Hotărârea nr. 99/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA” – FAZA DALI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 59530/22.03.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 62424/26.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, precum și cerințele Ghidului solicitantului-condiții generale de accesare a fondurilor;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța" și devizul general, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-75.606.177,76 lei fără TVA, adică 89.854.757,70 lei (cu TVA), total investiție.

-58.394.180,29 lei fără TVA,adică 69.489.074,79 lei (cu TVA), construcții și montaj. Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

Y pentru, ~~ împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ș ț- consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENAGHE


A /        M/3


ANEXA LA

HCLM NR.

Anexă la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”, din județul Constanța

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiție:

Documentația de autorizare a lucrărilor de intervenții pentru “Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

 • - U.A.T. Municipiu! Constanța

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar):

 • - nu e cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

 • - U.A.T. Municipiul Constanța

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate :

- S.C. Urban Scope S.R.L.

CIF: RO35752863

SEDIU: Șos. Pipera Nr.14, Et. 3, Sector 1 București 014252

Email: office@urbanscope.ro

Telefon/fax: 031.438.2379

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”'’ a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative și calitative avute în vedere, cu evidențierea reducerii emisiilor GES, a numărului de călători atrași spre deplasarea cu transportul public și a reducerii numărului de kilometri parcurși cu vehiculul privat.

Obiectivele Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, la nivel județean, regional, național și european, după cum urmează:

- Cartea Verde Europeană a Transportului Urban — „Spre o nouă cultură a mobilității urbane".

Documentul stabilește provocările principale la care trebuie să răspundă mobilitatea urbana, proiectul propus având impact asupra tuturor celor 5 aspecte menționate: orașe cu trafic fluid, orașe mai puțin poluante, transport urban mai inteligent, transport urban accesibil, transport urban în condiții de siguranță și securitate.

 • - Mașter Planul General de Transportai României

Mașter Planul General de Transport al României stabilește liniile directoare pentru o dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: „Un sistem de transport durabil (sustenabil)”, obiectiv sprijinit și prin implementarea proiectului de față.

 • - Programul Operațional Regional 2014-2020

în cadrul POR 2014-2020 este definită oportunitatea realizării de planuri de mobilitate urbană sustenabile, avându-se în vedere necesitățile privind creșterea gradului de mobilitate al persoanelor și bunurilor, sporirea adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local precum și favorizarea unei creșteri economice sustenabile din punct de vedere social și al mediului înconjurător, prin asigurarea unui transport urban și periurban sustenabil. Intervențiile privind reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanța prin resistematizarea infrastructurii de transport se încadrează în obiectivele Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța 2017 - 2023

„Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Constanța 2017 - 2023” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate. în cadrul Listei de proiecte aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța, proiectul se regăsește la poziția 124: ,Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”. De asemenea, este important de menționat faptul că proiectul este inclus în Planul de acțiune al Planului de mobilitate urbană durabilă al Polului de creștere Constanța, în cadrul tematicii: „Proiecte integrate pentru îmbunătățirea integrării între planificarea urbană și infrastructura de transport, pietonală și pentru biciclete”, Poziția 1, Cod proiect nou MB1: „îmbunătățirea mobilității în zona centrală a Municipiului Constanța.

Așa cum a fost menționat anterior, intervențiile privind reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanța prin acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța se încadrează în obiectivele Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.

în acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Polului de creștere Constanța, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța, dar au fost realizate și studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere.

Elementele rezultate din analiza documentelor existente și a studiilor de circulație efectuate în teren au fost sintetizate, astfel încât să poată fi identificate principalele deficiențe ale sistemului de transport actual, în special din punctul de vedere al mobilității urbane durabile, iar concluziile au servit pentru stabilirea zonei de reabilitare, astfel încât rezultatele să fie optime.

