Hotărârea nr. 120/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           , 2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 68165/23.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr 1 - de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea, drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 68440/23.04.20.20;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând procesul verbal nr. 68151/23.04.2020 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 2356 / 16.04.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri) și mijloace fixe, conform anexelor nr. 1-15 ce fac parte integrantă, din. prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 10 din H.C.L. nr. 342/2019 privind terenul în suprafață de 48 mp situat în str. Griviței nr. 50, în sensul că la rubrica observații nu se va mai citi „teren în indiviziune".

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 12 din H.C.L. nr. 197/2008 privind imobilul situat în str. Walter Mărăcineanu nr. 16, în sensul că în loc de "suprafața teren de 349 mp" se va citi corect "suprafața teren de 205,61 mp" (143,39 mp reprezintă proprietate particulară).

Art. 4 - Se aprobă corectarea și explicitarea anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 191/2013 privind imobilul situat în str. Petru Rareș nr.3, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art. 5 - începând cu data prezentei, se abrogă art. 8 din H.C.L. nr. 106/2014 și art. 4 cu anexa nr. 7 din HCL nr.281/2017, privind imobilul situat în Bd. Mamaia nr.110.

Art. 6 - Se înlocuiește anexa nr., 15 la HCL nr. 135/2007, imobil situat în Bd.Mamaia nr. 110, cu anexa nr. 121 la prezenta hotărâre.

Art. 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: o(b pentru.     -— împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție' '           consilieri din 27 membri.CONSTANȚA,'

NR. /S / 0^9^4'2020

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în Str. Micșunelelor nr.4

142 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 372 mp din care suprafața de 230 mp = proprietate particulară) Identificare imobil nr.227980/05.03.2020


î&NetA-


CONTRASEMNEAZĂ

secreta/^eneral,

FULVIAANTANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în

Str.Medeea FN

220 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.106294/05.03.2020


CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAH GENERAL, FULVIAANT ELADINESCU


Plan de situație

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

372

Constanța, str. Micsunelelor nr. 4, Jud. Constanta


Nr. Cartea Funciară

Unitate Administrativ Teritorială (UAT)

CONSTANȚANr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

372

Imobil împrejmuit gard de lemn si de limitele construcțiilor pe laturile 1-2-3-4-5-6

Total

372

si cu gard de lemn pe laturile 6-7-8-9-10-11-12-13-14-1

B. Date referitoare la construcții


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

CI

CL

94

Total

94


-----HrtgHțjgjyj-----

PRIMĂRIAMUNICIPIULUI CONSTAN

____Locui^mg.^G£i£FreĂ^TH^su^a-


'94 nif


Suprafața totala masurata


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Punct

Y

X

1

790142,924

299766,152

2

790147,993

299764,367

3

790150,259

299763,569

4

790161,852

299759,652

5

790171,149

299756,678

6

790169,319

299752,333

7

790169,659

299752,007

8

790166,662

299744,167

9

7^0155,036

299748,501

10

790142,469

299753,103

11

790142,270

299753,994

12

790142,473

299754,735

13

790139,473

299755,926

14

790140,590

299759,023
CONTRA SECRET ^ULVIAANT......cu/eaWatea~dih teren

EMNEAZĂ ..

RAL,.;' " . R

INESCU' X.


MUNTEANU MARIAN

u jnStura

in t^ruorfa teren, corectitudinea â^Sțl"ȘM»respond :nța acesteia

ANEXĂ LA i

HCLMPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

220

Loc.Constanta, Str. Medeea, FN


Nr.Cartea Funciara

Unitatea administrativ teritoriala

CONSTANTA


Parcelați) Cc

Nr. Ret

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,1+1)

X[m]

Y[r»)

1

302SS6.538

7&7B66.32B

21.555

2

302666.435

787856.551

2.933

3

302663.806

787857.250

10.299

4

302668.000

787847.844

0.193

5

302668.165

787847.945

2.960

6

302670.685

787849.498

11.932

7

302678.854

787858.195

3.208

6

302681.050

787860.534

10.253

9

302668.429

787853.415

7.976

10

302693.878

787859.240

10.204

S{1)=219.63mp P»81.514m


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

220

împrejmuit prin: gard din placi de beton prefabricate pcL 2-3-4, prin latura construcției pct. 5-4-7-J-9-1O- J, si neimprejmuit pct. 1-2 si 4-5.

