Hotărârea nr. 100/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA UNUI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN DATA DE 20.03.2020

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliul local al municipiului Constanța din data de 20.03.2020

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 20.03.2020;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 55851/20.03.2020, raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 55853/20.03.2020, e-mailul doamnei consilier Nicolae Irinela înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 55860/20.03.2020 precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005, precum și HCL nr. 49/2020 prin care a fost aleasă președinte de ședință doamna consilier Irinela Nicolae;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 123 alin. (3), art. 134, alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - . Se ,alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) _______________ pentru ședința extraordinară a Consiliul local al"municipiului Constanța din data de 20.03.2020.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

/^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

' J pentru, ~ împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în functie~Z^ consilieri din 27 membri.


CONSTANȚA