Hotărârea nr. 95/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MUGUREL”, CONSTANȚA”

qONSTA/v?^

LjLTfwnBțiVji


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Mugurel", Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de SM...03.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 48965/08.03.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.49254/11.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, precum și cerințele Ghidului solicitantului - condiții generale de accesare a fondurilor;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 aiin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Mugurel", Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-3.356.236,81 lei fără TVA, adică 3.987.982,84 lei (cu TVA) total investiție. -2.315.389,74 lei fără TVA, adică 2.755.313,79 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local șl administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

£-0 pentru,--împotrivă, •—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

/


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENACH£


CONSTANȚA NR.CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexanr.l , *

IaH.C.L.nr. W)

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanta

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanta este reabilitarea, modernizarea precum si echiparea/dotarea cu necesarul desfășurării activităților educaționale in condiții optime, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului este crearea de spatii adecvate, necesare derulării activitatii educaționale in instituția de invatamant pentru imbunatatirea infrastructurii de educație la nivelul Municipiului Constanta si implicit a procesului educațional.

Situatia existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1972

Regim de inaltime: P+1E

Construcția are destinația de grădiniță.

Având in vedere lunga perioada de exploatare a acesteia, se constata un grad avansat de uzura fizica, de unde rezulta necesitatea reabilitării si dotării corpului de clădire.

Situatia propusa a obiectivului de investiții

Coeficienții urbanistici nu se modifica, astfel ca, din acest punct de vedere situatia existenta este identica cu cea propusa.

Sc CI (cresa+gradinita) = 273,00+674,00=943,00mp

Sc C2 (anexa) = 1 l,66mp

Sc C3 (anexa) = 12,39mp

Sc total (C1+C2+C3) = 967,00mp

Sd CI (cresa+gradinita) = 546,00+1.348,00=1.894,OOmp

Sd C2 (anexa) = 1 l,66mp

Sd C3 (anexa) = 12.39mp

Sd total (C1+C2) = 1.910,05mp

In urma lucrărilor de desființare, construire, consolidare, reabilitare si modernizare va rezulta următorul bilanț teritorial:

Bilanț teritorial

Suprafața teren: 4.747,81 mp

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

Suprafața construita (C1+C2+C3)

971,05mp

0,00mp

971,05mp

Suprafața desfasurata(Cl+C2+C3)

1.918,05mp

0,00mp

1.918,05 mp

ANEXA LA

HCLMNR.      /Aof.0

POT

20,45%

0,00%

20,45 %

CUT

0,40

0,00

0,40

Mod de utilizare al terenului:

= 4.747,8 lmp

= 971,05mp

= 879,26mp

= 35,40mp

= 2.862, lOmp


= 100%, din care:

= 20,45%

= 18,52%

= 0,75%

= 60,28%


S teren

S construcții

S circulații pietonale /rutiere

S podeste/trepte

S spatii verzi

Din punct de vedere funcțional, pentru a corespunde legislației in vigoare (mai ales exigente ISU si DSP), se propun cateva recompartimentari interioare:

 • - închiderea casei de scara;

 • - realizarea unei scări noi - scara metalica exterioara;

 • - recompartimentarea grupurilor sanitare si asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilitati (grup sanitar separat creat, ce corespunde nevoilor speciale ale acestora);

 • - realizarea unei încăperi speciale pentru echipament CSI (Control si Semnalizare incendiu) / supraveghere;

 • - desființarea unor pereți in vederea obținerii unor spatii de invatat (săli de grupa, sala de mese) adecvate, respectiv: 4 săli de grupa la parter si 4 săli de la etaj;

 • - recompartimentarea zonei de bucătărie si sala de mese;

 • - crearea de spatii pentru dulapuri-vestiare pe coridoare;

 • - crearea unui izolator dotat cu grup sanitar in imediata apropiere a accesului in clădire (la parter);

 • - recompartimentarea zonei de spalatorie/uscatorie/calcatorie si birouri pentru personal (la etaj);

 • - amplasarea de rampe in doua dintre zonele de acces in clădire spre a facilita exploatarea acesteia de către persoanele cu dizabilitati.

Din punct de vedere constructiv, soluțiile tehnice de intervenție propuse:

 • - termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosime de 8 cm, care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • - termoizolare pereților exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a pereților;

 • - reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si înlocuirea sistemului prin introducerea de polistiren expandat de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a terasei;

 • - înlocuirea tamplariei exterioare (usi si ferestre) existente aflata in stare buna, dar neetansa, cu o tamplarie performanta din punct de vedere energetic din P.V.C., cu geam tripan si acoperire selectiva cu 3 garnituri de etansare;

 • - refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat pentru elementele de construcție, cat si pentru instalații;

 • - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

 • - repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 • - demontarea instalatiillor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa ' clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • - crearea/adaptarea intrărilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si alte masuri de dezvoltare durabila;

  ANEXA LA hclmnr.^5~ /.20(C


 • - refacerea hidroizolatiei perimetrele;                                *---\   .. /■

 • - înlocuirea instalației de iluminat interior;

 • - lucrări de creștere a performantei energetice aferente instalațiilor termice si sanitare;

 • - instalare sistem de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • - înlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • - repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si pluviala din canalul tehnic al clădirii pana la căminul de branșament.

