Hotărârea nr. 98/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA BULEVARDUL 1 MAI - ȘOSEAUA MANGALIEI” – FAZA DALI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai -Șoseaua Mangaliei"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 59552/22.03.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.62374/26.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, precum și cerințele Ghidului solicitantului - condiții generale de accesare a fondurilor;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții! și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei" și devizul general, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției: -58.736.958,15 lei fără TVA, adică 69.800.962,02 lei TVA inclus, total investiție. -45.941.710,02 lei fără TVA, adică 54.670.634,92 lei TVA inclus, construcții și montaj.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

pentru,    •—   împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

w

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARC^EjJJAeflE

Anexă la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul


de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA BD. 1 MAI - ȘOSEAUA MANGALIEI” , din Municipiul Constanța, județul Constanța

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiție:

Documentația de autorizare a lucrărilor de intervenții pentru “ÎMBUNĂTĂTIREÂ MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONĂ BD. 1 MAI - SOSEAUA 'MANGALIEI”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

  - U.A.T. Municipiul Constanța


 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar):

- nu e cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

- U.A.T. Municipiul Constanța

 • 1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate :

- S.C. Urban Scope S.R.L.

CIF: RO35752863

SEDIU: Șos. Pipera Nr.14, Et. 3, Sector 1 București 014252

Email: office@urbanscope.ro

Telefon/fax: 031.438.2379

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei” a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului -cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative și calitative avute în vedere, cu evidențierea reducerii emisiilor GES, a numărului de călători atrași spre deplasarea cu transportul public și a reducerii numărului de kilometri parcurși cu vehiculul privat.

Obiectivele Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, după cum urmează:

<♦ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța

„Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate. în cadrul acestui document, este prevăzută implementarea proiectului: 114: „îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei”.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța

Proiectul se regăsește în Planul de Mobilitate urbană durabilă la poziția BD8: „îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei”.

Intervențiile privind reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanța prin îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei se încadrează în obiectivele Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.

în acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Polului de Creștere Constanța, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța, dar au fost realizate și studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere..

Elementele rezultate din analiza documentelor existente si a studiilor de circulație

1 1 efectuate în teren au fost sintetizate, astfel încât să poată fi identificate principalele deficiențe ale sistemului de transport actual, în special din punctul de vedere al mobilității urbane durabile, iar concluziile au servit pentru stabilirea zonei de reabilitare, astfel încât rezultatele să fie optime.

 • 2.3, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiții sunt:

 • a) Reabilitarea/extinderea traseelor pietonale (trotuare), astfel încât să se asigure creșterea accesibilității și siguranței acestui mod de deplasare.Sporirea gradului de mobilitate în zona centrală si zonele limitrofe.

 • b) Ambientarea cu mobilier urban de calitate, cu design personalizat și racordat la tehnologii inteligente moderne, ca interfață în sprijinirea sau reglementarea diferitelor activități urbane specifice:

o pentru ședere și relaționare, prin dispunere singulară sau grupate, în ansambluri umbrite și ambientate, cu elemente tehnologice inteligente - de exemplu pentru încărcarea unităților portabile,

o spatii verzi

o de semnalizare verticală și orizontală, precum și marcaje speciale pentru persoanele cu dizabilități,

o pentru mobilitate alternativă, prin rasteluri de biciclete și stații de bike-sharing, o pentru informarea cetățenilor, prin panouri de informare publică cu mesaje variabile având conexiuni cu transportul public și stațiile de bike-sharing, hărți interactive, afișaj

 • c) Refacerea și resistematizarea integrală a infrastructurii rutiere.

 • d) Crearea de benzi dedicate pentru vehiculele de transport public, delimitate fizic.

 • e) Modernizarea stațiilor de transport public, pentru pregătirea integrării cu sistemele de ticketing, informare călători, asigurare conexiune wi-fi gratuită.

 • f)  Crearea de piste de biciclete și infrastructura pentru stocare biciclete.

 • g) Reorganizarea facilităților de stocare auto.

 • h) Pregătirea pentru implementarea unui sistem inteligent de management al traficului.

 • i)  Introducerea unui sistem modern de iluminat, folosind aparate de iluminat cu design contemporan și care să respecte cerințele directivelor tendinței actuale a economiei de energie, prin folosirea de tehnologii Led și telemanagement, atât pentru zona de trotuare, cât și pentru zonele pietonâle și pistele de biciclete. Se va avea in vedere iluminatul trecerilor de pietoni unde se vor propune soluții inteligente de-iluminat al marcajelor precum si sistem cu senzori de detecție a pietonilor si dimare a intensității luminii.