 • 2.3, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • •  creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor

 • •  eficientizarea transportului prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori;

 • •  crearea unei rețele pietonale în zona centrală a Municipiului Constanța;

 • •  crearea de piste pentru bicicliști;

 • •  menținerea sau creșterea ponderii mersului pe jos pentru deplasări pe distanțe scurte;

 • •  îmbunătățirea condițiilor de transport public în zona studiată prin repararea străzilor studiate;

 • •  aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto, cu bicicleta și pietonală;

 • •  creșterea atractivității și siguranței deplasărilor cu bicicleta, prin introducerea infrastructurii specifice acestui mod de deplasare, respectiv prin realizarea de piste de biciclete;

 • •  creșterea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale prin reabilitarea/crearea trotuarelor;

 • •  reducerea emisiilor GES;

 • •  promovarea transportului public urban drept o soluție alternativă utilizării vehiculului personal, pentru asigurarea accesului cetățenilor la locul de muncă, furnizorii de servicii și alte puncte de interes;

 • •  reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni;

 • •  creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona de influență a proiectului.

 • 3. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

3.1. Soluția tehnică din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru Scenariul 1 - propusă

Lucrări de drum și resistematizare a spațiului existent

Str. Ștefan cel Mare, L= 1087,00m

Beneficiarul dorește regenerarea urbană a zonei centrale printr-o serie de măsuri care sa conducă la creșterea accesibilității si mobilității pietonale din zona centrala a Municipiului.

Una din măsuri este transformarea segmentului Străzii Ștefan cel Mare supus studiului, într-o esplanadă pietonală modernă, punct de interes major și marca a Municipiului Constanța, reiterând un traseu identitar, care nu mai departe de acum 10 ani era presărat de magazine, sedii de bănci, birouri notariale, restaurante și cafenele, reflectând o viață comercială înfloritoare, după care a intrat într-o decadentă, devenind o zonă aridă și în principiu mai mult de tranzit, singurele intervenții realizându-se în porțiunea cuprinsă între Strada Răscoalei 1907 și Strada Mihai Viteazu, datorate prezentei galeriilor comerciale Tomis Mall.

Intervenția este dedicată atât cetățenilor urbei cât și turiștilor, fiind cu atât mai importantă cu cât contribuie, în afară de îmbunătățirea microclimatului zonal și creșterea standardului calității vieții la nivelul Municipiului, la promovarea turismului în țară și peste hotare, generând creștere economică la nivel local și național.

Rolul său vital este de a relaționa între vechi și nou, conectând trasee de promenadă cu zona comercială cea mai influentă a urbei, ca parte dintr-un masterplan al dezvoltării Municipiului. Prin prisma acestei gândiri unitare și a memoriei locului, aceasta arteră pietonală este necesar să fie tratată de manieră în care viața comercială și socială să reînvie și să se reconecteze la organismul orașului.

în acest sens, esențială este rezolvarea funcțională a traseului în condițiile excluderii traficului auto de pe tot parcursul amplasamentului, cu rezolvarea preluării acestuia către arterele majore, și a asigurării continuității traficului pietonal; pentru aceasta fluxurile de circulație sunt preluate pe străzile adiacente, iar traversarea intersecțiilor se va realiza prin Pasajul pietonal subteran Mihai Viteazu reabilitat, supraînălțări ale trecerilor de pietoni pentru calmarea traficului și restricționări limitate.

Altă măsură este modernizarea trotuarelor din segmentele de străzi destinate studiului: Bulevardul Mamaia, Strada Mihai Viteazu, Strada I.Gh.Duca, Strada Atelierelor, Strada Ștefan Mihăileanu, Strada Cuza Vodă, Strada General Mânu, Strada Răscoalei 1907, Strada Miron Costin, Strada Ion Lahovari, Strada Jupiter, precum și a întregului prospect al străzilor Bulevardul Ferdinand și Strada Mircea cel Bătrân, pe durata segmentelor stabilite mai sus.

Aceasta intervenție presupune păstrarea destinațiilor și funcțiunilor aferente acestor locații, cu amendamentul optimizării traficului, a transportului în comun și introducerea elementelor de mobilitate alternativă.

In urma analizei de sit si a identificării disfunctionalitatilor si neconformitatilor, se conturează următoarele direcții de dezvoltare conceptuala a zonei studiate, in raport cu segmentul de studiu si funcțiunea sa.

