Hotărârea nr. 1/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI BARAȚĂ BOGDAN-DUMITRU

c0NstaN7>]ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind validarea în funcția de consilier local a domnului Barață Bogdan-Dumitru

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de____ȘfhffAcKOgO ;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 11859/21.01.2020, raportul secretarului general înregistrat sub nr. 12376/21.01.2020, adresa nr. 200/18.12.2019 a Partidului Național Liberal, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 244666/18.12.2019, declarația domnului Zarzare Nicolae din 17.12.2019 având numărul de înregistrare nr. 146 din 17.12.2019 la Partidul Național Liberal, nota nr. 245371 din 18.12.2019 a secretarului general, adresa secretarului general nr. 246679/20.12.2019, adresa nr. 202/20.12.2019 a Partidului Național Liberal înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 247880/23.12.2019 în care se precizează că următorul supleant pe lista de candidați a Partidului Național Liberal este domnul Barață Bogdan-Dumitru;

Luând act de Ordinul prefectului județului Constanța nr. 528/11.12.2019, transmis prin adresa nr. 15378/11.12.2019 a Instituției prefectului județului Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 243787/ 17.12.2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Constanța al domnului Constantin Victor și declararea ca vacant a locului de consilier local;

Văzând prevederile art. 204 alin. 2 lit. j din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,;

în temeiul prevederilor art. 32, alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, art. 129 alin. 14 și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se validează în funcția de consilier local domnul Barață Bogdan-Dumitru, următorul supleant pe lista Partidului Național Liberal.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cty pentru,          îmootrivă. Z _ abțineri.

La data adoptării                        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Marcela Enach


CONSTANȚA