Hotărârea nr. 118/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 507/2019 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 507/2019 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020

ConsH^j k^l^H^unicipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.44463/04.03.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 16342/10.03.2020, precum și Lista comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local, înregistrată la Direcția generală de asistență socială Constanța sub nr. 58074/30.10.2019, cuprinzând asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte;

Având în vedere prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 269/2019 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2020, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local și ale H.C.L. nr.274/2016 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă modificarea art. 2 alin. (1) din H.C.L. nr. 507/2019 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020, în sensul că acesta va avea următorul conținut:

"Nivelul lunar al subvențiilor acordate pentru anul 2020 este cel menționat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art.2.De la data semnării convențiilor definitive, încheiate cu asociațiile și fundațiile selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020, art. 2 alin. (1) din H.C.L. nr. 507/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 507/2019 rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generală de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,     •—   împotrivă, --- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .           . consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, /

SECRETAFL©ENERALf FULVIA ANTQNEIZA DINESCU

CU


CONSTANȚA

nrZ/^}

ROMÂNIA

'®      8 JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la H.C.L. nr.

Nr.crt.

Asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020

Nivel lunar al subvenției, pe anul 2020

1.

ASOCIAȚIA CENTRUL TERAPEUTIC MAREA NEAGRA DE SPRIJIN A PERSOANELOR CU AUTISM

16.100 lei

2.

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO Centrul de zi « Mama Margareta », Casa de tip familial « Casa Claudia » și Casa de tip familial « Casa Magone »

3.034,66 lei

PREȘEDINTE $E DINȚA,

cCONTRASE

SECRETAR FULVIA ANTO