Total                             220

B. Date referitoare la construcții


CI CL

C2 CAS


Suprafața construita la sol _________[mp]_________ 59


Mențiuni


82


Locuința (P+IE). Suprafața construita desfasurata “ 105 mp.

Hala metalica parter. Suprafața construita desfășurată » 82 mp.


Total

141

Suprafața totala masurata a imobilului« 220 mp Suprafața din act = - mp

Confinrf^ecufa^PÎIi^ift&liiorliît^ren, coiectitudii/eîț întocmirii rfîiSmeiratic cdâastraie si corespondenta aye£[£îa&£/Mil<fatea dat teren.

[ g    Seria 3 Nr. S045 4» /

\%nnay(f|yi§I^R0a

W"

Data: 07.01.2019             ""

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data:.......................................

Stampila BCPI


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în Stațiunea Mamaia, zona complex Aurora (aferent parcare acoperită)

227 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.105620/10.01.2020

Zgoflo


PREȘEDINTE. ȘEDINȚAROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în Str.Albastră nr.8A

42,99 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 116 mp din care suprafața de 27,44 mp = proprietate particulară, iar suprafața de 45,57 mp este inventariată prin anexa nr.58 la HCL nr.464/2007) Identificare imobil nr.208701/28.02.2020CONTRAS SECRETA FULVIAANT

NEAZĂ enerAl, elaXnescu

PLAN DE SITUAȚIE pt. OBȚINERE ACORD DE INTABULARĂ


SCARA 1:500


]•> Adresa imobilului:

Stațiune Mamaia, zona complex Aurora - parcare acoperita loc. Constanta, jud. Constanta

Suprafața teren din masuratori= 227mp

< Suprafața CI (amenajare parcare acoperita)= 227mp


ANEXĂ LA HCLM NR. M


INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 70 ;

. Nr.. Pct..

Coordonate pct.de contur

N[in]

E[m]

1

790159.0904

309146.5298

2

790154.1274

309145.9701

3

790160.7913

309101.3408

4

790165.8450

309101.2934

Suprafața din masuratari= 227mp
AL,, INESCU
CERTIFICAT

T n.-           ni=          %-

CERTIFICATĂ ^-AUTORIZARE ?

DE /                       f, ,g

AUTORITARE ■fe Seria RO-B-.UIr. »82/2Ji4|

»                    Mm.îi'kâsf.-caoasîiwsm.^


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADAStRU^x


DATA: 21.06.2018
Plan de încadrare in zona


Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

N [m]

E [ml

302579.480

790422.827

3.704

302577.270

790419.854

3.666

^5

302575.397

790416.703

3.538

4

302573.837

790413.528

2.747

5

302571.190

790414.261

3.762

6

302573.023

790417.546

1.147

7

302573.525

790418.577

2.285

8

302572.098

790420.361

6.471

9

302568.488

790425.732

4.752

10

302565.738

790429.607

6.606

11

302571.125

790433.431

0.127

12

302571.241

790433.482

6.246

13

302574.873

790428.401

0.150

14

302574.750

790428.316

4.212

15

302577.624

790425.237

0.498

16

302577.940

790425.622

1.040

17

302578.730

790424.945

1.615

18

302580.008

790423.958

1.248

Suprafața                = 116 mp


  • - Suprafața totala teren S= 116 mp

  • - Suprafața teren in proprietatea Parcalabescu Mariana si Parcalavescu Constantin( conform Ordin Prefect nr. 214/10.07.2006) S= 27.44 mp