 • j)  Instalarea de mobilier urban smart adecvat, fiecărei zone/stradă/bulevard în funcție de specificitate și funcție.

 • k) Realizare canalizație unică de utilități publice.

 • l)  Semnalizare orizontală și verticală.

 • m) E-mobility - implementarea intr-o maniera integrata a conceptului de electromobilitate la nivelul tuturor soluțiilor de transport.

 • n) Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor.

 • o) Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori.

 • p) Reducerea emisiilor GES.

 • q) Promovarea transportului public urban drept o soluție alternativă utilizării vehiculului personal, pentru asigurarea accesului cetățenilor la locul de muncă, furnizorii de servicii și alte puncte de interes.

 • r)  Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni.

 • s) Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona de influență a proiectului.

 • 3. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE Șl ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

 • 3,1. Soluția tehnică din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru Scenariul 1

Lucrări de drum și resistematizare a spațiului existent

Bulevardul 1 Mai, L=1599,00 m

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație a vehiculelor de transport public) și în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasărilor cu transportul public, pietonal și cu bicicleta se propune reconfigurarea infrastructurii existente prin realizarea de benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public (lățimea benzii fiind de minim 3,50 m), reabilitarea trotuarelor și realizarea de piste pentru bicicliști (în limita spațiului disponibil).

Șoseaua Mangaliei, L=2657,00 m

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație a vehiculelor de transport public) și în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasărilor cu transportul public și pietonal se propune reabilitarea părții carosabile și a trotuarelor.

 • b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă

Amenajări peisagere

Pe străzile ce fac obiectul documentației, vegetația existentă este de două categorii: cea alcătuită din copaci ce datează din momentul în care a fost realizata inițial amenajarea - elemente vegetale de tip arbori ce s-au dezvoltat foarte bine și nu necesită lucrări și zonele verzi propriu zise..

Lucrări edilitare

Pentru asigurarea unei circulații în siguranță, capacele căminelor de vizitare existente, gurile de scurgere existente și aerisitoarele de gaze se vor ridica la cota proiectată a străzii.

Instalații electrice si Iluminat public pentru pistele de biciclete și trotuare

Pentru alimentare cu energie electrica a instalațiilor electrice de iluminat public, au fost prevăzute tablouri electrice TE-IL, amplasate in exterior. Comanda pomit-oprit a iluminatului se va realiza manual si automat (fotocelula sau automat programabil).

Pentru alimentarea cu energie electrica a instalațiilor electrice de curenti slabi din zona s-au prevăzut tablouri electric TE-CS, amplasate in exterior.

Dotări si mobilier urban

*

Având în vedere ca pe străzile ce fac obiectul prezentei documentații circulă transportul public, prin proiect au fost prevăzute stații de transport public inteligente după cum urmează:

 • • Bulevardul 1 Mai - 6 stații

 • • Șoseaua Mangaliei - 9 stații

Sistemele de informare pentru cetateni sunt elemente integratoare care asigura fluxul informațional intre spatiile special amenajate pentru trasnportul public si restul zonelor. Acestea vor avea efect de îndrumare a cetatenlor/calatorilor către hub-urile de transport.

 • • sisteme de informare pentru cetățeni:

o Bulevardul 1 Mai - 4 bucăți

o Șoseaua Mangaliei - 4 bucăți

Mobilierul urban inteligent actioneaza ca un real hub de socializare pentru cetățenii secolului 21, astfel ca acest element urban are un deosebit impact si in zona de influențare a deciziilor de călătorie.

 • • bănci "smart":

o Bulevardul 1 Mai-4 bucăți

>

o Șoseaua Mangaliei - 8 bucăți

Alte elemente de mobilier urban propuse sunt:

 • • stâlpi antiparcare, amplasați la marginea trotuarelor după cum urmează:

o Bulevardul 1 Mai - 460 bucăți

o Șoseaua Mangaliei - 5451 bucăți

 • • rastele pentru biciclete:

o Bulevardul 1 Mai - 5 bucăți

o Șoseaua Mangaliei - 3 bucăți

 • • automate pentru controlul adaptiv al traficului si prioritizarea transportului:

o Bulevardul 1 Mai - 6 bucăți

I

o Șoseaua Mangaliei - 5 bucăți

Infrastructura de comunicații

în cadrul intervențiilor proiectate va fi realizată canalizația necesară pentru infrastructura de comunicații a sistemelor inteligente de transport care vor fi implementate în aria de intervenție prin proiect sau alte proiecte complementare, respectiv: sistem de management al traficului, sistem de informare a călătorilor în stații, ticketing.