în cadrul studiului se desprind trei subiecte diferite, unul este referitor la pietonalul Străzii Ștefan cel Mare care va avea o abordare complexă, unul este referitor la modernizarea trotuarelor de pe străzile: Bulevardul Mamaia, Strada Mihai Viteazu, Strada I.Gh.Duca, Strada Atelierelor, Strada Ștefan Mihăileanu, Strada Cuza Vodă, Strada General Mânu, Strada Răscoalei 1907, Strada Miron Costin, Strada Ion Lahovari, Strada Jupiter și ultimul vizează întregul prospect al străzii, între fronturile limitelor de proprietate de pe Strada Mircea cel Bătrân și Bulevardul Ferdinand.

Bulevardul Ferdinand, L=1965,00 m

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație a vehiculelor de transport public) și în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasărilor cu transportul public, pietonal și cu bicicleta se propune reconfigurarea circulației infrastructurii existente prin realizarea unei benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public (lățimea benzii fiind de minim 3,50 m), reabilitarea trotuarelor și realizarea de piste pentru biciclist! (în limita spațiului disponibil).

Strada Mircea cel Bătrân, Ferdinand, L=852,00 m

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație a vehiculelor de transport public) și în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasărilor cu transportul public, pietonal și cu bicicleta se propune reconfigurarea infrastructurii existente prin realizarea unei benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public (lățimea benzii fiind de minim 3,50 m), reabilitarea trotuarelor și realizarea de piste pentru bicicliști (în limita spațiului disponibil).

Bulevardul Mamaia, L=88,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente la nivelul trotuarelor.

Strada Cuza Vodă, L=1314,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente la nivelul trotuarelor.

Strada Gheorghe Duca, L=104,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente la nivelul trotuarelor.

Strada Atelierelor, L = 89,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente la nivelul trotuarelor.

Strada Mihai Viteazul, L = 469,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente la nivelul trotuarelor.

Strada Miron Costin, L = 74,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente și transformarea tronsonului de stradă într-un spațiu shared space (spațiu în care prioritate să aibă pietonii și bicicliștii urmați de autoturisme, autoturisme a căror viteză de deplasare nu trebuie să depasească 5 km/h.)

Strada Ion Lahovari, L = 81,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente la nivelul trotuarelor.

Strada Jupiter, L = 45,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente și transformarea tronsonului de stradă într-un spațiu shared space (spațiu în care prioritate să aibă pietonii și bicicliștii urmați de autoturisme, autoturisme a căror viteză de deplasare nu trebuie să depasească 5 km/h.)

Strada Ștefan Mihăileanu, L = 124,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente și transformarea tronsonului de stradă într-un spațiu shared space (spațiu în care prioritate să aibă pietonii și bicicliștii urmați de autoturisme, autoturisme a căror viteză de deplasare nu trebuie să depasească 5 km/h.)

Strada General Mânu, L = 143,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente la nivelul trotuarelor.

Strada Răscoalei, L = 173,00 m

în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasării pietonale se propune reabilitarea infrastructurii existente la nivelul trotuarelor.

 • b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă

Lucrări de intervenție la Pasajul pietonal Ștefan cel Mare

In ciuda recentelor lucrări minimale de reabilitare, Pasajul pietonal, necesita lucrări de intervenție care sa rezolve doua probleme majore, si anume: eliminarea intrării apelor meteorice provenite de pe pietonal in pasaj conducând la inundații odata cu creșterea precipitațiilor si rezolvarea accesului persoanelor cu dizabilitati, si îndepărtarea fisurilor relevate in Expertiza tehnica.

Fântâni si ansambluri de ședere

I

Pentru imbunatatirea calitatii microclimatului din zona studiata si creșterea atractivitatii ca motivație a mobilității alternative (deplasarea pe jos sau cu bicicleta), se introduce Apa ca element vital, curator, participativ, intr-o serie de configurații: canale de apa curgătoare, jeturi dinamice de pardoseala, căderi de apa, bazine cu jocuri de apa, apa pulverizata. Apa - generatoare de viata, alaturi de vegetație - generatoare de umbra, creeaza o oaza primitoare pe timpul verilor călduroase si elimina efectul insulelor de căldură generate de suprafețele construite in cadrul țesutului orașului. Deasemenea, in afara de efectul benefic asupra sanatatii oamenilor (locuitori sau vizitatori) si implicit a orașului, apa este un element de atracție in cadrul parcursului pietonal in combinație cu ansambluri de ședere, socializare si relaxare.

Amenajări peisagere

Vegetația existentă este de două categorii: cea alcătuită din copaci ce datează din momentul în care a fost realizata inițial amenajarea - elemente vegetale de tip arbori ce s-au dezvoltat foarte bine și nu necesită lucrări și zonele verzi propriu zise.

Lucrări edilitare

Pentru asigurarea unei circulații în siguranță, capacele căminelor de vizitare existente, gurile de scurgere existente și aerisitoarele de gaze se vor ridica la cota proiectată a străzii.

Instalații electrice si Iluminat public pentru pistele de biciclete și trotuare

Pentru alimentare cu energie electrica a instalațiilor electrice de iluminat public, au fost prevăzute tablouri electrice TE-1L, amplasate in exterior. Comanda pornit-oprit a iluminatului se va realiza manual si automat (fotocelula sau automat programabil).

Pentru alimentarea cu energie electrica a instalațiilor electrice de curenti slabi din zona s-au prevăzut tablouri electric TE-CS, amplasate in exterior.

Dotări si mobilier urban

Una din condițiile esențiale pentru ridicarea nivelului de confort si a condițiilor de trai al locuitorilor din aceasta zona defavorizata este oferirea de spatii amenajate in vederea socializării si favorizării schimburilor interculturale si umane, si a petrecerii timpului liber, care aranjate atragator si sa confere siguranța si confort prin ergonomie si calitate. Se propune dispunerea de rasteluri de biciclete (20 buc) si coșuri de gunoi (circa 200 buc), ținând cont ca primul pas pentru a menține curățenia este de a dispune coșuri de gunoi in număr indestulator si dispuse convenabil, astfel incat sa fie facila folosirea lor.

Pentru realizarea unor parcursuri interesante se propune amplasarea de banei in jurul arborilor plantați si banei liniare dispuse in zig-zag pentru crearea de alveole propice interacțiunilor socio-culturale, cu spatar, alcătuind ansambluri inchise sau deschise (insumand o lungime totala de 395ml), banei liniare dispuse in jurul jardinierelor bogat plantate, de-l lungul fântânilor sau spatiilor verzi, fara spatar (insumand o lungime totala de235ml), banei independente cu spatar avand configurații si aspect modern (36 buc), banei Smart cu sisteme inteligente (10 buc) si banei tip șezlong (5 buc) in zona de contemplare si recreere adiacenta Casei Modei.

Pentru informarea cetățenilor si vizitatorilor si afișarea de mesaje de interes public, se prevede instalarea de panouri de informare si afisaj inteligente (7 buc).

Restricționa rea accesului auto se va realiza cu bolarzi ficși (78 buc) si sisteme inteligente cu cate 2 bolarzi retractabili (13 buc) la fiecare traversare a străzilor adiacente, pentru accesul mașinilor de intervenție, etc.

Pentru ambientarea si umbrirea zonelor de tip piateta in vederea posibilității eliberării acestora se prevăd jardiniere de mari dimensiuni pentru plantarea de arbori/arbusti (20 buc), iar pe parcursul traseului pietonal in zonele îngustate se dispun jardiniere bordate cu banei liniare care permit plantari bogate (10 buc).

Având în vedere ca pe bulevardul Ferdinand si strada Mircea cel Bătrîn ce fac obiectul prezentei documentații circulă transportul public, prin proiect au fost prevăzute stații de transport public inteligente după cum urmează:

 • •      bulevardul Ferdinand - 9 stații

 • •      strada Mircea cel Bătrân - 2 stații

Stațiile de transport public vor fi stații de transport public inteligente cu panouri fotovoltaice pentru susținerea sistemelor de iluminat, încărcare USB, afișaj publicitar și informare călători.

Sistemele de informare pentru cetateni sunt elemente integratoare care asigura fluxul informațional intre spatiile special amenajate pentru trasnportul public si restul zonelor. Acestea vor avea efect de îndrumare a cetatenlor/calatorilor către hub-urile de transport.

