Hotărârea nr. 108/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 461/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI SPITALUL MUNICIPAL, CONSTANȚA"

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.l și art.2 din HCL nr. 461/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța"

g#. Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ZJ-/.04.2020,

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.61462/03.04.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.68038/23.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operațiunea B-Clădiri publice;

Ținând cont de prevederile HCL nr.461/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța";

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr.461/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

Total general: 21.083.013,24 lei fără TVA, respectiv 25.051.754,69 lei TVA inclus, din care C+M: 14.717.760,76 lei fără TVA, respectiv 17.514.135,30 lei TVA inclus.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.461/2018 rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

pentru,           împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .           consilieri din 27 membri.SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360 Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

Anexa nr.l IaHCL nr..z^^L./.<<?^^’...........

INFORMAȚII OENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Constanta

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. TECHMEDIA ELECTRONICSS.R.L.

Fundac PĂUN, nr 27k, municipiul Iași, județul Iași, CUI 24835360, Nr. înreg. .122/440/2018

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plani;,

Construcția este situată în Bulevardul Ferdinand, nr. 100, municipiul Constanța, județul Constanța. Imobilul face parte din domeniul public al statului și se află în administrarea UAT Municipiul Constanta și este înscris în cartea funciară nr. 229922 a municipiului Constanta teren în suprafață 1000Imp.

Dimensiunile maxime in plan ale construcției simt 76,74x29,60m.

Cele 30000 persoane (personal si pacienti) vor avea1 condiții de munca imbunatatite si vor beneficia de servicii medicale la standarde europene.

Conform expertizei tehnice clădirea este incadradata in clasa de risc seismic RsIIl

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360 Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general',

Valoarea totală a investiției este de 25.051.754,69 Iei inclusiv TVA 19%;

Valoarea C+M a investiției este de 17.514.135,30 lei inclusiv TVA 19%.

Valoarea totală a investiției este de 21.083.013,24 lei fara TVA 19%;

Valoarea C+M a investiției este de 14.717.760,76 lei fara TVA 19 %.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/Capacitățifizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare',

In urma reabilitării termice nivelul consumului anual specific de energie primară va fi maxim 135 KWh/m2/an, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 de 37 Kg/m2/an.

Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primara după implementarea proiectului (conform auditului energetic 48.50 %). Reducerea consumului energetic pentru încălzire cu minim 60% (conform audit energetic 73,04%) după implementarea soluției de reabilitare energetic fata de situația clădirii nereabilitate.

Construcția izolata termic are următoarele caracteristici:

Sutila •= Sutila incalzita= 4092,68mp

Sconstruita -1373,00 mp

Sconstruita desfasurata -5418,00 mp

 • c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Proiectul este prevăzut a se demara pe o perioada de 33 luni, aici fiind inclusa atat perioada de execuție (181uni) cat si perioada de proiectare .

Durată de 18lunî de execuție se va desfășura astfel:

•• 9luni (realizare izolație pereți exteriorii izolație terasa necirculabila+tamplarie exterioara+refacere șarpanta)

•      1 luna (lucrări interioare mansarda)

« 2luni (lucrări interioare etaj 2)

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yalioo.com

PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

 • •      2luni (lucrări interioare etaj 1)

 • •      2luni (lucrări interioare parter).

 • •      2hmi (lucrări interioare demisol).

 • •      Obs. Durata de execuție se va micșora daca exista posibilitatea execuției in paralel a categoriilor de lucrări sus menționate. Execuția se va face sub exploatare parțiala.

LUCRĂRILE DE. INTERVENȚIE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:

Lucrările de intervenție propuse prin proiect sunt;

 • I.     Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

 • II.    Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

L Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort inferior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

i.Lucrările de construcții și instalații:

 • A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii:

 • a. izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor, cu tâmplarii performante energetic din aluminiu cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm ce va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient, de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U-1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W); tamplaria de acces in spital va fi prevăzută cu închidere automata;

 • b. izolarea termică a fațadei - parte opacă, care cuprinde:

 • -  izolarea termică a perețiilor exteriori cu vată minerală de 15 cm grosime aplicat cu desfacerea polistirenului existent;

 • -  bordareă golurilor tamplariei cu vată minerală bazaltică de exterior de 3 cm grosime;

izolarea termica a soclului pana la de la -0.3()m fata de cota demisolului cu 15cm de polistirenextrudat si tencuiala decorativa tip mozaic;

 • -  zona cu acoperiș tip terasa necirculabila: Izolarea termică a planseului peste ultimul nivel cu polistiren extrudat de panta in grosime minima de 30 cm protejata de o sapa slab armat, peste care se va aplica hidroizolatie; se vor desface toate straturile existente

  SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

- zona cu acoperiș tip șarpanta: Termoizolarea plănseului peste ultimul nivel cu vata minerala de sticla de grosime 30 cm;

Materialele utilizate vor avea următoarele caracteristici minime:

Polistirenul expandat ignifugat (EPS): Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete-TR.

Polistiren extrudat ignifugat (XPS): efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%-CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl.

Vata minerala bazaltica (EPS) de înaltă densitate cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la O deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim 1 OkPa.

Se vor desface toate straturile existente pana la placa din beton armat.

Protecția termoizolatiei in pod se va realiza cu un strat de scândura montat peste izolația termica.

La pereți va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, minim o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profîle lacrimar). Fixarea pe pereți a plăcilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi minim B - s2, dO.

La soclu plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termOzolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu. Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

SC TECHMEDIĂ ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediăelectronic@yâhoo.com

PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

Aspectul și cromatica finală a fațadelor propuse vor fi reanalizate în faza autorizării lucrărilor de construire/reabilitare solicitate.

 • c. izolarea termică a planșeului peste sol se va realiza cu 10 cm polistiren extrădat. Clasa minima de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B - s2, dO.

 • B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:

 • a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de record (unde se va monta pompa de căldură) și planșeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă,se va monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

 • b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu in grupuri sanitare si spatii depozitare si ventiloconvcctoare in rest;

 • c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum din polipropilenă prevăzute cu fibra;

 • d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

 • e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.

 • C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

 • -  se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de căldură de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer - stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a branșamentului electric pentru a suporta si suplimentul de putere datorat instalării pompelor de căldură. Montarea pompei de căldură presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de căldură nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scăzute, va comuta pe termoficare;

 • -  Se va monta un sistem fotovoltaic pentru producere energie electrica complet echipat pentru asigurarea parțiala iluminatului;

 • -  Va fi prevăzut un sisteme de panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360 Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

 • D. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

 • -  Pentru asigurarea climatizarii se vor monta ventiloconvectoare care vor fi pentru încălzire si răcire ce va fi asigurata de pompa de căldură aer apa;

 • -  Se va realiza si o ventilare mecanica prin intermediul unor centrale de tratare aer si grile ventilație introducere/evacuare aer montate la nivelul tavanului;

 • -  In grupuri sanitare yor fi montate ventilatoare monoaxiale.

 • E. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

 • a. modernizarea instalației de iluminat prin inlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

 • b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED;

 • c. corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri, casele scatii si grupuri sanitare comune.

 • F. Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

 • a. instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control și monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

 • b. montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum;

 • c. inlocuirea liftului avand in vedere ca acesta este în funcțiune din anul 1985 avand durata medie de utilizare depășită, un consum ridicat de energie electrica, nefîind performant si nu mai corespunde parțial “Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare",indicativ NP 068 din anul 2002; acesta va asigura accesul si utilizarea de către persoanele cu handicap la toate nivelele cat si transportul tuturor persoanelor pe verticala.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360 Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

ii. Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj:

Nr crt

Denumire pe tipuri de utilajei dentice, caracteristici tehnice, capacitati, dimensiuni

UM

NrUM

1

Sistemul solar fotovoltaic off-grid trifazat de 25kW este alcătuit din: 100 de panouri fotovoltaice policristaline 250W;

30 de baterii solare de 2 volti 1110 amperi;

Încărcătoare solare de 70 de amperi;

4 invertoare sinusoidale fotovoltaice de 8kW

4 controler - programare si customizare la distanta, structura metalica

SET

1

2

Sistem Building Management System (are in vedere controlul supervizat al echipamentelor instalate intr-o clădire, in vederea reducerii consumului de energie, optimizării funcționarii si sporirii gradului de confort si siguranța). Acest sistem BMS va monitoriza si controla:

-Sistemul de climatizare si încălzire.

-Iluminatul interior si exterior.

-Sistemul de alimentare cu energie electrica si apa.

-Diverse automatizări ale clădirii, cum ar fi deschiderea ferestrelor, a trapelor, a ușilor etc.

-Sistemul de detecție si alarmare in caz de incendiu.