  • - Suprafața teren in proprietatea Mun. Constanta S= 88.56 mp

- Suprafața clădire in proprietatea Parcalabescu Mariana si Parcalabescu Constantin S=36 mp


tXP¥\RT CAD


•î

”-M/Fox:0^j


1:9,* Efc. 2 839408-ț,


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA PARCALABESCU CONSTANTIN ‘ PARCALABESCU MARIANA


PLANȘA 1


Desenat"

Calculat


Asarian Mirutta


SCARA 1:200


Tanase DonielVNicolde'


DATA


PLAN DE SITUAȚIE

Mun. Constanta, Str. Albastra Nr. 8A


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

PREȘEDir^T


ȘEDINȚA,
CONTRAS SECRETAR FULVIAANT


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în Str.Mihail Kogălniceanu nr.18

cotă indiviză de 1/8 din suprafața totală de 103 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune Act notarial nr.2808/08.11.2019 încheiere nr. 156882/2019 (IE:242457) Adresa nr.230846/2019

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

Elemențe identificare bun

Suprafață

Observații

Construcție situată în Piața Ovidiu nr.14, bl.B, sc.B, et.2, ap.23

Cotă parte indiviză de 3/8 din suprafața utilă de 40,68 mp și balcon de 3,57 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Certificat de vacanță succesorală nr.1/17.01.2020

CONTRASEMNEAZĂ,.


SECRETAWJSENERAL, FULVIAANȚpWELApiNESCU

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Str. Petru Rareș nr.3:

Teren

139 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.796/21.01.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.11995/21.01.2020

Construcție:

- Spațiu comercial parter

Sutilă - 16,47 mp

-Spațiu comercial parter

Sutilă - 16,64 mp

Beci

Sutilă - 16,47 mp

Beci

Sutilă - 16,64 mp

Locuință parter + etaj (parter: hol, bucătărie, wc, cămară; etaj:2 camere, hol, debara, )

Sutilă - 60,18: mp

Terasă etaj

S indiviză - 8,82 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

/dU&A—RELEVEU C1 - Parter Scara 1:100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa Imobilului:

Constanta, Strada Petru Rares nr. 3

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Nr. încapi

îre

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

: 1

Camera

12.09

j 2 .

Hol

3.44

• 3

Hol

2.52

4

W.C.

0.77

■; 5

Bucătărie

8.38 , z

■: 6

Camara

5-39 xZ

7

Hol

2.45 y

i 8

Hol

4.14 Z

'! 9

W.C.

0.90 V

10

Spațiu comercial

16.47 Z

.;11

Spațiu comercial

16.64 ,/

12 .

Beci

16.47 -/

;13

Beci.

16.64 Z.
Suprafața Utila = 106.30 mp

Suprafața Totala = 106.30 mp


OFICIUL DE                CITATE IMOBILIARĂ CONSTANȚA

Nume $i Prenume: tprujmri livia FufKtia.: CONSitl^ GR..1

/2 9 -10-1 •

-

RELEVEU C1 - Etaj 1 Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

'• >

Constanta, Strada Petru Răres nr. 3


Nr. încap

are

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

ii 1

Camera

14.15

2

Hol

6.36

3 .

Camera

9.86

: 4

Bucătărie

6.95

: 5 ••

Debara

6.59 -

, 6

Camera

10.01 -

;; 7

Hol

6.79   -

i 8

Camera

15.53 -

; i

Suprafața Utila = 76.24 mp

J 9 ■

Terasa - Spațiu Comun

17.04

Suprafața Totala = 93.28 mp


Recepționat,


HW. 06 CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CONSTANTA Nume și PrfP^ieumD^RICl LIVIA Funcția: CONSILIER GR. I

I 2'9 -10- 2013


ANEXĂ LA HCL'M NR.ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR. ft) M&i

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în zona Piața Km 4-5, str.Progresului:

Teren

Platformă betonată

1104 mp

1031 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.116673/12.03.2020
ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.^

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Războiieqi nr.58A

188 mp ' -

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.18947/18.03.2020
CONTRASEMNEAZĂ

SECRET FULVIAA

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:500

ANEXĂ LANr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

1104

CONSTANTA, KM4-5, zona plata Km 4-5, str. Progresului

Carte funciara nr.

