Hotărârea nr. 93/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - PARȚIAL


(-ONSTANf-

G £ ROMANIA


Jl JUDEȚUL CONSTANȚA

11 MUNICIPIUL CONSTANTA 4? CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Constanța - parțial

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința extraordinară din data de           2013   

Văzând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 54509/15.03.2019, raportul Comisiei de specialiate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și referatul Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 54581/15.03.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 16 și art. 17 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 1 din Anexa la Ordinul nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit a) pct. 9 și 10 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (1) Se aprobă Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Constanța - parțial, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Registrul prevăzut la alin. (1) se actualizează conform Normelor tehnice aprobate prin Ordinul nr. 1549/2008 prin grija structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului ori de câte ori intervin modificări.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției generală poliția locală în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: JX) pentru, — împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 2.5^   consilieri din 2T membri .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA 41 CONSILIUL LOCAL

ANEXA

la HCL nr. 93,   /

Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Constanța - parțial

Fișa spațiului verde nr. 12573

Locație: Aleea Stânjeneilor FN

Suprafață: 1587 mp

Fișa spațiului verde nr. 12570

Locație: Bdul. Aurel Vlaicu colț șos. Industrială

Suprafață: 12765 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


<5^—


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENApWlfqONSTAAJ^MUNICIPIUL CONSTANȚA

900725 Constanta - România - Bulevardul Tomis 51 - tel. +0241 488 100 - fax 0241 484 225

www.primaria-constanta.ro - primarie@primaria-constanta.ro

Județul: Constanța

Localitatea: Constanța

Cod SIRUTA: 60419


Secțiune plan: 876

Nr. cadastral imobil: Nu este cazul

Nr. carte funciară: Nu este cazul

Cod zonă valorică: Nu este cazul

Cod zonă protejată: Nu este cazul

Cod poștal: Nu este cazul

FISA SPAȚIULUI VERDE Nr.: 12570

Teren


2. ADRESĂ:

Blvd. Aurel Vlaicu colț Șoseaua Industrială

 • 3. DATE DESPRE TERENUL SPAȚIU VERDE

9

Nr. Cri.

ID3 spațiu verde

Propietar /Deținător teren spațiu verde

Tip propietate

Mod administrare

Categorie folosință

Subcategorie

Reglementare urbanistică

Suprafața măsurată (mp) excl. / indiv.

Total teren (mp)

Observații

1

49019

Primăria Mun. Constanța

Domeniul Privat a Unităților Administrativ-Teritoriale

De stat

Teren cu destinație incerta

Teren

DOMENIUL PUBLIC

0

0

12765

Teren degradat ce poate fi reabilitat ca spațiu verde

Total teren spațiu verde

12765

-

 • 4. DATE PRIVIND CONSTRUCȚIILE EXISTENTE PE TERENUL SPAȚIU VERDE

  Nr. Crt.

  ID3 spațiu

  Propietar /Deținător teren spațiu verde

  Tip propietate

  Mod administrare

  Nr. corp construcție

  Cod grupă destinație

  Suprafață construită la

  Observații

  verde

  sol (mp)

5. ECHIPAREA EDILITARĂ A TERENULUI: ADCntDEDGEITD

---ANEXA LA---

HCLM NR.Q>^ /gQlf


6. DATE PRIVIND VEGETAȚIA EXISTENTĂ PE TERENUL SPAȚIU VERDE:

Arbori izolați

Nr.

Crt

Nr. unic

Specia

Diametru trunchi (cm)

înălțime

(m)

Clasa de vârstă

Clasa de vitalitate

Gradul de întreținere

Riscuri potențiale

Amplasament (Stereo-70: X, Y)

Arbori ocrotiți

Nr. Crt.

Nr. unic

Specia

Diametru trunchi (cm)

înălțime

(m)

Clasa de vârstă

Clasa de vitalitate

Gradul de întreținere

Riscuri potențiale

Amplasament (Stereo-70: X, Y)

7. DOCUMENTE EMISE CU PRIVIRE LA TERENUL SPAȚIU VERDE Șl CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

președinte ședință,Nr. Crt.

Denumire document

Emitent/Autor

Data creării

Observații

întocmit:        3/11/2019

Verificat:

Data:      12:57:04 PM

Data:

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAJHE

;prtllicStTNr74Og"


ANEXALA

HCLM NR.


c0Hsta/v7>jMUNICIPIUL CONSTANȚA

900725 Constanta - România - Bulevardul Tomis 51 - tel. +0241 488 100 - fax 0241 484 225 www.primaria-constanta.ro - primarie@primaria-constanta.ro

Județul: Constanța

Localitatea: Constanța

Cod SIRUTA: 60419


Secțiune plan: 882

Nr. cadastral imobil: Nu este cazul

Nr. carte funciară: Nu este cazul

Cod zona valorică: Nu este cazul

Cod zonă protejată: Nu este cazul

Cod poștal: Nu este cazul

FISA SPAȚIULUI VERDE Nr.: 12573

9                      9

Teren


2. ADRESĂ:

Aleea Stânjeneilor

 • 3. DATE DESPRE TERENUL SPAȚIU VERDE

  Nr. Cri.

  ID3 spafiu verde

  Propietar /Deținător teren spațiu verde

  Tip propietate

  Mod administrare

  Categorie folosință

  Subcategorie

  Reglementare urbanistică

  Suprafața măsurată (mp) excl. / indiv.

  Total teren (mp)

  Observații

  1

  49022

  Primăria Mun. Constanța

  Domeniul Privat a Unităților Administrativ-Teritoriale

  De stat

  Teren cu destinație incerta

  Teren

  DOMENIUL PUBLIC

  0

  0

  1587

  Teren degradat ce poate fi reabilitat ca spațiu verde

  Total teren spațiu verde

  1587

  -

 • 4. DATE PRIVIND CONSTRUCȚIILE EXISTENTE PE TERENUL SPAȚIU VERDE

  Nr. Cri.

  ID3 spațiu

  Propietar /Deținător teren spațiu verde

  Tip propietate

  Mod administrare

  Nr. corp construcție

  Cod grupă destinație

  Suprafață construită la

  Observații


Arbori ocrotiți

Nr. Crt.

Nr. unic

Specia

Diametru trunchi (cm)

înălțime

(m)

Clasa de vârstă

Clasa de vitalitate

Gradul de întreținere

Riscuri potențiale

Amplasament (Stereo-70: X, Y)

7. DOCUMENTE EMISE CU PRIVIRE LA TERENUL SPAȚIU VERDE Șl CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

Nr. Crt.

Denumire document

Emitent / Autor

Data creării

Observații

întocmit:        3/11/2019

Verificat:

Data:       1:03:46 PM

Data:

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CON Irasemneazâ

SECRETAR,


MARCELA EN^PrtE