-Sistemul de surse regenerabile.

set

1

3

sistem panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere format din: 115 colectoare cu 30 de tuburi, 8 boilere solare bivalente 10001, vas de expansiune echipat, automatizare, structura pentru montaj

set

1

4

POMPA DE CĂLDURĂ AER APA complet echipata (poate fi si cascada, iar după caz include unitate interioara si exterioara) funcționare la -28grade programare si customizare la distanta inclusiv accesorii

Capacitate de încălzire minim 180 kW

Capacitate de răcire minim 175 kW

set

2

5

ventiloconvector carcasat - 4 țevi cu termostat

putere incalzire 2-10kw

putere răcire 2-1 Okw

buc

252

6

Termostat ventiloconvector

buc

220

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

7

Centrala tratare aer proaspăt 100%, in construcție igienica+umidificator inclusive automatizări, cu recuperare de căldură

buc

2

8

Ventilator monoaxial bai (1 evacuare + 1 introducere)

set

56

9

Ascensor persoane 4 statii capacitate minima 8 persoane

buc

1

10

Sursa inteligenta pentru SISTEM APELARE SORA

buc

6

11

Lampa semnalizare pentru SISTEM APELARE SORA

buc

65

12

Inel de apel pentru SISTEM APELARE SORA

buc

28

13

Unitate centrala cu display LCD

buc

6

 • II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe include:

 • a. Reparații ale tencuielilor degradate/fîsurate ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere prin refacerea locala cu mortar de ciment;

 • b. Lucrări de consolidare conform expertizei tehnice:

- Realizarea unei hidroizolatii corespunzătoare pe perimetrul fundației de la cota -0.50m fata de CTA pana la cota +0.00m (zona fara demisol) si de la cota -0.30m fata de cota pardoselii demisolului pana la cota +0.00m (zona cu demisol);

 • •  Refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de Im si panta spre exterior 5% prevăzut Cu cordon de bitum intre trotuar si clădire; se va reface pe toata latimea stratul de umplutura de minim 50cm adâncime din argila compactată pentru crearea unui ecran de protecție;

 • •  Montarea unui sistemul de colectare, dirijare și îndepărtare a apei pluviale de pe acoperiș (jgheaburi, burlane, rigole) si realizarea unei sistematizări pe verticala a terenului, astfel incat apele pluviale sa fie indepartate de clădire;

 • •  Se va reface șarpanta din lemn ignifugat cu invelitoare din tabla zincata

 • c.  demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montafea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • d. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție: refacerea tencuielilor interioare din jurul golurilor si finisajelor acestora, respectiv glet si zugrăveli lavabile; refacerea pardoselii finite de la demisol ca urmare a montării unui strat de izolație termica;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 634/2018 FazaDALl

 • e.  înlocuirea instalației de distribuție a apei reci, pluvialelor și a colectoarelor de canalizare menajeră până la căminul de branșament/de racord;

 • f.  crearea de facilități / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, respectiv refacerea rampei de acces la nivelul parterului, conform normelor in vigoare (rampa existenta are panta peste limita maxima);

 • g. lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU, respectiv:

 • - va fi prevăzută instalație de stingere cu apa a incendiilor, respectiv vor fi prevazuti hidranti interiori si hidrant exterior;

 • - vor fi prevăzute instalație de iluminat de securitate

 • - vor fi prevăzute instalații de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

 • - se va monta statie de pompare cu grup de pompar e pentru hidrantii interiori si exterior pentru ridicarea presiunii din hidranti

 • h. modernizarea instalației de electrice (pentru prize) prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru, dimensionat corespunzător si realizarea unor tablouri electrice pentru prize; prevederea unui paratrăsnet de tip PDA cu raza minima de acțiune de lOOm.

 • i.  lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre): Ușile interioare vor fi antibacteriene cu următoarele caracteristici: rezistenta la zgârieturi, rezistenta la substanțe chimice, curatare si întreținere ușoara, rezistenta la foc, durabilitate mare. Pe holuri ușile vor fi din sticla securizata; Ușile vor fi ermetice special concepute pentru utilizarea în sălile de operații, laboratoare și alte medii de camere curate în cazul în care controlul presiunii aerului și igiena sunt de maximă importanță. Ușile vor echipate cu garnituri de etanșare speciale din cauciuc, profile rotunjite și panourile cahatelor acoperite cu HPL pe ambele părți ale ușii.

Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj:

Nr crt

denumire

UM

Nr UM

1

PDA raza minima de protecție 100 m, inclusiv accesorii

buc

1

2

INSTALAȚIE SEMNALIZARE INCENDIU COMPLET ECHIPATA FORMATA DIN : CENTRAL, DETECTOR TEMPERATURA/FUM, ETC

set

1

3

Rezerva de incendiu

set

1

4

Grup de pompare hidranti interiori si exteriori

set

1

SC TECI1MEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

 • III. Lucrări de construcții si instalații neeligibile

 • - Realizarea unor instalații de curenti slabi TV si date;

 • - înlocuirea balustrazilor existente cu unele din inox;

 • - înlocuirea obiectelor sanitare;

 • - Refacerea plăneitatii pereților, prin refacerea gleturilor si aplicarea unor zugrăveli lavabile (cu vopseli superlavabile antimucegai in spatiile cu umiditate ridicata si vopseli superlavabile antibacteriene in rest, culorile vor fi contrastante pentru a asigura accesul persoanelor slab vazatoare);

 • - Realizarea unei pardoseli din PVC care se sudeâza termic la imbinari, rezultând o suprafața continua, tara rosturi. Aceasta va asigura o impermeabilitate totala Ia apa si vapori a spațiului si o suprafața sigura, antiderapanta. Pentru zonele de circulație covorul va fi din PVC antiderapant, antistatic, rezistent la trafic extrem si cu o rezistenta mare la abraziune, tratat anifug si antimicrobian cu traseu tactil pentru a asigura accesul persoanelor slab vazatoare si nevazatoare.

 • -  La spatiile umede pereții vor fi placați cu PVC care se sudeaza termic la imbinari, rezultând o suprafața continua, fara rosturi;

 • -  La laboratoare pardoselile vor fi speciale conductive; Se montează cu banda din Cu pentru impamantare si adeziv conductiv;

 • -  Pe holuri si zonele cu circulație intensa se vor placa pereții la interior cu tapet din PVC antibacterian (doar o inatime de 1.2-1.8m); pentru protecția pereților si a ușilor, vor fi prevăzute bare de protecție pentru pereți (poziționate la inaltimea de impact dorita) si protecții pentru colturile expuse;

 • -  Tavanele vor fi tip casetate pe structura metalica de fixare executata din otel galvanizat si panouri metalice (600 x 1200 mm ori 600 x 600 mm) executate din otel inox lustruit sau otel galvanizat pre-vopsit;

 • -  La casele scării se vor monta tara rosturi granit cu grosimea minima de 2cm

 • -  Se vor inlocui pardoselile exterioare (trepte, acces exterior, rampa persoane cu dizabilitati) cu unele din granit antiderapant prevăzute cu sistem de degivrare exterioare;

Se va realiza si supraveghere video la interior montat pe holuri si exterior;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mailitechmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 634/2018 Faza DALI

Nr crt

denumire

UM

NrUM

1

Camera video interioara/exterioara

buc

18

2

Sursa alimentare+acumulator

buc

3

3

înregistrator video

buc

1

 • -  Usa de acces principala in clădire permite manevrarea fotoliilor rulante. Ușile principale de acces se deschid cu ușurința fiind automate si prevăzute cu senzori. Clădirea va fi semnalizata adecvat si va fi iluminata astfel incat sa permită identificarea acesteia pe timpul nopții. Zona din jurul ușilor va fi semnalizata cu culoare contrastanta eu amenajarea existenta pentru a permite identificarea facila a acestora pentru persoanele cu deficiente senzoriale. Spatiile de așteptare pentru pacienti vor fi semnalizate si prin simboluri vizuale sau ilustrate. Panourile cu informații pentru pacienti vor fi amplasate la o înălțime corespunzătoare pentru a permite buna lor vizualizare;

 • -  Holurile au fost dimensionate iar locurile in aceste spatii vor fi dispuse astfel incat persoanele in scaune cu rotile sa poata sta langa insotitorii acestora;

 • -  Ieșirile de urgenta, sistemele de avertizare in caz de incendiu sunt astfel Concepute pentru a permite avertizarea tuturor pacientilor si personalului indiferent de starea acestora de dizabilitate (inclusiv semnalizare sonora).

