Hotărârea nr. 107/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 460/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC DECEBAL, CONSTANȚA"

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.l și art.2 din HCL nr. 460/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de X.^./.04.2020,

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.61409/03.04.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.68034/23.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operațiunea B-Clădiri publice;

Ținând cont de prevederile HCL nr.460/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța";

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 460/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea estimativă a investiției:

Total general: 11.478.534,77 lei fără TVA, respectiv 13.644.198,43 lei TVA inclus, din care C+M: 7.958.893,55 lei fără TVA, respectiv 9.471.083,32 lei TVA inclus.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.460/2018 rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

pentru,          împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.CONTRASEM SECRETAR FULVIA ANTO

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 633/2018 Faza DALI

Anexa nr.l IaHCL

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Creșterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanta

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Constanta

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. TECHMEDIA ELECTRONICSS.R.L.

Fundac PĂUN, nr 27k, municipiul Iași, județul Iași, CUI24835360, Nr. înreg. .122/440/2018

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în Elanfi,

Costrucția este situată în Str. Aviator Horia Agarici nr. 4, Constanta, județul Constanta .

Imobilul face parte din domeniul public al statului și se află în administrarea UAT Municipiul Constanta și este înscris în cartea funciară nr. 245696 a municipiului Constanta teren în suprafață 8019mp.

Dimensiunile maxime in plan ale construcției sunt 72,75x45.00m.

In clădire sunt aproximativ 900 de elevi si personal.

Conform expertizei tehnice clădirea este incadradata in clasa de risc seismic RsIII

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției'.

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general-,            ______________________________________________

I               ~   --              ---                  4 îr, D '                           '                    1

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 633/2018 FazaDALI

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare-,

In urma reabilitării termice nivelul consumului anual specific de energie primară va fi maxim 100 KWh/m2/an, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 de 25 Kg/m2/an.

Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primara după implementarea proiectului (conform auditului energetic 46.10 %). Reducerea consumului energetic pentru încălzire cu minim 60% (conform audit energetic 84,52%) după implementarea soluției de reabilitare energetic fata de situația clădirii nerebilitate.

Construcția izolata termic are următoarele caracteristici:

Sutila = Sutila incalzita= 3000,77mp

Sconstruita =1337,00 mp

Sconstruita desfasurata =3901,00 mp

 • c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Proiectul este prevăzut a se demara pe o perioada de 33 luni, aici fiind inclusa atat perioada de execuție (181uni) cat si perioada de proiectare.

Durata de 18luni de execuție se va desfășură astfel:

 • •       I2luni (realizare izolație pereți exteriori+izolatie terasa necirculabila+tamplarie exterioara)

 • •       2luni (lucrări interioare etaj 2)

 • •       2luni (lucrări interioare etaj 1)

 • •      2luni (lucrări interioare parter).

 • •      Obs. Durata de execuție se va micșora daca exista posibilitatea execuției in paralel a categoriilor de lucrări sus menționate. Execuția se va face sub exploatare parțiala.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 633/2018 Faza DALI

LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:

Lucrările de intervenție propuse prin proiect sunt:

 • I.     Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

 • II.    Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

I. Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

'(.Lucrările de construcții și instalații:

 • A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii:

 • a. izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor, cu tamplării performante energetic din aluminiu cu geam teimoizolant dublu 4+16+4 mm ce va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

 • b. izolarea termică a fațadei - parte opacă, care cuprinde:

 • -  izolarea termică a perețiilor exteriori cu vată minerală de 15 cm grosime placat cu fațada ventilata ceramica pe structura metalica;

 • -  bordarea golurilor tamplariei cu vată minerală bazaltică de exterior de 3 cm grosime si fațada ventilata ceramica

izolarea termica a soclului de la cota terenului amenajat cu lOcm de polistiren extrudat si tencuiala decorativa tip mozaic;

 • -  Izolarea termică a planseului peste ultimul nivel cu polistiren extrudat de panta in grosime minima de 30 cm protejata de o sapa slab armat, peste care se va aplica hidroizolatie; se vor desface toate straturile existente

Materialele utilizate vor avea următoarele caracteristici minime:

Polistirenul expandat ignifugat (EPS): Clasa de reacție la foc a materialului va fi B - s2, dO. In conformitate cu standardul de cost 1061/2012, caracteristicile tehnice ale polistirenului expandat ignifug folosit pentru fațade trebuie sa fie următoarele: minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la fracțiune perpendicular pe fete-TR.