 • •      sisteme de informare pentru cetățeni:

o bulevardul Ferdinand - 8 bucăți

o strada Mircea cel Bătrân - 4 bucăți

o strada Mihai Viteazul - 1 bucată

o strada Gheorghe Duca -1 bucată

o bulevardul Mamaia - 1 bucată

Principalele elemente ale modului de informare:

 • •     suprafața ocupata aproximativa 2x1 m;

 • •      sistem de alimentare cu energie solara (baterie incorporata)

 • •     sistem de ilumnare cu led

 • •     WlFi internet (model 4G si antena de comunicații)

 • •      cadru din structura metalica, otel galvanizat sau similar

 • •     sistem cu display cu consum redus de energie (LED/e-paper/alte tehnologii)

Mobilierul urban inteligent actioneaza ca un real hub de socializare pentru cetățenii secolului 21, astfel ca acest element urban are un deosebit impact si in zona de influențare a deciziilor de călătorie.

 • •      bănci "smart":

o bulevardul Ferdinand - 13 bucăți

o     strada Mircea cel Bătrân - 3 bucăți

o strada Mihai Viteazul -1 bucată

o strada Gheorghe Duca -1 bucată

o bulevardul Mamaia - 2 bucăți

Alte elemente de mobilier urban propuse sunt:

 • •     stâlpi antiparcare, amplasați la marginea trotuarelor după cum urmează:

o strada Mircea cel Bătân -1113 bucăți

o strada Cuza Vodă - 2029 bucăți

o     strada Răscoalei 1907 -315 bucăți

o     strada Gheorghe Mânu - 265 bucăți

o strada Ion Lahovari - 157 bucăți

o strada Miron Costin -10 bucăți

o strada Mihai Viteazul - 785 bucăți

o strada Ștefan Mihăileanu -14 bucăți

o strada Jupiter -10 bucăți

o strada Gheorghe Duca - 154 bucăți

o     strada Atelierelor - 157 bucăți

o     Bulevardul Mamaia -175 bucăți

 • •      rastele pentru biciclete:

o     bulevardul Ferdinand - 4 bucăți

o strada Mircea cel Bătân - 3 bucăți

o strada Mihai Viteazul - 1 bucată

 • •      automate pentru controlul adaptiv al traficului si prioritizarea transportului:

o bulevardul Ferdinand - 7 bucăți

o strada Mircea cel Bătân - 4 bucăți

o strada Cuza Vodă - 1 bucată

o     strada Răscoalei 1907 - 1 bucată

o     strada Mihai Viteazul - 1 bucată

o     strada Gheorghe Duca -1 bucată

o     Bulevardul Mamaia -1 bucată

Infrastructura de comunicații

p

în cadrul intervențiilor proiectate va fi realizată canalizația necesară pentru infrastructura de comunicații a sistemelor inteligente de transport care vor fi implementate în aria de intervenție prin proiect sau alte proiecte complementare, respectiv: sistem de management al traficului, sistem de informare a călătorilor în stații, ticketing.

Canalizația este dimensionată astfel încât să asigure rețelei subterane de curenți slabi condiții de dezvoltare, întreținere și exploatare rațională din punct de vedere economic și urbanistic permițând instalarea succesivă de noi cabluri, înlocuiri sau desființări de cabluri fără afectarea drumurilor modernizate, și fără perturbării în circulația rutieră. Canalizația se va realiza din patru conducte PEHD cu diametrul de 90 mm pozate pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm si vor avea o acoperire de 10 cm din nisip.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

- nu este cazul

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

Prin Certificatul de Urbanism, nu este condiționată realizarea lucrărilor de intervenție propuse, dat fiind faptul ca amplasamnetul este situat in zona protejata.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervensie

Denumire stradă

Lungime (m)

suprafață carosabil (mz)

suprafață trotuare (mz)

lungime benzi dedicate exclusiv transportului public (m)

lungime piste biciclete (m)

suprafața piste biciclete (m2)

suprafața shared -space (mz)

Piste de biciclete

Str. Ștefan cel Mare

1087

-

15780

-

-

B-dul Ferdinand

1965

23995,00

13775

1965 m (bandă dedicată exclusiv     transportului

public, pe direcția strada Mircea cel Bătrân către strada Theodor Burada, bandă ce se va întrerupe în dreptul intersecțiilor)

2 x 1800 m (piste de biciclete ce se vor întrerupe în dreptul intersecțiilor)