UAT |           CONSTANTA

1Cc Platforma Betonata-1031mp

C1- Construcție P+1

in suprafața de -73mp


Piața Agraalimentară Km 4-5


208608
CONTRA SECRET FULVIPREȘEDINTE ȘEDțNȚA

fj]cou&

j                                             A

I VIZAT SPRE NEȘCHSMBARE
DataJunie 2019A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

188

Imobilul este delimitat de zid construcție intre oct. 1 -3. imoreimuit cu oard de beton intre oct. 3-7

gard de fier intre pct. 7-8 si delimitat de zid construcție intre pct. 8-1:

Total

188

8. DATE REFERITOARE IA CONSTRUCȚII

Cod construcție

î Destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

84

Locuința P: Suorafata construita desfasurata= 84 mo

C2

CA

18

Garai: Suprafața construita desfasurata= 18 mo

C3

CA

20

. Maoazie: Suorafata construita desfasurata=20 mo

Total

J22

'                                     Suprafața totala masurata a imobilului = 188 mp

Executant: ing. Andra CIUREA Confirm executarea măsurătorilor la teren, ^orgc^'^-...

p r f « c n i w » ~ ,                      întocmirii documentației cadastrale sLedre^^denta1^-^

. > c<,edJnTĂ.                         acesteia cu realitatea diirtere^'              ’^X

Crtrf)                  \

dr

Data 17.12.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIM3A

Nr. , /O44

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata a ImobilululTmo)

Adresa imobilului

188

MJJTLCONSTAUIA, STR. RAZBOIENI. NR. 58 A

Nr. Carte Funciara

Unitatea administrativ teritoriala(U.A.T.)

CONSTANTA               *


ANEXĂ LA HCLM NR.Z&7 icfabNr. Pct.

X [m]

Y [m]

1

306594.996

791683.795

2

306597.079

791688.904

3-'

306593.630.

791690,178.

4

306584.407

791693.583

5

306583.930

791695.651

6

306572.086

791700.128

7

306569.457

791700.971

8

306568.207

791697.959

9

306566.869

791694.743

10

306567.110

791694.650

11

306569.041

791693.905

12

306586.930

791686.869

13

306590.014

791685.694

14

306591.732

791685.039


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.     $l& 7

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Andrei Mureșanu nr.64

26 mp ' în indiviziune..

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Diferență de măsurători Identificare imobil nr.233180/05.03.2020ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Oltului nr.33

81 mp în indiviziune

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Diferență de măsurători (Suprafața totală 281 mp din care suprafața de 200 mp = proprietate particulară) Identificare imobil nr.163274/10.10.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, qrrCONTRA SECRET FULVIAA
'89820Judecătoria Constanta Dosar nr.3571/212/2018


Raport de expertiza tehnica judiciara - topografica

Anexa 2 - Plan de situație - Mun.Constanta, str.Andrei Muresanu nr.64

Total suprafața - din măsurători = 240 mp (curti-constructii)

Lot I - fam.Ciortan - HO mp Lot ii - fam.isaila - 100 mp


O U\J


(D 3


Expert tehnic ing.Paun Gabriela Laura feb.2019Calculat analitic al suprafeței NRCAD ;L0tl -1—

SUPRAFAȚA : 140 mp; PERIMETRUL: 51.77 m Nr.pct Nr.pct Orientare Distanta X 1 2 3 4 5 6 9 10 11


