Hotărârea nr. 124/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 163/2017

HOTĂRÂRE privind valabilitatea HCL nr. 163/2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Z?/ • 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 30324/14.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 68395/23.04.2020

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 5, lit a) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 30, alin. 1 din Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Văzând solicitarea formulată de SC EURO MEDIALAND SRL, înregistrată sub nr. 23923/05.02.2020, în calitate de proprietar al imobilului situat în str. Zorelelor nr.10-10A, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2984/27.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă extinderea termenului de valabilitate a HCL nr. 163/2017 -privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. Căiuți și str. Zorelelor, inițiatori Simaschevici Horia, Buzu Beatrice Simona și Vangheliei Apostol până la data de 31.05.2023, având în vedere că a fost inițiată procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții prin emiterea certificatului de urbanism nr. 1060/10.04.2019.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Euro Medialand SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

X& pentru, împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE SEDINȚ7VCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR G ERA Fulvia Anto a DINESCU

CONSTANȚA       ,

NR. ZZ? / & M

2020


REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile HCL nr. 163/2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. Căiuți și str. Zorelelor, inițiatori Simaschevici Horia, Buzu Beatrice Simona și Vangheliei Apostol;

Analizând cererea nr. 23923/05.02.2020 formulată de SC Euro Medialand SRL în calitate de proprietar al imobilului situat^în str. Zorelelor nr.lO-lOA, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2984/27.07.2018;

în temeiul art. 136 alin.(1) .din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotărâre privind, prelungirea termenului de valabilitate a HCL nr. 163/2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. Căiuți și str. Zorelelor, inițiatori Simaschevici Horia, Buzu Beatrice Simona și Vangheliei Apostol;


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL STRATEGII ȘÎ PLANIFICARE URBANĂ

Nr. ;W

Analizând cererea formulată de SC curo Medialand SRL înregistrată în evidențele Primăriei municipiului Constanța sub nr. 23923/05.02.2020, în calitate de proprietar al imobilului situat în str. Zorelelor .nr.iO-lOA, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2984/27.07.2018, prin care solicită prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 163/2017;

Având în vedere.prevederileșari,\3 .al l-iCL nr. 163/2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zona! pentru zona, delimitată de str. Unirii, str. Căiuți și str. Zorelelor, inițiatori Simaschevici Horiâ, Buzu-.Beatrice Simona și Vangheliei Apostol, care preciziază că Planul Urbanistic' Zonal aprobat prin HCL nr. 163/2017 are valabilitate de trei ani din data de 3i'.05.2di7rcu posibilitatea prelungirii cu încă trei ani la solicitarea investitorului.. .

Menționăm că începând cu -data adoptării HCL nr. 163/2017 toate reglementările aprobate anterior .prezentei pentru zona de studiu își încetează valabilitatea.                   ;;              .

Precizăm că ulterior aprobării HCL nr. 163/2017 au fost emise următoarele acte administrative:

- CU nr. 1060/10.04.2019 - Construire imobil Ș+P+2E+M locuință unifamilială cu garaj la subsol și înprejmuire teren. :          .

în temeiul celor mai sus precizate, propunem avizarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind prelungirea terMeftului/ds'’.văiâbîritate a Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 163/2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str.' Căluți și ștr..Zorelelor, inițiatori Simaschevici Horia, Buzu Beatrice Simona și Vangheliei Apostol pânqf lâ data de 31.05.2023.


urb^MihaiCPNSTA/V^ JUDEȚUL CONSTANȚA


$ MUNICIPIUL CONSTANȚA

consiliul local

fgj COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2 - DE ORGANIZARE

ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR

"''’VoLvW.^  PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


AVIZ

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 30324/14.02.2020, inițiat de dl. primar Decebal Făgădau;

Analizând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a HCL nr. 163/2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. Căiuți și strv Z.brelelbr,.inițiatori Simaschevici Horia, Buzu Beatrice Simoria și Vangheliei Apostol;