3153,50

Piste în sens unic amplasate la nivelul trotuarelor bulevardului

Str. Mircea cel Bătrân

852

8822,00

6620,00

852 m (bandă dedicată exclusiv     transportului

public,     pe     direcția

bulevardul     Ferdinand

către șoseaua Mamaia, bandă ce se va întrerupe în dreptul intersecțiilor)

2x 852 m (piste de biciclete ce se vor întrerupe       în

dreptul intersecțiilor)

1734,00

430 m pistă în dublu sens ampasată la nivelul carosabilului și 422 m piste de biciclete în sens unic amplasate la nivelul trotuarelor străzii

B-dul

Mamaia

88

265,00

742,00

-

-

-

Str. Cuza

Vodă

1314

2840,00

3420,00

-

-

-

Str. Ion

Gheorghe

Duca

104

202,00

644,00

-

-

-

Str.

Atelierelor

89

210,00

609,40

-

-

-

Str.Mihai Viteazul

469

1020,00

2280,00

-

-

-

Str.Miron

Costin

74

-

-

-

-

-

810,00

Str.lon Lahovari

81

172,00

460,00

-

-

-

Str. Jupiter

45

-

-

-

-

-

577,00

Str.Ștefan Mihăileanu

124

-

-

-

-

-

1642,00

Str.General Mânu

143

327,00

652,00

-

-

-

Str.

Răscoalei din 1907

173

420,00

864,00

-

-

-

3.2. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etapele principale

Nr. Crt.

Denumire activitate

Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice

1.1

Achiziționarea serviciului de elaborare studiu de teren (studiu topografic) pentru obiectivul de investiții „Regenerarea urbana integrata a zonei centrale a municipiului Constanta”

1.2

Achiziționarea serviciului de elaborare studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții „Regenerarea urbana integrata a zonei centrale a municipiului Constanta”

HI

1.3

Achiziționarea serviciului de elaborare expertiza tehnica pentru obiectivul de investirii „Regenerarea urbana integrata a zonei centrale a municipiului Constanta”

HI

1.4

Achiziționarea serviciului de Elaborare documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții-îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța -studii de trafic - Lot 3 - Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța’ *, altele — Studiu de trafic

1.5

Achiziționarea serviciului de „Elaborare documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții -îmbunătățirea mobilității în municipiul constanța-elaborare teme de proiectare ”- Lot 1 - Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța, altele -ELABORARE TEMĂ DE PROIECTARE

1.6

Achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, altele - Cerere de finanțare)

2

Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza Temă de proiectare

2.1

Elaborarea studiului topografic

7    ~1

2.2

Elaborarea studiului geotehnic

-. 1

2.3

Elaborarea expertizei tehnice

:l

2.4

Elaborarea studiului de trafic

1

2.5

Elaborarea temei de proiectare

;1

3

Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DALI

3.1

Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică

r~i

3.2

Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor

3.3

Elaborare cerere de finanțare

4

Aprobarea cererii de finanțare. Semnarea contractului de finanțare

5

Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DTAC, PT

■ i

1 1

1

1

5.1

Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DTAC, PT

[Liri.

0

0

6

Derularea procedurilor de achiziții publice pentru servicii și lucrări de construcții

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

6.1

Achiziția și contractarea serviciului de consultanța în managementul de proiect

E

6.2

Achiziția și contractarea serviciului de supraveghere arheologică

0

6.3

Achiziția și contractarea serviciului de audit financiar extern

1

6.4

Achiziția și contractarea serviciului de promovare

E

3

6.5

Achiziția și contractarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montaj

1

i

1

1

6.6

8.110

10.1

9
10

10.1

11

11.1


Realizarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montaj____________________________________________

Realizarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montaj____________________________________________

Realizarea serviciului de dirigenție de șantier si a serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului_________________________________________

Realizarea serviciului de dirigenție de șantier Realizarea serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului_________________________________________

Realizarea serviciului de supraveghere arheologică Realizarea serviciului de supraveghere arheologică Managementul proiectului

Desfășurarea activității echipei de implementare a proiectului____________________________________________

Realizarea serviciului de consultanță în managementul de proiect__________________________

Realizarea serviciului de audit financiar extern Realizarea serviciului de audit financiar extern Realizarea serviciului de promovare a proiectului Realizarea serviciului de promovare a proiectului • 5.3. Costurile estimative ale investiției

Valoarea unitară pe metru pătrat a lucrărilor de construcție pentru carosabil este

238.302 lei/mp (9.842.460,231 lei / 41.302,50 mp) și se încadrează în cuantumul unor lucrări similare.

