Hotărârea nr. 122/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA RESTAURANT PICADILLY

H OTĂRÂRE

privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța situat în Stațiunea Mamaia, zona Restaurant Picadilly

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ________.__________2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.50047/10.03.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.68422/23.04.2020;

Având în vedere adresa domnului Gherasim Ionel, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.193725/12.11.2018;

Luând în considerare dispozițiile anexei nr.16 la H.C.L. nr. 216/27.07.2012 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța și certificatul de urbanism nr. 1317/24.03.2020;

Văzând prevederile art.617 din Legea nr.287/2009 privind Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de servitute de trecere proprietarului terenului cu număr cadastral 227059, pe terenul în suprafață de 58 mp, situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Restaurant Picadilly care constituie domeniu privat al municipiului Constanța, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Terenul în suprafață de 58 mp este inclus în suprafața de 1108 mp și este identificat cu IE 242119 la O.C.P.I. Constanța.

Art. 3 - Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situația fondului aservit și nu poate produce prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servituții.

Art. 4 - Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de servitute de trecere instituit la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre numitului Gherasim Ionel, R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru. împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție *~r’ consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


4NEAZA

ENERAlZ

DINES


SECRETAR #ENERAU FULVIA ANTONE DINESCU

yM/js. M.ytW

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

242119

1108

Stațiunea Mamaia, Zona Restaurant Picadilly

Carte funciara nr.

242119

UAT |            CONSTANTAHCLMNR^/^^

n Consta”'3 M””' A\ee


C3 Clădire P+1


1,9"


310600


=PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


V8ZAT SPRE ME

NE


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

1       Nr.

"    parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1108

IE 242119

TOTAL

1108         tl

ONIRASEMNI:


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII SECRETAR GE A’ANTONEIJ Mențiuni/

Clădire P+2 Garaj, Parter

Clădire P+1


INVENTAR DE COORDONATE Stereografic 1970 -IE 242119-

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

310621.421

789390.859

7.936

B

310618.263

789383.578

13.351

2

310612.950

789371.330

38.090

E

310597.793

789336.386

8.103

F

310594.569

789328.952

5.551

3

310592.360

789323.860

11.135

4

310585.250

789315.290

2.795

5

310587.351

789313.447

19.849

6

310606.520

789308.297

16.918

A

310610.849

789324.652

8.000

B

310612.896

789332.386

50.425

A1

310625.798

789381.132

7.912

7

310627.822

789388.781

6.730

S(1Cc)=1108 mp P=

196.794m


Cod


C1

C2

C3


TOTAL


Destinația


CAS CA CAS


Suprafața construitsfii*âoY _________(mp)__________ 161 __________112__________ 66


339


Suprafața totala masurata a imobilului^ 1108 mp Suprafața din act = 1108 mp


cc y Clac® Data;

4JJ-----------

S.C. GEOCAD o


'SCU


INVENTAR DE COORDONATE

i             Stereografic 1970

Teren - Servitute de trecere pentru IE 227059


PREȘEDINTE ȘE MNȚĂ,


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

7

310627.822

789388.781

7.912

A1

310625.798

789381.132

7.922

B1

310618.263

789383.578

7.936

1

310621.421

789390.859

6.730

S =58 mp

LEGENDA:

  • - Imobile intabulate

•- Construcții

  • - Gard metalic