Hotărârea nr. 97/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI TULICĂ MARIUS


qONSTANt^


HOTĂRÂRE privind validarea în funcția de consilier local a domnului Tulică Marius

ConsiiiuLIocal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de                            ;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 60185/22.03.2019, adresa nr. 22/22.02.2019 a Partidului Național Liberal, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr, 39904/26.02.2019, referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 60195/22.03.2019 și procesul-verba! al Comisiei de validare;

Luând act de Ordinul prefectului județului Constanța nr. 82/15.02.2019, transmis prin adresa nr. 1202/15.02.2019 a Instituției prefectului județului Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 33143/18.02.2019, privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului local al municipiului Constanța, al domnului Căliminte Horia Marius și declararea ca vacant al locului de consilier local;

Văzând prevederile art. 9 alin. 2 lit. hAl din Legea nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și prevederile art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în temeiul prevederilor art. 32 alin. 1, art. 36 alin. 9 și art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se validează în funcția de consilier local domnul Tulică Marius, următorul supleant pe listele Partidului Național Liberal.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre domnului Tulică Marius, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

- Prezenta hotărâre a fost votată de consilieriiJocali astfel: ZZ pentru. — împotrivă, ___________abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TI membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR, Marcela Enaphfc

Constanța

Nr. V//