Canalizația este dimensionată astfel încât să asigure rețelei subterane de curenți slabi condiții de dezvoltare, întreținere și exploatare rațională din punct de vedere economic și urbanistic permițând instalarea succesivă de noi cabluri, înlocuiri sau desființări de cabluri fără afectarea drumurilor modernizate, și fără perturbații în circulația rutieră. Canalizația se va realiza din patru conducte PEHD cu diametrul de 90 mm pozate pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm si vor avea o acoperire de 10 cm din nisip.

Lucrări de artă

Pentru pasajul de pe șoseaua Mangaliei se propune execuția lucrărilor cu devierea circulației rutiere pe cate un sens de circulație.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

- nu este cazul

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

- nu este cazul

 • e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

  Denumire stradă

  Lungime (m)

  suprafață carosabil (m2)

  suprafață trotuare (m2)

  lungime benzi dedicate exclusiv transportului public (m)

  lungime piste biciclete (m)

  suprafața piste biciclete (m2)

  Piste de biciclete

  Bulevardul 1 Mai

  1599

  39.552,00

  11.781,00

  2 x 1599 m, bandă dedicată ce se va întrerupe în dreptul intersecțiilor)

  3048 (1599 m stânga     +

  1449     m

  dreapta), piste      de

  biciclete ce se vor întrerupe în     dreptul

  intersecțiilor)

  2.886

  Piste în sens unic amplasate la nivelul trotuarelor bulevardului

  Șoseaua Mangaliei

  2657

  48.115,00

  14.401,00

 • 3.2. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etapele principale

  Nr. Cri.

  Denumire activitate

  Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  1

  Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice

  1.1

  Achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții “Imbunatatirea mobilității în municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei", altele - Studiu de trafic

  1.2

  Achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții “Imbunatatirea mobilității în municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei", altele -ELABORARE TEMA DE PROIECTARE

  .. - .

  1.3

  Achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economica (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, altele - cerere de finanțare) -Lot 1 “îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd 1 Mai — Șoseaua Mangaliei"

  2

  Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza Temă de proiectare

  2.1

  Elaborarea studiului de trafic

  2.2

  Elaborarea temei de proiectare

  3

  Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DALI

  3.1

  Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică

  . 'zi                           5-

  3.2

  Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor

  | 3.3

  Elaborare cerere de finanțare

  4

  Aprobarea cererii de finanțare. Semnarea contractului de finanțare

  5

  Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DTAC, PT

  □□□□

  5.1

  Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DTAC, PT

  6

  Derularea procedurilor de achiziții publice pentru servicii și lucrări de construcții

  nnnnnnnn

  6.1

  Achiziția și contractarea serviciului de consultanța în managementul de proiect

  •>

  6.2

  Achiziția și contractarea serviciului de supraveghere arheologică

  6.3

  Achiziția și contractarea serviciului de audit financiar extern

  6.4

  Achiziția și contractarea serviciului de promovare

  6.5

  Achiziția și contractarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montaj

  6.6

  Achiziția și contractarea serviciului de dirigenție de șantier

  7

  Realizarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montai

  n

  r

  □□□□□

  n

  7.1

  Realizarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montaj

  BB

  1

  f

  1

  1

  8

  Realizarea serviciului de dirigenție de șantier si a serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului

  8 , ■/.

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  *

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  8.1

  Realizarea serviciului de dirigenție de șantier

  *

  =■ i

  8.2

  Realizarea serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului

  ■> '

  -

  ..

  1 ■

  1

  10

  Realizarea serviciului de supraveghere arheologică

  □□

  □□

  □□

  □□□

  10.1

  Realizarea serviciului de supraveghere arheologică

  7-

  9

  Managementul proiectului

  lO

  □□□□□□□□□□

  9.1

  Desfășurarea activității echipei de implementare a proiectului

  ■-

  _ ■

  -

  ....

  9.2

  Realizarea serviciului de consultanță în managementul de proiect

  ''

  ■ > _ ■

  - ,

  10

  Realizarea serviciului de audit financiar extern

  ■■□□□□□□□□mnnmnnnmnnnnnm

  10.1

  Realizarea serviciului de audit financiar extern

  ...

  7

  ..

  11

  Realizarea serviciului de promovare a proiectului

  1K

  fi

  CE

  St

  S

  S

  B

  fll

  n

  □□

  ÎB&

  M

  □□

  11

  11.1

  Realizarea serviciului de promovare a proiectului

  ■* \

 • 5.3. Costurile estimative ale investiției

Valoarea unitară pe metru pătrat a lucrărilor de construcție pentru carosabil este 151,885 lei/mp (17.478.137,362 lei / 87.667,00 mp) și se încadrează în cuantumul unor lucrări similare.

