Hotărârea nr. 119/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE CRESĂ DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind închirierea unui spațiu cu destinația de creșă de către Direcția generală de asistență socială Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

_ fit MM

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 68.256/23.04.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nn 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța, Direcția Administrare Crese nr. 24.549/23.04.2020

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă închirierea spațiului cu destinația de creșă, situat în municipiul Constanța, Str. Poporului nr.25, cu o suprafață închiriabilă de 461,85 mp, de către Direcția generală de asistență socială Constanța.

Art.2 (1) Contractul de închiriere pentru spațiul cu destinația creșă se va întocmi și semna în cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța.

(2) Chiria spațiului cu destinația creșă se va negocia anual de către comisia stabilită prin H.C.L. nr. 78/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /-X pentru, ~~ împotrivă, Jz abțineri.

La data adoptării sunt în funcție //• consilieri din 27 membri.


PREȘED TE ȘEDINȚĂ,CONTRASE SECRETAR FULVIA ANTO