Hotărârea nr. 105/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 94/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TENNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA"

a»?a

i o   ROMANIA                 'VsW

wraral JUDEȚUL CONSTANȚA                i

MUNICIPIUL CONSTANȚA consiliul local C0*»5T*N»‘**h                                                                                                                         '•• ..J»--,1-

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 94/2019țprivind aprobarea . documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și. a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rg^biH^reay'rnodefnizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța".

r,-. Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de <5^2:04.2020,                          '        ®

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 59732/31.03;2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.62424/06.04.2020, avizul/Cdmisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul 'Cdmișiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport; culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului OperaționaljRegipnal .2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul<Șp0șif^^4.:5)iCiîeșter.ea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața fortșjjLde.tmU’ncă; 7

Ținând cont de prevederile HCL nr.94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea șl. dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța"; i,

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea ^c(27.3^2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioareȚn.. JT .

'                                                                                                                                     Ci- ;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), xțîijȚ ($) lifed) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a GuvernuluitMr; :'57/2@19 privind Codul administrativ;                                                     s.-'•ti .

HOTĂRĂȘTE

y-                                                                                                 J vr?L '    A". . .

ART.l Se aprobă modificarea art. 1 și art. 2 din HCU.$i^p9^201iȘk5>rivind; aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interven^’^ii^}-pg|ci-palilpr indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,;^eabiițttare^ modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică șiȚyț^'^fnuiqiicății". Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezența hoț.ărâreț și i

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

 • - 8.622.371,76 lei fără TVA, respectiv 10.247.493|19 .lei ȚVĂ inclus - total

investiție,                                                                           '

 • - 5.118.601,19 lei fără TVA, respectiv 6.091.135,42 Iși.ȚVAiincluș - total C+M.

  LQ:;-1 d . WS -;Ț ■ A; ’ aWa’a; ■■     ?

  •• r.Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.94/2019 rămân nă'șjchj.rribate..,.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația Itrcală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, DȘirecției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea* la îndephnire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

'                                                          '                                       '                                           -,-4 :                        . •£-.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: -     

pentru, împotrivă, abtinen. v ?;-

La data adoptării sunt in funcție r/T consilieri diri<^?membri.


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexa nr.l la H.C.L. nr.


Descrierea investiției si Prezentarea indicatorilor tehnico-economici Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnica si telecomunicații, Constanta” - Corp Liceu

Obiectivul general al proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnica si telecomunicații, Constanta corp Liceu este reabilitarea, modernizarea precum si echiparea/dotarea cu necesarul desfășurării activităților educaționale in condiții optime, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1  Conformarea clădirii la cerințele DSP si ISU, respectând necesarul de spatii educative pentru

elevi, prin recompartimentari si refunctionalizari ale spatiilor interioare.

 • 2  Termoreabilitarea clădirii si echiparea corespunzătoare cu instalații noi, performante, la

standardele actuale

 • 3  Echiparea clădirii cu facilitați pentru persoanele cu dizabilitati (rampe, grupuri sanitare).

 • 4  Dotarea laboratoarelor cu cele specifice fiecărei activitati.

Situația existenta a obiectivului de investiții

Clădire Liceu

Anul construirii: in jurul anului 1969

Regim de înălțime: P+2E

Construcția are destinația de liceu.

Situația propusa a obiectivului de investiții

In urma lucrărilor de construire, reabilitare si modernizare va rezulta următorul bilanț teritorial:

COEFICIENȚI URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL STUDIAT

S teren

Din acte=

Din masuratori=

12275,00

mp

12396,00

mp

EXISTENT

PROPUS

Sc

3577,00

mp

3577,00

mp

I Sc CI Liceu

1028,00

mp

1028,00

mp j

Sc C2 Laboratoare

443,00

mp

443,00

mp

Sc C3 Internat

714,00

mp

714,00

mp

Sc C4 Cantina

658,00

mp

658,00

mp

Sc C5 Sala Sport

585,00

mp

585,00

mp

Sc C6 Corp intrare

26,00

mp

26,00

mp

Sc CI Anexa-magazie

33,00

mp

33,00

mp

Sc C8 Anexa-magazie

11,00

mp

11,00

mp

Sc C9 Anexa-Post TRAFO

51,00

mp

51,00

mp

Sc CIO Anexa-magazie

17,00

mp

17,00

mp

Sc CI 1 Anexa-Ghena gunoi

11,00

mp

11,00

mp

Sd

7133,00

mp

7133,00

mp

| Sc CI Liceu

3084,00

mp

3084,00

mp j

Sc C2 Laboratoare

443,00

mp

443,00

mp

Sc C3 Internat

2856,00

mp

2856,00

mp

Sc C4 Cantina

658,00

mp

658,00

mp

Sc C5 Sala Sport

585,00

mp

585,00

mp

din care       Sc C6 Corp intrare

26,00

mp

26,00

mp

Sc C7 Anexa-magazie

33,00

mp

33,00

mp

Sc C8 Anexa-magazie

11,00

mp

11,00

mp

Sc C9 Anexa-Post TRAFO

51,00

mp

51,00

mp

Sc CIO Anexa-magazie

17,00

mp

17,00

mp

Sc CI 1 Anexa-Ghena gunoi

11,00

mp

11,00

mp

POT

28,85

%

28,85

%

CUT

0,57

0,57

Suprafața teren

12396,00

mp

100,00

%

Suprafața construcții

3577,00

mp

28,85

%

Suprafața circulații auto/pietonale

4812,84

mp

38,82

%

Suprafața podeste/trepte

123,50

mp

0,99

%

Suprafața spatii vezi

3882,66

mp

31,34

%

Din punct de vedere funcțional:

Accesul in clădire se realizează la nivelul Parterului prin intermediul a patru intrări. In funcție de diferența de nivel din zona (45-75cm de la cota parterului pana la cota terenului amenajat), la doua dintre zonele de acces sunt prevăzute rampe pentru accesul facil al persoanelor cu disabilitati.

La parter exista atat spatii pentru elevi (5 săli de clasa, 1 laborator si o sala CDI- Centru de Documentare si Informare, biblioteca), cat si spatii pentru personalul didactic si nedidactic (cancelarie, birouri secretariat, director si contabilitate). Sunt prevăzute grupuri sanitare pentru elevi separate pe sexe, pentru profesori si pentru persoane cu disabilitati.

Etajele 1 si 2 sunt identice din punct de vedere planimetric si la nivelul fiecăruia exista spatii pentru elevi (cate 6 săli de clasa si 3 laboratoare pe fiecare nivel), grupuri sanitare separate pe sexe si cate un cabinet.

In cadrul subsolului parțial se desfasoara spatii tehnice.

Circulația pe verticala se realizează prin intermediul a doua scări inchise in case de scara, iar circulația pe orizontala se realizează prin intermediul coridoarelor de-a lungul carora sunt prevăzute spatii pentru dulapurile-vestiare.

Din punct de vedere constructiv:

Se va avea in vedere pastrarea imaginii arhitecturale existente si punerea sa in valoare prin intermediul finisajelor propuse.

Structura de rezistenta se pastreaza si nu se intervine asupra elementelor structurale.

In cazul recompartimentarilor interioare propuse se vor realiza pereți din zidărie BCA, gips-carton normal/rezistent la umezeala/rezistent la foc sau compartimentări PVC (in grupuri sanitare), funcție de spatiile in care aceștia sunt poziționați.

Se vor inlocui finisajele interioare conform destinațiilor in care acestea vor fi montate:

 • - pentru pardoseli se va utiliza rasina epoxidica cu excepția grupurilor sanitare si a caselor de scara

 • - pentru pereți si tavane se va utiliza vopsitorie lavabila, respectiv faianța pentm spatiile umede

Se vor reface termoizolatia de pe fațade si termo/hidroidroizolatia de la nivelul acoperișului tip terasa. Se vor inlocui finisajele de pe fatatade utilizandu-se tencuiala decorativa de exterior si se va inlocui tamplaria existenta.

Ca soluții rezultate din Expertiza Tehnica:

 • - Repararea tencuielilor exterioare pe zonele care prezintă degradări si desprinderi (inclusiv la nivelul aticului). In situația in care, după desfacerea tencuielilor degradate, se constata ca exista elemente de beton armat cu armatura expusa, este necesara curatarea de rugina a armaturilor expuse si refacerea stratului de acoperire cu beton a armaturii;

 • - Repararea sau înlocuirea instalațiilor defecte;

 • - înlocuirea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale (jgheaburi, burlane);

 • - Repararea si etanseizarea trotuarelor perimetrele; corectarea pantei acestora.

De asemenea, in vederea conformării clădirilor la normele ISU si DSP, se propune realizarea următoarelor lucrări:

 • - Recompartimentari cu pereți ușori din gips-carton si desfaceri de pereți neportanti de compartimentare existenti (zidarii de 12-15cm grosime);

 • - închiderea unor goluri de usi sau ferestre in pereții portanti;

 • - Introducerea de goluri de usa in pereții portanti, cu realizarea de buiandrugi din beton armat la partea superioara a acestora.

Ca soluții rezultate din Audit Energetic:

Construcții:

 • 51 - termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosime de 8 cm, care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului

 • 52 - termoizolare pereților exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 15 cm, montat pe fata exterioara a pereților

 • 53 - reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si înlocuirea sistemului prin introducerea de polistiren expandat de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a terasei

 • 54 - înlocuirea tamplariei exterioare existente usi si ferestre (fara performante termoenergetice cunoscute), cu o tamplarie performanta din punct de vedere energetic din P.V.C., cu geam tripan si acoperire selectiva cu 3 garnituri de etansare

Instalații:

II - înlocuirea instalației de iluminat interior

 • 12 - Lucrări de creștere a performantei energetice aferente instalațiilor termice si sanitare

 • 13 - montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea de apa calda de consum

 • 14 - Instalare sistem de ventilare mecanica, inclusiv cu recuperare de căldură pentru asigurarea calitatii aerului interior


Sc (suprafața construita)

Sd (suprafața desfasurata)

Su (suprafața utila)


1.028,00 mp

3.084,00 mp

2.784,60 mp


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


 • 1.  Indicatori valorici:

10.247.493,19 lei (inclusiv TVA) din care C+M:

6.091.135,42 Iei (inclusiv TVA)

Durata de realizare (luni) 18 luni

 • 2.  Capacitati (in unitari fizice si valorice):

Sc (suprafața construita)

Sd (suprafața desfasurata)

Su (suprafața utila)


8.622.371,76 lei (exclusiv TVA)

5.118.601,19 lei (exclusiv TVA)


1.028,00 mp

3.084,00 mp

2.784,60 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Proiectant,

S.C. H0L1DAY D'SIGN CONSULT S.R.L._______________

-- ANEXA LA HCLM NR.


(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții


14.02.2020

"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnica si telecomunicații. Constanta" - Corp Liceu

Cota TVA= 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

37,759.78

7,174.36

44,934.14

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

35,285.20

6,704.19

41,989.39

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

73,044.98

13,878.55

86,923.53

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

80,837.93

15,359.21

96,197.14

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

14,800.00

2,812.00

17,612.00

3.1.1. Studii de teren

14,800.00

2,812.00

17,612.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnică

41,800.00

7,942.00

49,742.00

3.4

Certificarea performanței energetice al clădirilor

24,000.00

4,560.00

28,560.00

3.5

Proiectare

218,300.00

41,477.00

259,777.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

60,300.00

11,457.00

71,757.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

9,100.00

1,729.00

10,829.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

143,900.00

27,341.00

171,241.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

105,700.00

20,083.00

125,783.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

59,500.00

11,305.00

70,805.00

3.7.1.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia

9,500.00

1,805.00

11,305.00

3.7.1.2 Management de proiect

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.2. Auditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistență tehnică

134,435.33

25,542.71

159,978.04

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

44,435.33

8,442.71

52,878.04

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

29,623.55

5,628.47

35,252.03

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

14,811.78

2,814.24

17,626.01

3.8.2. Dirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107,100.00

Total capitol 3

. 540,035.33

102,606.71

642,642.04

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,838,785.36

919,369.22

5,758,154.58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

50,288.57

9,554.83

59,843.40

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

458,554.00

87,125.26

545,679.26

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

72,863.00

13,843.97

86,706.97

4.5

Dotări

1,985,396.75

377,225.38

2,362,622.13

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

7,405,887.68

1,407,118.66

8,813,006.34

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

126,073.90

23,954.04

150,027.94

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

75,644.35

14,372.43

90,016.78

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,429.55

9,581.61

60,011.16

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

69,101.12

0.00

69,101.12

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

25,593.01

0.00

25,593.01

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,118.60

0.00

5,118.60

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

25,593.01

0.00

25,593.01

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

12,796.50

0.00

12,796.50

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (4 % * cap. 1+2+4)

302,390.82

57,454.26

359,845.08

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate ‘                                          ‘J

■ .• 16,000.00

3,040.00

19,040.00

Total capitol 5

513,565.84

84,448.30

598,014.14

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

9,000.00

1,710.00

10,710.00

Total capitol 6

9,000.00

1,710.00

10,710.00

TOTAL GENERAL

8,622,371.76

1,625,121.43

10,247,493.19

dincare:C + TOtff^S^ț^W.--,---------——

5,118,601.19

972,534.23

6,091,135.42

LV^^^^^DInScU BENEFICIAR PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, PR0IECtfC- * <

''l .                UAT MUNICIPIUL CONSTANTA ll> (XCit           . HAAl)î®4 A S.C. HOLIDAY D'SIGNlCuNSULt S’.R:L,,z::ia. i-