Hotărârea nr. 111/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBUL ȘI REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

c0HSTA/M^- ROMÂNIA

ț -   « JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

j 1 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind schimbul și repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Cj^gsilii|l l^ca^al municipiului Constanța întrunit în   ședința ordinară

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 68249/23.04.2020, procesul-verbal din data de 28.02.2020 al comisiei, raportul nr. 5226/23.04.2020 al Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. 401/2019, privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, modificată și completată prin H.C.L. 11/2020, privind modificare și completarea H.C.L. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 24/2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea poziția nr. 2 din anexa la H.C.L. nr. 150/2019, motivat de faptul că nu s-a încheiat contract de închiriere.

Art. 2 Se aprobă schimbul unor locuințe pentru tineri construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Ș-Ip pentru ,   —- împotriva , abțineri.

La data adoptării sunt in funcție oZ-p consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR (KENe/aL

FULVIA ARCtOIWLA/DINESCU

CONSTANȚA NR___||l /

QOHSTAAr^ ROMÂNIA

& -2  9. JUDEȚUL CONSTANȚA

H MUNICIPIUL CONSTANȚA P y I J CONSILIUL LOCAL £   1 \j '    1'7

Anexa nr. 1

La H.C.L. nr.

TABEL PRIVIND SCHIMBUL UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE A.N.L DESTINATE ÎNCHIRERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


CONTR SECRET FULVIA



Nr crt.

Adresa spațiului deținut cu contract de închiriere

(Adresa      spațiului

propus pentru schimb

Persoana      care

solicită schimbul de locuință

1.

Str. Zefirului nr. 11, Bl. OB7, et. III, ap. 21, compus din 1 cameră și dependințe principale, în suprafață de 35,66 mp

Str. Lirei nr. 3A, Bl. OB8, parter, ap. 4, compus din 1 cameră și dependințe principale, în suprafață de 36,10 mp

Nedelcu Claudia Georgiana

1 persoană

2.

Str. Brizei nr. 1H, Bl. OB7, et. II, ap. 14, compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață de 36,02 mp

Str. Horia Agarici nr. 1B, Bl. CSI, et. III, ap. 16

loniță Renato Constantin

1 persoană

MNEAZĂ

AL, ELATHNESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

La H.C.L.


Anexa nr. I


y. 2


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRERH, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI

CONSTANȚA

Nr. crt.

Numele și prenumele solicitantului/nr. persoane

Nr. cerere

Locuința repartizată

1

Burlăcelu Aurelia Silvia 4 persoane

2220/17.12.2007

Str. Lirei nr. 3B, Bl. OB9, et. III, ap. 22

2 camere și dependințe în suprafață de 49,25 mp

2

Mirea Georgiana 4 persoane

1389/09.07.2007

Str. Zefirului nr. 32, Bl. OB1, et.

III, ap. 20

2 camere și dependințe în suprafață de 54,63 mp

3

Ibraim Elena

4 persoane

8109/5.08.2016

Str. Horia Agarici nr. 1B, Bl. CSI, et. III, ap. 15

3 camere+dependințe principale și alte dependințe, în suprafață de 71,42 mp

4

Pitran Cosmin 1 persoana

13680/22.12.2015

Str. Brizei nr. IC, Bl. OB2, et. III, ap. 21

1 camera si dependințe în suprafață de 36,56 mp

5

Lozneanu Diana luliana 1 persoana

4774/04.05.2017

Str. Brizei nr. 1G, Bl. OB6, et. I, ap. 9

1 camera si dependințe, in suprafața de 36,76 mp

6

Necula Georgiana 1 persoana

14031/06.12.2017

Str. Zefirului nr. 9, BI.OB8, et. III, ap. 18

1 camera si dependințe in suprafața de 35,62 mp

7

Herda Liliana Mihaela 1 persoana

14567/25.102018

Str. Lirei nr. 3A, Bl. OB8, et. II, ap. 12

1 cameră și dependințe în suprafață de 37,40 mp

8

Florea Tiberiu Iulian 1 persoana

8413/28.07.2017

Str. Zefirului nr. 11, Bl. OB7, et.

III, ap. 21

1 camera si dependințe in suprafața de 35,66 mp

9

Babusanu Claudiu 3 persoane

16097/03.10.2019

Str. Brizei nr. 1F, Bl. OB5, et. II, ap. 12

1 camera si dependințe in suprafața de 36,65 mp

10

Tudor       Georgiana

Viorica

1 persoana

11798/20.10.2017

Str. Brizei nr. 1H, Bl. OB7, et. II, ap. 14

1 camera si dependințe in suprafața de 36,02 mp

11

Ștefan Elena Cristina 2 persoane

4301/29.03.2018

Str. Brizei nr. 1G, Bl. OB6, et. II, ap. 12

1 camera si dependințe in suprafața de 36,65 mp

12

Coriu Ramona Gabriela 2 persoane

3807/15.03.2019

Str. Zefirului nr. 7, BI.OB9, et. III, ap. 23

1 camera si dependințe in suprafața de 36,98 mp

CONTRASEMNEAZĂ/ SECRETARJ3ENERAL, FULVIA AWXJtyELA DnNESCU