In plus fata de acestea, pentru a realiza recompartimentarile interioare menționate anterior, se vor efectua operațiuni de:

 • - desființare pereți existenti fara rol structural;

 • - desfiintare/demontare tamplarie pentru construcțiile provizorii;

 • - înlocuirea finisajelor interioare si exterioare si a tamplariei existente;

 • - dotarea cu mobilier si echipamente necesare in procesul de invatare;

 • - prevederea de usi/dispozitive/compartimentari ce vor satisface cerințele legate de securitatea la incendiu.

Principalii indicatori tehnico-economici

1. Indicatori valorici:

Valoare totala a obiectivului de investiții:

3.987.982,84 lei (cu TVA) / 3.356.236,81 lei (fara TVA) din care: Valoarea constructii-montaj (C+M):

2.755.313,79 lei (cu TVA) / 2.315.389,74 lei (fara TVA)

Durata de realizare (luni) 18 luni

2.  Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (grădiniță) - 674,00 mp

Suprafața desfasurata studiata (grădiniță) - 1.348,00 mp

Cost unitar investiție de baza - 2.063,44 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost unitar C+I - 1.634,51 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost investiție:

 • - Valoarea construcții + instalații: 2.190.246,99 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea montaj utilaje: 27.717,67 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje cu montaj: 201.154,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje fara montaj: 97.506,80 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoare dotări: 248.380,35 lei (exclusiv TVA)

Cost total investiție de baza: 2.765.005,81 lei (exclusiv TVA)

PPWSEDINTE ȘEDINȚĂ,

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Mugurel, Constanța"

ANEXA LA HCLMNR.


DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Mugurel, Constanța"

Nr.

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

Valoare ffara TVA1

TVA

Valoare fcu TVA1

Crt

Iei

Iei

* Iei

1

2 ' ’

3    :

4

.         ' 4. 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

12,694.06

2,411.87

15,105.93

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

25,172.12

4,782.70

29,954.82

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

tÂtai, CAPITOLUL 1

r                        ' •                ■                                                                                                                                                                                                                                                                                       *

37,866.18

7,194.57

45,060.75

OLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Rețele de utilități

25,341.31

4,814.85

30,156.16

TOTAL CAPITOLUL 2

25,341.31

4,814.85

30,156.16

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

6,200.00

1,178.00

7,378.00

3.1.1 Studii de teren

6,200.00

1,178.00

7,378.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnică

9,900.00

1,881.00

11,781.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6,100.00

1,159.00

7,259.00

3.5

Proiectare si inginerie

111,800.00

21,242.00

133,042.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

22,400.00

4,256.00

26,656.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

2,400.00

456.00

2,856.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

80,000.00

15,200.00

95,200.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță (management implementare proiect)

106,300:00

20,197.00

126,497.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

60,100.00

11,419.00

71,519.00

3.7.2. Auditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistenta tehnica (din partea proiectantului+dirigentie de șantier)

88,590.03

16,832.11

105,422.14

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

16,590.03

3,152.11

19,742.14

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

11,060.02

2,101.41

13,161.43

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,530.01

1,050.70

6,580.71

3.8.2. Dirigenție de șantier din valoarea investiției

72,000.00

13,680.00

85,680.00

TOTAL CAPITOLUL 3

329,890.03

62,679.11

392,569.14

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

-------r

4,1'

Construcții si instalații

2,190,246.99

416,146.93

2,606,393.92

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

27,717.67

5,266.36

32,984.03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

201,154.00

38,219.26

239,373.26

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

ANFX A LA

97,506.80

18,526.29

116,033.09

4.5

Dotări

MCI M Np &

c

v       248,380.35

47,192.27

295,572.62

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,765,005.81

y      525,351.11

3,290,356.92

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

57,029.32

10,835.57

67,864.89

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferent organizații de șantier: 2.0% x (cap.1+2+4)

34,217.59

6,501.34

40,718.93

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

22,811.73

4,334.23

27,145.96

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,257.76

0.00

31,257.76

5.2.1. Comisioane si dobinzi aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul calitatii lucrărilor de construcții

11,576.95

0.00

11,576.95

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,315.39

0.00

2,315.39

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,576.95

0.00

11,576.95

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5,788.47

0.00

5,788.47

5.3

Cheltuieli div. si neprevăzute (10% dinchelt. (cap.1+2+4))

84,846.40

16,120.82

100,967.22

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,000.00

3,040.00

19,040.00

TOTAL CAPITOLUL 5

189,133.48

29,996.39

219,129.87

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

9,000.00

1,710.00

10,710.00

TOTAL CAPITOLUL 6

9,000.00

1,710.00

10,710.00

TOTALGENERAL

3,356,236.81

631,746.03

3,987,982.84

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,315,389.74

439,924.05

2,755,313.79

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAQ+E