Hotărârea nr. 123/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 73/2019

HOTĂRÂRE privind valabilitatea HCL nr. 73/2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                2020,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 28282/12.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 58969/30.03.2020

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", emis de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

Văzând solicitarea formulată de dl. Vasile Ovidiu Adrian - în calitate de investitor, înregistrată sub nr. 25205/07.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - începând cu data adoptării prezentei, încetează valabilitatea HCL nr. 73/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil P+1E - cabinet medicale, str. Opalului nr.14, investitor Vasile Ovidiu Adrian, urmare a solicitării acestuia privind renunțarea la proiectul aprobat.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Vasile Ovidiu Adrian, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Zy pentru, împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.