Hotărârea nr. 102/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 159/2002 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

cONSTA/Vfy ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr, 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul Ipcal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           2020:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 64440/10.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul secretarului general înregistrat sub nr. 68285/23.04.2020;

Ținând.cont de prevederile art. 83 și art. 84 alin. (1) din Anexa nr. 1 din Decretul Președintelui României nr. 240 din data de 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 134 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. I - Se completează art. 22 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța, în sensul introducerii unui nou articol, cu următorul conținut:

„ART. 22A1- în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă Online de videoconferință. Rezultatul votului va fi transmis anterior desfășurării ședinței consiliului local, prin mijloace electronice, secretarului general, care asigură transmiterea acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul ședinței consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință."

ART. II - Se completează art. 34 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța, în sensul introducerii unui nou articol, cu următorul conținut:

„ART. 34A1- în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință."

ART. III - Se completează art. 51 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța, în sensul introducerii unui nou articol, cu următorul conținut:

„ART. 51A1 - în situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, votul consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință sau prin vot electronic".

ART. IV - Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate precum și a ședințelor în plenul Consiliului local al municipiului Constanța, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. V - Celelalte prevederi ale HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța rămân neschimbate.

ART. VI - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre tuturor celor interesați în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

$7 pentru, împotrivă.          a bți neri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


CONTRAS SECRET

FU LVI A lMNEAZA/ ÎENERAl,

ESCU


CONSTANTA

NR. !


2020


ANEXA LA HCL NR.

CAPITOLUL I

Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, respectiv convocarea Consiliului local al municipiului Constanța

Art. 1 - (1) Convocarea Comisiilor de specialitate aie Consiliului local al municipiului Constanța, respectiv convocarea Consiliului local al municipiului Constanța se face prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ.

 • (2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța se consideră fiind acolo unde se află președinții acestora.

 • (3) Locul desfășurării ședinței Consiliului local al municipiului Constanța se consideră fiind acolo unde se află primarul, președintele Consiliului local al municipiului Constanța, respectiv secretarul general.

 • (4) în situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și/sau primarul nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliului local al municipiului Constanța se consideră fiind acolo unde se află secretarul general.

Art. 2 - Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că "ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă Online de videoconferință".

CAPITOLUL II

Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța

Art. 3 - Procedura de lucru, la începerea ședinței, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța este următoarea:

 • a) Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu;

 • b) Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria municipiului Constanța, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma Online și vor selecta link-ul "Join the meeting";

 • c) Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință.

Art. 4 - Modalitatea de lucru în timpul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța este următoarea:

 • a) Președintele Comisiei de specialitate va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare.

 • b) Președintele Comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: "înscriere la cuvânt".

 • d)  Președintele Comisiei de specialitate va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • e) Președintele Comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art. 5 - (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalități:

 • a) prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b) prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

(2) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA", 2) "NU" și 3) "Abținere".

Art. 6 - Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. "b", este limitat la maxim 3 minute.

Art. 7 - După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare a acestuia, Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art. 8 - (1) Avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței Consiliului local al municipiului Constanța, prin mijloace electronice secretarului general.

CAPITOLUL III

Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliului local al municipiului Constanța

Art. 9 - Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului local al municipiului Constanța este următoarea:

 • a) Consilierii generali vor deschide tableta de serviciu;

 • b) Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria municipiului Constanța, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma online și vor selecta link-ul "Join the meeting";

 • c) Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință.

Art. 10 - Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului local al municipiului Constanța este următoarea:

 • a) Președintele de ședință asistat de secretarul general, va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare.

 • b) secretarul general verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c) Președintele de ședință va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare și aprobare a acesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ.

 • d) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: "înscriere la cuvânt".

 • e) Președintele de ședință va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • f) Președintele de ședință are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art. 11 - (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalități:

 • a) prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b) prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

(2) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA", 2) "NU" și 3) "Abținere".

Art. 12 - Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. "b", este limitat la maxim 3 minute.

Art. 13 - (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare al acestuia, președintele de ședință anunță rezultatul votului.

(2) Președintele de ședință menționează dacă proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins.

CAPITOLUL IV

Caracterul public al ședințelor Consiliului local al municipiului Constanța

Art. 14 - Caracterul public al ședințelor Consiliului local al municipiului Constanța se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor consiliului local la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe internet.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 15 - Ședințele Consiliului local al municipiului Constanța se vor înregistra audio și video, rezultatele votului fiind în mod obligatoriu salvate.

A

Art. 16 - (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului local al municipiului Constanța se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija secretarului general.

(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 17 alin. (1), va fi semnat pentru veridicitate de către președintele de ședință al Consiliului local al municipiului Constanța și de către secretarul general.

Art. 17- Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.