Hotărârea nr. 121/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15,27 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. RĂSURI NR. 19E, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR ȚUȚUNEA MARIAN-MARIUS ȘI ȚUȚUNEA DANIELA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 15,27 mp situat în municipiul Constanța, str. Răsuri nr. 19E, în favoarea numiților Țuțunea Marian-Marius și Țuțunea Daniela

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           0$ •   2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.50046/10.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.68423/23.04.2020.

Luând în considerare adresa numitului Țuțunea Marian-Marius înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.198026/14.10.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei nr.6 din H.C.L. nr. 130/2012 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 555 alin. (1) și art. 693-698 din Legea nr.287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 15,27 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Răsuri nr. 19E, având numărul cadastral 236197, înscris în cartea funciară nr.236197, în favoarea numiților Țuțunea Marian-Marius și Țuțunea Daniela.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.4256/19.11.2019 și a extrasului de carte funciară nr.236197/31.10.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de locuință.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art.l este edificată construcția notată cu Cl-înscrisă în CF 236197-C1, proprietatea numiților Țuțunea Marian-Marius și Țuțunea Daniela.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 7,65 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.13604/23.01.2020 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, S.P.I.T. Constanța, numiților Țuțunea Marian-Marius și Țuțunea Daniela, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                 pentru,

împotrivă.          abțineri. .

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.MNEAZ GEN


AL, INESCUAMPLASAMENT si delimitare a imobilului SCARA 1:200


Suprafața masurata


135


135


j||sDate referitoare la construcții

Bn

Iril


Suprafața construita la sol ____(mp)


CONTRASEM!


secretar ge


Valoare de impozitare


|2_

Bj

L5l


84


84


Tj([rn]

,304929.47

-304924.44

-304917.98 ~

,304919.99


304925.64


Y[m]

790401.31 790407.11 790419.03

790416.33 Ț90411.38 790406.67

790398.47


  • 1-

  • 2-

  • 3-

  • 4-

  • 5-

  • 6-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CAD AS’"'' - * -Z


VIZAT SP

Nr.


RAI/ IN0CU


1-7 perete clodire, 7-1 gard metal
Me,C1 -Locuința - 3 camere si dependințe Z f Sup. cortsK desf.=84mp construita in anul 1980 din cărămidă, Nu are certificat de performanta energetica


Executant, SIMEREA JANICA


DIST

6,24

12.94

7.00

5.32

5.15

8.97

6.74


Data:


Martie 2013


^Suprafața totala masurata=135cap rSuPrafata din act= 1 19.90+1 5.27=1 35.1 7mp r


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de dateAUTORIZAREfl / 21.0.'^