Costurile estimate pentru realizarea investiției, în cazul celor două scenarii, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Scenariu

Cost investiție (inclusiv TVA) (lei)

1

f 69.800.962,02

2

70.776.672,67

Din punct de vedere al costurilor de operare, acestea sunt reprezentate de cheltuielile de mentenantă ale lucrărilor de investiție.

Totalul costurilor estimative de operare și mentenantă pe durata normată de viață/amortizare a investiției (25 de ani) este prezentat în tabelul de mai jos.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

'yz.
Scenariu

Costuri totale operare și mentenanță (lei)

1

91.166.928,10

2

95.859.785,81

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

D.A.L.l.


îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei

anexa LA, HCLM NR,


Proiectant - S.C. URBAN SCOPE S.R.L. Sos. Pipera nr. 14, Sector 1, București Nr. de inreg. CC.: J40/3273/2016

CUI:35752863

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA BD. 1 MAI - ȘOS. MANGALIEI

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr.crt.

Denumirea capitolelor și; subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

c

Valoare (inclusiv TVA)

lei

;lei

Iei /.

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI.PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

-

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1                 „       ' f

0,00

0,00

0,00

D.A.L.l.


îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1

Construcții

260.000,00

49.400,00

309.400,00

2.2

Utilaje, echipamente

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2                                    <  \

260.000,00

49.400,00

309.400,00

CAPITOLUL 3.       ;                    „

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA                                    v                  ;

3.1.

Studii

170.610,08

32.415,92

203.026,00

3.1.1.

Studii de teren

88.900,00

16.891,00

105.791,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

81.710,08

15.524,92

97.235,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.517,28

288,29

1.805,57

3.3.

Expertiza tehnica

44.450,00

8.445,50

52.895,50

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

755.750,00

143.592,50

899.342,50

3.5.1

Tema de proiectare

89.000,00

16.910,00

105.910,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabiliitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

311.150,00

59.118,50

370.268,50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

355.600,00

67.564,00

423.164,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

D.A.L.l.

îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei

3.7.

Consultanta

202.250,00

38.427,50

240.677,50

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3.7.2

Auditul financiar

37.800,00

7.182,00

44.982,00

3.7.3.

Elaborarea cererii de finanțare

44.450,00

8.445,50

52.895,50

3.8.

Asistenta tehnica

198.852,64

37.782,00

236.634,64

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

44.450,00

8.445,50

52.895,50

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

35.560,00

6.756,40

42.316,40

3.8.I.2.

pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

8.890,00

1.689,10

10.579,10

3.8.2

Dirigentie de șantier

154.402,64

29.336,50

183.739,14

T0TALCAPIT0L3                          '

1.373.430,00 '

^2607951,71

1.6341381,71 L

CAPIT0LUL4 , ;                                    ■    '     ’ '   . .    ’            ...                               ,                \

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE,BAZA<'

4.1.

Construcții si instalații

43.768.594,91

8.316.033,03

52.084.627,94

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

907.894,11

172.499,88

1.080.393,99

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

6.052.627,42

1.149.999,21

7.202.626,63

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4 .’        ; . /                      .                .

* 50.729.116,44

9.638.532,12

60.3671648,56

QAPITOLULS            t             :          ‘                             /

ALTE CHELTUIELI                                                               1                       .

5.1.

Organizare de șantier

1.116.912,22

212.213,32

1.329.125,54

D.A.L.I.


îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

1.005.221,00

190.991,99

1.196.212,99

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 10%

111.691,22

21.221,33

132.912,55

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

505.358,84

0,00

505.358,84

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

229.708,56

0,00

229.708,56

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

45.941,72

0,00

45.941,72

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

229.708,56

0,00

229.708,56

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: • din [Capl.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap. 4]

4.656.140,65

884.666,72

5.540.807,37

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

96.000,00

18.240,00

114.240,00

5.4.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

12.500,00

2.375,00

14.875,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/ serviciului finanțat

83.500,00

15.865,00

99.365,00

TOTAL CAPITOL 5                            \              '

- 6.374:411,71 "

1.115.120,04

7.489.531,75

CAPITOLUL6                 f

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE                  .  .    /            “                 <

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6        , .   / z                          \ ,

; o,oo ’

0,00

0,00

D.Ă.L.I.

îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei

r    ‘ ȚOTALGENERAL

58.736.958,15

11.064.003;87

69.800.962,02

.din rare: C+ M (Cap. 1.2 + Cap.£3 + Căp. 1.4 * Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4,2 +Căp:șA.l)

45.941710,02

. 8.728.924,90

54.670.634,92 r

în prețuri la data de 22.03.2019; 1 Euro = 4,7509

Data: 22.03.2019

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHg

ANEXA LA
Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Irhei^uc®)

Devizul general                \ A /sAX- JV

al obiectivului de investiții

„Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DALI” (varianta tara statui)

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0C

o,oc

0,00

1.2

Amenajarea terenului

979 761,82

186 154,75

1 165 916,56

12.1

Obiect Investiție de baza

979 761,82

186 154,75

1 165 916,56

1.2.1.1

Amenajarea terenului

979 761,82

186 154,75

T 165 916,56

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițiată

523197,72

99 407,57

622 605,29

1.3.1

Obiect Investiție de baza

523197,72

99 407,57

622 605,29

1.3.1.2

Amenajări protecția mediului

523 197,72

99407,57

622 605,29

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțra utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

1 502 959,54

285 562,31

1 788 521,85

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

97 578,83

18 539,98

116118,80

TOTAL CAPITOLUL 2

97 578,83

18 539,98

116 118,80

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

30 000,00

5 700,00

35 700,00

3.1.1

Studii de teren

30 000,00

5 700,00

35 700,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport șî cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

10 000,00

1 900,00

11 900,00

3.3

Expertiză tehnică

20 000,00

3 800,00

23 800,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audrtul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

322 528,96

61 280,50

383809,47

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabllitate/documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții și deviz general

40 000,00

7 600,00

47 600,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autoflzațlilor

40 956,06

7 781,65

48 737,71

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

15 358,52

2 918,12

18 276,64

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

226214,38

42 980,73

269 195,11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

148 465,71

28 208,49

176 674,20

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

81 912,12

15 563,30

97 475,42

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor                     ; * t •

66 553,60

12 645,18

79198,78

3.8.1.2

aentru participarea proiectantului la fazele Incluse în arogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ratre Inspectoratul de Stat în Const

15 358,52

2 918,12

18 276,64

3.8.2

Dlrigenție de șantier

66 553,60

12 645,18

79 198,78

TOTAL CAPITOLUL 3

530 994,68

100 888,99

631 883,66


Pagina 1/3


ANEXA LA** •& 1NBRUCKE


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

HCLMNR.1P4

4.1

Construcții și instalații

4 887 807,35

928 683,4C

5 816 490,75

4.1.1

Obiect Investiție de baza

3 942 239,61

749 025,53

4 691 265,14

4.1.1.3

Arhitectura

2 321 214,9£

441 030,85

2 762 245,84

4.1.1.4

Lucrări edilitare

1 095 160,23

208 080,4*1

1 303 240,68

4.1.1.5

Lucrări edilitare - Echipamente

2 976,35

565,51

3 541,90

4.1.1.6

Instalații electrice

328 297,83

62 376,59

390 674,42

4.1.1.7

Fantana arteziana

36 825,92

6 996192

43 822,84

4.1.1.8

Anexa propusa

157 764,25

29 975,21

187 739,46

4.1.2

Lucrări arheologice

945 567,74

179 657,87

1 125 225,61

4.1.2.1

Lucrări arheologice

945 567,74

179 657,87

1 125 225,61

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

25 600,00

4 864,00

30 464,00

4.3.1

Deviz: Lucrări edilitare - Echipamente

25 600,00

4 864,00

30 464,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.S

Dotări

206 100,00

39 159,00

245 259,00

4.5.1

Deviz: Anexa propusa

146 800,00

27 892,00

174 692,00

4.5.2

Deviz: Dotări

59 300,00

11 267,00

70 567,00

4.6

Active necorporale

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

5119 507,35

972 706,40

6 092 213,75

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

127 987,68

24 317,66

152 305,34

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

114 488,15

21 752,75

136 240,90

5.1.1.1

Obiect Investiție de baza

114488,15

21 752,75

136 240,90

5.1.1.1.10

Organizare de șantier

114 488,15

21 752,75

136 240,90

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

13 499,53

2 564,91

16 064,44

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

60 780,43

0,00

60 780;43

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

27 627,47

0,00

27 627,47

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5 525,49

0,00

5 525,49

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27 627,47

0,00

27 627,47

5,2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

719104,04

136 629,77

855 733,81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

907 872,16

160 947,43

1 068 819,58

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șî teste

6.1

pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

6 000,00

1 140,00

7 140,00

TOTAL CAPITOLUL 6

6 000,00

1 140,00

7 140,00

TOTAL GENERAL:

8164 912,54

1 539 785,10

9 704 697,65

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

6 602 833,87

1 254 538,44

7 857 372,30

Data

2019-01-01

Beneficiar,

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,