Hotărârea nr. 113/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

HOTĂRÂRE privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ

Consil^l^oca^al mumpiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 68253/23.04.2020, procesul-verbal ale Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit din data de 06.03.2020, prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 5228/23.04.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 24/2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/2019,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit din fondul locativ, în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă extinderea spațiilor de locuit în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă revocarea poziției nr. 2 din anexa la H.C.L. nr. 9/30.01.2019, privind repartizarea doamnei Perghel Mihaela in spațiul cu destinația de locuința situat in str. Nicolae Titulescu nr. 26, et. III, ap. 26, motivat de faptul ca nu s-a întocmit contract de închiriere.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

_ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,    împotrivă , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oM^consilieri din 27 membri.CONSTANȚA,

ANEXA, nr. 1

LA H.C.L. Nr.

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr.

crt.

Adresă imobil

Persoana căreia i s-a repartizat

1.

Str. Cuza-Vodă nr. 83, parter, compus din 1 cameră si dependințe, in suprafața de 27,70 mp si teren liber curte in suprafața de 55,63 mp

Dumitru Georgeta

2 persoane

2.

Bd. Ferdinand nr. 40, compus din 2 camere si dependințe principale in suprafața de 34,08 mp, beci in suprafața de 5,00 mp, magazie din zid in suprafața de 19,00 mp si teren liber curte in suprafața de 7,00 mp

Bălăceanu Silviu

2 persoane

3.

Str. General Mânu nr. 22, parter, compus din 2 camere si dependințe principale in suprafața de 50,71 mp si boxa in suprafața de 16,08 mp

Andrișan Simona

3 persoane

4.

Str. Topolog nr. 23, Bl. F5, sc. A, ap.

8, compus din 2 camere si dependințe principale in suprafața de 31,20 mp

Stănicel Gheorghe

3 persoane

5.

Aleea Egretei nr. 3, Bl. C2, ap. 27, compus din 1 camera si dependințe principale in suprafața de 18,91 mp

Suliman Niazi

1 persoană

6.

Str. Arhiepiscopiei nr. 14, compus din 2 camere si dependințe principale in suprafața de 31,91 mp si teren liber curte in suprafața de 25,19 mp

Bârlădeanu Cristina

1 persoană

7.

Str. Griviței nr. 66, parter, compus din 3 camere si dependințe principale in suprafața de 48,32 mp si teren liber curte in suprafața de 52,00 mp

Lică Maria

1 persoană

8.

Str. Petru Vulcan nr. 74, compus din 1 cameră si dependințe principale in suprafața de 32,30 mp, magazie de zid in suprafața de 8,80 mp si teren liber curte in suprafața de 55 mp

Suliman Eozlem

2 persoane

9.

Str. Traian nr. 17, compus din 1 camera si dependințe principale in suprafața de 20,32 mp si teren liber curte in suprafața 5,20 mp

Ciobanu Cecilia

1 persoană

CONTRASEMNEAZĂ

qoNSTaw^ ROMÂNIA

“L £. JUDEȚUL CONSTANȚA

A ? IV3 j MUNICIPIUL CONSTANȚA

A d '2- J C CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2

LA H.C.L. Nr.

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr.

crt.

Adresa imobil

Persoana căreia i se extinde spațiul

1.

Bd. Ferdinand nr. 93, Bl. A2, sc. B, et.

M, ap. 73, compus din 1 cameră in suprafața locuibilă de 11,80 mp si dependințe principale in suprafața de 5,9 mp

Cocoș Dorina

2.

Str. Marcus Aurelius nr. 29, et. I, compus din 2 camere in suprafața locuibila de 22,75 mp, dependințe principale in suprafața de 24,15 mp, dependințe secundare in suprafața de 5,74 mp si teren liber-curte in suprafața de 17,27 mp

Trifan Rodica Mihaela

3.

Str. Marcus Aurelius nr. 29, et. I, compus din 2 camere in suprafața locuibila de 27,94 mp, dependințe principale in suprafața de 20,32 mp, dependințe secundare in suprafața de 3,78 mp si teren liber-curte in suprafața de 17 mp

Vărgălui Vasilica

4.

Str. Sarmisegetuza nr. 80, compus din 1 cameră, in suprafața locuibilă de 13,57 mp, dependințe principale in suprafața de 12,77 mp

Alexandru Emil Bucur

5.

Str. Răsuri nr. 10, compus din 2 camere in suprafața locuibila de 27,33 mp, dependințe principale in suprafața de 16,8 mp, dependințe secundare in suprafața de 5,32 mp si teren liber curte in suprafața de 60 mp

Dobre Vasile