Hotărârea nr. 114/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 412/2019 PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SACET DE CĂTRE RADET CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01-30.04.2020 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

C,oNstaN7>jROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.412/2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01. - 30.04.2020 în municipiul Constanța

^^Coji^ilm^cal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 50574/11.03.2020, memoriul justificativ nr. B 4660/12.03.2020 al R.A.D.E.T. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art.4O alin.(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr.568/19.12.2019 privind darea în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), alin (3) lit. d), alin.2 lit. d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică art.l din HCL nr.412/2019 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă prețul local de facturare al energiei termice pentru populație (consumatorii casnici) de 214,96 lei/MWh echivalent a 250,00 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru perioada 01.01.2020 - 30.04.2020";

Art.2 Se modifică și se completează art.2 din HCL nr.412/2019 care va avea următorul conținut:

„ Se aprobă subvenția la căldură pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de distribuție de 247,32 lei/MWh echivalent a 287,63 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04,2020, Se aprobă subvenția la căldură pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport de 95,87 lei/MWh echivalent a 111,50 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020.

Art.3. Se modifică și se completează art.3 din HCL nr.412/2019 care va avea următorul conținut:

„Modalitatea de calcul a prețului local de facturare pentru populație al energiei termice în municipiul Constanța pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de distribuție și a subvenției la căldură acordată populației este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modalitatea de calcul a prețului local de facturare pentru populație al energiei termice în municipiul Constanța pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport și a subvenției la căldură acordată populației este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr.412/2019 rămân neschimbate.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., Direcției județene de statistică Constanța, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : /-("^pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.Conșțanța n

Nr...l.(k........


Anexa nr.l la H.C.L.

MODALITATE CALCUL

preț local de facturare a energiei termice pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de distribuție și subvenția acordată populației

Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației (consumatorii casnici) racordată la rețeaua de distribuție și subvenția acordată populației.

 • 1. Prețul de producere al energiei termice primare produsă în CET Palas stabilit prin Decizia ANRE nr. 2025/27.11.2019 comunicată către Electrocentrale Constanța S.A este de 209,13 lei/MWh echivalent a 243,22 lei/Gcal.

 • 2. Tariful serviciului de transport stabilit prin Decizia ANRE nr. 2025/27.11.2019 este de 52,07 lei/MWh echivalent a 60,56 lei/Gcal.

 • 3. Tariful de distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat practicat de RADET este de 127,27 lei/MWh echivalent a 148,01 lei/Gcal.

 • 4. Preț local fără TVA (1+2)

 • 5. T.V.A. 19%

 • 6. Preț local cu TVA:

388,47 lei/Mwh.

(echivalent a 451,79 lei/Gcal)

73,81 lei/Mwh.

(echivalent a 85,84 lei/Gcal)

462,28 lei/Mwh.

(echivalent a 537,63 lei/Gcal)

 • 7. Subvenție unitară acordată de către Primăria municipiului Constanța, inclusiv TVA conform O.G. 36/2006 :

 • 8. Preț local facturat populației (consumatori casnici) inclusiv TVA

lei/Gcal).

247,32 lei/Mwh (echivalent a 287,63 lei/Gcal)


214,96 lei /Mwh

(echivalent a 250SECRETAR G FULVIA ANTONEERAL DINESdJROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.2 la H.C.L. nr..//.n./...<e^P..1^?


MODALITATE CALCUL

preț local de facturare a energiei termice pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport și subvenția acordată populației

Prețul local de facturare practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației (consumatori casnici) racordată la rețeaua de transport și subvenția acordată populației.

 • 1. Prețul de producere al energiei termice primare produsă în CET Palas stabilit prin Decizia ANRE nr. 2025/27.11.2019 comunicată către Electrocentrale Constanța S.A este de 209,13 lei/MWh echivalent a 243,22 lei/Gcal.

 • 2. Tariful serviciului de transport stabilit prin Decizia ANRE nr. 2025/27.11.2019 este de 52,07 lei/MWh echivalent a 60,56 lei/Gcal.

 • 3. Preț local fără TVA (1+2)                                    261,20 lei/Mwh.


(echivalent a 303,78 lei/Gcal)


4. T.V.A. 19%


49,63 lei/Mwh.

(echivalent a 57,72 lei/Gcal)


5. Preț local cu TVA:


310,83 lei/Mwh.

(echivalent a 361,49 lei/Gcal)


6. Subvenție unitară acordată de către Primăria municipiului Constanța, inclusiv TVA conform O.G. 36/2006 :


95,87 lei/Mwh (echivalent a 111,49 lei/Gcal)


7. Preț local facturat populației (consumatori casnici) inclusiv TVA


214,96 lei /Mwh (echivalent a 250 lei/Gcal).


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR/GENERAL / FULVIA ANTOWELA DINEȘCU