Hotărârea nr. 117/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de A ?

Luând în dezbatere :

 • -  referatul de aprobare înregistrat sub nr.44163/03.03.2020 al domnului primar Decebal Făgădău;

 • -  avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • -  avizul Comisiei de specialiate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

 • -  raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.49789/10.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art.6 alin.2 și alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit "d", alin.7 lit „b","i" și "j" cât și ale art.196.alin 1 lit„a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRÂRE

ART.l - Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim' garantat pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - începând cu data aprobării prezentei, H.C.L.nr.108/2019 își încetează aplicabilitatea.

ART.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Direcției generale de asistență socială Constanța, Direcției gestionare servicii publice în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Ppezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : ____pentru,            împotrivă.              abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ZX consilieri din 27 membri.CONTRASE

SECRETAR

Fulvia Anto

coMSTANr4Anexă la H.C.L.nr...


Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii 416/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind venitul minim garantat.

Nr Crt

Denumirea activității

U.M.

Locația

Luna în care se execută

Frecvența lunară

1

Tăierea vegetaței arbustive

Buc

 • -  taluz Poarta 1 - Poarta 6 ;

 • -  taluz str. Roterdam ;

 • -  Strada Badea Cârtan - intre blocurile Kll - K 16

aleea Lotca

Stadion rugby Badea Cârtan

 • -  Șoseaua Mangaliei în spatele magazinului Lidl;

 • -  Cartier Compozitori (zone aparținând domeniului public)

. ; - Soveja / Stefăriiță Vodă în spatele cartierului Henri Coandă ;

 • -  Cartier Coicu ;

 • -  Strada Bravilor nr.6, bl TI;

 • -  Prelungirea Andromeda;

 • -  Aleea Garofîtei nr,4, Bl L80, L78A, L 79A

 • -  Aleea Albăstrelelor / strada Tunelului / strada Corăbiei ;

 • -  Strada Dimitrie Oniciu/ strada Putna / strada Telejan;

 • -  Strada Breaza/ strada Horia Alexandrescu/ strada Otopeni ;

 • -  Taluz perimetru strada Victor Babeș/ Ederei/ strada Gavriil Muzicescu/ strada Otopeni;

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

X 1 lună

- Strada Baba Novac / strada Dionisie cel Mic;

2

Curățat teren de frunze și crengi (greblat)

100 mp

 • -  taluz Poarta 1 - Poarta 6;

 • -  cartier Henry Coandă ;

 • -  cartier Baba Novac ;

 • -  bdul Mamaia (intre Lake View și Petrom)

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

X 1 lună

3

Colectat, încărcat și transport resturi vegetale la marginea zonei de lucru (cu saci roabe și prelate)

To

 • -  taluz Poarta 1 - Poarta 6;

 • -  cartier Henry Coandă

 • -  cartier Baba Novac

Lunar

Ori de cate ori este nevoie

4

Scos frunze uscate din gard viu, borduri , chenare și alte forme arbustive

ml

 • -  intrare în Stațiunea Mamaia dinspre Năvodari

 • -  perimetrul creșe/grădinițe (excepție cele aflate în contractele de întreținere spații verzi)

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

XI lună

5

Degajat teren de corpuri străine (pietre, crengi, alte deșeuri grosiere)

100 mp

 • -  intrare în stațiunea Mamaia dinspre Năvodari

 • -  perimetrul creșe/ grădinițe grădinițe (excepție cele aflate în contractele de întreținere spații verzi)

 • -  intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpăna,Năvodari, Valul lui Traian

 • -  bdul Mamaia (între Lake View și Petrom)

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

Ori de câte ori este nevoie

6

Salubrizat suprafețe

100 mp

 • -  intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpăna, Năvodari, Valul lui Traian.

 • -  Stadion rugby Badea Cârțan

 • -  Șoseaua Mangaliei în spatele magazinului Lidl;

 • -  Cartier Compozitori (zone aparținând domeniului public)

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie

 • -  Soveja / Stefăniță Vodă în spatele cartierului Henri Coandă ;

 • -  Cartier Coicu ;

 • -  Strada Bravilor nr.6, bl TI;

 • -  Prelungirea Andromeda;

 • -  Aleea Garofitei nr,4, Bl L80, L78A, L 79A

 • -  Aleea Albăstrelelor / strada Tunelului / strada Corăbiei ;

 • -  Strada Dimitrie Oniciu/ strada Putna / strada Telejan;

 • -  Strada Breaza/ strada Horia Alexandrescu/ strada Otopeni ;

 • -  Taluz perimetru strada Victor Babeș/ Ederei/ strada Gavriil Muzicescu/ strada Otopeni;

 • -  Strada Baba Novac / strada Dionisie cel Mic;

August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

8 - 10 ori/lună

7

Măturat manual suprafețe

100 mp

 • -  acces grădinițe / creșe; grădinițe (excepție cele aflate în contractele de întreținere spații verzi)

 • -  acces spital/ policlinică grădinițe (excepție cele aflate în contractele de întreținere spații verzi)

Lunar

8-10 ori/ lună

8

Curățat manual vegetație ierboasă cu sapa

 • -  Mamaia Nord

 • -  Cartier Baba Novac ;

 • -  Cartier Heri Coandă ;

 • -  Bdul Mamaia (între Lake View și Petrom)

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

XI lună

9

Campania Curățăm

Constanța Noastră

- Conform harții program a campaniei

Aprilie Octombrie

10

Curățarea rigolelor și a șanțurilor de colectare a apei pluviale

 • -  taluz Poarta 1 - Poarta 6;

 • -  taluz str. Roterdam

Aprilie -noiembrie

Când este cazul

11

Curățarea suprafețelor pavelate de buruieni

100 mp

 • -  intersecție Dacia ;

 • -  intersecție I. Rațiu Bd Tomis

 • -  cap linie 100

Aprilie -noiembrie

Când este cazul

12

îndepărtarea nisipului adus de vânt în stațiunea Mamaia

Mc

 • -  promenada laki;

 • -  promenada Golden Tulip ;

 • -  piațetă Perla

Aprilie - mai

Când este cazul

13

Manipularea masei lemnoase care se distribuie persoanelor care beneficiază de ajutor de încălzire cu lemne

To

- Din depozitul de lemne, strada Vârful cu Dor

Noiembrie ;

Decembrie;

Ianuarie;

Februarie ;

Martie ;

Aprilie

Când este cazul

14

Tutorarea arborilor în plantațiile tinere

Buc

- Direct la plantare și respectiv în toate plantațiile executate în urmă cu 1 - 7 ani la care arborii necesită tutorare.

Ianuarie -decembrie

Când este cazul

Locațiile prevăzute în anexă pot fi suplimentate și cu alte zone, în funcție de necesități; Frecvențele lunare prevăzute în anexă pot fi mărite, în funcție de necesități.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

SECRET Fulvia A