2

3

4

5

6

9

10

11

1Y

24.1067 1.21 304908.137 789778.890 24.0358 17.17 304909.263 789779.338 123.9703 7.00 304925.222 789785.667 226.0386 2.90 304922.650 789792.172 125.3833 0.98 304919.990 789791.019 224.9718 12.80 304919.610 789791.921 224.0064 306.6445 324.6520


1.90 304907.780 789787.027 3.00 304906.010 789786.326

4.80 304906.323 789783.338


NRCAD

SUPRAFAȚA : 100 mp; PERIMETRUL: 41.14 m

Nr.pctNr.pct Orientare Distanta X Y 6 7 8


: Lot II


7 , 126.3384 7.90 304919.610 789791.921

8-' 226.0389 12.76 304916.436 789799.150

9  326.0157 7.68 304904.728 789794.075

9 /6  24.9718 12.80 304907.780 789787.027
789820


789825


Scara 1:200PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI


ANEXĂ LA HCLM NR. fJuL/.


scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

281

Constanta, Str. Oltului nr. 33

Carte funciara nr.

UAT |            CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

A Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

281

Teren împrejmuit cu gard de beton (15-1-2,4-5)

zid construcție (2-3-4,8-9-10-11-12-13)

TOTAL

281

gard metalic (5-6-7-8,13-14-15)

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

100

Locuința parter

C2

CA

13

Garaj

C3

CA

3

Magazie

TOTAL

116

Suprafața totala masurata a imobilului= 281 mp __

Suprafața din act = 200 mp


Nr.

PcL

Coordonate pclde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

303388.429

786986.551

17.435'

2

303384.741

787003.591

2.515

3

303384.224

787006.052

5.263

4

303379.046

787005.110

1.515

5

303377.554

787004.849

1.470

6

303376.105

787004.603

2.863

7

303373.287

787004.096

2.383

8

303370.933

787003.724

0.438

9

303370.998

787003.291

16.710

10

303373.470

786986.765

0.040

11

303373.510

786986.771

2.742

12

303373.942

786984.063

4.272 1

13

303378.151

786984.794

0.945 H

14

303379.084

786984.944

0.107 0

15

303379.100

786984.838

9.485

S(1Cc)=281 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.         - .-X


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,\ seria

-Ș,--'POUeFfnAW 47 c/asa c

Vț'Cpf


ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR.       Mo

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd. Mamaia nr.110:

Teren

Construcție

659 mp

Sutilă — 166,75 mp din care:

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.16837,16914/06.11.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanta sub nr.215127/06.11.2019

Apartament nr. 2 (2 camere, bucătărie, baie, hol)

Sutilă - 48,54 mp

Apartament nr. 3 (2 camere, bucătărie, baie, hol) ;

Sutilă - 39,82 mp

Apartament nr. 4 (2 camere, bucătărie, baie, hol)

Sutilă - 45,37 mp

Apartament nr. 5 (2 camere, bucătărie, baie)

Sutilă - 33,02 mp

anexă la

_______ [HCLM NR. Jfe 7,

RELEVEU Unitate

Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, Bulevardul Mamaia nr. 110, Ap. 2

PREȘEuiis t E. ȘEDINȚA mi cocftE
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

12.82

2

Hol

7.47

3

Bucătărie

14.49

4

Camera

10.17

5

Bale

3.59

Suprafața Utila = 48.54 mp


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARGENe/aL,

FULVIA ANTwMELA/nNESCU


Suprafața Totala = 48.54 mpRecepționat,


Data,ANE?

HCLM NR

la

tio M

RELEVEU Unitate Locativa^^^^^^^ Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, Bulevardul Mamaia nr. 110, Ap. 3IUExecutant, Biziru Cristian 17.10.2019Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

12.84

2

Camera

10.38

3

Bucătărie

7.16

4

Baie

4.01

5

Hol

5.43

Suprafața Utila = 3S.82 mp


Suprafața Totala = 39.82 mpCONTRASEM SECRETAR G PULVIAANTONEAZĂ ERAL, IDINESCU


o:


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
CERTIFICAI

DE

AUTORIZA; cc

CGiyijo/a


CRISTlAi/-§TEt-AN


Data,


ANEXA LA HCLM NR.


