Hotărârea nr. 109/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA" ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța" și a cheltuielilor aferente

„a Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de «*rJ.04.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.61238/03.04.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.68031/23.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă și adresa nr.7365/27.03.2020 din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată în Primăria municipiului Constanța sub nr.58898/27.03.2020, prin care este comunicată demararea etapei precontractuale și prin care se solicită transmiterea unei hotărâri a Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție,

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. \                (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța" și cheltuielile aferente.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța", cod SMIS

129469, în cuantum de 10.247.493,19 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.236.783,19 lei și valoare totală neeligibilă de 10.710,00 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 10.710,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%, în cuantum de 204.880.87 lei, reprezentând cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța", cod SMIS 129469.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța", cod SMIS 129469, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezentajiotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

2^7 pentru, ~~împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.

REȘEDINȚE ȘEDINȚĂCONTRAS

SECRETA

FU LVI A AN


NEAZ&

EN