Vor fi prevăzute lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier astfel:

 • •  Se va monta un container pentru depozitarea uneltelor de mici dimensiuni in construcții

 • •  Se va amenaja o platforma pentru depozitarea materialelor de construcții

 • •  Se vor monta containere pentru deseurile rezultate din ambalarea materialelor de construcții

 • •  Se va monta un pichet ISU

 • •  Se va realiza o împrejmuire temporara a acestei zone

Vor fi utilizate caile de acces existente. Alimentarea cu apa si energie electrica va fi conform

avizului tehnic de racordare dat de furnizor.


Amenajarea exterioara:

Se vor reface spatiile verzi  PREȘEDINTĂ ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ.

SECRBTAR^ENERAĂ,

FULVIAANȚt ADJ-NESCUSC TECHMEDIA ELECTRONICS SRLing. BuzaXonstantin

----------TECHMEDIA Tfj_____

Pagina


Proiectant,


‘ SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

• Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com                                              .

- ■ Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța

’ '■     fi’-'. ' .                   VI .

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(incluslv TVA)

crt.

lei

iei

lei

1

2

3

4    >>

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

v-.-

1,1

Obținerea terenului

0,00

- 0;00

0,00

12

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

10791,00

2050,29

12841,29

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

10791,00

2050,29

12841,29

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-■C.

2

Cheltuieli cu utilitățile

Alimentare cu energie electrica

90000,00

. , <t -17100,00

107100,00

TOTAL CAPITOL 2

90000,00

17100,00

107100,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

29600,00

;      5870,00

35470,00

1

3.1.1. Studii de teren

29600,00

>5870,00

35470,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

> : > 4 0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

" ; : ■ t o,oo

0,00

3,2

Dbcumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

“228,00

'         1428,00

3,3

Expertizare tehnică

60000,00

’ T ’ 11400,00

71400,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

33500,00

^>(0,00

33500,00

3,5

Proiectare: ;

591000,00

r ■ “112290^00

703290,00

’i "4     1

3;5d . Temă de proiectare

0,00

• . : w . o,oo

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

"0^00

0,00

..-ii r’ - ■

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

123000,00

"23370,00

'146370,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

18000,00

ISBzol

21420,00

3.6.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

65000,00

T2350,00

77350,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

385000,00

r " 73150,00

458150,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

146000,00

' “ 27740,00

'      173740,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

99800,00

Ț • tRr ' ~"T8962;00

118762,00

3.7.2. Auditul financiar

46200,00

■■■ 8778,00

54978,00

3,8

Asistență tehnică

312000,00

" 59280,00

371280,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

67000,00

12730,00

79730,00

••1

3.8’1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

49000,00,

9310,00

58310,00

3.8.1.2: pentru participarea proiectantului la fazele ih'clușe în programul de control al lucrărilor de execuție, âvizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

18000,00

___~

-jțx

' “ '“3420,00

21420,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

245000,00

. 46550,00

291550.00

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

13773891,00

2617039,29

16390930,29

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

5852616,00

1111997,04

6964613,04

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

2853284,00

542123,96

3395407,96

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

5067991,00

962918,29

6030909,29

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

660050,00

125409,50

785459,50

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

594200,00

112898,00

707098,00

Obiect 2 - Masurile conexe care contribuie ia implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

56200,00

10678,00

66878,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

9650,00

1833,50

11483,50

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-tOtal

3868935,00

735097,65

4604032,65

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

3461205,00

657628,95

4118833,95

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

379400,00

72086,00

451486,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

28330,00

5382,70

33712,70

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

18302876,00

3477546,44

21780422,44

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

195528,76

37150,46

232679,22

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

183028,76

34775,46

217804,22

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

12500,00

2375,00

14875,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

162695,06

0,00

162695,06

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

14717,46

0,00

14717,46

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

73588,80

0,00

73588,80

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

73588,80

0,00

73588,80

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

800,00

0,00

800,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1139422,42

216490,26

1355912,68

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8400,00

1596,00

9996,00

TOTAL CAPITOL 5

1506046,24

255236,72

1761282,96

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1I Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,21 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL    /

21083013,24

3968741,45

25051754,69

Din care C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4>2/{t- 5.1.1)

14717760,76

2796374,54

17514135,30

Data: 01.04.2020                          WfSîjsjK        CONTRASEMNEAZĂ

vyp //    BA8» SECRETA7rNE!^;,

Beneficiar/lnvestitor,       Ui                                        FULVIA ANTp$£LA DJNESi

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA        (tj k9                                  /

DU