Hotărârea nr. 11/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 401/2019 PRIVIND ADOPTAREA CRITERIILOR PENTRU ACCESUL LA LOCUINȚELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR, PRECUM ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

r>


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 401/30.09.2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din CLn, Q

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7871/15.01.2020, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, raportul nr. 717/20.01.2020 al Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța, adresa nr. 138733/24.10.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 251/2016, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 420/2018, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanta, H.C.L. nr. 401/30.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea punctului A. din Anexa nr. 1, Criterii de acces la locuință, astfel:

se elimină nota aflată la subpunctul 1: "Nota se va prelua în cadrul criteriilor, doar pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate. Prin excepție, în cazul construcțiilor de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, medicii rezidenți, medicii specialiști și cadrele didactice calificate, definiți conform prevederilor art. 3 alin. (4) și (5) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii și după vârsta de 35 de ani";

subpunctul 2 va avea următorul conținut: "Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, atât în municipiului Constanța, cât și în localitățile limitrofe municipiului Constanța, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință";

subpunctul 3 va avea următorul conținut: "Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea pe raza municipiului Constanța sau în localități limitrofe municipiului Constanța. Notă: Solicitanții care își desfășoară activitatea în afara municipiului Constanța, trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în municipiul Constanța";

se elimină următoarele note din subpunctul 4: "în aplicarea prevederilor art. 8, alin 2, teza a doua și alin. 3, din Legea nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, listele de priorități prevăzute la alin. 2 și alin. 3, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Constanța, respectiv prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, după caz" și "Locuințele rămase vacante pe perioada acestora în regim de închiriere, pot fi supuse schimbului de locuință, în condițiile prevăzute de alin. 17 și 19 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă există astfel de solicitări. Locuințele devenite vacante după efectuarea schimbului de locuință și locuințele devenite vacante pentru care nu există solicitări de schimb, se repartizează solicitanților care au înregistrate cereri în condițiile prevăzute de art. 14, alin. 7 din Legea mai susmenționată".

Art. 2 Se aprobă modificarea punctului B. din anexa nr. 1, Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj, în sensul că subpunctul 6. Situații locative sau sociale deosebite, 6.1, nu va avea 18 puncte, ci 15: "6.1. tinerii proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani................15 puncte"

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 401/2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru ,    împotriva ,   abțineri.

La data adoptării sunt in funcție       consilieri din 27 membri.


"CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE"