Hotărârea nr. 104/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CALITATE DE ”PROMOTOR DE PROIECT” ȘI ASIGURĂRII COFINANȚĂRII DE 15% ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REMUS OPREANU, CONSTANȚA” PRIN PROGRAMUL RO-ENERGY, FINANȚATOR GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării Municipiului Constanța în calitate de "promotor de proiect" și asigurării cofinanțării de 15% în cadrul proiectului "îmbunătățirea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Constanța" prin Programul RO-Energy, finanțator Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020

^^nsiIRjI^caj^aI municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 68339/23.04.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 68500/24.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte si protecție socială;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. e și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Constanța ca "promotor de proiect" în cadrul proiectului "îmbunătățirea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Constanța" prin Programul RO-Energy, finanțator Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile legate de proiect, respectiv contribuția proprie, în cuantum de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ce îi revin din bugetul proiectului, costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului RO-Energy, finanțator Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției dezvoltare și fonduri europene, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: zt? pentru, împotrivă,   abțineri. »

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


FULVIA ANTO