Hotărârea nr. 103/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI ”DEVELOPING CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE BLACK SEA BASIN (DEZVOLTAREA INDUSTRIILOR CULTURALE ȘI CREATIVE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE), ACRONIM CREA-CENTERS, CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE BSB-757” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului "Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin (Dezvoltarea Industriilor Culturale și Creative în Bazinul Mării Negre), acronim CREA-CENTERS, cu numărul de înregistrare BSB-757" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul

Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Consiliul Jocal al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de MM;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 48119/09.03.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 51937/12.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere scrisoarea către aplicanți nr. 468/23.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 184021/24.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. e și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului "Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin (Dezvoltarea Industriilor Culturale și Creative în Bazinul Mării Negre), acronim CREA-CENTERS, cu numărul de înregistrare BSB-757".

Art. 2 Se aprobă cheltuielile legate de proiect, respectiv contribuția proprie, în cuantum de 8% din valoarea cheltuielilor eligibile ce îi revin din bugetul proiectului, costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 - 2020.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției dezvoltare și fonduri europene, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.                                              „

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: s,/? pentru, ' împotrivă, ~ abțineri. «

La data adoptării sunt în funcție JL-P consilieri din 27 membri.