Hotărârea nr. 12/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 148/2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 49/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, REPUBLICATĂ, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

coMSTAW^ ROMÂNIA

B    Â JUDEȚUL CONSTANȚA

d>UNICIPIUL CONSTANȚA f’’ 4     ^CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.148/2019 privind modificarea și completarea HCL nr.49/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr.114/1996, republicată, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7876/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul nr. 721/20.01.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996,

Având în vedere prevederile HCL nr. 164/2015 privind aprobarea documentației în etapa proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini al obiectivului de investiții „Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare -finanțate conform Legii nr.114/1996", str.Zmeurei nr.3, lot2/3, din municipiul Constanța, HCL nr.50/2017 privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în str.Zmeurei nr.3, HCL nr.177/2017 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, HCL nr.179/2017 privind modificarea HCL nr.50/2017 privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în str.Zmeurei nr.3, HCL nr.148/2019 privind modificarea și completarea HCL nr.49/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr.114/1996, republicată, situate pe raza municipiului Constanța, HCL nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și cele ale HCL nr. 85/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 148/25.04.2019 privind modificarea și completarea HCL nr.49/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr.114/1996, republicată, situate pe raza municipiului Constanța, în sensul că în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „locuințe sociale situate în campusul Henri Coandă" va fi înlocuită cu sintagma „locuințe sociale situate în municipiul Constanța, str.Zmeurei,

nr.3".


Art. 2. Celelalte dispoziții ale HCL nr. 148/2019 rămân neschimbate.

ART. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru , ' împotriva ,    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri, din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACHE

N R.