circulație carosabilă șl pietonalăîn zona de studiu PUZ și stabilizarea taluzuluî

aprox. 0,8 kmde infrastructură rutieră și piotonală șl o suprafață de 7000 mp, cu un cost estimativ de 0,9 inii euro conform standard de cost 2013 aplicabil DN-uri

Fonduri private și bugetul local al UAT Municipiului Constanța

• Realizare substructură de Sprijin (ziduri de sprijin) și sistematizare verticală teren;

 • ■ Realizare parte carosabilă;

 • ■ Realizare trotuare pietonale;

 • ■ Amenajare spații verzi și căi de acces către loturi;

Estimare totală durată

nerealizat

Investitori privați și Municipiul Constanța, în funcție de disponibilita tea resurselor financiare de la momentul investiției

' ■

acțiune -18 luni (de la finalizare infrastructură edilitară)

Se condiționează obținerea autorizației de construire pentru orice categorie delconstrucțle, mai puțin pentru împrejmuire, de obținerea autorizației de construire pentru infrastru^US/^nieră care asigura accesul la acestea, împreună cu echiparea edilitară aferentă și lucrările d&^sistematlzâre și consolidare a falezei.

JiWUL CONSTANȚA


PWMĂ&IA MUNICIPIULUI CONSTANȚA QWȚiA URBAM3M

VIJI.AT o f f îcațElagorapoIj s. ro, tywvy.-agprapolis.roPLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ I                                                           J

STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI NR. 1G ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


Acțiuni

Plan de acțiune

Denumire

Investiții

pentru realizare:

Evaluare estimativă

a investițiilor co

Surse posibile finanțare

nform propuneri

Etape de realizare a investiției

ilorPUZ

Stadiul implementa HI

Părți responsab ile

I Impiement are

I

t '           •

i' ■       =££>;-.

IV, Realizare

Construirea

în funcție de

Fonduri private,

Certificat de

[autorizare

Proprietarii

construcții

proprietăților

soluțiile de

fonduri atrase

Urbanism,

edificare

de terenuri

private

proiectare -maximum construibil • aprox. 64000mp arie desfășurată construită - 32 milioane Euro la un cost estimativ de 500 euro/mp

structurale

Autorizație do Construire, Construire (6 luni proiectare 18 luni execuție, 24 luni total - per investiție)

GEOMARCO cf. RLU HCL 352/2016), restul nerealizat

din zona de studiu


Se condiționează recepția lucrărilor autorizate pe imobilele proprietate-prh trade realizarea recepției infrastructurii rutiere care asigură accesul la acestea, împreună cu brbnșamdi fele la utilități aferente


întocmit, urb. Mihaela Pușnava


urb. Teodor Manea
JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CUt-STANȚA OIAEC/pA URiBAMCM VJW țsPMfij NESUiiiMBARSARHITECT ȘEF ,,office(g)agQrapo|is,ro, www.agarapolis.ro


1.5 I

6.0

_Ll,5

'           9.0           '


ZM1a

j zona de coastă centralii mixt ă I cu regim de construire izolat regim de înălțime mare - teren

676

507

2UA

755

3,6

care a generai PUZ

ZMlb                             I

zonâ de coastă centrală mlxlA cu regim de constru<re discontinuu și izolat ?l regim de înălțime meCiu și mare

8352

6176

25056

90%

3X>

ZM1c                                I

zonă de coastă centrală mixta cu rețim de construire

3890

1559

9745

40t

2.5

1727

964

5181

SOI

3,0

discontinuu și izolat și regim de înălțime mediu

xona dotănlo' publice aferente zonei de piață

S90

118

236

20t

OA


3.0

p ___ZJ2

10.0


2.0 LiiL

7.0.

_ I. 2.5 J.1.5

14.5