Hotărârea nr. 112/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. ZMEUREI NR. 3, BLOC NR. 4, ETAJ 2, AP. 17

c0MSiAA»r4 ROMÂNIA

S, ?. JUDEȚUL CONSTANȚA r p / ^MUNICIPIUL CONSTANȚA

/ V V J 5 /CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, Blocul nr. 4, et. II, ap. 17

y, Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 68251/23.04.2020, procesul-verbal din data de 06.03.2020 al Comisiei privind repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, raportul nr. 5227/23.04.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 24/2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia și ale H.C.L. nr. 6/2018, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, H.C.L. nr. 501/2019, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. nr. 4, et. II, ap. 17, compusă din 1 cameră și dependințe principale în suprafață utilă de 40,70 mp, domnului Secară loan.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: JLlp pentru ,   '— împotriva ,    abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri, din 27 membri.


CONTRAÎ SECRETA)


CONTRA:


NEAZĂ,


FULVIA


FULVIA


NEAZĂ,


GENERAL JELA DÎNESCU