Costurile estimate pentru realizarea investiției, în cazul celor două scenarii, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Scenariu

Cost investiție (inclusiv TVA) (lei)

1

89.854.757,70

2

100.928.342,91

Din punct de vedere al costurilor de operare, acestea sunt reprezentate de cheltuielile de mentenanță ale lucrărilor de investiție.

Totalul costurilor estimative de operare și mentenanță pe durata normată de viață/amortizare a investiției (25 de ani) este prezentat în tabelul de mai jos.

Scenariu

Costuri totale operare și mentenanță (lei)

1

78.203.077,14

2

87.172.655,19

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Proie__

SC URBAN/SCOF^fe
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENAȘHe

ANEXA LA

HCLM NR, fa


Proiectant - S.C. URBAN SCOPE S.R.L. Sos. Pipera nr. 14, Sector 1, București Nr. de inreg. CC.: J40/3273/2016

CUI: 35752863

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ACCES Șl MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectla utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL2 />■'u                                                                :

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1

Construcții

510.000,00

96.900,00

606.900,00

2.2

Utilaje, echipamente

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

510.000,00

96.900,00

606.900,00

■WpjȚOLyL"3^^^                                       ■              '                            .   .

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

260.816,81

53.305,19

314.122,00

3.1.1.

Studii de teren

162.800,00

34.682,00

197.482,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

98.016,81

18.623,19

116.640,00

3.2.

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

856,71

162,77

1.019,49

3.3.

Expertiza tehnica

77.900,00

16.501,00

94.401,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

747.500,00

142.025,00

889.525,00

3.5.1

Tema de proiectare

89.000,00

16.910,00

105.910,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabiliitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

307.300,00

58.387,00

365.687,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

351.200,00

66.728,00

417.928,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

201.700,00

38.323,00

240.023,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3.7.2

Auditul financiar

37.800,00

7.182,00

44.982,00

3.7.3.

Elaborarea cererii de finanțare

43.900,00

8.341,00

52.241,00

3.8.

Asistenta tehnica

175.600,00

33.364,00

208.964,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

43.900,00

8.341,00

52.241,00

3.8.I.I.

pe perioada de execuție a lucrărilor

35.120,00

6.672,80

41.792,80

3.8.1.2.

pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

8.780,00

1.668,20

10.448,20

3.8.2

Dirigentie de șantier

131.700,00

25.023,00

156.723,00

106^52^

W283^80l96^

1.748:054,49

4.1.

Construcții si instalații

56.250.493,70

10.687.593,80

66.938.087,50

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

359.951,78

68.390,84

428.342,62

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.799.758,92

341.954,19

2.141.713,11

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

11.038.867,52

2.097.384,84

13.136.252,36

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

69.449:071^

H3{19jî323?67>’

‘82;6,44i395,Ș9

5.1.

Organizare de șantier

1.415.261,13

268.899,61

1.684.160,74

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

1.273.735,02

242.009,65

1.515.744,67

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 10%

141.526,11

26.889,96

168.416,07

5.2.

Comi5ione, cote, taxe, costul creditului

642.335,98

0,00

642.335,98

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

291.970,90

0,00

291.970,90

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

58.394,18

0,00

58.394,18

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

291.970,90

0,00

291.970,90

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.029.135,21

385.535,69

2.414.670,90

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

96.000,00

18.240,00

114.240,00

5.4.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

12.500,00

2.375,00

14.875,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/ serviciului finanțat

83.500,00

15.865,00

99.365,00

4.182.732,32

672.675,30

4.855.407,62

:CHEkTUIEUȘRENȚRU;RROBE TEHNOLOGICESI TESTE /   ; ■                           V

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

75.606.177,76

14.248.579,93

89.854.757,70

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

58.394.180,50

11.094.894,29

69.489.074,79

în prețuri la data de 22.03.2019; 1 Euro =4,7509

Data: 22.03.2019


președinte ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA ENAȘHE Jr