Valoarea totală a investiției este de Valoarea C+M a investiției este de Valoarea totală a investiției este de Valoarea C+M a investiției este de


13.644.198,43 lei inclusiv TVA 19%;

9.471.083,32 lei inclusiv TVA 19%.

11.478.534,77 lei fara TVA 19%;

7.958.893,55 lei fara TVA 19%.


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 633/2018 Faza DALI

Polistiren extrădat ignifugat (XPS): efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%-CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție lâ foc B - s3,dl •

Vata minerala bazaltica (EPS) de înaltă densitate cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa

Se vor desface toate straturile existente pana la placa din beton armat.

La pereți va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti o fațada ventilate ceramic pe structura metalica. Fixarea pe pereți a plăcilor de vata se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea teimoizolatiei. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

La soclu plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu. Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

Aspectul și cromatica finală a fațadelor propuse vor fi reanalizate în faza autorizării lucrărilor de construire/reabilitare solicitate.

 • c. izolarea termică a planșeului peste sol si subsol se va realiza cu 5 cm polistiren extrudat. Clasa minima de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B -s2, dO.

 • B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:

 • a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de record și planșeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă,se va monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în

I                                                    D'nnîn^ A x-Jîn O                                                  ~1

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 633/2018 Faza DALI

scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

 • b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu in grupuri sanitare si spatii depozitare si ventiloconvectoare in rest;

 • c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum din polipropilenă prevăzute cu fibra;

 • d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

 • e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece; .

 • C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

 • -  se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de căldură de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer - stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a branșamentului electric pentru a suporta si suplimentul de putere datorat instalării pompelor de căldură. Montarea pompei de căldură presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de căldură nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scăzute, va comuta pe termoficare.

 • -  Se va monta un sistem fotovoltaic pentru producere energie electrica complet echipat pentru asigurarea parțiala iluminatului;

 • -  Va fi prevăzut un sisteme de panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere

 • D. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

 • -  Pentru asigurarea climatizarii se vor monta ventiloconvectoare care vor fi pentru încălzire si răcire ce va fi asigurata de pompa de căldură aer apa

 • -  pentru asigurarea ventilării se vor monta recuperatoare de căldură;

 • E. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

 • a. modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 633/2018 Faza DAL1

 • b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED;

 • c. corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri, casele scării si grupuri sanitare comune.

 • F. Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

 • a. instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control și monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

 • b. montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum;

ii. Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj:

Nr crt

Denumire echipament

UM

NrUM

1

Sistemul solar fotovoltaic off-grid trifazat de 20kW este alcătuit din: 80 de panouri fotovoltaice policristaline 250W;

24 de baterii solare de 2 volti 1110 amperi;

încărcătoare solare de 70 de amperi;

3 invertoare sinusoidale fotovoltaice de 8kW

3 controler - programare si customizare la distanta, structura metalica

SET

1

2

Sistem Building Management System (are in vedere controlul supervizat al echipamentelor instalate intr-o clădire, in vederea reducerii consumului de energie, optimizării funcționarii si sporirii gradului de confort si siguranța). Acest sistem BMS va monitoriza si controla:

-Sistemul de climatizare si incalzire.

- Sistemul de ventilare

-Iluminatul interior si exterior.

-Sistemul de alimentare cu energie electrica si apa.

-Diverse automatizări ale clădirii, cum ar fi deschiderea ferestrelor, a trapelor, a ușilor etc.

-Sistemul de detecție si alarmare in caz de incendiu.

-Sistemul de surse neintreruptibile .

set

1

3

sistem panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere format din: 20 colectoare cu 30 de tuburi, 2 boilere solare bivalente 10001, vas de expansiune echipat, automatizare

set

1

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360 Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 633/2018 Faza DALI

4

POMPA DE CĂLDURĂ AER APA complet echipata (poate fi si cascada, iar după caz include unitate interioara si exterioara) funcționare la -28grade programare si customizare la distanta inclusiv accesorii

Capacitate de încălzire minim 150 kW

Capacitate de răcire minim 150 kW

set

2

5

ventiloconvector carcasat - 4 țevi cu termostat

putere încălzire 2-10kw

putere răcire 2-10kw

buc

131

6

Termostat ventiloconvector

buc

120

7

Recuperator de căldură

buc

37

 • II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe include:

 • a. Reparații ale tencuielilor degradate/fisurate ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere prin refacerea locala cu mortar de ciment;

 • b. Lucrări de consolidare conform expertizei tehnice:

- Se recomanda refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum (conform Indicativ NP125/2010), intre acesta si fundațiile clădirii si a tencuielilor exterioare degradate avand in vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradați structurale daca acestea nu sunt remediate.

 • c.  demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • d. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție: refacerea tencuielilor interioare din jurul golurilor si finisajelor acestora, respectiv glet si zugrăveli lavabile; refacerea pardoselii finite de la parter ca urmare a montării unui strat de izolație termica;

 • e.  repararea trotuarelor de protecție degradate, în scopul eliminării infiltrațiilor Ia infrastructura clădirii;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 633/2018 Faza DALI

 • f.  înlocuirea instalației de distribuție a apei reci, pluvialelor și a colectoarelor de canalizare menajeră până la căminul de branșament/de racord;

 • g. crearea de facilități / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, respectiv refacerea rampei de acces la nivelul parterului, conform normelor in vigoare (rampa existenta are panta peste limita maxima);

 • h. lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU, respectiv:

- va fi prevăzută instalație de stingere cu apa a incendiilor, respectiv vor fi prevazuti hidranti interiori si hidrant exterior;

 • -  vor fi prevăzute instalație de iluminat de securitate

 • -  vor fi prevăzute instalații de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

 • -  se va monta statie de pompare cu grup de pompare pentru hidrantii interiori si exterior

pentru ridicarea presiunii din hidranti

 • i.  modernizarea instalației de electrice (pentru prize) prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru, dimensionat corespunzător si realizarea unor tablouri electrice pentru prize; prevederea unui paratrăsnet de tip PDA cu raza minima de acțiune de lOOm

Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj:

Nr crt

denumire

UM

NrUM

1

PDA raza minima de protecție 100 m, inclusiv accesorii

buc

1

2

INSTALAȚIE SEMNALIZARE INCENDIU COMPLET ECHIPATA FORMATA DIN : CENTRAL, DETECTOR TEMPERATURA/FUM, ETC

set

1

3

Rezerva de incendiu

set

1

4

Grup de pompare hidranti interiori si exteriori

set

1

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 633/2018 FazaDALI

 • III. Lucrări de construcții si instalații neeligibile

-reparații ale tencuielilor degradate

 • - refacerea planeitatii peretiilor si tavanului, prin refacerea gleturilor si aplicarea unor zugrăveli lavabile (cu vopseli superlavabile antimucegaii in spatiile cu umiditate ridicata si vopseli superlavabile antibacteriene in rest);

 • - se va prevederea parchet triplustratificat de trafic intens in Săli de clasa, laboratoare, cancelarii si spatiile administrative

 • - pe holuri si casele scării vor fi prevăzute lambriuri din mdf ignifug sau aluminiu;

 • -  pardoselile din casa scării, holuri si grupurile sanitare vor fi din granit antiderapant cu grosime minima de 1.5cm montat fara rosturi;

 • -  la pereții grupurilor sanitare va fi prevăzută faianța

 • -  ușile interioare vor fi inlocuite cu usi din MDF/PVC/Aluminiu funcție de destinația camerelor

 • -  Balustrada interioara va fi din inox cu muchiile rotunjite;

 • -  La grupuri sanitare va fi prevăzut tavan fals din gips carton rezistent la umezire;

 • -  Se vor inlocui obiectele sanitare

 • -  Se vor inlocui pardoselile exterioare (trepte, acces exterior, rampa persoane cu dizabilitati) cu unele din granit antiderapant prevăzute cu sistem de degivrare exterioare

Vor fi prevăzute lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier astfel:

 • •  Se va monta un container pentru depozitarea uneltelor de mici dimensiuni in construcții

 • •  Se va amenaja o platforma pentru depozitarea materialelor de construcții

 • •  Se vor monta containere pentru deseurile rezultate din ambalarea materialelor de construcții

 • •  Se va monta un pichet ISU

 • •  Se va realiza o împrejmuire temporara a acestei zone

Vor fi utilizate caile de acces existente. Alimentarea cu apa si energie electrica va fi conform avizului tehnic de racordare dat de furnizor.

Amenajarea exterioara:                                CONTRAS

Mneazâ jENERALf LA DIN'ESr


SECRETAR

Se vor reface spatiile verzi                               FULVIA ANTorf

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL 4

7/w/                              ing. ®uza Constantin

I / / / Qz                                        n ,4;— n                                                 I

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.coni

Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții: Creșterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

10204,00

1938,76

12142,76

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

10204,00

1938,76

12142,76

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli cu utilitățile

Alimentare cu energie electrica

40000,00

7600,00

47600,00

TOTAL CAPITOL 2

40000,00

7600,00

47600,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

6000,00

1140,00

7140,00

3.1.1. Studii de teren

6000,00

1140,00

7140,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

30000,00

5700,00

35700,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

19000,00

3610,00

22610,00

3,5

Proiectare:

293000,00

55670,00

348670,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

45000,00

8550,00

53550,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

14000,00

2660,00

16660,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

45000,00

8550,00

53550,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

189000,00

35910,00

224910,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

90000,00

17100,00

107100,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

43800,00

8322,00

52122,00

3.7.2. Auditul financiar

46200,00

8778,00

54978,00

3,8

Asistență tehnică

158500,00

30115,00

188615,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

42000,00

7980,00

49980,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

25000,00

4750,00

29750,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execute, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

17000,00

3230,00

20230,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

116500.00

22135.00

138635.001


Che

tuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

7214255,00

1370708,45

8584963,45

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

4491776,00

853437,44

5345213,44

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

1114615,00

211776,85

1326391,85

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

1607864,00

305494,16

1913358,16

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

595800,00

113202,00

709002,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

537000,00

102030,00

639030,00

Obiect z - Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

58800,00

11172,00

69972,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-tOtal

2053400,00

390146,00

2443546,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

1669800,00

317262,00

1987062,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

383600,00

72884,00

456484,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

9863455,00

1874056,45

11737511,45

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

108134,55

20545,56

128680,11

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

98634,55

18740,56

117375,11

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

9500,00

1805,00

11305,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

80304,98

0,00

80304,98

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7227,72

0,00

7227,72

5.2.3. cota aferentă iSc pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

36138,63

0,00

36138,63

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

36138,63

0,00

36138,63

S.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

800,00

0,00

800,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

770336,24

146363,89

916700,13

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8400,00

1596,00

9996,00

TOTAL CAPITOL 5

967175,77

168505/15

1135681,22

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

11478534,77

2165663,66

13644198,43

Din care C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

7958893,55

1512189,77

—----

SECRETAR

SECRETAR&feNERAL, FII LVI A ANTOmELA DlNESC J


PREȘEDINTE/ȘEDINȚA,

Data: 01.04.2020întoenW^pg^ ina. Gzoțrstantiri’BlizaAnexa nr 2

DEVIZUL

obiectului 1 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

întocmit,


ing. Constantin Buza


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

1.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

3648994,00

693308,86

4342302,86

4.1.4

Instalații

842782,00

160128,58

1002910,58

TOTAL I - subcap. 4.1

4491776,00

853437,44

5345213,44

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

537000,00

102030,00

639030,00

TOTAL II - subcap. 4.2

537000,00

102030,00

639030,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1669800,00

317262,00

1987062,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL IU - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1669800,00

317262,00

1987062,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total H + Total m)

6698576,00

1272729,44

7971305,44


Anexa nr 3

DEVIZUL

obiectului 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

35286,00

6704,34

41990,34

4.1.3

Arhitectură

386583,00

73450,77

460033,77

4.1.4

Instalații

692746,00

131621,74

824367,74

TOTAL I - subcap. 4.1

1114615,00

211776,85

1326391,85

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

58800,00

11172,00

69972,00

TOTAL H - subcap. 4.2

58800,00

11172,00

69972,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

383600,00

72884,00

456484,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

383600,00

72884,00

456484,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1557015,00

295832,85

1852847,85

întocmit, ing. Constantin Buza

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ANEXA LaT^I

HCLM NR.          |

Anexa nr 4

DEVIZUL

obiectului 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

1499970,00

284994,30

1784964,30

4.1.4

Instalații

107894,00

20499,86

128393,86

TOTAL I - subcap. 4.1

1607864,00

305494,16

1913358,16

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL H - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total IU)

1607864,00

305494,16

1913358,16

întocmit, ing. Constantin Buza


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,