RELEVEU Unitate Locativa Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, Bulevardul Mamaia nr. 110, Ap. 4


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

15.46

2

Camera

11.43

3

Bucătărie

10.52

4

Hol

2.82

5

Baie

5.14

Suprafața Utila = 45.37 mp■ C,                                      ‘•'V, •

: ?                        il

; tt. ț i- . ...........JRELEVEU Unitate Locativs^^^^^) Scara 1:100

NR. CADASTRAL AL TERENULUI

SUPRAFAȚA

ADRESA IMOBILULUI

Constanta, Bulevardul Mamaia nr. 110, Ap. 5

CARTEA FUNCIARĂ COLECTIVĂ NR.

UAT

Constanta

COD UNITATE INDIVIDUALĂ (UI)

CF INDIVIDUALĂ


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

10.08

2

Camera

9.58

3

Bucătărie

7.54

4

Baie

5.82


Suprafața Utila = 33.02 mp

Suprafața Totala = 33.02 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIAANTpNfflLADINESCU

Executant, Biziru CristianRecepționai,Data,


ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Mugurului nr.ll, bl.l, sc.A, et.2, ap.10:

Teren

Construcție

Cotă parte indiviză - 15,50 mp, 57,30 mp (supraf. utilă - 50,20 mp)

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune HCL nr.109/2005, pag.14 Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.4716/13.04.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.64734/13.04.2020ROMANIA
ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Democrației nr.23

’ ’ ) ... '• ■

656 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.236747/14.04.2020


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

Mun. Consianta, Str. Mugurului nr.11, bl.1, sc.A, ei. 2, ap. 10


Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

■ CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individualaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VEZAT SPRE NESCHIMBAREPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [n/p// v

1

Camera

18.2

2

Bucătărie

8

' 3

Camera

11.9

4

Baie

3.7

5

Hol

7.6.

6

Debara

0.8

Suprafața Utila = 50.2 mp

.7

Balcon

3.5

■ 8

Balcon

3.6

Suprafața totala = 57.3 mp

Execiltătt

Data

/# avMj&prisan\^u^

[S          W s        t\

11    Ni--î710 M                 i-l

V% °?S'O ?            n9-        <Cfi5 J

\<v               .

X.'®nnpt&

16.03.2020

CONTRA

SECRETA

fulviaant:

Recepționat,

Data

RG|


NEAZĂ NERA1Z, ADINfcSC


PLAN DE SITUAȚIE


Adresa imobil: mun.

■Democrației,

limitrof proprietății

Scara: 1:500

S.teren =656.00mp

Pu IE: 216138


încadrare in zona


ANEXA LA uri M NR. $0

Nr. Pct

X (m)

Y (ml

9

300992.960

78B4B3.687

10

300998.115

786479.194

11

301006.679

786471.973

1

301041.663

788498.727

6

301030.666

788512.723

S,teren=813mp


‘Nr. Pct.

X (ml

Y Im)

1

301041.663

788498.727

2

301050.614

788505.540

3

301059.017

788511.671

301070.462

788520.293

5

301062.730

788530.450

6

301059.280

768534.681

7

301043.926

788523.351

8

301030.666

788512.723

S.teren=656mp


Pate                  7T


CONTRA SECRETA FULVIAANT


yzĂ ral, INESCU^cerotic7 7

din28.l2-’rî')

BCW11 4,


ANEXA NR. 15 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în zona Interex -str.Micșunelelor

7953 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.56888/16.04.2020CONTRASEMNEAZĂ SECRET FULVIAAAL, JjjLA/DINESGUNr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

-------------------------------------------------------—---i--------

7953

CONSTANTA,zona străzii Micsunelelor

Carte funciara nr.

UAT |           CONSTANTA


00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00