Comisia, întrunită azi ^*7.2020, în conformitate cu prevederile art. 125 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul prevederilor art. 136 alin. (6) al OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Adoptă / RespHHje proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

SECIL GIVÂN CANTARAGIU


AnurZ.....Luna*.......Ziua....... )

Co Af «t» țxȘ-Ț Pțg'^'’

In atentia domnului Primar " •; '

Subscrisa EURO MEDIALAND S.R.L. cu sediul social in mun. Constanta, str. Suceava, nr. 2C, in calitate de proprietar al imobilului situat in mun. Constanta, str. Zorelelor, nr.lO-lOA, solicita prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. Caiuti si str. Zorelelor. Precizam ca am început demersurile in vederea realizării investiției “Construire imobil S+P+2E+M locuința unifamiliala cu garaj la subsol si împrejmuire teren” la adresa mai sus menționata, conform Certificatului de Urbanism nr.1060/10.04.2019.

Acte atașate: - Hotarare PUZ si plan anexa


Data: tff.O 2.HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. Căiuți și str. Zorelelor,

inițiatori Simaschevici Horia, Buzu Beatrice Simona și Vangheliei Apostol

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3/. 05'• 2017.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 65349/19.05.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Avizul arhitectului șef nr. 64798/18.05.2017 și referatul Direcției urbanism nr. 65224/18.05.20 1 7.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum' și prevederile HCL nr. 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri/clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea înregistrată sub nr. 64798/18.05.2017, precum și Avizul de oportunitate nr. 46115/30.03.2015 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. Căiuți și str. Zorelelor, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiată în suprafață de 12.185,48 mp include terenuri proprietate publică și privată. Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Zorelelor nr. 10-10A, în suprafață totală de 233,68 mp (potrivit actelor de proprietate) și 234 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), este format din:

• teren situat în str. Zorelelor nr. 10, în suprafață de 166,45 mp (potrivit actelor de proprietate) și 166 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 214972, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, proprietate Simaschevici Horia, Buzu Beatrice Simona "ȘF Vangheliei Apostol conform Dispoziției de primar nr. 5674/17.09.2010, precum și a procesului verbal de predare - primire nr. 131883/21.10.2010

• teren situat în str. Zorelelor nr. 10A, în suprafață de 67,23 mp (potrivit actelor de proprietate) și 68 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 215428, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, proprietate Vangheliei Apostol conform Dispoziției de primar nr. 241/28.01.2011, precum și a procesului verbal de predare - primire nr. 27996/24.02.2011.

Art. 2 - Pentru terenurile scoase din patrimoniul municipiului Constanța, indiferent de forma juridică prin care au trecut în proprietatea diverselor persoane fizice / juridice, grevate de sarcina conform căreia schimbarea destinației se poate face cu acordul primăriei municipiului Constanța, sub rezerva plății unei diferențe de preț, schimbarea destinației operează la momentul solicitării de către proprietarul terenului a certificatului de urbanism pentru construire.

Art. 3 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de trei ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă trei ani la solicitarea investitorului.

Art. 4 - începând cu data adoptării prezentei alte documentații de urbanism aprobate pentru terenuri situate în zona de studiu își încetează valabilitatea.

Art. 5 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției, urbanism, domnului Simaschevici Horia domiciliat în jud. Hunedoara, municipiul Petroșani str. Ștefan cel Mare,, nr. 17, doamnei Buzu Beatrice Simona domiciliată în Constanța bd. Tomis nr. 222, bl. TD7, sc. B, ap. 21, domnului Vangheliei Apostol domiciliat în Constanța str. Nicolae lorga nr. 25, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratului de stat în construcții Constanța, Consiliului județean Constanța, Ministerului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, precum și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: $2 pentru, ~~ împotrivă, / abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^CONSTANȚA

NR. //f2) / ,J?Z • 2017