Hotărârea nr. 10/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ SITUAT ÎN CONSTANȚA, BD. FERDINAND NR. 49

coMSTA/vrxî ROMÂNIA® JUDEȚUL CONSTANȚA ^MUNICIPIUL CONSTANȚA [^CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, Bd. Ferdinand nr. 49

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de             &Q.2X)__________

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7868/15.01.2020, procesul-verbal nr. 18103/06.11.2019 al Comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, raportul nr. 718/20.01.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile în subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța, precum și prevederile H.C.L. nr. 323/2015 privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 279/2015 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea sau proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța, bd. Ferdinand nr. 49 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că durata contractelor de închiriere să fie de 2 ani, sub sancțiunea rezilierii contractelor de închiriere dacă:

  • - nu se aduc îmbunătățiri pe cheltuiala proprie a Asociațiilor cărora le-a fost repartizat spațiul;

  • - se înregistrează debite la plata chiriei și utilităților pe o perioadă mai mare de 3 luni.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,        împotrivă ,   ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

CONSTANȚA, N R. ^0   /CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENA£HE

GoHSTAA/^ românia

£r «JUDEȚUL CONSTANȚA .Jmunicipiul constanța J / consiliul local

ANEXA


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Teorvo
Nr. crt.

Adresa imobilului

Beneficiar

1.

Bd. Ferdinand, nr.

49, în suprafața utilă

91 mp

  • 1.    Asociația    Județeană    Constanța    a

Revoluționarilor din Decembrie 1989 "Pontus Euxinus"

  • 2.    Fundația Revoluționarilor "Tomis 22"

  • 3.    Asociația "Decembrie 1989"

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACH£