Hotărârea nr. 96/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI GAVRILĂ FLORIN TUDOR


HOTARARE

privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor

Consiliu! local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de /\

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 60190/22.03.2019, adresa nr. 22/22.02.2019 a Partidului Național Liberal, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 39904/26.02.2019, referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 60196/22.03.2019 și procesul-verbal al Comisiei de validare;

Luând act de Ordinul prefectului județului Constanța nr. 83/15.02.2018, transmis prin adresa nr. 1201/15.02.2019 a Instituției prefectului județului Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 33146/18.02.2019, privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului local al municipiului Constanța, al domnului Rezeanu Romeo Caius și declararea ca vacant al locului de consilier local;

, Văzând prevederile art. 9 alin. 2 iit. hAl din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și prevederile art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în temeiul prevederilor art. 32 alin. 1, art. 36 alin. 9 și art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se validează în funcția de consilier local domnul Gavrilă Florin Tudor, următorul supleant pe listele Partidului Național Liberal.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre domnului Gavrilă Florin Tudor, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

- Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

:_____pentru,_____________împotrivă,               abțineri

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 mer


CONTRASEMNEAZĂ. SECRETAR,

Marcela EnacJ


Nr.